HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 3 septembrie 2008privind trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 650 din 12 septembrie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al art. 9 alin. (1) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă trecerea unui mijloc fix din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." - S.A. în domeniul public al municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Contractul de concesiune prevăzut la alin. (1) se modifică în mod corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 2Predarea-preluarea mijlocului fix prevăzut la art. 1 alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 3Părţile interesate îşi vor actualiza corespunzător evidenţele contabile aferente domeniului public al statului, inclusiv inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului.  +  Articolul 4După predarea-preluarea mijlocului fix prevăzut la art. 1 alin. (1), anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se va modifica în mod corespunzător conform anexei.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanMinistrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 3 septembrie 2008.Nr. 1.020.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale mijlocului fix "Pasarelă pietonală km 7+650 Bucureşti-Ploieşti"
  Nr. de identi- ficare MFP Cod de clasi- ficare Denumirea mijlocului fix Nr. inven- tar Valoare de inventar An PIF Adresa Justificare
  0 1 2 3 4 5 6 7
  147768 (parţial) 1.3.17.2 Pasarelă pietonală km 7+650 linia Bucureşti- Ploieşti 318 13.211,82 1965 Linia Bucureşti -Ploieşti km 7+650, Depoul Bucureşti Triaj Pasarelă pietonală propusă pentru transfer, ca urmare a solicitării Primăriei Sectorului 1 Bucureşti
  ------