HOTĂRÂRE nr. 1.026 din 3 septembrie 2008privind transmiterea unui monument de for public din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 658 din 18 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unui bun imobil, monument de for public, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Culturii şi Cultelor în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului General al Municipiului Bucureşti - Administraţia Monumentelor şi Patrimoniului Turistic.  +  Articolul 2Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul internelor şireformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.026.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa bunului imobil, monument de for public,care se transmite din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Culturii şiCultelor în domeniul public al municipiului Bucureştişi în administrarea Consiliului General alMunicipiului Bucureşti - Administraţia Monumentelorşi Patrimoniului Turistic
  *Font 8*
   
  Nr. crt. Nr. MFP Cod de clasificare Caracteristici Valoarea de inventar - lei - Denumirea bunului care face obiectul actului normativ Temeiul legal din Legea nr. 213/1998, în baza căruia se face trecerea din domeniul public al statului Ordonatorul/ Administratorul de la care trece bunul din domeniul public al statului (CIF şi denumire) Unitatea administrativ- -teritorială la care trece bunul din domeniul public al statului
  0 1 2 3 4 5 6
  1. 153196 8.26._ Autor Paul Vasilescu , bronz, statuie H = 5,5 m, soclu H = 1,5 m Valoare de inventar: 750.000 Statuie Alexandru Ioan Cuza Art. 9 alin. (1) Ministerul Culturii şi Cultelor Municipiul Bucureşti
  ------------