HOTĂRÂRE nr. 817 din 4 septembrie 2008privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 654 din 16 septembrie 2008    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. g) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi desfăşurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor, aprobat prin Hotărârea Consiliului Superior al Magistraturii nr. 320/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 384 din 4 mai 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 6. - (1) Pot participa la concursul sau examenul prevăzut la art. 3 alin. (1) şi (2) judecătorii şi procurorii care au obţinut calificativul «foarte bine» la ultima evaluare, nu au fost sancţionaţi disciplinar în ultimii 3 ani, îndeplinesc condiţiile de vechime prevăzute de lege şi au cel puţin gradul profesional corespunzător instanţei sau parchetului pentru ale căror funcţii de conducere candidează. Condiţia de vechime trebuie îndeplinită până la data desfăşurării primei probe a concursului sau examenului."2. La articolul 7, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Modificarea opţiunilor în ceea ce priveşte depunerea candidaturilor poate fi realizată până la data expirării termenului de depunere a candidaturilor."3. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Proiectul referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere se depune la Consiliul Superior al Magistraturii cu cel puţin 7 zile înainte de data desfăşurării primei probe a concursului sau examenului, atât pe suport hârtie, cât şi în format electronic, pe suport specific - CD. Depăşirea, din motive imputabile, a termenului de depunere a proiectului atrage decăderea din dreptul de a mai participa la concurs."4. La articolul 9, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - (1) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 judecători de la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 judecători de la curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, judecătorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. În comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."5. La articolul 10, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Există incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la instanţele la care funcţionează membrii comisiei. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale."6. La articolul 11 alineatul (1), punctul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:"3. asigură securizarea subiectelor şi a lucrărilor scrise la sediul Institutului Naţional al Magistraturii şi în timpul transportului acestora, precum şi păstrarea ordinii publice la centrele de concurs sau examen şi de evaluare;".7. La articolul 14, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Există incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la instanţele la care funcţionează psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.(1^2) În comisia de testare psihologică vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."8. La articolul 14, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formată din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial."9. La articolul 14, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testării psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului în raport cu funcţia pentru care candidează şi calificativul obţinut, sunt aduse la cunoştinţa membrilor acestei comisii."10. La articolul 15, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fiecare criteriu valorează 2,5 puncte din totalul punctajului pentru această probă. Nota finală la susţinerea proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."11. La articolul 21, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de evaluare şi notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."12. La articolul 29, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Comisia de examinare este numită de Consiliul Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi este formată din 2 procurori de la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 2 procurori de la parchetele de pe lângă curţile de apel şi 3 specialişti în management şi organizare instituţională. La constituirea comisiilor vor fi avuţi în vedere, în principal, procurorii care au urmat cursuri de management, au fost înscrişi în baza de date a Institutului Naţional al Magistraturii şi au urmat cursurile acestuia privind metodele şi tehnicile de evaluare. În comisia de examinare vor fi desemnaţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."13. La articolul 32, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) Nu pot fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude ori afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Există incompatibilitate şi în situaţia în care candidaţii provin de la parchetele la care funcţionează psihologii care au calitatea de membri ai comisiei. Dacă incompatibilitatea se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să se retragă şi să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei în vederea înlocuirii sale.(1^2) În comisia de testare psihologică vor fi desemnaţi şi membri supleanţi care vor înlocui de drept, în baza hotărârii preşedintelui comisiei de examinare, până la finalizarea probei de concurs, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii, membrii comisiei care nu îşi pot exercita atribuţiile."14. La articolul 32, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) Contestaţiile vor fi soluţionate de o comisie formată din 2 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial."15. La articolul 32, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (6), cu următorul cuprins:"(6) La solicitarea comisiei de examinare, rezultatele testării psihologice, concretizate în raportul care cuprinde profilul psihologic al candidatului în raport cu funcţia pentru care candidează şi calificativul obţinut, sunt aduse la cunoştinţa membrilor acestei comisii."16. La articolul 33, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fiecare criteriu valorează 2,5 puncte din totalul punctajului pentru această probă. Nota finală la susţinerea proiectului reprezintă media aritmetică a notelor acordate de fiecare membru al comisiei."17. La articolul 39, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Punctajul acordat şi timpul recomandat pentru rezolvare, pentru fiecare subiect, stabilite de comisia de examinare, se transmit candidaţilor odată cu subiectele, iar baremul de evaluare şi notare se afişează la centrele de concurs cu 15 minute înainte de încheierea probei scrise. În termen de 24 de ore de la afişare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se soluţionează în 48 de ore, potrivit art. 14 alin. (4). Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului de 48 de ore prevăzut pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul de evaluare şi notare definitiv, stabilit în urma soluţionării contestaţiilor, se publică de îndată pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,Graţiana Daniela Petronela IsacBucureşti, 4 septembrie 2008.Nr. 817._________