HOTĂRÂRE nr. 759 din 16 iulie 2008privind trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 552 din 22 iulie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a imobilului prevăzut la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestuia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolare, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 iulie 2008.Nr. 759.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului aflat în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative - Inspectoratul Judeţean al Poliţieide Frontieră Vaslui, care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia, în vederea scoateriidin funcţiune şi demolării
    Adresa imobi- lului Persoana juridică care administrează imobilul Valoarea contabilă - lei - Caracteristicile tehnice ale imobilului Număr inventar din domeniul public al statului
    Oraşul Murgeni, judeţul Vaslui Ministerul Internelor şi Reformei Adminis- trative - Inspectoratul Judeţean al Poliţiei de Frontieră Vaslui 36.200 Pavilion C1: Suprafaţa construită = 246,05 mp 150.377 (parţial)
    -----------