HOTĂRÂRE nr. 932 din 20 august 2008privind modificarea datelor de identificare ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 29 august 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,ţinând seama de prevederile art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul IDatele de identificare ale bunului imobil care aparţine domeniului public al statului, aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, înregistrat la poziţia M.E.F. nr. 101.152 (parţial) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul IIMinisterul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------p. Ministrul internelor şi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statp. Ministrul dezvoltării, lucrărilorpublice şi locuinţelor,Horvath Anna,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 20 august 2008.Nr. 932.  +  Anexa
  *Font 8*
  Nr. M.R.F. Cod de clasi- ficare Denumire imobil trans- ferat Adresa Ordonator se- cundar, cod fiscal 4192782/ter- ţiar de cre- dite, cod fiscal 4201961, de la care se transferă partea de imobil Ordonator secundar, cod fiscal 4453114/ terţiar de credite, cod fiscal 4202118, care preia partea de imobil Valoarea con- tabilă actua- lizată a păr- ţii de imobil rămase în ad- ministrarea inspectora- tului de Jan- darmi jude- ţean Covasna Valoarea contabilă a părţii de imobil ce se trans- mite în ad- ministrarea inspecto- ratului de Poliţie al judeţului Covasna Obser- vaţii
  "101.152 (parţial) 8.29.10 45-173 (parţial Str. Cezar Bolliac nr. 5, municipiul Sfântu Gheorghe, judeţul Covasna Inspectoratul General al Jandarmeriei Române (U.M. 0251/F Bucu- reşti) - U.M. 0866 Sfântu Gheorghe Nr. topo: 1762/1/2; 1761/1; 1760; 1759/1, 1758/1, 1849/1, 1846/1, 1828/1, 1734, 1738/1, 1768/1, 1829/1, 1826/1, 1763, 1764/1, 1765/1, 1847/1, 1825/1. Inspecto- ratul Gene- ral al Poliţiei Române - Inspectora- tul de Poliţie al Judeţului Covasna Nr. topo: 1732/1; 1735/1; 1736/1; 1769/1; 1767/1; 1766/1; 1762/1/1. 15.526.646,40 782.808,00"
  -------