ORDIN nr. 2.003 din 27 iunie 2008pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA
EMITENT
  • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 25 iulie 2008    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei şi Finanţelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA,ministrul economiei şi finanţelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Normele de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Direcţia Generală Autoritatea de Management ex-ISPA, Direcţia Generală Autoritatea de Certificare şi Plată, Direcţia Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE, Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi celelalte instituţii publice implicate vor urmări punerea în aplicare a prezentului ordin.  +  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.p. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 27 iunie 2008.Nr. 2.003.  +  Anexa NORMEde aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesarepentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPAMemorandumurile de finanţare privind aprobarea măsurilor ex-ISPA, prevederile art. 28 alin. (1) din Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005, denumit în continuare Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, care statuează următoarele: "Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare şi a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1.164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a Fondului de Coeziune", precum şi Regulamentul (CE) nr. 1.386/2002 al Comisiei de stabilire a normelor de implementare a Regulamentului nr. 1.164/94 al Consiliului privind sistemele de management şi control al asistenţei financiare acordate din Fondul de Coeziune şi procedura de efectuare a corecţiilor financiare, cu modificările şi completările ulterioare, stabilesc cadrul administrativ, legal şi tehnic conform căruia măsurile ex-ISPA se derulează în România.În scopul aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, se stabilesc următoarele:1. În sensul prezentelor norme, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:Măsuri ex-ISPA: măsuri care au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.267/1999 în perioada 2000-2006 şi care, începând cu data de 1 ianuarie 2007, sunt considerate ca aprobate de către Comisia Europeană în baza Regulamentului nr. 1.164/1994 , în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Actul de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană.Decizia de finanţare: decizia de acordare a asistenţei din Fondul de Coeziune în temeiul Regulamentului nr. 1.164/1994 ; în conformitate cu prevederile Actului de aderare a României şi Bulgariei la Uniunea Europeană, din data de 1 ianuarie 2007 memorandumurile de finanţare ISPA au devenit decizii de finanţare.Fondul de Coeziune/ex-ISPA: instrument financiar nerambursabil prin care Comunitatea Europeană finanţează implementarea măsurilor ex-ISPA, în procentul stabilit prin deciziile de finanţare.Autoritatea de Management (AM): autoritatea responsabilă pentru managementul general şi coordonarea operaţiunilor aferente măsurilor ex-ISPA în baza prevederilor Regulamentului nr. 1.164/1994 , constituită la nivelul Direcţiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor.Plan de achiziţii al măsurii ex-ISPA: un tabel incluzând toate contractele de achiziţie publică finanţate din Fondul de Coeziune incluse în cadrul măsurii ex-ISPA şi a căror implementare are ca scop atingerea obiectivelor acesteia, aşa cum sunt statuate în decizia de finanţare.Sume disponibile în cadrul deciziilor de finanţare: sume reprezentând diferenţa dintre valoarea maximă a cheltuielilor publice stabilită în decizia de finanţare şi a) valoarea însumată a contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA aflate în curs de derulare, din care se scade valoarea articolelor neeligibile incluse în acestea, dacă există, şi în măsura în care caracterul de eligibilitate al acestora poate fi justificat ex-ante; b) sumele efectiv plătite din conturile măsurii ISPA aferente cheltuielilor eligibile în cadrul contractelor din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA ce au fost finalizate, ce pot fi luate în considerare ca bază legală în sensul descris de legislaţia de finanţe publice şi achiziţii publice pentru atribuirea unui contract nou din cadrul Planului de achiziţii al măsurii ex-ISPA sau semnarea unui act adiţional ce implică creşterea bugetului unui contract din Planul de achiziţii al măsurii ex-ISPA aflat în derulare în situaţiile în care caracterul de eligibilitate al cheltuielilor aferente poate fi justificat ex-ante.2. În sensul prezentelor norme, sumele suplimentare necesare pentru continuarea şi finalizarea proiectelor ex-ISPA sunt reprezentate de: a) Finanţarea costurilor suplimentare necesare semnării contractelor ca urmare a depăşirii bugetelor alocate iniţialContractele finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA se regăsesc în planurile de achiziţii aferente fiecărei măsuri, iar modificarea/actualizarea acestor planuri de achiziţii se face doar cu aprobarea prealabilă a Autorităţii de Management ca răspuns la o solicitare în acest sens a autorităţilor contractante. În cele ce urmează, prin contracte se face referire exclusiv la contractele de achiziţie publică incluse în planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA aprobate de Comisia Europeană anterior datei de 1 iulie 2006 sau de Autoritatea de Management ulterior acestei date.Dacă la momentul calculării valorii estimate a contractului de achiziţie publică aceasta depăşeşte suma disponibilă în cadrul deciziei de finanţare, autoritatea contractantă va avea dreptul de a lansa procedura de atribuire, sursa de finanţare pentru contractul în cauză considerându-se ca fiind identificată, în baza prevederilor deciziei de finanţare şi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007. O ofertă nu va fi în mod necesar considerată inacceptabilă în sensul prevederilor art. 36 alin. (1) lit. e) din Hotărârea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia în care preţul acesteia depăşeşte valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, în condiţiile în care valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru ducerea la îndeplinire a contractului respectiv poate fi suplimentată de la bugetul de stat în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007. Dacă în urma procesului de evaluare a ofertelor se constată că toate ofertele care îndeplinesc criteriile de calificare şi cerinţele minime din caietul de sarcini depăşesc ca preţ valoarea estimată a contractului de achiziţie publică, comisia de evaluare va putea fie să continue procedura de evaluare în baza unei justificări care să expună motivele pentru care anularea procedurii iniţiale nu este dezirabilă, fie să declare ofertele ca fiind inacceptabile şi să anuleze procedura de atribuire.Dacă preţul inclus în propunerea financiară aferentă ofertei declarate câştigătoare în urma procesului de evaluare depăşeşte resursele financiare disponibile prin decizia de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA, după finalizarea raportului procedurii de atribuire şi anterior momentului aprobării acestuia, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a fondurilor reprezentând diferenţa dintre suma disponibilă în cadrul deciziei de finanţare şi preţul ofertei câştigătoare. În vederea obţinerii acestui acord, autoritatea contractantă va transmite AM o copie a anunţului de participare, raportul de evaluare al licitaţiei, notele intermediare emise de observatorii Unităţii pentru coordonarea şi verificarea achiziţiilor publice (UCVAP) şi răspunsul autorităţii contractante, dacă este cazul, o declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă faptul că obiectivele contractului, aşa cum au fost detaliate prin caietele de sarcini, se încadrează în obiectivele deciziei de finanţare, precum şi o defalcare estimativă pe exerciţii bugetare anuale a sumelor suplimentare ce vor trebui acoperite de la bugetul de stat. Autoritatea contractantă răspunde de decizia privind atribuirea contractului de achiziţie publică în condiţiile legii. b) Finanţarea cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile contractate după data de 1 iulie 2006 şi a altor cheltuieli aferente acestora va fi acceptată doar pentru contractele incluse în cadrul planurilor de achiziţii aferente măsurilor ex-ISPA şi aflate în derulare sau în curs de atribuire la data intrării în vigoare a normelor de aplicare aferente Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, fără a acoperi amendamentele ulterioare la contracte. Aceste cheltuieli pot implica plata efectivă a articolelor din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile neeligibile, reîntregirea conturilor de cheltuieli eligibile aferente măsurilor ex-ISPA în situaţia în care sumele aferente echipamentelor durabile au fost suportate din acestea sau rambursarea sumelor efectiv plătite de beneficiarii finali, în condiţiile în care aceştia au suportat cheltuielile aferente echipamentelor durabile din surse proprii.În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a acestor sume, autorităţile contractante vor prezenta documente care să ateste:(i) obligaţia contractuală de plată a cheltuielilor cu echipamentele durabile neeligibile, şi anume dovada faptului că echipamentele sunt incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă faptul că acestea nu au fost încă plătite, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat;sau(îi) dovada realizării plăţii aferente articolelor din cadrul contractelor legate de echipamentele durabile din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului final în vederea rambursării lor, precum şi încadrarea în limitele temporale prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 şi de prezentele norme privind momentul creării obligaţiei contractuale. c) Revendicări ale contractorilor în baza prevederilor contractuale, aprobate/acceptate în prealabil de autoritatea contractantă şi/sau stabilite de instanţele de arbitraj şi/sau de judecatăÎn baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de lucrări finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA sau sume incluse în preţul contractelor pentru cheltuieli neprevăzute, în situaţia îndeplinirii cumulative a următoarelor condiţii:(i) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achiziţie publică, în măsura în care costurile asociate unei revendicări sunt asociate unor lucrări suplimentare dispuse de beneficiar;(îi) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil prevăzut în deciziile de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienţa sumelor disponibile în cadrul deciziilor de finanţare;(iii) respectarea prevederilor contractuale şi a principiului cheltuielii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului financiar asociat unei revendicări.În conformitate cu condiţiile generale aplicabile pentru contractele de lucrări finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, revendicările reprezintă instrumentul contractual care stă la baza justificării şi determinării ulterioare a compensaţiilor financiare la care un antreprenor poate fi îndreptăţit potrivit prevederilor contractului. Pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru suplimentarea valorii unui contract sau a acelor sume incluse în valoarea de contract acceptată, dar considerate neeligibile pentru a fi rambursate din Fondul de Coeziune, este necesară respectarea mecanismului contractual de determinare a costurilor de compensare, ce presupune următoarele etape:- înaintarea unei revendicări de către antreprenor, detaliată corespunzător şi susţinută cu documente justificative;- stabilirea modului de soluţionare a acesteia pe palierele de mediere şi decizie constituite conform contractului.În conformitate cu prevederile contractuale, cuantumul financiar asociat unei revendicări poate fi stabilit prin determinare a inginerului, prin decizie a Comisiei de adjudecare a disputelor, în aceste cazuri fiind necesar acceptul ambelor părţi, sau prin decizie a instanţei de arbitraj. Părţile sunt, de asemenea, îndreptăţite din punct de vedere contractual să stingă în orice moment disputa prin negociere directă pe marginea aspectelor aflate în litigiu.Autoritatea contractantă nu se va angaja într-o negociere pe marginea cuantumului unei revendicări a contractorului decât în baza unei determinări a inginerului sau a unei decizii a Comisiei de adjudecare a disputelor/instanţei de arbitraj care să stabilească admisibilitatea şi meritele acesteia.Autoritatea contractantă îşi asumă în întregime decizia legată de cuantumul plăţilor compensatorii stabilite prin determinare a inginerului, prin decizie a Comisiei de adjudecare a disputelor, în condiţiile în care le-a acceptat ca fiind juste şi nu a apelat la următorul palier de mediere şi decizie pentru revizuirea acestora, şi negociere cu antreprenorul.În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare al acestor sume, autorităţile contractante vor prezenta documente care să ateste legalitatea şi conformitatea costurilor asociate unei/unor revendicări contractuale, precum şi orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv. d) În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 se vor acoperi de la bugetul de stat costurile de asistenţă şi expertiză juridică şi tehnică şi costurile de mediere conform prevederilor contractuale, arbitraj şi/sau judecată necesare în prevenirea şi soluţionarea disputelor contractuale, atât la nivelul autorităţilor contractante din sectorul de transporturi şi mediu, cât şi la nivelul autorităţilor centrale implicate în gestiunea Fondului de Coeziune/ex-ISPA, şi anume Ministerul Economiei şi Finanţelor, prin Autoritatea de Management ex-ISPA, Autoritatea de Certificare şi Plată (ACP) şi Oficiul de Plăţi şi Contractare PHARE (OPCP).În acest sens, vor fi acoperite de la bugetul de stat următoarele tipuri de cheltuieli:(i) articole de cheltuieli legate de medierea şi adjudecarea disputelor contractuale incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA şi considerate neeligibile pentru a fi rambursate din bugetul eligibil al deciziilor de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA. În această situaţie, în vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM, autorităţile contractante vor prezenta documente care să ateste:- obligaţia contractuală de plată a cheltuielilor aferente acestor articole de cheltuieli, şi anume dovada faptului că acestea sunt incluse în contractele din cadrul măsurilor ex-ISPA, o declaraţie pe propria răspundere, din care să reiasă că nu au fost încă plătite, iar părţile au intrat într-un acord de mediere şi adjudecare a disputelor cu unul sau mai mulţi adjudecători, în vederea suportării acestor plăţi de la bugetul de stat; sau- dovada realizării plăţii aferente acestor articole de cheltuieli din conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii în vederea reîntregirii acestor conturi cu sumele respective sau din sursele proprii ale beneficiarului final în vederea rambursării acestora,precum şi orice alte documente ce vor fi solicitate de AM la momentul respectiv;(îi) sume aferente plăţii serviciilor de arbitraj şi de conciliere, în relaţie exclusivă cu contractele din planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA. În această situaţie, în vederea obţinerii acordului prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare, autorităţile contractante vor transmite AM acordul contractual de mediere şi adjudecare a disputelor contractuale anterior momentului semnării acestuia, precum şi orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv;(iii) sume aferente unor contracte de servicii vizând acordarea de asistenţă şi expertiză juridică şi/sau tehnică de specialitate pentru autorităţile contractante în relaţie exclusivă cu implementarea contractelor din planurile de achiziţii ale măsurilor ex-ISPA. În această situaţie, anterior demarării procedurilor de atribuire a contractelor în cauză, autorităţile contractante vor solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare şi vor transmite în acest sens caietele de sarcini, precum şi orice alte documente ce le vor fi solicitate la momentul respectiv;(iv) sume aferente cheltuielilor de judecată şi/sau arbitraj, în conformitate cu deciziile în acest sens ale instanţelor, respectiv regulile aplicabile de arbitraj. e) În baza prevederilor art. 1 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 vor fi acoperite de la bugetul de stat suplimentări ale bugetelor contractelor de asistenţă tehnică şi supervizare finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA, în următoarele condiţii:(i) încadrarea în prevederile regulilor aplicabile de achiziţie publică;(îi) neeligibilitatea la rambursare din bugetul eligibil al deciziilor de finanţare din Fondul de Coeziune/ex-ISPA a acestor sume sau insuficienţa resurselor financiare alocate în acest sens prin deciziile de finanţare;(iii) respectarea prevederilor contractuale şi a principiului cheltuirii eficiente a fondurilor publice în determinarea cuantumului suplimentării de buget.Anterior semnării unui act adiţional la un contract de servicii care implică suplimentarea bugetului iniţial în conformitate cu prevederile Ghidului practic de aplicare a procedurilor de contractare pentru finanţările acordate din bugetul general al Uniunii Europene în contextul acţiunilor externe (PRAG) sau atribuirii unui nou contract de servicii în urma desfăşurării unei proceduri de negociere fără publicarea unui anunţ de participare în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, autoritatea contractantă va solicita AM un acord prealabil pentru acoperirea de la bugetul de stat a sumelor necesare şi va pune la dispoziţie o defalcare estimativă pe exerciţii bugetare anuale a fondurilor ce vor trebui acoperite de la bugetul de stat, precum şi orice alte documente justificative ce i se vor solicita în acest sens. Autoritatea contractantă răspunde pentru legalitatea şi conformitatea semnării actului adiţional sau atribuirii unui contract prin utilizarea procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, după caz. f) Prin întârzieri justificate la plata facturilor se înţelege acele întârzieri la plata facturilor emise în cadrul contractelor finanţate prin Fondul de Coeziune/ex-ISPA care au drept cauză indisponibilităţi temporare de numerar în conturile bancare din care se efectuează plăţile sau alte motive obiective ce vor fi justificate de la caz la caz de autoritatea contractantă.În vederea obţinerii avizului de oportunitate al AM la momentul execuţiei bugetare a sumelor solicitate în temeiul prevederilor art. 1 alin. (1) lit. f) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, autorităţile contractante vor prezenta documente care să ateste legalitatea, conformitatea şi obligaţia contractuală de plată a acestora. g) În cazuri excepţionale susţinute cu documente justificative solide, AM, cu acceptul prealabil al secretarilor de stat coordonatori ai Direcţiei Generale Autoritatea de Management ex-ISPA şi Direcţiei Generale Autoritatea de Certificare şi Plată din cadrul Ministerului Economiei şi Finanţelor, poate aproba finanţarea altor categorii de cheltuieli necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA decât cele prevăzute la punctele de mai sus, cu respectarea principiilor de bază privind legalitatea, conformitatea şi contribuţia la atingerea obiectivelor proiectului ale acestora.3. Sistemul de conturiÎn scopul gestionării fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, OPCP, Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România - S.A. (CNADNR SA), Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" - S.A. (CNCF "CFR" SA) şi Ministerul Transporturilor (MT) deschid următoarele conturi:3.1. La Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti:- contul 50.94 "disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA"Contul 50.94 se creditează cu:- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele nefavorabile de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României (BNR) utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate de către Ministerul Transporturilor din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" - la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolul 84.01.03 "Transport rutier" sau 84.01.04 "Transport feroviar" sau 84.01.05 "Transport pe apă", titlul 55 "Alte transferuri", după caz, pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor sau din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;- sumele de la bugetul de stat folosite pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, rămase neutilizate în urma schimbului valutar returnate din conturile de disponibil în lei 264xxx ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară la conturile de disponibil 264.xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;şi se debitează cu:- sumele de la bugetul de stat alocate pentru finanţarea costurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Centrale Europene utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în conturile de disponibil în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA ale fiecărei măsuri ex-ISPA;- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent, returnate de OPCP în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri" deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX) şi de CNADNR SA, CNCF "CFR" SA şi MT în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat" - capitolul 84.01 "Transporturi" al Ministerului Transporturilor;- sumele de la bugetul de stat rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, returnate în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008 privind normele metodologice de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar.3.2. La societatea bancară:- câte un cont 264xxx, denominat în lei şi euro de "disponibil din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" pentru fiecare măsură ex-ISPAContul în lei 264xxx de "disponibil în lei din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- sumele alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate din contul de disponibil 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în lei care se transferă contractorilor sau beneficiarilor finali;- sumele în lei supuse schimbului valutar pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, transferate în contul 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA";- sumele în lei neutilizate, care se transferă în contul 50.94;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul 50.94.Contul în euro 264xxx de "disponibil în euro din fonduri de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA" se creditează cu:- sumele în euro, reprezentând sumele rezultate în urma schimbului valutar din contul în lei 264xxx pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%;- dobânda bonificată de societatea bancară la disponibilităţile din cont;şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar al sumelor din contul 264xxx în lei alocate de la bugetul de stat pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA şi diferenţele de curs valutar practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al Băncii Naţionale a României utilizat la deschiderea creditelor bugetare, în cuantum de 5%, care se transferă contractorilor sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii ex-ISPA;- dobânda bonificată de societatea bancară care se transferă în contul în lei 264xxx;- un cont 264RD, denominat în lei şi euro:Contul în euro 264RD de "recuperări debite în euro" se creditează cu:- sumele în euro reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g);şi se debitează cu:- sumele în euro rezultate în urma schimbului valutar a debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) din contul în euro 264RD, care se transferă în contul în lei 264RD;Contul în lei 264RD se creditează cu:- sumele în lei rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) din contul în euro 264RD;- sumele în lei reprezentând debite recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g);şi se debitează cu:- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;- sumele provenite din finanţarea anului curent, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului;- sumele provenite din finanţarea anilor precedenţi, rezultate în urma schimbului valutar al debitelor recuperate aferente sumelor prevăzute la pct. 2 lit. a)-g), care se transferă în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008;- sumele provenite din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate din sumele prevăzute la pct. 2 lit. a)-g) în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".4. Programarea bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA4.1. Autorităţile contractante din domeniul transporturilor şi mediului completează şi transmit la AM ex-ISPA formularul de fundamentare a fondurilor de preaderare, inclusiv cu sumele necesare pentru continuarea şi finalizarea masurilor ex-ISPA, potrivit metodologiei elaborate anual de Ministerul Economiei şi Finanţelor în vederea elaborării proiectului anual de buget. Fondurile vor fi fundamentate pe baza unei prognoze de flux financiar pe fiecare măsură ex-ISPA.4.2. AM ex-ISPA verifică formularele de fundamentare transmise de autorităţile contractante din domeniul transporturilor şi mediului, prevăzute la pct. 4.1, centralizează informaţiile primite în conformitate cu formularul menţionat, pentru a-l transmite împreună cu avizul de principiu ACP, în vederea cuprinderii în propunerea de cheltuieli întocmită de către aceasta la poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare", în vederea elaborării proiectului de buget.După verificarea documentelor prevăzute la pct. 4.1 şi acordarea avizului de principiu, AM ex-ISPA le transmite ACP pentru a le cuprinde în propunerea de cheltuieli întocmită de către aceasta la poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare", în vederea elaborării proiectului de buget.5. Execuţia bugetară a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA Sumele aferente fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, prevăzute în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - Acţiuni generale în poziţia globală "Fondul Naţional de Preaderare" sunt asigurate de către Autoritatea de Certificare şi Plată, după cum urmează:5.1. Pentru autorităţile contractante din domeniul transporturilor5.1.1. Autorităţile contractante din domeniul transporturilor îşi stabilesc, temeinic şi fundamentat, necesităţile trimestriale de sume de la bugetul de stat necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pe baza prognozei fluxului de numerar determinat ca urmare a contractelor încheiate şi a obligaţiilor de plată estimate şi prezintă în acest sens Ministerului Transporturilor o notă de fundamentare - anexa nr. 1, însoţită de anexa nr. 2 la prezentele norme în prima decadă a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele. Nota de fundamentare se supune controlului financiar preventiv propriu.5.1.2. Pe baza documentelor justificative primite de la autorităţile contractante, Ministerul Transporturilor solicită Ministerului Economiei şi Finanţelor, respectiv Direcţiei generale de programare bugetară, până la data de 15 a lunii anterioare trimestrului pentru care se solicită sumele, suplimentarea bugetului propriu cu sumele de la bugetul de stat necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA în cadrul Programului ISPA. Cererea de suplimentare a bugetului Ministerului Transporturilor vizată de controlul financiar preventiv propriu şi semnată de ordonatorul principal de credite va fi însoţită de anexele nr. 1 şi 2 la prezentele norme.5.1.3. Direcţia generală de programare bugetară transmite documentaţia prevăzută la pct. 5.1.1 la AM ex-ISPA, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 şi acordă un aviz de oportunitate. În vederea emiterii avizului de oportunitate, AM va solicita direct autorităţilor contractante documente justificative în măsură să confirme legalitatea şi conformitatea sumelor solicitate.5.1.4. AM ex-ISPA transmite documentaţia prevăzută la pct. 5.1.1, vizată de controlul financiar preventiv propriu la ACP, care o verifică din punctul de vedere al încadrării în prevederile bugetare, o avizează şi o retransmite Direcţiei generale de programare bugetară.5.1.5. Pe baza acestei solicitări, Direcţia generală de programare bugetară întocmeşte documentaţia necesară, pe care o supune spre aprobare conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor, respectiv secretarului de stat coordonator al Direcţiei generale de programare bugetară.5.1.6. În baza documentaţiei întocmite de Direcţia generală de programare bugetară, Direcţia generală de metodologie contabilă instituţii publice operează modificările aprobate în bugetul Ministerului Economiei şi Finanţelor - "Acţiuni generale", titlul 55 "Alte transferuri", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.14 "Fond Naţional de Preaderare", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 54.01.04 "Fondul Naţional de Preaderare" şi în bugetul Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01 "Transporturi", subcapitolele 84.01.03 "Transport rutier" sau subcapitolul 84.01.04 "Transport feroviar" sau subcapitolul 84.01.05 "Transport pe apă", titlul 55 "Alte transferuri", alineatul 55.01.09 "Programe ISPA".5.1.7. După introducerea modificărilor în bugetul ordonatorului principal de credite, Ministerul Transporturilor transmite lunar Ministerului Economiei şi Finanţelor, până la data de 25 a lunii curente, cererea de deschidere de credite bugetare necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA în baza prognozelor fluxului de numerar pentru luna următoare, aferente fiecărei măsuri, primite de la autorităţile contractante. Cererea de deschidere de credite bugetare a Ministerului Transporturilor se supune controlului financiar preventiv.5.1.8. La solicitarea Ministerului Transporturilor şi în limita sumelor transferate, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică efectuează lunar deschiderea creditelor bugetare aferente sumelor de la bugetul de stat, necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu avizul Direcţiei generale de programare bugetară, conform metodologiei în vigoare, până la data de 10 a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor.5.1.9. După deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor poate efectua cheltuieli de la bugetul de stat pentru acoperirea plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA în cadrul Programului ISPA, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri".5.1.10. În baza sumelor solicitate de autorităţile contractante la deschiderea creditelor bugetare, Ministerul Transporturilor întocmeşte ordinele de plată prin care se virează, în limita creditelor bugetare deschise, din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 84.01 "Transporturi", titlul 55 "Alte transferuri", sumele de la bugetul de stat, necesare acoperirii plăţii sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA în conturile 50.94 de disponibil ale fiecărei autorităţi contractante. Ordonanţarea acestor plăţi se semnează de către ordonatorul principal de credite cu viza prealabilă de control financiar preventiv.5.1.11. Autorităţile contractante transferă fondurile aferente continuării şi finalizării măsurilor ex-ISPA din contul 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent măsurii ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori sau în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii, după caz, în funcţie de obligaţiile de plată avute.5.2. Pentru autorităţile contractante din domeniul mediului5.2.1. Autorităţile contractante îşi stabilesc temeinic şi fundamentat necesităţile de sume necesare acoperirii de la bugetul de stat a plăţii sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, bazate pe previziunile fluxului de numerar aferente fiecărui memorandum de finanţare ex-ISPA şi pe previziuni privind evoluţia cursului leu/euro al societăţii bancare şi prezintă AM ex-ISPA o notă justificativă - anexa nr. 3, însoţită de anexa nr. 4 "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada..." la prezentele norme, până la data de 15 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele. Nota justificativă se supune controlului financiar preventiv al autorităţii contractante.5.2.2. AM ex-ISPA se asigură că sumele solicitate se încadrează în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007, centralizează informaţiile primite de la autorităţile contractante, sub forma unei note justificative - anexa nr. 3, însoţită de anexa nr. 4 "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada....", acordă avizul de oportunitate, confirmând legalitatea şi conformitatea sumelor solicitate şi le transmite ACP vizate de controlul financiar preventiv propriu, până la data de 20 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele.5.2.3. Pe baza documentelor justificative primite de la AM ex-ISPA, ACP întocmeşte următoarele documente: cererea de deschidere de credite bugetare necesare finanţării de la bugetul de stat a sumelor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, cu încadrarea în limitele alocaţiilor bugetare anuale aprobate pentru anul curent şi ţinând cont de soldul contului OPCP şi angajamentul bugetar, propunerea de angajare, nota de lichidare, însoţite de ordonanţarea de plată. Documentele se supun vizei de control financiar preventiv şi se prezintă spre aprobare, până la data de 25 a lunii anterioare celei pentru care se solicită sumele, secretarului de stat - ordonator principal de credite - pentru finanţarea din poziţia bugetară globală "Fondul Naţional de Preaderare".5.2.4. ACP transmite documentaţia prevăzută la pct. 5.2.3 la Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică pentru a efectua deschiderea creditelor bugetare de la capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", subcapitolul 04 "Fondul Naţional de Preaderare", articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 14 "Fondul Naţional de Preaderare", conform metodologiei în vigoare, până la data de întâi a lunii pentru care se solicită deschiderea creditelor şi emite ordinul de plată pentru transferul sumelor din contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX) în contul 50.94 de disponibil ale OPCP.5.2.5. OPCP transferă fondurile din contul de disponibil 50.94 în contul bancar 264xxx în lei, aferent fiecărei măsuri ex-ISPA, realizează schimbul valutar în contul bancar 264xxx în euro şi transferă fondurile către contractori, în conturile de cheltuieli eligibile ale măsurii sau în conturile autorităţii contractante, după caz, şi în funcţie de obligaţiile de plată ale autorităţii contractante.6. Recuperarea debitelor şi a dobânzilor/penalităţilor aferente plăţilor efectuate în mod necuvenit de la bugetul de stat în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007Sumele primite în baza prezentelor norme şi utilizate fără respectarea prevederilor descrise în art. 1 alin. (1) lit. a)-g) ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 sunt considerate nereguli şi se recuperează în contul 264RD pentru a fi transferate la bugetul de stat în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare.În acest scop se stabileşte următoarea procedură:OPCP, CNADNR SA, CNCF "CFR" SA, MT au obligaţia de a determina sumele din debitele recuperate, inclusiv dobânzile/penalităţile de întârziere aferente acestora, cuvenite sumelor acordate de la bugetul de stat, de a întocmi şi de a transmite societăţii bancare dispoziţia de schimb valutar al sumelor astfel determinate, cu care societatea bancară va debita contul în euro 264RD de recuperare a debitelor şi va credita contul în lei 264RD de recuperare a debitelor. Dispoziţia de schimb valutar se supune vizei de control preventiv propriu.OPCP, CNADNR SA, CNCF "CFR" SA, MT întocmesc şi transmit societăţii bancare ordinele de plată a acestor sume din contul în lei 264RD de recuperare a debitelor, astfel: a) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, aferente sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA, care provin din finanţarea bugetară a anului curent:- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului; b) cota cuvenită bugetului de stat din debitele recuperate, care provin din finanţarea bugetară a anilor precedenţi, în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008; c) cota cuvenită bugetului de stat din dobânzile/penalizările aferente debitelor recuperate, care provin din finanţarea de la bugetul de stat, în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".Dobânda bonificată de societatea bancară la sumele din debite recuperate, cuvenite bugetului de stat, tranzitate în conturile în euro şi în lei 264RD de recuperare a debitelor, se transferă periodic odată cu transferul sumelor reprezentând dobânzi/penalităţi de către autoritatea contractantă pentru măsurile ISPA din domeniul transporturilor în contul 20.36.01.50 "Alte venituri".7. Gestionarea sumelor rămase neutilizate7.1. Sumele rămase neutilizate în conturile de disponibil 50.94 al OPCP, CNADNR SA, CNCF "CFR" SA şi MT la sfârşitul anului se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie.7.2. Sumele rămase neutilizate la sfârşitul Programului ex-ISPA se transferă din conturile 50.94 la bugetul de stat, astfel: a) cota cuvenită bugetului de stat care provine din finanţarea bugetară a anului curent:- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", în cazul măsurilor din domeniul transporturilor;- în contul 23 "Cheltuieli ale bugetului de stat", capitolul 54.01 "Alte servicii publice generale", titlul 55 "Alte transferuri", deschis la Trezoreria Operativă Centrală (cod IBAN RO19TREZ 99923540155XXXXX), în cazul măsurilor din domeniul mediului; b) cota cuvenită bugetului de stat, care provine din finanţarea bugetară a anilor precedenţi în conturile corespunzătoare de cheltuieli bugetare, potrivit prevederilor Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.199/2008.8. Prevederi finale8.1. Autorităţile contractante sunt responsabile, în condiţiile legii, de corectitudinea sumelor solicitate de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007.8.2. În cazul în care se constată, de către organismele de control, audit şi verificare, că sumele suplimentare solicitate de la bugetul de stat conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 sunt generate de culpa autorităţilor locale şi/sau a beneficiarilor finali din domeniul mediului, Ministerul Economiei şi Finanţelor va recupera aceste sume conform reglementărilor legale în vigoare.  +  Anexa 1 NOTĂ DE FUNDAMENTAREprivind solicitarea sumelor pentru continuarea şi finalizareamăsurilor ex-ISPA din domeniul transporturilor,pe trimestrul ........ anul ..........                                                              Valoare                                                        mii euro mii lei*)___________    *) La punctele 3 şi 6 nu se calculează valoarea în euro.    1. Titlul şi codul măsurii    2. Autoritatea de implementare    3. Bugetul alocat măsurii    4. Sume pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA suplimentate  anterior    5. Plăţi efectuate cumulat din sumele suplimentate anterior (la sfârşitul  lunii a doua a trimestrului curent)    6. Disponibilităţi (3-4)    7. Sume contractate şi care necesită a fi plătite în trimestrul următor  (inclusiv sumele preliminate pe ultima lună a trimestrului curent)    8. Sume necesare a fi suplimentate pe trimestrul .......... (6-5)    9. Sume destinate finanţării costurilor bancare şi diferenţei cursului  de schimb leu/euro practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro  al BNR (5%)    10. Sume solicitate pentru trimestrul următor                        Ordonator principal de credite,     Autoritatea de Management ex-ISPA Autoritatea contractantă       Avizat pentru regularitate, Avizat CFP      legalitate şi oportunitate (semnătura autorizată şi ştampila)    (semnătura autorizată şi ştampila)  +  Anexa 2 Autoritatea contractantă/AM EX-ISPAPROGNOZAfluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizareamăsurilor ex-ISPA pentru perioada .........
    *Font 7*
    ┌─────────┬───────┬────────────────────────────────┬──────────┬─────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────┐│ Măsura/ │Bugetul│ Valoarea contractului │ │Plăţi cumulative │ Prognoza pentru 12 luni ││Contract │alocat │ sau valoarea estimată │Contractor│până la sfârşitul├─────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┤│ │măsurii│ a contractului │ │lunii anterioare │Luna curentă │Următoarea lună│ ......... │ ......... │├───┬─────┼───────┼─────┬──────────────────────────┼──────────┼──────┬──────────┼────┬────────┼──────┬────────┼────┬───────┼────┬───────┤│Cod│Titlu│ │ │ din care: sume pentru │ │ │ Mii lei/ │ │Mii lei/│ │ TLei/ │Euro│ TLei/ │ │ TLei/ │├───┼─────┼───────┤Total│continuarea şi finalizarea│ │ Euro │ Tlei │Euro│ Tlei │ Euro │Mii lei │ │Mii lei│Euro│Mii lei││ │ │ │MEuro│ măsurilor ex-ISPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┤ ├───────────┬──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼────────┼────┼───────┼────┼───────┤│ │ │ │ │ MEuro │ Mil. lei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┼─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼────────┼────┼───────┼────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │├───┼─────┼───────┼─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼────────┼────┼───────┼────┼───────┤├───┼─────┼───────┼─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼────────┼────┼───────┼────┼───────┤├───┼─────┼───────┼─────┼───────────┼──────────────┼──────────┼──────┼──────────┼────┼────────┼──────┼────────┼────┼───────┼────┼───────┤└───┴─────┴───────┴─────┴───────────┴──────────────┴──────────┴──────┴──────────┴────┴────────┴──────┴────────┴────┴───────┴────┴───────┘Autoritatea contractantă/AM EX-ISPA
     +  Anexa 3 NOTĂ JUSTIFICATIVĂprivind solicitarea sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilorex-ISPA din domeniul mediuluipe luna ........ anul ..........Vă transmitem necesităţile de fonduri de la bugetul de stat, pentru suma de ......... (euro), aferente:- sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurii ex-ISPA ...... (de precizat şi tipul de cheltuială în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 135/2007 privind alocarea de la bugetul de stat a fondurilor necesare pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA), pe baza Prognozei fluxului de numerar în sumă de ....... (euro);- sumelor destinate finanţării costurilor bancare şi diferenţei cursului de schimb leu/euro practicat de societatea bancară faţă de cursul leu/euro al BNR (5%), în sumă de ....... (euro).Suma totală menţionată se va diminua cu soldul conturilor: 50.94, lei 264xxx (echivalentul în euro la cursul BNR), euro 264xxx, în sumă de ........(euro).Ca urmare a celor prezentate mai sus, vă rugăm a dispune alimentarea contului nr. 50.94 de "Disponibil din fonduri de la bugetul de stat aferente măsurilor ex-ISPA" cu echivalentul în lei al sumei ...., la cursul BNR, la data întocmirii situaţiei.Anexăm la prezenta notă justificativă anexa nr. 4 "Prognoza fluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizarea măsurilor ex-ISPA pentru perioada .....".    Autoritatea de Management ex-ISPA Avizat CFP   (semnătura autorizată şi ştampila) (semnătura autorizată şi ştampila)  +  Anexa 4 Autoritatea contractantă/AM EX-ISPAPROGNOZAfluxului de numerar aferentă sumelor pentru continuarea şi finalizareamăsurilor ex-ISPA pentru perioada .........*Font 7*┌─────────┬───────┬────────────────────┬──────────┬─────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Măsura/ │Bugetul│ Valoarea │ │Plăţi cumulative │ Prognoza pentru 12 luni ││Contract │alocat │ contractului sau │Contractor│până la sfârşitul│ ││ │măsurii│valoarea estimată a │ │lunii anterioare ├──────────────────────┬───────────────┬────────────┬────────────┤├───┬─────┼───────┤ contractului │ │ │ Luna curentă │Următoarea lună│ ...........│ .......... ││Cod│Titlu│ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┼─────┬──────────────┼──────────┼─────┬───────────┼────────┬────┬────────┼────┬──────────┼────┬───────┼────┬───────┤│ │ │ │ │ din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │Total│ sume pentru │ │ │ │ Nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │MEuro│ continuarea │ │Euro │ Mii lei/ │factură/│ │Mii lei/│Euro│ TLei/ │Euro│ TLei/ │Euro│ TLei/ ││ │ │ │ │şi finalizarea│ │ │ Tlei │ data │Euro│ Tlei │ │ Mii lei │ │Mii lei│ │Mii lei││ │ │ │ │ măsurilor │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │ │ │ │ ex-ISPA │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┼─────┼─────┬────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────┼───────┼────┼───────┤│ │ │ │ │MEuro│Mil. lei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───┼─────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────┼───────┼────┼───────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │ 15 │ 16 │ 17 │ 18 │├───┼─────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────┼───────┼────┼───────┤├───┼─────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────┼───────┼────┼───────┤├───┼─────┼───────┼─────┼─────┼────────┼──────────┼─────┼───────────┼────────┼────┼────────┼────┼──────────┼────┼───────┼────┼───────┤└───┴─────┴───────┴─────┴─────┴────────┴──────────┴─────┴───────────┴────────┴────┴────────┴────┴──────────┴────┴───────┴────┴───────┘Autoritatea contractantă/AM-ex ISPA----