HOTĂRÎRE Nr. 543 din 5 iulie 1996cu privire la indexarea şi compensarea pensiilor de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R., ale agricultorilor, alocaţiilor de stat pentru copii, ajutoarelor sociale şi altor venituri ale populaţiei, începând cu luna iulie 1996
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 143 din 8 iulie 1996  Guvernul României hotărăşte:  +  Articolul 1Se indexează cu 6% următoarele venituri ale populaţiei: a) pensiile de asigurări sociale de stat, militare, I.O.V.R. şi cele stabilite potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare; b) pensiile suplimentare din sistemul asigurărilor sociale de stat şi pensiile suplimentare pentru pensionării militari; c) indemnizaţiile de îngrijire acordate pensionarilor încadraţi în gradul I de invaliditate; d) ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii; e) indemnizaţiile şi sporurile ce se acordă invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război în temeiul Legii nr. 49/1991, cu modificările aduse prin Legea nr. 55/1992 şi prin Legea nr. 44/1994; f) ajutoarele băneşti lunare stabilite conform art. 14 din Legea nr. 23/1969; g) indemnizaţiile lunare acordate pe baza Decretului-lege nr. 118/1990, cu modificările ulterioare; h) indemnizaţia lunară acordată în baza Legii nr. 51/1993.  +  Articolul 2La pensiile indexate potrivit prevederilor art. 1 lit. a) se acordă o sumă fixa reprezentind compensarea majorării preţurilor la energie, combustibili şi pîine, astfel: a) 8.000 lei în perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, care devine 12.800 lei de la data de 1 octombrie 1996, la pensiile pentru limita de vârsta cu vechime integrală şi incompleta, precum şi la pensiile de invaliditate de gradul I şi II şi la pensiile de urmaş; b) 4.800 lei în perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, care devine 7.680 lei de la data de 1 octombrie 1996, la pensiile pentru invaliditate de gradul III şi la ajutoarele sociale stabilite pe baza legislaţiei de pensii.  +  Articolul 3 (1) Pensiile agricultorilor se indexează cu 6%. (2) La pensiile indexate potrivit prevederilor alin. (1) se acordă o sumă fixa de 4.000 lei în perioada 1 iulie - 30 septembrie 1996, care devine 7.000 lei de la data de 1 octombrie 1996, reprezentind compensarea majorării preţurilor la energie şi combustibili.  +  Articolul 4Alocaţia de stat pentru copii, reglementată prin Legea nr. 61/1993, se stabileşte la 10.500 lei lunar pentru fiecare copil.  +  Articolul 5 (1) Nivelurile de venituri nete lunare până la care se acordă ajutorul social potrivit art. 3 alin. (1) din Legea nr. 67/1995 sunt următoarele: a) 96.000 lei pentru familiile formate din 2 persoane; b) 133.800 lei pentru familiile formate din 3 persoane; c) 168.100 lei pentru familiile formate din 4 persoane; d) 200.100 lei pentru familiile formate din 5 persoane; e) cîte 29.700 lei pentru fiecare altă persoană care face parte din familie, în condiţiile Legii nr. 67/1995. (2) Nivelul veniturilor nete lunare prevăzut la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 este de 53.300 lei. (3) Sumele prevăzute la art. 3 alin. (3), la art. 4 alin. (2) şi la art. 12 alin. (2) din Legea nr. 67/1995 devin 6.000 lei.  +  Articolul 6Cuantumul ajutoarelor sociale stabilite, potrivit Legii nr. 67/1995, pe baza cererilor înregistrate şi a actelor doveditoare depuse până la data de 30 iunie 1996 se indexează cu 12,7%.  +  Articolul 7Suma lunară acordată mamelor eroilor-martiri, potrivit Legii nr. 42/1990, cu modificările ulterioare, se stabileşte la 98.100 lei.  +  Articolul 8Cuantumul ajutorului care se acordă sotiilor celor care satisfac serviciul militar obligatoriu, potrivit art. 18 alin. (3) din Legea nr. 67/1995, se stabileşte la 13.600 lei.  +  Articolul 9Cuantumul indemnizaţiei care se acordă mamelor începând cu cea de-a doua naştere, reglementat prin art. 19 alin. (1) din Legea nr. 67/1995, este de 117.700 lei pentru fiecare copil născut.  +  Articolul 10Alocaţiile de întreţinere pentru minorii dati în plasament familial sau încredinţaţi, potrivit legii, unor familii ori persoane, se stabilesc la 21.200 lei.  +  Articolul 11 (1) Alocaţiile de hrana pentru consumurile colective din unităţile sociale de stat, rezultate în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, sunt cele prevăzute în anexa nr. 1. (2) Drepturile acordate donatorilor onorifici de singe potrivit legii se stabilesc la 23.800 lei pentru alocaţiile de hrana sau bon valoric pentru produse alimentare acordate la fiecare donare de singe şi la 59.700 lei pentru recompensele sub forma de bonuri valorice acordate la fiecare a cincea donare, în condiţiile art. 10 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 4/1995.  +  Articolul 12Cuantumul burselor pentru elevi şi studenţi, rezultat în urma indexării potrivit prezentei hotărâri, este prevăzut în anexa nr. 2.  +  Articolul 13Sumele alocate pentru asigurarea drepturilor copiilor din leagane, case de copii şi instituţii de învăţământ special, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 56/1994, aprobată şi modificată prin Legea nr. 146/1994, se indexează cu 10%. Nivelurile absolute ale acestor drepturi vor fi stabilite de către Ministerul Învăţământului şi, respectiv, de către Ministerul Sănătăţii.  +  Articolul 14Drepturile cuvenite persoanelor care la data indexării sau în continuare se afla în incapacitate temporară de muncă, în concediu de maternitate, în concediu pentru îngrijirea copilului în vârsta de până la un an sau în alte situaţii în care drepturile se stabilesc, conform legii, în funcţie de salariul de baza se vor determina în continuare în raport cu noul cuantum al salariului de baza indexat şi al compensatiei acordate salariaţilor până la includerea acesteia în salariul de baza.  +  Articolul 15 (1) Sumele rezultate în urma indexării se includ, începând cu data de 1 iulie 1996, în drepturile la care se referă, obţinându-se noile cuantumuri ale acestora, iar compensaţiile se evidenţiază separat. (2) Sumele reprezentind rezultatele indexării şi compensării se suporta din aceleaşi fonduri ca şi drepturile la care se aplică. (3) Sumele reprezentind rezultatele indexării şi compensării nu se includ în calculul veniturilor în funcţie de care se acordă sau se stabilesc chiriile pentru locuinţe din fondul de stat, contribuţiile datorate de sustinatorii legali ai persoanelor internate în instituţii de asistenţa socială, reducerile care se acordă salariaţilor şi pensionarilor pentru procurarea de proteze şi produse ortopedice.  +  Articolul 16Costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit reglementărilor în vigoare, salariaţilor din unele regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, care se suporta din cheltuielile de exploatare, pot fi majorate în limita a 10%. Cu coeficientul de 10% pot fi majorate şi costul mesei calde şi indemnizaţia de hrana care se acordă, potrivit legii, salariaţilor din unele unităţi bugetare.  +  Articolul 17Plafoanele reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 360/1991, în raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe, sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 18 (1) Cuantumurile din Hotărârea Guvernului nr. 412/1996 privind contribuţiile beneficiarilor biletelor de tratament balnear şi odihnă, prevăzute la art. 1 lit. a) şi c), rămân nemodificate. (2) Sumele fixe reprezentind compensarea majorării preţurilor şi tarifelor la energie, combustibili şi pîine, după caz, nu se iau în calculul stabilirii contribuţiilor beneficiarilor biletelor de odihnă şi tratament.  +  Articolul 19Ajutorul care se acordă, potrivit legii, în cazul decesului salariatului sau al pensionarului de asigurări sociale de stat, militar şi I.O.V.R., se stabileşte la 120.000 lei, iar în cazul decesului unui membru din aceste familii ori al unei persoane dependente social, la 90.000 lei.  +  Articolul 20Se recomanda societăţilor comerciale cu capital majoritar privat, organizaţiilor cooperatiste şi obşteşti şi sistemelor de asigurări sociale - altele decît cel de stat - să aplice măsurile de protecţie socială prevăzute în prezenta hotărâre.  +  Articolul 21Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 22Prezenta hotărâre se aplică începând cu drepturile băneşti cuvenite pentru luna iulie 1996.PRIM-MINISTRUNICOLAE VACAROIUContrasemnează:----------------Ministru de stat,ministrul muncii şi protecţiei sociale,Dan Mircea PopescuMinistru de stat, ministrul finanţelor,Florin Georgescu  +  Anexa 1ALOCAŢIA ZILNICA DE HRANApentru consumurile colective din unităţile bugetareşi din regiile autonome cu specific deosebit
         
    - lei/zi -
    I. Învăţământ  
    Copii în grădiniţe cu program prelungit2.100
    Copii în grădiniţe cu program săptămânal2.400
    Copii în case de copii preşcolari şi grădiniţe speciale3.000
    Elevi şi tineri în casele de copii, din unităţile de ocrotire şi învăţământ special3.300
    Elevi din învăţământul preuniversitar2.550
    Studenţi - se stabileşte de către senatele universităţilor  
    Elevi bolnavi TBC cu forme stabilizate, din şcoli speciale4.400
    Elevi din clasele cu profil sportiv5.500
    Participanţi la concursuri profesionale şi cultural-artistice ale elevilor şi studenţilor la fazele judeţene şi finale şi la olimpiadele internaţionale4.100
    II. Sănătate  
    Bolnavi adulţi internaţi în unităţi sanitare3.400
    Bolnavi internaţi în staţionare de zi1.550
    Copii nou-născuţi prematur, în maternităţi, secţii sau compartimente*)450
    Copii 0-3 ani, internaţi în unităţi sanitare1.450
    Copii 3-16 ani, internaţi în unităţi sanitare2.550
    Copii în creşe cu program zilnic1.550
    Copii în creşe cu program săptămânal2.300
    Copii în leagăne de copii2.650
    Bolnavi arşi, internaţi în unităţi sanitare4.400
    *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-născutului poate beneficia mama copilului.
    Bolnavi în leprozerii4.950
    Însoţitori ai bolnavilor internaţi în unităţi sanitare2.850
    Alocaţie pentru o raţie de 0,500 l lapte la bucătăriile de lapte350
    Bolnavi străini internaţi la Institutul Naţional de Gerontologie şi Geriatrie9.550
    III. Asistenţă socială  
    Cămine de bătrâni şi pensionari2.850
    Cămine-spital pentru adulţi3.300
    Cămine pentru copii minori cu deficienţe şi centre de primire minori2.550
    Cantine de ajutor social2.300
    IV. Activitate sportivă  
    1. Activitatea sportivă de performanţă
   
    - lei/zi -
    AcţiuneaPlafoanele valorice
    La cantine (exclusiv regia)La restaurante (inclusiv regia)
    a) Competiţii sportive interne:    
    - etapa pe localitatepână la 13.200până la 22.000
    - etapa judeţeanăpână la 13.200până la 22.000
    - etapa de zonă şi divizia Bpână la 17.600până la 27.500
    - etapa finală, cupe, competiţii cu etape direct finale, divizia A, superligapână la 17.600până la 27.500
    b) Cantonamente, semicantonamente şi tabere:    
    - organizate de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din secţiile acestorapână la 17.600până la 27.500
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, alte instituţii centrale, de direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, de cluburi şi asociaţii sportive cu sportivii din loturile olimpice şi naţionalepână la 19.800până la 33.000
    c) Competiţii şi acţiuni sportive internaţionale:    
    - organizate de cluburi şi asociaţii sportivepână la 27.500până la 38.500
    - organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, Comitetul Olimpic Român, Ministerul Învăţământului, federaţii, direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, alte instituţii centralepână la 27.500până la 44.000
    - mese oficialepână la 27.500până la 44.000
      Plafoanele valorice
    2. Acţiuni sportive, altele decât cele de performanţă:- lei/zi -
    - competiţii sportive interne7.700
    - cantonamente, semicantonamente şi tabere9.350
    - competiţii sportive internaţionale11.000
    3. Alimentaţie de efort acordată de:- lei/lună -
    - federaţii, cluburi sau asociaţii sportive, pentru sportivii din loturile olimpice şi naţionale, la toate categoriile de vârstăpână la 220.000
    - direcţiile pentru tineret şi sport judeţene şi a municipiului Bucureşti, cluburi şi asociaţii sportive, pentru sportivii de performanţă din secţiile cluburilor şi asociaţiilor sportive, la toate categoriile de vârstăpână la 110.000
    4. Medicamente, vitamine şi susţinătoare de efort pentru acţiuni de pregătire organizate de:- lei/zi -
    - Comitetul Olimpic Român şi federaţii sportivepână la 13.200
    - alte unităţi sportivepână la 8.800
    5. Alte drepturi de natura alocaţiei de hrană:  
    - alimente şi alte produse ce se acordă suplimentar sportivilor, faţă de drepturile de hrană în valută ale acestora, pe timpul participării la Jocurile Olimpice, campionate mondiale, campionate europene, Universiade şi campionate mondiale universitarepână la 5.500
    - alimentaţie de traseupână la 5.500
    - lei/joc -
    - răcoritoare ce se acordă sportivilor pe timpul participării la jocurile din cadrul superligii, diviziilor A şi B, la finalele campionatelor naţionale şi ale competiţiilor internaţionalepână la 3.300
    V. Activitate de tineret- lei/zi -
    Acţiuni interne şi internaţionale (tabere, seminarii, simpozioane, concursuri, conferinţe, congrese şi alte acţiuni similare), organizate în ţară în cadrul programelor pentru tineret ale Ministerului Tineretului şi Sportuluipână la 22.000
    VI. Transporturi  
    1. Nave maritime de transport mărfuri şi călători, nave maritime de cercetare, tancuri petroliere de transport fluvial, platforme de foraj şi extracţie maritimă, nave de pescuit maritim, nave fluviale cu propulsie de transport mărfuri şi călători, tancuri propulsate de bunkeraj, drăgi fluviale şi maritime, şalande, macarale autopropulsate şi nepropulsate, şlepuri, ceamuri, remorchere portuare şi pilotine4.850
    2. Restul navelor şi al corpurilor plutitoare nespecificate la pct. 1, nave de orice categorie pe timpul cât sunt în conservare, pe timpul iernatului, pe timpul construcţiei şi reconstrucţiei, în ţară4.400
    3. Scafandri5.20
  NOTĂ:Nivelul alocaţiilor de hrana cuprinse în prezenta anexa poate fi depăşit, la solicitarea persoanelor fizice beneficiare, cu suportarea cheltuielilor de către acestea.------------------------- Notă *) În cazul alimentaţiei naturale, de alimentaţia nou-nascutului poate beneficia mama copilului.
   +  Anexa 2BURSEpentru elevi şi studenţi
         
    - lei/lună -
    1.Bursă de merit pentru elevi10.600
    2.Bursă de studiu pentru elevi7.100
    3.Bursă de ajutor social pentru elevi:  
    - clasele I-VIII22.200
    - clasele IX-XII (XIII) anii I-IV32.700
    4.Bursă pentru elevii români din Republica Moldova şi din Ucraina, primiţi la studii în România, pentru elevii de origine etnică română, pentru elevii români cu domiciliul în străinătate şi pentru elevii străini bursieri ai statului român79.100
    5.Bursă de studiu pentru studenţii români de la învăţământul universitar82.500
    6.Bursă de merit pentru studenţii români de la învăţământul universitar88.000
    7.Bursă de ajutor social pentru studenţii şi cursanţii români de la învăţământul universitar şi postuniversitar de studii aprofundate73.700
    8.Bursă de ajutor social acordată ocazional (îmbrăcăminte, maternitate, deces şi altele)73.700
    9.Bursă de studiu pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate88.000
    10.Bursă de merit pentru cursanţii români de la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate91.300
    11.Burse pentru studenţii români din Republica Moldova şi din Ucraina, pentru studenţii de origine etnică română şi studenţii străini bursieri ai statului român88.000
    12.Bursă pentru cursanţii la învăţământul postuniversitar de studii aprofundate, doctorat şi specializare pentru românii din Republica Moldova şi din Ucraina şi pentru cetăţenii străini bursieri ai statului român91.300
   +  Anexa 3PLAFOANELEîn raport cu care se stabileşte contribuţia părinţilor la întreţinerea copiilor în crese şi grădiniţe
       
    - lei/lună -
    Plafoanele prevăzute în Hotărârea Guvernului nr. 360/1991Plafoanele indexate de la 1 iulie 1996
    până la 12.000până la 209.000
    12.001 - 20.000209.001 - 299.000
    peste 20.000peste 299.000
  CALCULATORUL Nr. 1 pentru impozitul pe salarii aferent veniturilor realizate începând cu luna iulie 1996
  I. Tabelul impozitului calculat la fiecare sută de lei
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    10052002103004154007345001.341
    200103002154004205007486001.358
    300154002205004256007627001.375
    400205002256004307007768001.392
    500256002307004358007909001.409
    6003070023580044090080417.0001.426
    7003580024090044513.0008181001.443
    800409002459.0004501008322001.460
    900455.0002501004552008463001.477
    1.000501002552004603008604001.494
    100552002603004654008745001.511
    200603002654004705008886001.528
    300654002705004756009027001.545
    400705002756004807009168001.562
    500756002807004858009309001.579
    6008070028580049090094418.0001.596
    7008580029090049514.0009581001.613
    8009090029510.0005001009722001.630
    900956.0003001005052009863001.647
    2.0001001003052005103001.0004001.664
    1001052003103005154001.0145001.681
    2001103003154005205001.0286001.698
    3001154003205005286001.0427001.715
    4001205003256005367001.0568001.732
    5001256003307005448001.0709001.749
    6001307003358005529001.08419.0001.766
    70013580034090056015.0001.0981001.783
    80014090034511.0005681001.1122001.800
    9001457.0003501005762001.1263001.817
    3.0001501003552005843001.1404001.834
    1001552003603005924001.1545001.851
    2001603003654006005001.1716001.868
    3001654003705006086001.1887001.885
    4001705003756006227001.2058001.902
    5001756003807006368001.2229001.919
    6001807003858006509001.23920.0001.936
    70018580039090066416.0001.2561001.953
    80019090039512.0006781001.2732001.970
    9001958.0004001006922001.2903001.987
    4.0002001004052007063001.3074002.004
    1002052004103007204001.3245002.021
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    6002.0382002.8208003.6374004.46539.0005.293
    7002.0553002.8379003.6555004.4831005.311
    8002.0724002.85430.0003.6736004.5012005.329
    9002.0895002.8711003.6917004.5193005.347
    21.0002.1066002.8882003.7098004.5374005.365
    1002.1237002.9053003.7279004.5555005.383
    2002.1408002.9224003.74535.0004.5736005.401
    3002.1579002.9395003.7631004.5917005.419
    4002.17426.0002.9566003.7812004.6098005.437
    5002.1911002.9737003.7993004.6279005.455
    6002.2082002.9908003.8174004.64540.0005.473
    7002.2253003.0079003.8355004.6631005.491
    8002.2424003.02531.0003.8536004.6812005.509
    9002.2595003.0431003.8717004.6993005.527
    22.0002.2766003.0612003.8898004.7174005.545
    1002.2937003.0793003.9079004.7355005.563
    2002.3108003.0974003.92536.0004.7536005.581
    3002.3279003.1155003.9431004.7717005.599
    4002.34427.0003.1336003.9612004.7898005.617
    5002.3611003.1517003.9793004.8079005.635
    6002.3782003.1698003.9974004.82541.0005.653
    7002.3953003.1879004.0155004.8431005.671
    8002.4124003.20532.0004.0336004.8612005.689
    9002.4295003.2231004.0517004.8793005.707
    23.0002.4466003.2412004.0698004.8974005.725
    1002.4637003.2593004.0879004.9155005.743
    2002.4808003.2774004.10537.0004.9336005.761
    3002.4979003.2955004.1231004.9517005.779
    4002.51428.0003.3136004.1412004.9698005.797
    5002.5311003.3317004.1593004.9879005.815
    6002.5482003.3498004.1774005.00542.0005.833
    7002.5653003.3679004.1955005.0231005.851
    8002.5824003.38533.0004.2136005.0412005.869
    9002.5995003.4031004.2317005.0593005.887
    24.0002.6166003.4212004.2498005.0774005.905
    1002.6337003.4393004.2679005.0955005.923
    2002.6508003.4574004.28538.0005.1136005.941
    3002.6679003.4755004.3031005.1317005.959
    4002.68429.0003.4936004.3212005.1498005.977
    5002.7011003.5117004.3393005.1679005.996
    6002.7182003.5298004.3574005.18543.0006.015
    7002.7353003.5479004.3755005.2031006.034
    8002.7524003.56534.0004.3936005.2212006.053
    9002.7695003.5831004.4117005.2393006.072
    25.0002.7866003.6012004.4298005.2574006.091
    1002.8037003.6193004.4479005.2755006.110
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    6006.1292007.0038007.8774008.75162.0009.625
    7006.1483007.0229007.8965008.7701009.644
    8006.1674007.04153.0007.9156008.7892009.663
    9006.1865007.0601007.9347008.8083009.682
    44.0006.2056007.0792007.9538008.8274009.701
    1006.2247007.0983007.9729008.8465009.720
    2006.2438007.1174007.99158.0008.8656009.739
    3006.2629007.1365008.0101008.8847009.758
    4006.28149.0007.1556008.0292008.9038009.777
    5006.3001007.1747008.0483008.9229009.796
    6006.3192007.1938008.0674008.94163.0009.815
    7006.3383007.2129008.0865008.9601009.834
    8006.3574007.23154.0008.1056008.9792009.853
    9006.3765007.2501008.1247008.9983009.872
    45.0006.3956007.2692008.1438009.0174009.891
    1006.4147007.2883008.1629009.0365009.910
    2006.4338007.3074008.18159.0009.0556009.929
    3006.4529007.3265008.2001009.0747009.948
    4006.47150.0007.3456008.2192009.0938009.967
    5006.4901007.3647008.2383009.1129009.986
    6006.5092007.3838008.2574009.13164.00010.006
    7006.5283007.4029008.2765009.15010010.026
    8006.5474007.42155.0008.2956009.16920010.046
    9006.5665007.4401008.3147009.18830010.066
    46.0006.5856007.4592008.3338009.20740010.086
    1006.6047007.4783008.3529009.22650010.106
    2006.6238007.4974008.37160.0009.24560010.126
    3006.6429007.5165008.3901009.26470010.146
    4006.66151.0007.5356008.4092009.28380010.166
    5006.6801007.5547008.4283009.30290010.186
    6006.6992007.5738008.4474009.32165.00010.206
    7006.7183007.5929008.4665009.34010010.226
    8006.7374007.61156.0008.4856009.35920010.246
    9006.7565007.6301008.5047009.37830010.266
    47.0006.7756007.6492008.5238009.39740010.286
    1006.7947007.6683008.5429009.41650010.306
    2006.8138007.6874008.56161.0009.43560010.326
    3006.8329007.7065008.5801009.45470010.346
    4006.85152.0007.7256008.5992009.47380010.366
    5006.8701007.7447008.6183009.49290010.386
    6006.8892007.7638008.6374009.51166.00010.406
    7006.9083007.7829008.6565009.53010010.426
    8006.9274007.80157.0008.6756009.54920010.446
    9006.9465007.8201008.6947009.56830010.466
    48.0006.9656007.8392008.7138009.58740010.486
    1006.9847007.8583008.7329009.60650010.506
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60010.52620011.44680012.36640013.28685.00014.206
    70010.54630011.46690012.38650013.30610014.226
    80010.56640011.48676.00012.40660013.32620014.246
    90010.58650011.50610012.42670013.34630014.266
    67.00010.60660011.52620012.44680013.36640014.286
    10010.62670011.54630012.46690013.38650014.306
    20010.64680011.56640012.48681.00013.40660014.326
    30010.66690011.58650012.50610013.42670014.346
    40010.68672.00011.60660012.52620013.44680014.366
    50010.70610011.62670012.54630013.46690014.386
    60010.72620011.64680012.56640013.48686.00014.406
    70010.74630011.66690012.58650013.50610014.426
    80010.76640011.68677.00012.60660013.52620014.446
    90010.78650011.70610012.62670013.54630014.466
    68.00010.80660011.72620012.64680013.56640014.486
    10010.82670011.74630012.66690013.58650014.506
    20010.84680011.76640012.68682.00013.60660014.526
    30010.86690011.78650012.70610013.62670014.546
    40010.88673.00011.80660012.72620013.64680014.566
    50010.90610011.82670012.74630013.66690014.586
    60010.92620011.84680012.76640013.68687.00014.606
    70010.94630011.86690012.78650013.70610014.626
    80010.96640011.88678.00012.80660013.72620014.646
    90010.98650011.90610012.82670013.74630014.666
    69.00011.00660011.92620012.84680013.76640014.686
    10011.02670011.94630012.86690013.78650014.706
    20011.04680011.96640012.88683.00013.80660014.726
    30011.06690011.98650012.90610013.82670014.746
    40011.08674.00012.00660012.92620013.84680014.766
    50011.10610012.02670012.94630013.86690014.786
    60011.12620012.04680012.96640013.88688.00014.806
    70011.14630012.06690012.98650013.90610014.826
    80011.16640012.08679.00013.00660013.92620014.846
    90011.18650012.10610013.02670013.94630014.866
    70.00011.20660012.12620013.04680013.96640014.886
    10011.22670012.14630013.06690013.98650014.906
    20011.24680012.16640013.08684.00014.00660014.926
    30011.26690012.18650013.10610014.02670014.946
    40011.28675.00012.20660013.12620014.04680014.966
    50011.30610012.22670013.14630014.06690014.986
    60011.32620012.24680013.16640014.08689.00015.006
    70011.34630012.26690013.18650014.10610015.026
    80011.36640012.28680.00013.20660014.12620015.046
    90011.38650012.30610013.22670014.14630015.066
    71.00011.40660012.32620013.24680014.16640015.086
    10011.42670012.34630013.26690014.18650015.106
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60015.12620016.04680016.96640017.886108.00018.806
    70015.14630016.06690016.98650017.90610018.827
    80015.16640016.08699.00017.00660017.92620018.848
    90015.18650016.10610017.02670017.94630018.869
    90.00015.20660016.12620017.04680017.96640018.890
    10015.22670016.14630017.06690017.98650018.911
    20015.24680016.16640017.086104.00018.00660018.932
    30015.26690016.18650017.10610018.02670018.953
    40015.28695.00016.20660017.12620018.04680018.974
    50015.30610016.22670017.14630018.06690018.995
    60015.32620016.24680017.16640018.086109.00019.016
    70015.34630016.26690017.18650018.10610019.037
    80015.36640016.286100.00017.20660018.12620019.058
    90015.38650016.30610017.22670018.14630019.079
    91.00015.40660016.32620017.24680018.16640019.100
    10015.42670016.34630017.26690018.18650019.121
    20015.44680016.36640017.286105.00018.20660019.142
    30015.46690016.38650017.30610018.22670019.163
    40015.48696.00016.40660017.32620018.24680019.184
    50015.50610016.42670017.34630018.26690019.205
    60015.52620016.44680017.36640018.286110.00019.226
    70015.54630016.46690017.38650018.30610019.247
    80015.56640016.486101.00017.40660018.32620019.268
    90015.58650016.50610017.42670018.34630019.289
    92.00015.60660016.52620017.44680018.36640019.310
    10015.62670016.54630017.46690018.38650019.331
    20015.64680016.56640017.486106.00018.40660019.352
    30015.66690016.58650017.50610018.42670019.373
    40015.68697.00016.60660017.52620018.44680019.394
    50015.70610016.62670017.54630018.46690019.415
    60015.72620016.64680017.56640018.486111.00019.436
    70015.74630016.66690017.58650018.50610019.457
    80015.76640016.686102.00017.60660018.52620019.478
    90015.78650016.70610017.62670018.54630019.499
    93.00015.80660016.72620017.64680018.56640019.520
    10015.82670016.74630017.66690018.58650019.541
    20015.84680016.76640017.686107.00018.60660019.562
    30015.86690016.78650017.70610018.62670019.583
    40015.88698.00016.80660017.72620018.64680019.604
    50015.90610016.82670017.74630018.66690019.625
    60015.92620016.84680017.76640018.686112.00019.646
    70015.94630016.86690017.78650018.70610019.667
    80015.96640016.886103.00017.80660018.72620019.688
    90015.98650016.90610017.82670018.74630019.709
    94.00016.00660016.92620017.84680018.76640019.730
    10016.02670016.94630017.86690018.78650019.751
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60019.77220020.73880021.70440022.670131.00023.636
    70019.79330020.75990021.72550022.69110023.657
    80019.81440020.780122.00021.74660022.71220023.678
    90019.83550020.80110021.76770022.73330023.699
    113.00019.85660020.82220021.78880022.75440023.720
    10019.87770020.84330021.80990022.77550023.741
    20019.89880020.86440021.830127.00022.79660023.762
    30019.91990020.88550021.85110022.81770023.783
    40019.940118.00020.90660021.87220022.83880023.804
    50019.96110020.92770021.89330022.85990023.825
    60019.98220020.94880021.91440022.880132.00023.846
    70020.00330020.96990021.93550022.90110023.867
    80020.02440020.990123.00021.95660022.92220023.888
    90020.04550021.01110021.97770022.94330023.909
    114.00020.06660021.03220021.99880022.96440023.930
    10020.08770021.05330022.01990022.98550023.951
    20020.10880021.07440022.040128.00023.00660023.972
    30020.12990021.09550022.06110023.02770023.993
    40020.150119.00021.11660022.08220023.04880024.014
    50020.17110021.13770022.10330023.06990024.035
    60020.19220021.15880022.12440023.090133.00024.056
    70020.21330021.17990022.14550023.11110024.077
    80020.23440021.200124.00022.16660023.13220024.098
    90020.25550021.22110022.18770023.15330024.119
    115.00020.27660021.24220022.20880023.17440024.140
    10020.29770021.26330022.22990023.19550024.161
    20020.31880021.28440022.250129.00023.21660024.182
    30020.33990021.30550022.27110023.23770024.203
    40020.360120.00021.32660022.29220023.25880024.224
    50020.38110021.34770022.31330023.27990024.245
    60020.40220021.36880022.33440023.300134.00024.266
    70020.42330021.38990022.35550023.32110024.287
    80020.44440021.410125.00022.37660023.34220024.308
    90020.46550021.43110022.39770023.36330024.329
    116.00020.48660021.45220022.41880023.38440024.350
    10020.50770021.47330022.43990023.40550024.371
    20020.52880021.49440022.460130.00023.42660024.392
    30020.54990021.51550022.48110023.44770024.413
    40020.570121.00021.53660022.50220023.46880024.434
    50020.59110021.55770022.52330023.48990024.455
    60020.61220021.57880022.54440023.510135.00024.476
    70020.63330021.59990022.56550023.53110024.497
    80020.65440021.620126.00022.58660023.55220024.518
    90020.67550021.64110022.60770023.57330024.539
    117.00020.69660021.66220022.62880023.59440024.560
    10020.71770021.68330022.64990023.61550024.581
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60024.60220025.56880026.53440027.500154.00028.499
    70024.62330025.58990026.55550027.52110028.521
    80024.64440025.610145.00026.57660027.54220028.543
    90024.66550025.63110026.59770027.56330028.565
    136.00024.68660025.65220026.61880027.58440028.587
    10024.70770025.67330026.63990027.60550028.609
    20024.72880025.69440026.660150.00027.62660028.631
    30024.74990025.71550026.68110027.64770028.653
    40024.770141.00025.73660026.70220027.66880028.675
    50024.79110025.75770026.72330027.68990028.697
    60024.81220025.77880026.74440027.710155.00028.719
    70024.83330025.79990026.76550027.73110028.741
    80024.85440025.820146.00026.78660027.75220028.763
    90024.87550025.84110026.80770027.77330028.785
    137.00024.89660025.86220026.82880027.79540028.807
    10024.91770025.88330026.84990027.81750028.829
    20024.93880025.90440026.870151.00027.83960028.851
    30024.95990025.92550026.89110027.86170028.873
    40024.980142.00025.94660026.91220027.88380028.895
    50025.00110025.96770026.93330027.90590028.917
    60025.02220025.98880026.95440027.927156.00028.939
    70025.04330026.00990026.97550027.94910028.961
    80025.06440026.030147.00026.99660027.97120028.983
    90025.08550026.05110027.01770027.99330029.005
    138.00025.10660026.07220027.03880028.01540029.027
    10025.12770026.09330027.05990028.03750029.049
    20025.14880026.11440027.080152.00028.05960029.071
    30025.16990026.13550027.10110028.08170029.093
    40025.190143.00026.15660027.12220028.10380029.115
    50025.21110026.17770027.14330028.12590029.137
    60025.23220026.19880027.16440028.147157.00029.159
    70025.25330026.21990027.18550028.16910029.181
    80025.27440026.240148.00027.20660028.19120029.203
    90025.29550026.26110027.22770028.21330029.225
    139.00025.31660026.28220027.24880028.23540029.247
    10025.33770026.30330027.26990028.25750029.269
    20025.35880026.32440027.290153.00028.27960029.291
    30025.37990026.34550027.31110028.30170029.313
    40025.400144.00026.36660027.33220028.32380029.335
    50025.42110026.38770027.35330028.34590029.357
    60025.44220026.40880027.37440028.367158.00029.379
    70025.46330026.42990027.39550028.38910029.401
    80025.48440026.450149.00027.41660028.41120029.423
    90025.50550026.47110027.43770028.43330029.445
    140.00025.52660026.49220027.45880028.45540029.467
    10025.54770026.51330027.47990028.47750029.489
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60029.51120030.52380031.53540032.547177.00033.559
    70029.53330030.54590031.55750032.56910033.581
    80029.55540030.567168.00031.57960032.59120033.603
    90029.57750030.58910031.60170032.61330033.625
    159.00029.59960030.61120031.62380032.63540033.647
    10029.62170030.63330031.64590032.65750033.669
    20029.64380030.65540031.667173.00032.67960033.691
    30029.66590030.67750031.68910032.70170033.713
    40029.687164.00030.69960031.71120032.72380033.735
    50029.70910030.72170031.73330032.74590033.757
    60029.73120030.74380031.75540032.767178.00033.779
    70029.75330030.76590031.77750032.78910033.801
    80029.77540030.787169.00031.79960032.81120033.823
    90029.79750030.80910031.82170032.83330033.845
    160.00029.81960030.83120031.84380032.85540033.867
    10029.84170030.85330031.86590032.87750033.889
    20029.86380030.87540031.887174.00032.89960033.911
    30029.88590030.89750031.90910032.92170033.933
    40029.907165.00030.91960031.93120032.94380033.955
    50029.92910030.94170031.95330032.96590033.977
    60029.95120030.96380031.97540032.987179.00033.999
    70029.97330030.98590031.99750033.00910034.021
    80029.99540031.007170.00032.01960033.03120034.043
    90030.01750031.02910032.04170033.05330034.065
    161.00030.03960031.05120032.06380033.07540034.087
    10030.06170031.07330032.08590033.09750034.109
    20030.08380031.09540032.107175.00033.11960034.131
    30030.10590031.11750032.12910033.14170034.153
    40030.127166.00031.13960032.15120033.16380034.175
    50030.14910031.16170032.17330033.18590034.197
    60030.17120031.18380032.19540033.207180.00034.219
    70030.19330031.20590032.21750033.22910034.241
    80030.21540031.227171.00032.23960033.25120034.263
    90030.23750031.24910032.26170033.27330034.285
    162.00030.25960031.27120032.28380033.29540034.307
    10030.28170031.29330032.30590033.31750034.329
    20030.30380031.31540032.327176.00033.33960034.351
    30030.32590031.33750032.34910033.36170034.373
    40030.347167.00031.35960032.37120033.38380034.395
    50030.36910031.38170032.39330033.40590034.417
    60030.39120031.40380032.41540033.427181.00034.439
    70030.41330031.42590032.43750033.44910034.461
    80030.43540031.447172.00032.45960033.47120034.483
    90030.45750031.46910032.48170033.49330034.505
    163.00030.47960031.49120032.50380033.51540034.527
    10030.50170031.51330032.52590033.53750034.549
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60034.57120035.58380036.59540037.607200.00038.619
    70034.59330035.60590036.61750037.62910038.641
    80034.61540035.627191.00036.63960037.65120038.663
    90034.63750035.64910036.66170037.67330038.685
    182.00034.65960035.67120036.68380037.69540038.707
    10034.68170035.69330036.70590037.71750038.729
    20034.70380035.71540036.727196.00037.73960038.751
    30034.72590035.73750036.74910037.76170038.773
    40034.747187.00035.75960036.77120037.78380038.795
    50034.76910035.78170036.79330037.80590038.817
    60034.79120035.80380036.81540037.827201.00038.839
    70034.81330035.82590036.83750037.84910038.861
    80034.83540035.847192.00036.85960037.87120038.883
    90034.85750035.86910036.88170037.89330038.905
    183.00034.87960035.89120036.90380037.91540038.927
    10034.90170035.91330036.92590037.93750038.949
    20034.92380035.93540036.947197.00037.95960038.971
    30034.94590035.95750036.96910037.98170038.993
    40034.967188.00035.97960036.99120038.00380039.015
    50034.98910036.00170037.01330038.02590039.037
    60035.01120036.02380037.03540038.047202.00039.059
    70035.03330036.04590037.05750038.06910039.081
    80035.05540036.067193.00037.07960038.09120039.103
    90035.07750036.08910037.10170038.11330039.125
    184.00035.09960036.11120037.12380038.13540039.147
    10035.12170036.13330037.14590038.15750039.169
    20035.14380036.15540037.167198.00038.17960039.191
    30035.16590036.17750037.18910038.20170039.213
    40035.187189.00036.19960037.21120038.22380039.235
    50035.20910036.22170037.23330038.24590039.257
    60035.23120036.24380037.25540038.267203.00039.279
    70035.25330036.26590037.27750038.28910039.301
    80035.27540036.287194.00037.29960038.31120039.323
    90035.29750036.30910037.32170038.33330039.345
    185.00035.31960036.33120037.34380038.35540039.367
    10035.34170036.35330037.36590038.37750039.389
    20035.36380036.37540037.387199.00038.39960039.411
    30035.38590036.39750037.40910038.42170039.433
    40035.407190.00036.41960037.43120038.44380039.455
    50035.42910036.44170037.45330038.46590039.477
    60035.45120036.46380037.47540038.487204.00039.499
    70035.47330036.48590037.49750038.50910039.521
    80035.49540036.507195.00037.51960038.53120039.543
    90035.51750036.52910037.54170038.55330039.565
    186.00035.53960036.55120037.56380038.57540039.587
    10035.56170036.57330037.58590038.59750039.609
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60039.63120040.64380041.65540042.793223.00043.943
    70039.65330040.66590041.67750042.81810043.968
    80039.67540040.687214.00041.69960042.84320043.993
    90039.69750040.70910041.72170042.86830044.018
    205.00039.71960040.73120041.74380042.89340044.043
    10039.74170040.75330041.76890042.91850044.068
    20039.76380040.77540041.793219.00042.94360044.093
    30039.78590040.79750041.81810042.96870044.118
    40039.807210.00040.81960041.84320042.99380044.143
    50039.82910040.84170041.86830043.01890044.168
    60039.85120040.86380041.89340043.043224.00044.193
    70039.87330040.88590041.91850043.06810044.218
    80039.89540040.907215.00041.94360043.09320044.243
    90039.91750040.92910041.96870043.11830044.268
    206.00039.93960040.95120041.99380043.14340044.293
    10039.96170040.97330042.01890043.16850044.318
    20039.98380040.99540042.043220.00043.19360044.343
    30040.00590041.01750042.06810043.21870044.368
    40040.027211.00041.03960042.09320043.24380044.393
    50040.04910041.06170042.11830043.26890044.418
    60040.07120041.08380042.14340043.293225.00044.443
    70040.09330041.10590042.16850043.31810044.468
    80040.11540041.127216.00042.19360043.34320044.493
    90040.13750041.14910042.21870043.36830044.518
    207.00040.15960041.17120042.24380043.39340044.543
    10040.18170041.19330042.26890043.41850044.568
    20040.20380041.21540042.293221.00043.44360044.593
    30040.22590041.23750042.31810043.46870044.618
    40040.247212.00041.25960042.34320043.49380044.643
    50040.26910041.28170042.36830043.51890044.668
    60040.29120041.30380042.39340043.543226.00044.693
    70040.31330041.32590042.41850043.56810044.718
    80040.33540041.347217.00042.44360043.59320044.743
    90040.35750041.36910042.46870043.61830044.768
    208.00040.37960041.39120042.49380043.64340044.793
    10040.40170041.41330042.51890043.66850044.818
    20040.42380041.43540042.543222.00043.69360044.843
    30040.44590041.45750042.56810043.71870044.868
    40040.467213.00041.47960042.59320043.74380044.893
    50040.48910041.50170042.61830043.76890044.918
    60040.51120041.52380042.64340043.793227.00044.943
    70040.53330041.54590042.66850043.81810044.968
    80040.55540041.567218.00042.69360043.84320044.993
    90040.57750041.58910042.71870043.86830045.018
    209.00040.59960041.61120042.74380043.89340045.043
    10040.62170041.63330042.76890043.91850045.068
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60045.09320046.24380047.39340048.543246.00049.693
    70045.11830046.26890047.41850048.56810049.718
    80045.14340046.293237.00047.44360048.59320049.743
    90045.16850046.31810047.46870048.61830049.768
    228.00045.19360046.34320047.49380048.64340049.793
    10045.21870046.36830047.51890048.66850049.818
    20045.24380046.39340047.543242.00048.69360049.843
    30045.26890046.41850047.56810048.71870049.868
    40045.293233.00046.44360047.59320048.74380049.893
    50045.31810046.46870047.61830048.76890049.918
    60045.34320046.49380047.64340048.793247.00049.943
    70045.36830046.51890047.66850048.81810049.968
    80045.39340046.543238.00047.69360048.84320049.993
    90045.41850046.56810047.71870048.86830050.018
    229.00045.44360046.59320047.74380048.89340050.043
    10045.46870046.61830047.76890048.91850050.068
    20045.49380046.64340047.793243.00048.94360050.093
    30045.51890046.66850047.81810048.96870050.118
    40045.543234.00046.69360047.84320048.99380050.143
    50045.56810046.71870047.86830049.01890050.168
    60045.59320046.74380047.89340049.043248.00050.193
    70045.61830046.76890047.91850049.06810050.218
    80045.64340046.793239.00047.94360049.09320050.243
    90045.66850046.81810047.96870049.11830050.268
    230.00045.69360046.84320047.99380049.14340050.293
    10045.71870046.86830048.01890049.16850050.318
    20045.74380046.89340048.043244.00049.19360050.343
    30045.76890046.91850048.06810049.21870050.368
    40045.793235.00046.94360048.09320049.24380050.393
    50045.81810046.96870048.11830049.26890050.418
    60045.84320046.99380048.14340049.293249.00050.443
    70045.86830047.01890048.16850049.31810050.468
    80045.89340047.043240.00048.19360049.34320050.493
    90045.91850047.06810048.21870049.36830050.518
    231.00045.94360047.09320048.24380049.39340050.543
    10045.96870047.11830048.26890049.41850050.568
    20045.99380047.14340048.293245.00049.44360050.593
    30046.01890047.16850048.31810049.46870050.618
    40046.043236.00047.19360048.34320049.49380050.643
    50046.06810047.21870048.36830049.51890050.668
    60046.09320047.24380048.39340049.543250.00050.693
    70046.11830047.26890048.41850049.56810050.718
    80046.14340047.293241.00048.44360049.59320050.743
    90046.16850047.31810048.46870049.61830050.768
    232.00046.19360047.34320048.49380049.64340050.793
    10046.21870047.36830048.51890049.66850050.818
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60050.84320051.99380053.14340054.293269.00055.443
    70050.86830052.01890053.16850054.31810055.468
    80050.89340052.043260.00053.19360054.34320055.493
    90050.91850052.06810053.21870054.36830055.518
    251.00050.94360052.09320053.24380054.39340055.543
    10050.96870052.11830053.26890054.41850055.568
    20050.99380052.14340053.293265.00054.44360055.593
    30051.01890052.16850053.31810054.46870055.618
    40051.043256.00052.19360053.34320054.49380055.643
    50051.06810052.21870053.36830054.51890055.668
    60051.09320052.24380053.39340054.543270.00055.693
    70051.11830052.26890053.41850054.56810055.718
    80051.14340052.293261.00053.44360054.59320055.743
    90051.16850052.31810053.46870054.61830055.768
    252.00051.19360052.34320053.49380054.64340055.793
    10051.21870052.36830053.51890054.66850055.818
    20051.24380052.39340053.543266.00054.69360055.843
    30051.26890052.41850053.56810054.71870055.868
    40051.293257.00052.44360053.59320054.74380055.893
    50051.31810052.46870053.61830054.76890055.918
    60051.34320052.49380053.64340054.793271.00055.943
    70051.36830052.51890053.66850054.81810055.968
    80051.39340052.543262.00053.69360054.84320055.993
    90051.41850052.56810053.71870054.86830056.018
    253.00051.44360052.59320053.74380054.89340056.043
    10051.46870052.61830053.76890054.91850056.068
    20051.49380052.64340053.793267.00054.94360056.093
    30051.51890052.66850053.81810054.96870056.118
    40051.543258.00052.69360053.84320054.99380056.143
    50051.56810052.71870053.86830055.01890056.168
    60051.59320052.74380053.89340055.043272.00056.193
    70051.61830052.76890053.91850055.06810056.218
    80051.64340052.793263.00053.94360055.09320056.243
    90051.66850052.81810053.96870055.11830056.268
    254.00051.69360052.84320053.99380055.14340056.293
    10051.71870052.86830054.01890055.16850056.318
    20051.74380052.89340054.043268.00055.19360056.343
    30051.76890052.91850054.06810055.21870056.368
    40051.793259.00052.94360054.09320055.24380056.393
    50051.81810052.96870054.11830055.26890056.418
    60051.84320052.99380054.14340055.293273.00056.443
    70051.86830053.01890054.16850055.31810056.468
    80051.89340053.043264.00054.19360055.34320056.493
    90051.91850053.06810054.21870055.36830056.518
    255.00051.94360053.09320054.24380055.39340056.543
    10051.96870053.11830054.26890055.41850056.568
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60056.59320057.74380058.89340060.043292.00061.193
    70056.61830057.76890058.91850060.06810061.218
    80056.64340057.793283.00058.94360060.09320061.243
    90056.66850057.81810058.96870060.11830061.268
    274.00056.69360057.84320058.99380060.14340061.293
    10056.71870057.86830059.01890060.16850061.318
    20056.74380057.89340059.043288.00060.19360061.343
    30056.76890057.91850059.06810060.21870061.368
    40056.793279.00057.94360059.09320060.24380061.393
    50056.81810057.96870059.11830060.26890061.418
    60056.84320057.99380059.14340060.293293.00061.443
    70056.86830058.01890059.16850060.31810061.468
    80056.89340058.043284.00059.19360060.34320061.493
    90056.91850058.06810059.21870060.36830061.518
    275.00056.94360058.09320059.24380060.39340061.543
    10056.96870058.11830059.26890060.41850061.568
    20056.99380058.14340059.293289.00060.44360061.593
    30057.01890058.16850059.31810060.46870061.618
    40057.043280.00058.19360059.34320060.49380061.643
    50057.06810058.21870059.36830060.51890061.668
    60057.09320058.24380059.39340060.543294.00061.693
    70057.11830058.26890059.41850060.56810061.718
    80057.14340058.293285.00059.44360060.59320061.743
    90057.16850058.31810059.46870060.61830061.768
    276.00057.19360058.34320059.49380060.64340061.793
    10057.21870058.36830059.51890060.66850061.818
    20057.24380058.39340059.543290.00060.69360061.843
    30057.26890058.41850059.56810060.71870061.868
    40057.293281.00058.44360059.59320060.74380061.893
    50057.31810058.46870059.61830060.76890061.918
    60057.34320058.49380059.64340060.793295.00061.943
    70057.36830058.51890059.66850060.81810061.968
    80057.39340058.543286.00059.69360060.84320061.993
    90057.41850058.56810059.71870060.86830062.018
    277.00057.44360058.59320059.74380060.89340062.043
    10057.46870058.61830059.76890060.91850062.068
    20057.49380058.64340059.793291.00060.94360062.093
    30057.51890058.66850059.81810060.96870062.118
    40057.543282.00058.69360059.84320060.99380062.143
    50057.56810058.71870059.86830061.01890062.168
    60057.59320058.74380059.89340061.043296.00062.193
    70057.61830058.76890059.91850061.06810062.218
    80057.64340058.793287.00059.94360061.09320062.243
    90057.66850058.81810059.96870061.11830062.268
    278.00057.69360058.84320059.99380061.14340062.293
    10057.71870058.86830060.01890061.16850062.318
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60062.34320063.49380064.64340065.793315.00066.943
    70062.36830063.51890064.66850065.81810066.968
    80062.39340063.543306.00064.69360065.84320066.993
    90062.41850063.56810064.71870065.86830067.018
    297.00062.44360063.59320064.74380065.89340067.043
    10062.46870063.61830064.76890065.91850067.068
    20062.49380063.64340064.793311.00065.94360067.093
    30062.51890063.66850064.81810065.96870067.118
    40062.543302.00063.69360064.84320065.99380067.143
    50062.56810063.71870064.86830066.01890067.168
    60062.59320063.74380064.89340066.043316.00067.193
    70062.61830063.76890064.91850066.06810067.218
    80062.64340063.793307.00064.94360066.09320067.243
    90062.66850063.81810064.96870066.11830067.268
    298.00062.69360063.84320064.99380066.14340067.293
    10062.71870063.86830065.01890066.16850067.318
    20062.74380063.89340065.043312.00066.19360067.343
    30062.76890063.91850065.06810066.21870067.368
    40062.793303.00063.94360065.09320066.24380067.393
    50062.81810063.96870065.11830066.26890067.418
    60062.84320063.99380065.14340066.293317.00067.443
    70062.86830064.01890065.16850066.31810067.468
    80062.89340064.043308.00065.19360066.34320067.493
    90062.91850064.06810065.21870066.36830067.518
    299.00062.94360064.09320065.24380066.39340067.543
    10062.96870064.11830065.26890066.41850067.568
    20062.99380064.14340065.293313.00066.44360067.593
    30063.01890064.16850065.31810066.46870067.618
    40063.043304.00064.19360065.34320066.49380067.643
    50063.06810064.21870065.36830066.51890067.668
    60063.09320064.24380065.39340066.543318.00067.693
    70063.11830064.26890065.41850066.56810067.718
    80063.14340064.293309.00065.44360066.59320067.743
    90063.16850064.31810065.46870066.61830067.768
    300.00063.19360064.34320065.49380066.64340067.793
    10063.21870064.36830065.51890066.66850067.818
    20063.24380064.39340065.543314.00066.69360067.843
    30063.26890064.41850065.56810066.71870067.868
    40063.293305.00064.44360065.59320066.74380067.893
    50063.31810064.46870065.61830066.76890067.918
    60063.34320064.49380065.64340066.793319.00067.943
    70063.36830064.51890065.66850066.81810067.968
    80063.39340064.543310.00065.69360066.84320067.993
    90063.41850064.56810065.71870066.86830068.018
    301.00063.44360064.59320065.74380066.89340068.043
    10063.46870064.61830065.76890066.91850068.068
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60068.09320069.33380070.62140071.909338.00073.197
    70068.11830069.36190070.64950071.93710073.225
    80068.14340069.389329.00070.67760071.96520073.253
    90068.16850069.41710070.70570071.99330073.281
    320.00068.19360069.44520070.73380072.02140073.309
    10068.21870069.47330070.76190072.04950073.337
    20068.24380069.50140070.789334.00072.07760073.365
    30068.26890069.52950070.81710072.10570073.393
    40068.293325.00069.55760070.84520072.13380073.421
    50068.31810069.58570070.87330072.16190073.449
    60068.34320069.61380070.90140072.189339.00073.477
    70068.36830069.64190070.92950072.21710073.505
    80068.39340069.669330.00070.95760072.24520073.533
    90068.41850069.69710070.98570072.27330073.561
    321.00068.44360069.72520071.01380072.30140073.589
    10068.46870069.75330071.04190072.32950073.617
    20068.49380069.78140071.069335.00072.35760073.645
    30068.52190069.80950071.09710072.38570073.673
    40068.549326.00069.83760071.12520072.41380073.701
    50068.57710069.86570071.15330072.44190073.729
    60068.60520069.89380071.18140072.469340.00073.757
    70068.63330069.92190071.20950072.49710073.785
    80068.66140069.949331.00071.23760072.52520073.813
    90068.68950069.97710071.26570072.55330073.841
    322.00068.71760070.00520071.29380072.58140073.869
    10068.74570070.03330071.32190072.60950073.897
    20068.77380070.06140071.349336.00072.63760073.925
    30068.80190070.08950071.37710072.66570073.953
    40068.829327.00070.11760071.40520072.69380073.981
    50068.85710070.14570071.43330072.72190074.009
    60068.88520070.17380071.46140072.749341.00074.037
    70068.91330070.20190071.48950072.77710074.065
    80068.94140070.229332.00071.51760072.80520074.093
    90068.96950070.25710071.54570072.83330074.121
    323.00068.99760070.28520071.57380072.86140074.149
    10069.02570070.31330071.60190072.88950074.177
    20069.05380070.34140071.629337.00072.91760074.205
    30069.08190070.36950071.65710072.94570074.233
    40069.109328.00070.39760071.68520072.97380074.261
    50069.13710070.42570071.71330073.00190074.289
    60069.16520070.45380071.74140073.029342.00074.317
    70069.19330070.48190071.76950073.05710074.345
    80069.22140070.509333.00071.79760073.08520074.373
    90069.24950070.53710071.82570073.11330074.401
    324.00069.27760070.56520071.85380073.14140074.429
    10069.30570070.59330071.88190073.16950074.457
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60074.48520075.77380077.06140078.349361.00079.637
    70074.51330075.80190077.08950078.37710079.665
    80074.54140075.829352.00077.11760078.40520079.693
    90074.56950075.85710077.14570078.43330079.721
    343.00074.59760075.88520077.17380078.46140079.749
    10074.62570075.91330077.20190078.48950079.777
    20074.65380075.94140077.229357.00078.51760079.805
    30074.68190075.96950077.25710078.54570079.833
    40074.709348.00075.99760077.28520078.57380079.861
    50074.73710076.02570077.31330078.60190079.889
    60074.76520076.05380077.34140078.629362.00079.917
    70074.79330076.08190077.36950078.65710079.945
    80074.82140076.109353.00077.39760078.68520079.973
    90074.84950076.13710077.42570078.71330080.001
    344.00074.87760076.16520077.45380078.74140080.029
    10074.90570076.19330077.48190078.76950080.057
    20074.93380076.22140077.509358.00078.79760080.085
    30074.96190076.24950077.53710078.82570080.113
    40074.989349.00076.27760077.56520078.85380080.141
    50075.01710076.30570077.59330078.88190080.169
    60075.04520076.33380077.62140078.909363.00080.197
    70075.07330076.36190077.64950078.93710080.225
    80075.10140076.389354.00077.67760078.96520080.253
    90075.12950076.41710077.70570078.99330080.281
    345.00075.15760076.44520077.73380079.02140080.309
    10075.18570076.47330077.76190079.04950080.337
    20075.21380076.50140077.789359.00079.07760080.365
    30075.24190076.52950077.81710079.10570080.393
    40075.269350.00076.55760077.84520079.13380080.421
    50075.29710076.58570077.87330079.16190080.449
    60075.32520076.61380077.90140079.189364.00080.477
    70075.35330076.64190077.92950079.21710080.505
    80075.38140076.669355.00077.95760079.24520080.533
    90075.40950076.69710077.98570079.27330080.561
    346.00075.43760076.72520078.01380079.30140080.589
    10075.46570076.75330078.04190079.32950080.617
    20075.49380076.78140078.069360.00079.35760080.645
    30075.52190076.80950078.09710079.38570080.673
    40075.549351.00076.83760078.12520079.41380080.701
    50075.57710076.86570078.15330079.44190080.729
    60075.60520076.89380078.18140079.469365.00080.757
    70075.63330076.92190078.20950079.49710080.785
    80075.66140076.949356.00078.23760079.52520080.813
    90075.68950076.97710078.26570079.55330080.841
    347.00075.71760077.00520078.29380079.58140080.869
    10075.74570077.03330078.32190079.60950080.897
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60080.92520082.21380083.50140084.789384.00086.077
    70080.95330082.24190083.52950084.81710086.105
    80080.98140082.269375.00083.55760084.84520086.133
    90081.00950082.29710083.58570084.87330086.161
    366.00081.03760082.32520083.61380084.90140086.189
    10081.06570082.35330083.64190084.92950086.217
    20081.09380082.38140083.669380.00084.95760086.245
    30081.12190082.40950083.69710084.98570086.273
    40081.149371.00082.43760083.72520085.01380086.301
    50081.17710082.46570083.75330085.04190086.329
    60081.20520082.49380083.78140085.069385.00086.357
    70081.23330082.52190083.80950085.09710086.385
    80081.26140082.549376.00083.83760085.12520086.413
    90081.28950082.57710083.86570085.15330086.441
    367.00081.31760082.60520083.89380085.18140086.469
    10081.34570082.63330083.92190085.20950086.497
    20081.37380082.66140083.949381.00085.23760086.525
    30081.40190082.68950083.97710085.26570086.553
    40081.429372.00082.71760084.00520085.29380086.581
    50081.45710082.74570084.03330085.32190086.609
    60081.48520082.77380084.06140085.349386.00086.637
    70081.51330082.80190084.08950085.37710086.665
    80081.54140082.829377.00084.11760085.40520086.693
    90081.56950082.85710084.14570085.43330086.721
    368.00081.59760082.88520084.17380085.46140086.749
    10081.62570082.91330084.20190085.48950086.777
    20081.65380082.94140084.229382.00085.51760086.805
    30081.68190082.96950084.25710085.54570086.833
    40081.709373.00082.99760084.28520085.57380086.861
    50081.73710083.02570084.31330085.60190086.889
    60081.76520083.05380084.34140085.629387.00086.917
    70081.79330083.08190084.36950085.65710086.945
    80081.82140083.109378.00084.39760085.68520086.973
    90081.84950083.13710084.42570085.71330087.001
    369.00081.87760083.16520084.45380085.74140087.029
    10081.90570083.19330084.48190085.76950087.057
    20081.93380083.22140084.509383.00085.79760087.085
    30081.96190083.24950084.53710085.82570087.113
    40081.989374.00083.27760084.56520085.85380087.141
    50082.01710083.30570084.59330085.88190087.169
    60082.04520083.33380084.62140085.909388.00087.197
    70082.07330083.36190084.64950085.93710087.225
    80082.10140083.389379.00084.67760085.96520087.253
    90082.12950083.41710084.70570085.99330087.281
    370.00082.15760083.44520084.73380086.02140087.309
    10082.18570083.47330084.76190086.04950087.337
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60087.36520088.65380089.94140091.229407.00092.517
    70087.39330088.68190089.96950091.25710092.545
    80087.42140088.709398.00089.99760091.28520092.573
    90087.44950088.73710090.02570091.31330092.601
    389.00087.47760088.76520090.05380091.34140092.629
    10087.50570088.79330090.08190091.36950092.657
    20087.53380088.82140090.109403.00091.39760092.685
    30087.56190088.84950090.13710091.42570092.713
    40087.589394.00088.87760090.16520091.45380092.741
    50087.61710088.90570090.19330091.48190092.769
    60087.64520088.93380090.22140091.509408.00092.797
    70087.67330088.96190090.24950091.53710092.825
    80087.70140088.989399.00090.27760091.56520092.853
    90087.72950089.01710090.30570091.59330092.881
    390.00087.75760089.04520090.33380091.62140092.909
    10087.78570089.07330090.36190091.64950092.937
    20087.81380089.10140090.389404.00091.67760092.965
    30087.84190089.12950090.41710091.70570092.993
    40087.869395.00089.15760090.44520091.73380093.021
    50087.89710089.18570090.47330091.76190093.049
    60087.92520089.21380090.50140091.789409.00093.077
    70087.95330089.24190090.52950091.81710093.105
    80087.98140089.269400.00090.55760091.84520093.133
    90088.00950089.29710090.58570091.87330093.161
    391.00088.03760089.32520090.61380091.90140093.189
    10088.06570089.35330090.64190091.92950093.217
    20088.09380089.38140090.669405.00091.95760093.245
    30088.12190089.40950090.69710091.98570093.273
    40088.149396.00089.43760090.72520092.01380093.301
    50088.17710089.46570090.75330092.04190093.329
    60088.20520089.49380090.78140092.069410.00093.357
    70088.23330089.52190090.80950092.09710093.385
    80088.26140089.549401.00090.83760092.12520093.413
    90088.28950089.57710090.86570092.15330093.441
    392.00088.31760089.60520090.89380092.18140093.469
    10088.34570089.63330090.92190092.20950093.497
    20088.37380089.66140090.949406.00092.23760093.525
    30088.40190089.68950090.97710092.26570093.553
    40088.429397.00089.71760091.00520092.29380093.581
    50088.45710089.74570091.03330092.32190093.609
    60088.48520089.77380091.06140092.349411.00093.637
    70088.51330089.80190091.08950092.37710093.665
    80088.54140089.829402.00091.11760092.40520093.693
    90088.56950089.85710091.14570092.43330093.721
    393.00088.59760089.88520091.17380092.46140093.749
    10088.62570089.91330091.20190092.48950093.777
    - lei -
    Venit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunarVenit lunar impozabilImpozit lunar
    60093.80520095.09380096.38140097.669430.00098.985
    70093.83330095.12190096.40950097.69710099.017
    80093.86140095.149421.00096.43760097.72520099.049
    90093.88950095.17710096.46570097.75330099.081
    412.00093.91760095.20520096.49380097.78140099.113
    10093.94570095.23330096.52190097.80950099.145
    20093.97380095.26140096.549426.00097.83760099.177
    30094.00190095.28950096.57710097.86570099.209
    40094.029417.00095.31760096.60520097.89380099.241
    50094.05710095.34570096.63330097.92190099.273
    60094.08520095.37380096.66140097.949431.00099.305
    70094.11330095.40190096.68950097.97710099.337
    80094.14140095.429422.00096.71760098.00520099.369
    90094.16950095.45710096.74570098.03330099.401
    413.00094.19760095.48520096.77380098.06140099.433
    10094.22570095.51330096.80190098.08950099.465
    20094.25380095.54140096.829427.00098.11760099.497
    30094.28190095.56950096.85710098.14570099.529
    40094.309418.00095.59760096.88520098.17380099.561
    50094.33710095.62570096.91330098.20190099.593
    60094.36520095.65380096.94140098.229432.00099.625
    70094.39330095.68190096.96950098.25710099.657
    80094.42140095.709423.00096.99760098.28520099.689
    90094.44950095.73710097.02570098.31330099.721
    414.00094.47760095.76520097.05380098.34140099.753
    10094.50570095.79330097.08190098.36950099.785
    20094.53380095.82140097.109428.00098.39760099.817
    30094.56190095.84950097.13710098.42570099.849
    40094.589419.00095.87760097.16520098.45380099.881
    50094.61710095.90570097.19330098.48190099.913
    60094.64520095.93380097.22140098.509433.00099.945
    70094.67330095.96190097.24950098.53710099.977
    80094.70140095.989424.00097.27760098.565200100.009
    90094.72950096.01710097.30570098.593300100.041
    415.00094.75760096.04520097.33380098.621400100.073
    10094.78570096.07330097.36190098.649500100.105
    20094.81380096.10140097.389429.00098.677600100.137
    30094.84190096.12950097.41710098.705700100.169
    40094.869420.00096.15760097.44520098.733800100.201
    50094.89710096.18570097.47330098.761900100.233
    60094.92520096.21380097.50140098.793434.000100.265
    70094.95330096.24190097.52950098.825100