HOTĂRÂRE nr. 637 din 11 iunie 2008privind reorganizarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C.
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 509 din 7 iulie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul de Medicină Comparată - I.M.C., unitate de cercetare ştiinţifică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, se reorganizează ca unitate de cercetare ştiinţifică, fără personalitate juridică, în structura Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti. (2) Institutul de Medicină Comparată - I.M.C., reorganizat potrivit alin. (1), are sediul în municipiul Bucureşti, Splaiul Independenţei nr. 105, sectorul 5.  +  Articolul 2Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului de Medicină Comparată - I.M.C., reorganizat potrivit art. 1 alin. (1), se asigură integral din venituri proprii.  +  Articolul 3 (1) Patrimoniul Institutului de Medicină Comparată - I.M.C., cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, se preia de Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti pe bază de protocol de predare-preluare, încheiat în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 31 decembrie 2007 şi datelor din evidenţa contabilă aferentă exerciţiului financiar din anul 2008. (2) Valoarea patrimoniului Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti se majorează cu valoarea patrimoniului preluat potrivit prevederilor alin. (1). (3) Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti preia toate drepturile şi este ţinută de toate obligaţiile legale şi contractuale ale Institutului de Medicină Comparată - I.M.C.  +  Articolul 4 (1) Personalul Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri este preluat de către Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară - Bucureşti în condiţiile prevăzute de lege. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, precum şi statul de funcţii al Institutului de Medicină Comparată - I.M.C., reorganizat potrivit art. 1 alin. (1), se aprobă de senatul universitar.  +  Articolul 5Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 314/2002 privind înfiinţarea Institutului de Medicină Comparată - I.M.C. prin reorganizarea Centrului de Cercetări de Medicină Comparată - C.C.M.C., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 255 din 16 aprilie 2002, precum şi poziţia 6 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai AdomniţeiMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 11 iunie 2008.Nr. 637.-----------