ORDIN nr. 63 din 3 iulie 2008pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 645 din 10 septembrie 2008    Văzând Referatul de aprobare nr. 20.176 din 13 iunie 2008, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinară din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 515/2008 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008,în baza prevederilor art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Norma sanitară veterinară privind regulile generale de biosecuritate în exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 3Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va controla modul de îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Preşedintele AutorităţiiNaţionale Sanitare Veterinareşi pentru Siguranţa Alimentelor,Mircea Lucian CherteşBucureşti, 3 iulie 2008.Nr. 63.  +  Anexa NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂprivind regulile generale de biosecuritate înexploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar  +  Articolul 1Prezenta normă sanitară veterinară stabileşte regulile generale de biosecuritate pentru funcţionarea exploataţiilor de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar.  +  Articolul 2În condiţiile prezentei norme sanitare veterinare, exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar sunt organizate în: a) exploataţii de porcine în sistem integrat - cu sectoare de reproducţie, creştere şi îngrăşare a porcinelor cu aceeaşi locaţie sau în locaţii diferite; b) exploataţii de porcine numai cu sector de reproducţie; c) exploataţii de porcine numai cu sector de creştere şi/sau îngrăşare.  +  Capitolul I Definiţii  +  Articolul 3În sensul prezentei norme sanitare veterinare, următorii termeni se definesc astfel: a) biosecuritate - complexul de măsuri organizatorice şi tehnice ce sunt aplicate într-o exploataţie de porcine înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, pentru prevenirea introducerii, persistenţei şi răspândirii de agenţi patogeni, astfel încât să se prevină apariţia bolilor transmisibile; b) zonă de producţie - teritoriul delimitat, care cuprinde toate adăposturile pentru animale, spaţiile, utilajele, echipamentele şi alte facilităţi destinate creşterii porcinelor, cu respectarea regulilor de sănătate şi bunăstare a animalelor; c) zonă administrativă - teritoriul aflat în afara zonei de producţie şi delimitat de aceasta; d) comerţ intracomunitar - schimburile comerciale ce se realizează între statele membre ale Uniunii Europene; e) export - expedierea de porcine vii sau produse şi subproduse obţinute de la acestea către ţări terţe.  +  Capitolul II Reguli generale de biosecuritate  +  Articolul 4Exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să îndeplinească următoarele reguli generale de biosecuritate:1. asigurarea împrejmuirii exploataţiei, astfel încât să nu poată permite intrarea sau ieşirea animalelor şi a persoanelor neautorizate;2. asigurarea asistenţei sanitar-veterinare de către medicul veterinar de liberă practică organizată în condiţiile legii;3. delimitarea strictă a zonei de producţie de zona administrativă pentru exploataţiile de porcine în sistem integrat şi de reproducţie;4. accesul persoanelor străine se face numai cu aprobarea administraţiei exploataţiei, iar toate datele privind vizitatorii sunt înregistrate într-un registru special;5. accesul în exploataţie al personalului propriu, al vizitatorilor sau al inspectorilor oficiali este permis numai cu respectarea regulilor de filtru sanitar-veterinar, în special în ceea ce priveşte echipamentul şi dezinfecţia;6. limitarea pe cât posibil a circulaţiei personalului propriu în alte zone de producţie decât cea în care îşi desfăşoară activitatea pentru exploataţiile de porcine în sistem integrat şi de reproducţie;7. elementele spaţiului tehnologic care asigură realizarea producţiei trebuie astfel amplasate încât să permită aplicarea măsurilor de profilaxie nespecifică antiepizootică;8. în cadrul exploataţiilor de porcine în sistem integrat şi de reproducţie, adăposturile sunt amplasate astfel încât circulaţia animalelor în cadrul fluxului tehnologic să se facă fără intersectare; distanţa dintre adăposturile de porcine trebuie să faciliteze prevenirea transmiterii agenţilor patogeni odată cu aerul viciat evacuat prin sistemele de ventilaţie care asigură admisia aerului curat;9. zona administrativă va cuprinde printre altele: a) birouri, spaţiu amenajat pentru servirea mesei, filtrul sanitar-veterinar, spaţii pentru depozitarea materiilor prime furajere, carantină, pentru exploataţiile de porcine numai cu sector de creştere sau îngrăşare; b) pe lângă cele menţionate la lit. a) se mai pot adăuga zona pentru parcul de maşini, zona de dezinfecţie a mijloacelor de transport, spaţii de carantină, pentru exploataţiile de porcine în sistem integrat sau numai sector de reproducţie.10. exploataţiile de porcine înregistrate/autorizate sanitarveterinar să aibă o construcţie specială numită vestiar-filtru, amenajată corespunzător, pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni în şi din exploataţie;11. vestiarul-filtru se amplasează la limita zonei de producţie, astfel încât intrarea persoanelor în vestiar să se facă din afara zonei, iar ieşirea din vestiar să asigure accesul direct în zona de producţie a exploataţiei;12. vestiarul-filtru trebuie să fie amenajat astfel încât să permită schimbarea îmbrăcămintei de stradă cu echipamentul de lucru şi dezinfecţia mâinilor;13. atât la intrarea, cât şi la ieşirea din vestiarul-filtru, se amenajează dezinfectoare pentru încălţăminte;14. pentru fiecare persoană care activează în zona de producţie, vestiarul-filtru trebuie dotat cu echipament de protecţie individual, echipament care va fi folosit numai în spaţiul de producţie respectiv, sau echipament de unică folosinţă pentru vizitatori, cu săpun, substanţe biocide şi prosoape;15. vestiarul-filtru trebuie să aibă o cameră pentru îmbrăcămintea de stradă, o cameră cu facilităţi pentru igiena corporală şi de spălare a echipamentelor de protecţie şi o cameră pentru echipamentul de lucru;16. la intrarea în zona de producţie trebuie să existe facilităţile de dezinfectare a mijloacelor de transport;17. rampa de încărcare/descărcare să fie conformă cu un sistem care să asigure condiţiile de protecţie şi bunăstare a porcinelor şi/sau maşini prevăzute cu rampă proprie;18. după fiecare operaţiune, rampa se supune curăţării, spălării şi decontaminării;19. autovehiculele înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, utilizate pentru transportul animalelor, trebuie să fie curăţate şi dezinfectate înainte de îmbarcarea porcinelor, iar conducătorul auto prezintă dovada efectuării dezinfecţiei;20. aprovizionarea cu furaje se face prin transbordare sau prin utilizarea sistemului de aprovizionare directă racordat la facilităţile de distribuţie; în cazul în care autovehiculul intră în zona de producţie, se efectuează obligatoriu decontaminarea suplimentară mijlocului de transport, inclusiv a părţilor laterale ale acestuia, şi utilizarea de către conducătorul mijlocului de transport a echipamentului de protecţie;21. efectuarea de acţiuni de dezinsecţie şi deratizare ori de câte ori este necesar;22. în cadrul zonei de producţie, după caz, se delimitează sectoare pe categorii de producţie;23. capacitatea spaţiilor de cazare pe categorii de producţie este corelată astfel încât să se asigure posibilitatea aplicării principiului "totul plin - totul gol", pe obiectiv, adăpost sau subunitate de adăpost; după fiecare depopulare, suprafeţele din spaţiile de producţie se supun curăţării, dezinfecţiei, într-o perioadă delimitată de timp care să permită efectuarea acestor acţiuni; în acest scop exploataţia de porcine înregistrată/ autorizată sanitar-veterinar trebuie să dispună de echipamentele necesare pentru executarea curăţării mecanice, hidromecanice şi aplicarea substanţelor biocide;24. pentru decontaminare se folosesc numai produse înscrise în lista oficială a produselor medicinale de uz veterinar omologate, autorizate pentru comercializare; să aibă concentraţia în substanţă activă prevăzută în instrucţiunile de utilizare, iar soluţia dezinfectantă să fie schimbată cu o frecvenţă care să asigure menţinerea aceleiaşi concentraţii;25. depozitarea porcilor morţi, a avortonilor şi a placentelor se realizează în spaţii închise, pentru a preveni vehicularea agenţilor patogeni şi contactul cu animale sau persoane neautorizate;26. colectarea şi neutralizarea subproduselor de origine animală ce nu sunt destinate consumului uman se efectuează în conformitate cu legislaţia specifică în domeniu;27. facilităţi dotate pentru executarea necropsiilor.  +  Capitolul III Dispoziţii finale  +  Articolul 5În scopul prevenirii introducerii de boli infectocontagioase, proprietarul exploataţiei de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar trebuie să întocmească şi să implementeze un program de biosecuritate propriu, bazat pe proceduri, care să cuprindă şi alte măsuri suplimentare specifice exploataţiei, avizat de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană şi a municipiului Bucureşti.-----------