HOTĂRÂRE nr. 1.079 din 10 septembrie 2008privind modificarea anexei nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită şi trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor bunuri în vederea scoaterii din funcţiune şi a demolării
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 657 din 18 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ISe aprobă modificarea datelor de identificare înregistrate la poziţia nr. M.F. 102703 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 1.  +  Articolul IISe aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil înregistrat la poziţia nr. M.F. 102703 din anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, ca urmare a retrocedării acestuia către persoana îndreptăţită, în conformitate cu Sentinţa civilă nr. 72/2006, pronunţată de Tribunalul Bacău, rămasă definitivă şi irevocabilă.  +  Articolul IIISe aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a două garaje situate în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 56, judeţul Bacău, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora, identificate potrivit anexei nr. 3.  +  Articolul IVDirecţia Judeţeană de Statistică Bacău şi Ministerul Economiei şi Finanţelor vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.  +  Articolul VAnexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Secretarul general al Guvernului,Gabriel BercaPreşedinteleInstitutului Naţional de Statistică,Vergil VoineaguMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 10 septembrie 2008.Nr. 1.079.  +  Anexa 1 ORDONATOR PRINCIPAL: Secretariatul General al GuvernuluiORDONATOR SECUNDAR: Institutul Naţional de StatisticăADMINISTRATOR: Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău
  *Font 9
  ┌──────┬────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────┬──────┬────────────┐│ Nr. │Cod de │ │ Date de identificare │ │ ││M.F. │clasi- │ │ │ │ Valoarea ││ │ficare │ Denumire ├───────────────┬──────────┬─────────────┤Anul │ de ││ │ │ │ Descriere │Vecinătăţi│ Adresa │dobân-│ inventar ││ │ │ │ tehnică a │(după caz,│ │dirii/│ (în lei) ││ │ │ │ imobilului │pe scurt) │ │dării │ ││ │ │ │ (pe scurt) │ │ │ în │ ││ │ │ │ │ │ │folo- │ ││ │ │ │ │ │ │sinţă │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │├──────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼────────────┤│102703│8.29.04 │Sediu │Suprafaţa │ │România, │ 1963 │ 489.830 lei││ │ │administrativ│terenului = │ │situat în │ │ ││ │ │DJS BACĂU │908 mp │ │municipiul │ │ ││ │ │ │Construcţie │ │Bacău, str. │ │ ││ │ │ │compusă din │ │Vasile │ │ ││ │ │ │S+P+E │ │Alecsandri │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 56, │ │ ││ │ │ │ │ │judeţul │ │ ││ │ │ │ │ │Bacău │ │ │├──────┼────────┼─────────────┼───────────────┼──────────┼─────────────┼──────┼────────────┤│ │ │Garaje │Două garaje │ │România, │1980 │ 12.181 lei││ │ │ │construite │ │situat în │ │ ││ │ │ │ din │ │municipiul │ │ ││ │ │ │prefabricate │ │Bacău, str. │ │ ││ │ │ │ beton │ │Vasile │ │ ││ │ │ │ │ │Alecsandri │ │ ││ │ │ │ │ │nr. 56, │ │ ││ │ │ │ │ │judeţul │ │ ││ │ │ │ │ │Bacău │ │ │└──────┴────────┴─────────────┴───────────────┴──────────┴─────────────┴──────┴────────────┘
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREale unui imobil care se scoate din inventarul centralizatal bunurilor din domeniul public al statului ca urmare aretrocedării acestuia către persoana îndreptăţită
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scoate imobilul Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor Caracteristicile imobilului
  Situat în Municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 56, judeţul Bacău Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău 102703 Valoarea contabilă = 489.830 lei Suprafaţa terenului = 908 mp Construcţie compusă din S+P+E
   +  Anexa 3 DATELE DE IDENTIFICAREale unor bunuri care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia în vederea scoateriidin funcţiune şi demolării acestora
  Locul unde sunt situate garajele Persoana juridică în a cărei admi- nistrare se află garajele Caracteristicile bunurilor care trec în domeniul privat al statului Numărul de înregistrare la MEF
  Situate în municipiul Bacău, str. Vasile Alecsandri nr. 56, judeţul Bacău Direcţia Judeţeană de Statistică Bacău Construcţii din prefabricate beton Valoarea contabilă = 12.181 lei 102703
  __________