ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 98 din 27 august 2008pentru modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 630 din 29 august 2008    Având în vedere introducerea scrutinului uninominal la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat,luând în considerare necesitatea eliminării tuturor disfuncţionalităţilor care pot apărea la alegerile pentru Camera Deputaţilor şi Senat, toate acestea vizând interesul public şi constituind o situaţie extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:"(3^1) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoană fizică pot fi de până la 400 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2)."2. La articolul 5, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) În anul fiscal în care au loc mai multe scrutine, donaţiile primite de la o persoană juridică într-un an pot fi de până la 1.000 de salarii de bază minime brute pe ţară, la valoarea de la data de 1 ianuarie a anului respectiv, pentru fiecare campanie electorală sau campanie pentru referendum, cu respectarea dispoziţiilor alin. (2)."3. La articolul 9 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) pentru persoanele fizice: numele şi prenumele donatorului, codul numeric personal, cetăţenia, valoarea, felul donaţiei şi data la care a fost efectuată;".4. La articolul 19, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (4^1), cu următorul cuprins:"(4^1) Pe durata suspendării temporare a subvenţiei, aceasta este păstrată de către Autoritatea Electorală Permanentă în sume de mandat până la pronunţarea definitivă a instanţei, acestea nefăcând obiectul rambursării, la sfârşitul anului, la bugetul de stat."5. La articolul 21, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(5) În termen de 30 de zile, Tribunalul Bucureşti va comunică Ministerului Internelor şi Reformei Administrative şi Autorităţii Electorale Permanente încetarea activităţii partidului politic."6. La articolul 23, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Donaţiile şi legatele primite după deschiderea campaniilor electorale pot fi folosite pentru campania electorală numai după declararea lor la Autoritatea Electorală Permanentă."7. La articolul 26, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi Senat, donaţiile şi legatele destinate unui candidat sau partid, primite după anunţarea oficială a datei alegerilor, pot fi făcute doar prin intermediul unui mandatar financiar personal sau al mandatarului financiar al partidului. Acesta poate fi numit de conducerea partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale, pentru candidaţii acestora, sau poate fi ales personal de către fiecare candidat."8. La articolul 26 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) pentru fiecare colegiu electoral, în cazul alegerilor pentru Camera Deputaţilor şi, respectiv, pentru Senat;".9. La articolul 26 alineatul (3), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"b) verifică legalitatea operaţiunilor financiare efectuate în campania electorală, respectarea prevederilor privind donaţiile înregistrate în perioada dintre aducerea la cunoştinţă a datei alegerilor şi finalizarea campaniei electorale;".10. La articolul 26, după alineatul (6) se introduc trei noi alineate, alineatele (6^1), (6^2) şi (6^3), cu următorul cuprins:"(6^1) Mandatarul financiar coordonator reprezintă partidul în relaţia cu Autoritatea Electorală Permanentă.(6^2) În campaniile electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, operaţiunile financiare ale fiecărui candidat sunt ţinute în evidenţă de către un mandatar financiar personal, care poate fi acelaşi pentru mai mulţi candidaţi. Mandatarii financiari ai candidaţilor trimit rapoartele prevăzute de lege către Autoritatea Electorală Permanentă, prin intermediul mandatarului financiar coordonator.(6^3) Autoritatea Electorală Permanentă poate solicita, în cazul în care este necesar, documente suplimentare sau explicaţii mandatarilor financiari ai candidaţilor."11. La articolul 26, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) Calitatea de mandatar financiar se dobândeşte numai după înregistrarea sa oficială la Autoritatea Electorală Permanentă. Înregistrarea mandatarului financiar se realizează în intervalul dintre momentul aducerii la cunoştinţă publică a datei alegerilor şi începerea campaniei electorale, făcându-se publică în presă sau pe pagina de internet a partidului."12. La articolul 26, după alineatul (8) se introduce un nou alineat, alineatul (9), cu următorul cuprins:"(9) Candidaţii nu pot fi mandatari financiari."13. La articolul 30, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) La nivel central, suplimentar faţă de limitele maxime admise pentru fiecare candidat, partidul poate cheltui o sumă de maximum 50 de salarii de bază minime brute pe ţară pentru fiecare candidat."14. La articolul 30 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) 350 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de deputat;".15. La articolul 30 alineatul (2), după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:"a^1) 500 de salarii de bază minime brute pe ţară, pentru fiecare candidat la funcţia de senator;".16. La articolul 31, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:"(1^1) În cazul campaniei electorale pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi, respectiv, pentru alegerea Senatului, la nivelul circumscripţiilor electorale judeţene, fiecare partid va deschide, după caz, câte un cont al partidului ori câte un cont sau subcont pentru fiecare candidat la funcţia de deputat sau senator.(1^2) Activităţile de propagandă electorală ale fiecărui candidat, precum şi donaţiile şi legatele primite de fiecare candidat în numele partidului se desfăşoară doar prin intermediul conturilor sau subconturilor prevăzute la alin. (1^1)."17. La articolul 31, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:"(3) Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică depozitelor constituite în vederea depunerii candidaturilor pentru funcţia de deputat sau senator, prevăzute de art. 29 alin. (5)-(7) din Legea nr. 35/2008 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 67/2004 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, a Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001 şi a Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, cu modificările şi completările ulterioare."18. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 32. - (1) Până la validarea mandatelor, conducerea partidului, a organizaţiei judeţene, candidaţii la funcţia de deputat ori senator sau, după caz, candidatul independent vor depune la Autoritatea Electorală Permanentă o declaraţie privind respectarea plafoanelor prevăzute la art. 30 alin. (2)."19. La articolul 36, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Fapta persoanei prevăzute la alin. (2) de a face afirmaţii false cu rea-credinţă cu privire la nerespectarea prevederilor legale referitoare la finanţarea partidelor politice constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 3 ani."20. La articolul 38, alineatul (1^1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(1^1) După expirarea termenului prevăzut la alin. (1), Autoritatea Electorală Permanentă asigură aducerea la cunoştinţă publică a listei partidelor politice, alianţelor politice, alianţelor electorale, organizaţiilor cetăţenilor români aparţinând minorităţilor naţionale şi a candidaţilor independenţi care au depus rapoartele detaliate ale veniturilor şi cheltuielilor electorale, pe măsură ce acestea sunt depuse, prin publicări succesive în Monitorul Oficial al României, Partea I."21. La articolul 41, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 41. - (1) Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 25.000 lei încălcarea dispoziţiilor prevăzute la: art. 3 alin. (2) şi (3), art. 4 alin. (3) şi (4), art. 5, 6, 7, 8, 9, art. 10 alin. (2) şi (3), art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1) şi (3), art. 13 alin. (1) şi (2), art. 20 alin. (2), art. 23, art. 24 alin. (1), art. 25 alin. (1) şi (2), art. 26 alin. (1), (2), (3) , (7) şi (9), art. 29 alin. (2)-(4) şi (6), art. 30 alin. (2) şi (3), art. 31, 38 şi art. 39 alin. (2)."  +  Articolul IILegea nr. 334/2006 privind finanţarea activităţii partidelor politice şi a campaniilor electorale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 632 din 21 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea prin lege a prezentei ordonanţe de urgenţă, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Preşedintele Autorităţii Electorale Permanente,Marian MuhuleţMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 27 august 2008.Nr. 98.----