NORME METODOLOGICE din 3 septembrie 2008de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 646 din 10 septembrie 2008   +  Articolul 1Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, (M.A.D.R.) prin Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.), este autorizat să gestioneze contribuţia financiară a Comunităţii Europene şi sumele alocate de la bugetul de stat pentru cofinanţarea şi prefinanţarea contribuţiei financiare a Comunităţii Europene, implicate de Fondul European pentru Pescuit, definite potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008 privind gestionarea fondurilor nerambursabile alocate de la Comunitatea Europeană din Fondul European pentru Pescuit şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat.  +  Articolul 2 (1) M.A.D.R. este obligat să ia toate măsurile necesare în vederea gestionării fondurilor comunitare în concordanţă cu Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat în JOUE, seria L nr. 223 din 15 august 2006), cu Regulamentul (CE) nr. 498/2007 , adoptat de Comisia Europeană în data de 10 mai 2007, care se referă la stabilirea normelor detaliate pentru punerea în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.198/2006 privitor la Fondul European de Pescuit (publicat în JOUE, seria L nr. 120 din 10 mai 2007), şi cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 27/2008, precum şi în vederea transferării în conturile A.P.D.R.P., la termenele stipulate în reglementările comunitare şi naţionale, a sumelor aferente schemelor derulate. (2) M.A.D.R., prin Direcţia generală buget finanţe şi fonduri europene (D.G.B.F.F.E.), împreună cu A.P.D.R.P., stabileşte, prin instrucţiuni aprobate prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, modalităţile de evitare a apariţiei unor situaţii care să implice reducerea plăţilor de către Comisia Europeană.  +  Articolul 3Pentru îndeplinirea obligaţiilor ce îi revin în legătură cu gestionarea fondurilor nerambursabile, M.A.D.R. respectă şi aplică fluxurile financiare stabilite potrivit prezentelor norme metodologice, fluxuri aferente Fondului European pentru Pescuit, denumit în continuare F.E.P.  +  Articolul 4Contribuţia comunitară pentru F.E.P. se face în conformitate cu angajamentele bugetare comunitare şi în baza prevederilor Programului Operaţional pentru Pescuit (P.O.P.), aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C6664/2007 din 14 decembrie 2007, în conformitate cu prevederile art. 17 din Regulamentul (CE) nr. 1.198/2006 al Consiliului Uniunii Europene din 27 iulie 2006 privitor la Fondul European de Pescuit, publicat în JOUE, seria L nr. 223 din 15 august 2006.  +  Articolul 5În derularea procesului de finanţare, cheltuielile aferente F.E.P. se asigură din bugetul aprobat M.A.D.R., de la poziţia distinctă denumită "Finanţare F.E.P.", pentru următoarele: a) sumele reprezentând cofinanţare din fonduri de la bugetul de stat; b) sumele necesare asigurării prefinanţării; c) sumele necesare finanţării cheltuielilor aferente transferului de fonduri din conturile M.A.D.R. în scopul efectuării plăţilor, respectiv cheltuielile cu diferenţele de curs nefavorabile, rezultate din aplicarea cursurilor de schimb leu/euro, practicate de instituţiile financiar-bancare româneşti, faţă de cursul leu/euro aferent perioadei, comunicat de Banca Centrală Europeană, ca urmare a operaţiunilor de transfer şi plată din fondurile comunitare, şi cele aferente costurilor bancare rezultate din operaţiuni de transfer; d) sumele necesare acoperirii plăţii taxei pe valoarea adăugată, aferentă livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică; e) sumele aferente achitării unor debite datorate bugetului Uniunii Europene, pentru înregistrarea unor nereguli în procesul de derulare a F.E.P., inclusiv a majorărilor de întârziere ca urmare a nerecuperării la timp de la beneficiari; f) sumele rezultate din punerea în aplicare a Deciziei de lichidare a conturilor şi a Deciziei de lichidare referitoare la conformitate; g) alte cheltuieli rezultate din derularea procesului de gestionare şi utilizare a F.E.P., definite prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 6În baza informaţiilor furnizate de A.P.D.R.P. referitoare la sumele necesare acoperirii cheltuielilor implicate de F.E.P., potrivit art. 5, D.G.B.F.F.E din cadrul M.A.D.R. fundamentează bugetul şi/sau rectificarea acestuia.  +  Articolul 7 (1) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., deschide conturi în euro şi în lei la instituţii financiar bancare sau la Trezoreria Statului, prin care se derulează sumele rambursate de Comisia Europeană din F.E.P., astfel încât acestea să permită evidenţierea distinctă a plăţilor şi încasărilor aferente F.E.P. (2) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., organizează selecţia instituţiei financiar-bancare prin care se vor derula fondurile, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, şi încheie o convenţie în acest sens. (3) În situaţia în care M.A.D.R. deschide conturi în euro la Trezoreria Statului, disponibilităţile acestor conturi sunt purtătoare de dobândă. Rata dobânzii şi nivelul comisioanelor aferente operaţiunilor derulate prin conturile în valută se stabilesc prin convenţie încheiată între M.A.D.R. şi Ministerul Economiei şi Finanţelor (M.E.F.). (4) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.P., contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.P." (5) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinanţarea F.E.P., contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.P." (6) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinanţarea F.E.P. şi în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare F.E.P." (7) Pe numele M.A.D.R., ca ordonator principal de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cheltuieli neeligibile, aferente F.E.P., contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.P." (8) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea fondurilor externe nerambursabile F.E.P., contul 54.04.01.33 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile F.E.P." (9) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru cofinanţarea F.E.P., contul 54.04.02.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse pentru cofinanţare F.E.P." (10) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru prefinanţarea F.E.P. şi în cazul indisponibilităţii temporare de fonduri externe nerambursabile, contul 54.04.03.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse reprezentând prefinanţare şi fonduri în cazul indisponibilităţii temporare F.E.P." (11) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite, se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de recuperarea unor debite apărute în gestionarea F.E.P., contul 54.04.05.33 "Disponibil din debite recuperate F.E.P." (12) Pe numele A.P.D.R.P., ca ordonator terţiar de credite se deschide la Trezoreria Statului, pentru derularea operaţiunilor financiare determinate de utilizarea sumelor de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, pentru plata taxei pe valoarea adăugată aferente livrărilor de bunuri, prestărilor de servicii şi execuţiei de lucrări, finanţate integral sau parţial din contribuţia financiară a Uniunii Europene şi/sau din cofinanţarea aferentă, ai căror beneficiari sunt unităţi administrativ-teritoriale, asociaţii ale acestora legal constituite şi organisme neguvernamentale nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, contul 54.04.04.33 "Disponibil de la bugetul de stat sau din alte surse, reprezentând finanţarea unor cheltuieli neeligibile F.E.P." (13) Pe măsura necesităţilor, M.A.D.R. şi A.P.D.R.P. pot deschide, cu avizul M.E.F, şi alte conturi de disponibilităţi analitice în cadrul contului sintetic 54.04 "Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente Politicii Agricole Comune şi cofinanţarea/prefinanţarea acesteia". (14) Prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu avizul M.E.F., se aprobă instrucţiuni pentru stabilirea procedurii de gestionare a fondurilor de prefinanţare şi cofinanţare alocate de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative pentru F.E.P.  +  Articolul 8 (1) A.P.D.R.P. solicită D.G.B.F.F.E. din cadrul M.A.D.R. alocarea de fonduri externe nerambursabile în baza previziunilor fluxurilor de numerar privind plăţile, întocmite potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a). (2) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul M.E.F. previziunile fondurilor externe nerambursabile, aferente F.E.P., în vederea estimării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană. (3) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană situaţia sumelor rambursate/încasate de la Comisia Europeană, aferente F.E.P., în vederea monitorizării poziţiei financiare nete a României în relaţiile cu Uniunea Europeană. (4) Pe baza plăţilor efectuate de A.P.D.R.P., Direcţia pentru coordonare a agenţiilor de plăţi din cadrul A.P.D.R.P. transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană copiile declaraţiilor de cheltuieli aferente F.E.P., la termenele solicitate de Comisia Europeană. (5) Pe baza estimărilor comunicate de A.P.D.R.P., Direcţia pentru coordonare a agenţiilor de plăţi din cadrul A.P.D.R.P. transmite Unităţii de coordonare a relaţiilor bugetare cu Uniunea Europeană din cadrul M.E.F., în copie, previziunile sumelor de încasat/rambursat din F.E.P., transmise Comisiei Europene pentru anul în curs şi pentru anul următor. (6) Solicitarea de fonduri pentru finanţarea proiectelor de către A.P.D.R.P. de la D.G.B.F.F.E. din cadrul M.A.D.R. se va face distinct pe axe, pentru fondurile externe nerambursabile acordate de Comisia Europeană, respectiv de la bugetul de stat sau din alte surse stabilite prin acte normative, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b). (7) M.A.D.R., prin D.G.B.F.F.E., solicită M.E.F. deschiderea de credite bugetare necesare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1c). (8) În termen de 5 zile lucrătoare de la cererea M.A.D.R., M.E.F. deschide creditele bugetare solicitate. M.A.D.R. comunică A.P.D.R.P., printr-o scrisoare de confirmare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1d), data şi suma ce se transferă în conturile de disponibil deschise la Trezoreria Statului.  +  Articolul 9 (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data alimentării conturilor, A.P.D.R.P. efectuează plăţile către beneficiari. (2) În prima zi lucrătoare după expirarea termenului prevăzut la alin. (1), A.P.D.R.P. va restitui sumele neutilizate în contul din care au fost virate şi va notifica în scris M.A.D.R. - D.G.B.F.F.E., potrivit modelului prezentat în anexa nr. 1e). (3) Anexele nr. 1a)-1e) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1a) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUITNr. ......../............Previziunea fluxului de numerarprivind plăţile pe trimestrul...........
                                                                        - lei -
  ┌────────────────────────────────────────────────┬─────┬─────┬─────┬───────────┐│ │Luna │Luna │Luna │Total trim.││ Axe/Măsuri ├──┬──┼──┬──┼──┬──┼─────┬─────┤│ │CE│BS│CE│BS│CE│BS│ CE │ BS │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││permanentă a activităţii navelor de pescuit │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││temporară a activităţilor de pescuit │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de │ │ │ │ │ │ │ │ ││pescuit şi selectivitate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Total Axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de │ │ │ │ │ │ │ │ ││pescuit comunitare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.2. Măsuri de aqua-mediu │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing│ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Total Axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele │ │ │ │ │ │ │ │ ││interioare, procesarea şi marketingul produselor│ │ │ │ │ │ │ │ ││obţinute din pescuit şi acvacultură │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 3.1. Acţiuni colective │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││florei sălbatice │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de │ │ │ │ │ │ │ │ ││debarcare şi adăposturi │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii│ │ │ │ │ │ │ │ ││de promovare │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 3.5. Proiecte-pilot │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Total Axa 3 - Măsuri de interes comun │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││parteneriatelor public-privat şi elaborarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││strategiilor locale integrate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││strategiei locale integrate │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare │ │ │ │ │ │ │ │ ││între grupurile locale │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Total Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor │ │ │ │ │ │ │ │ ││pescăreşti │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Măsura 5.1. Asistenţa tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│Total Axa 5 - Asistenţă tehnică │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼─────┼─────┤│TOTAL: │ │ │ │ │ │ │ │ │└────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴─────┴─────┘Întocmit la data de ...................Vizat Control financiar preventiv propriuDirectorul general al Agenţiei de Plăţipentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,................................(semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 1b) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUITNr. ......../..........Solicitare de fonduri pentru finanţarea proiectelorÎn vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului F.E.P. din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari, Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu fonduri, reprezentând finanţarea de la Comisia Europeană şi bugetul de stat, la proiectele F.E.P.Subsemnatul, ...........(nume, prenume).............., director general al Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, declar prin prezenta că totalul cheltuielilor eligibile autorizate pentru plata beneficiarilor este:
  Lei Euro
  Axa/Măsura Contribuţie publică Contribuţie publică
  Total CE BS Total CE BS
  1 2 3 4 5 6 7
  Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit
  Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
  Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
  Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică
  Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice
  Total Axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
  Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură
  Măsura 2.2. Măsuri de aqua-mediu
  Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică
  Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală
  Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare
  Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing
  Total Axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
  Măsura 3.1. Acţiuni colective
  Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
  Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
  Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
  Măsura 3.5. Proiecte-pilot
  Total Axa 3 - Măsuri de interes comun
  Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale
  Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
  Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate
  Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale
  Total Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
  Măsura 5.1. Asistenţa tehnică
  Total Axa 5 - Asistenţă tehnică
  TOTAL GENERAL:
         Control financiar Control financiar
         preventiv propriu preventiv delegat
               Avizat Şef Serviciu autorizare
        Directorul Direcţiei plăţi şi recuperare datorii,
           plăţi proiecte ........................
             Directorul general al Agenţiei de Plăţi
              pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,
             ......................................
                   (semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 1c) ---------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE ŞI FONDURI EUROPENENr. ......./........Solicitare de credite bugetare pentru cofinanţarea/prefinanţarea proiectelor din Programul P.O.P.În vederea efectuării plăţilor către beneficiarii Programului P.O.P. din fonduri publice nerambursabile, în conformitate cu sumele autorizate la plată şi cu contractele de finanţare încheiate între beneficiari şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, vă rugăm să dispuneţi alimentarea cu credite bugetare, reprezentând cofinanţarea/prefinanţarea proiectelor aferente F.E.P., în sumă totală de ........ lei.
  Axa/Măsura Prefinanţare buget de stat (lei) Cofinanţare buget de stat (lei) Suma totală (lei)
  1 2 3 4
  Măsura 1.1. Sprijin public pentru încetarea permanentă a activităţii navelor de pescuit
  Măsura 1.2. Sprijin public pentru încetarea temporară a activităţilor de pescuit
  Măsura 1.3. Investiţii la bordul navelor de pescuit şi selectivitate
  Măsura 1.4. Pescuitul costier la scară mică
  Măsura 1.5. Compensaţii socioeconomice
  Total Axa 1 - Măsuri de adaptare a flotei de pescuit comunitare
  Măsura 2.1. Investiţii productive în acvacultură
  Măsura 2.2. Măsuri de aqua-mediu
  Măsura 2.3. Măsuri de sănătate publică
  Măsura 2.4. Măsuri de sănătate animală
  Măsura 2.5. Pescuit în apele interioare
  Măsura 2.6. Investiţii în procesare şi marketing
  Total Axa 2 - Acvacultura, pescuitul în apele interioare, procesarea şi marketingul produselor obţinute din pescuit şi acvacultură
  Măsura 3.1. Acţiuni colective
  Măsura 3.2. Protecţia şi dezvoltarea faunei şi florei sălbatice
  Măsura 3.3. Porturi de pescuit, puncte de debarcare şi adăposturi
  Măsura 3.4. Dezvoltarea de noi pieţe şi campanii de promovare
  Măsura 3.5. Proiecte-pilot
  Total Axa 3 - Măsuri de interes comun
  Măsura 4.1. Selectarea grupurilor locale
  Submăsura 4.1.a. Sprijin pentru înfiinţarea parteneriatelor public-privat şi elaborarea strategiilor locale integrate
  Submăsura 4.1.b. Sprijin pentru implementarea strategiei locale integrate
  Măsura 4.2. Sprijin pentru acţiuni de cooperare între grupurile locale
  Total Axa 4 - Dezvoltarea durabilă a zonelor pescăreşti
  Măsura 5.1. Asistenţa tehnică
  Total Axa 5 - Asistenţă tehnică
  TOTAL:
  ÎntocmitDirecţia buget-finanţeDirectorDirecţia financiar-contabilitateDirectorDirecţia generală buget-finanţeşi fonduri europeneDirector general,...................(semnătura şi ştampila)
   +  Anexa 1d) ---------la normele metodologice-----------------------MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALEDIRECŢIA GENERALĂ BUGET-FINANŢE ŞI FONDURI EUROPENENr. .........../...............CONFIRMAREA TRANSFERULUI FINANŢĂRIIPUBLICE NERAMBURSABILECătre: Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi PescuitDomnului director general ........(nume, prenume)................Ca urmare a Solicitării de fonduri pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru schemele de plată/proiectele finanţate din F.E.P., transmisă la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de ..............., vă informăm că a fost aprobată suma totală de .............. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ......... lei, cofinanţare de la bugetul naţional ........ lei, prefinanţare de la buget naţional ............ lei.Suma menţionată va fi transferată în data de ............. de către Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale în conturile deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.Director general,.......................(semnătura şi ştampila)  +  Anexa 1e) ---------la normele metodologice-----------------------AGENŢIA DE PLĂŢI PENTRU DEZVOLTARE RURALĂ ŞI PESCUITNr. ........../............Confirmarea restituirii finanţării publicenerambursabile reprezentând sume neutilizateCătre: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Direcţia generală buget-finanţe şi fonduri europeneDomnului director general ...........(nume, prenume)................Ca urmare a solicitării fondurilor pentru asigurarea finanţării publice nerambursabile pentru proiectele finanţate în cadrul Programului Operaţional de Pescuit (P.O.P.), transmisă de la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu nr. .............. din data de..............., vă informăm că a fost utilizată suma totală de .............. lei, astfel: finanţare de la Comisia Europeană ............. lei, cofinanţare de la bugetul de stat ............ lei, prefinanţare de la bugetul de stat ............ lei.Suma totală rămasă neutilizată este de ............ lei, cu următoarea componenţă: finanţare de la Comisia Europeană ............. lei, cofinanţare de la bugetul de stat ........... lei, prefinanţare de la bugetul de stat ............ lei.Suma totală rămasă neutilizată va fi transferată în data de ............. de către A.P.D.R.P. în conturile M.A.D.R. din care s-au efectuat plăţile, deschise la Direcţia de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti.Directorul general al Agenţiei de Plăţipentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit,................................(semnătura şi ştampila)----------