HOTĂRÎRE nr. 164 din 10 februarie 1990privind stabilirea unor drepturi pentru personalul din cadrul combinatelor şi întreprinderilor din metalurgia neferoasa
EMITENT
  • GUVERN
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 2 septembrie 1992    Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Personalul de la combinatele de metalurgie neferoasa Baia Mare, Zlatna, Slatina şi întreprinderile "Neferal", "Firiza" şi "Laromet", care lucrează la locuri cu condiţii grele de muncă, poate beneficia de un salariu tarifar mai mare cu pînă la 15% .În mod excepţional, personalul din unităţile respective, care îşi desfăşoară activitatea nemijlocit în subunitati ce extrag şi prelucreaza materii prime pe bază de plumb, poate beneficia de un salariu mai mare cu pînă la 20% .  +  Articolul 2Personalul din combinatele şi întreprinderile de metalurgie neferoasa pot beneficia, pe lîngă salariul tarifar mai mare pentru condiţii grele de muncă, şi de sporul pentru condiţii deosebite - nocive sau periculoase.  +  Articolul 3Personalul de la locurile de muncă şi activităţile care, potrivit reglementărilor existente pînă în anul 1969 şi după aceea, erau prevăzute să fie încadrate în grupele I sau II de muncă, beneficiază de acest drept pe întreaga perioadă cît au lucrat la locurile de muncă şi activităţile respective.Locurile de muncă şi activităţile care se încadrează în grupele I şi II de muncă, potrivit prevederilor prezentului articol, vor fi precizate la propunerea Ministerului Industriei Metalurgice - Departamentul Metalurgiei Neferoase, de Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Comisia Naţionala pentru Protecţia Muncii, în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei hotărîri.  +  Articolul 4Personalul din combinatele şi întreprinderile de metalurgie neferoasa are dreptul, în fiecare an calendaristic, la un concediu de odihnă plătit în raport cu vechimea în munca prevăzută la art. 1 din Legea nr. 26/1967*), la care se adauga un concediu suplimentar de odihnă pentru condiţii deosebite de muncă de 3-12 zile, fără limitarea concediului total de odihnă la 30 de zile pe an.  +  Articolul 5Personalul din combinatele şi întreprinderile de metalurgie neferoasa beneficiază de un spor la salariu de 25% pentru orele lucrate în schimbul de noapte.  +  Articolul 6Se acorda, pentru întregul personal din combinatele de metalurgie neferoasa Baia Mare şi Zlatna, Combinatul de Alumina Slatina, întreprinderile "Ferneziu" şi "Neferal" şi Secţia turnatorie de la Întreprinderea "Laromet" Bucureşti, în care concentratiile de plumb, acid fluorhidric, bioxid de sulf, arsen, pulberi de mangan, pulberi de alumina sau cupru nu se încadrează în limitele admise, program de lucru de 6 ore pe zi.  +  Articolul 7Se acorda, zilnic, la intrarea în schimb personalului din unităţile sau subunitatile prevăzute la art. 6 o masa calda gratuita în valoare de 16 lei, cu acoperire din cheltuielile de producţie.  +  Articolul 8Personalul din cadrul altor unităţi, care executa lucrări de revizii şi reparaţii pe platformele unităţilor menţionate mai sus şi la care condiţiile de muncă sînt identice, va beneficia de drepturile prevăzute în prezenta hotărîre.PRIM-MINISTRUPETRE ROMAN Notă *) Legea nr. 26/1967 a fost abrogată prin Legea nr. 6/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 16 din 10 februarie 1992.---------------