ORDIN nr. 1.217 din 30 iunie 2008pentru completarea Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală
EMITENT
  • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII PUBLICE
  • nr. 1.217 din 30 iunie 2008
  • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
  • nr. 426 din 23 iunie 2008
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008    Având în vedere referatele de aprobare nr. 6.963 din 30 iunie 2008 al Ministerului Sănătăţii Publice şi nr. DG/1.841 din 23 iunie 2008 al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,în temeiul prevederilor:- Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulterioare;- Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008,- Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii Publice, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârii Guvernului nr. 972/2006 pentru aprobarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii publice şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:  +  Articolul IOrdinul ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 832/302/2008 privind aprobarea formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală şi a Normelor metodologice privind utilizarea şi modul de completare a formularelor de prescripţie medicală cu regim special pentru medicamente cu şi fără contribuţie personală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 12 mai 2008, se completează după cum urmează:1. În anexa nr. 2, la capitolul I, după punctul 6.5 se introduce un nou punct, punctul 6.5^1, cu următorul cuprins:"6.5^1. Prin derogare de la prevederile pct. 1, în prescripţia medicală întocmită distinct pentru situaţia prevăzută la pct. 6.5 se prescriu şi testele de automonitorizare pentru bolnavi cu diabet zaharat insulinodependent, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 357/2008 pentru aprobarea programelor naţionale de sănătate în anul 2008, cu modificările şi completările ulteriore, şi ale Ordinului ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 574/269/2008 pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate în anul 2008."2. În anexa nr. 2, la capitolul II, după punctul 13 se introduce un nou punct, punctul 14, cu următorul cuprins:"14. Pentru bolnavii cu diabet zaharat insulinodependent, odată cu prescrierea tratamentului cu insulină, medicul curant va consemna pe aceeaşi prescripţie medicală şi testele de automonitorizare corespunzătoare numărului de luni pentru care bolnavul respectiv a primit şi tratamentul medicamentos, nu mai puţin de 50 de teste/lună pentru adult şi 150 de teste/lună pentru copil. Formularul de prescripţie se va completa şi cu următoarele informaţii: a) la rubrica "denumire comercială/FF/concentraţie" se va specifică sintagma "teste de automonitorizare"; b) la rubrica "DS" se va specifică una dintre sintagmele "adult" sau "copil" (<18 ani), după caz; c) la rubrica "cantitate" se va specifică în cifre numărul de luni, respectiv 1, 2 sau 3, pentru care se prescriu testele de automonitorizare; această perioadă trebuie să corespundă cu numărul de luni pentru care bolnavul a primit şi tratamentul medicamentos (terapia cu insulină); d) la pct. 6 "taxare" din formularul de prescriptie, farmacia va specifică la rubrica "denumire comercială" sintagma "teste de automonitorizare", iar la rubrica "valoare compensare" va înscrie suma rezultată ca urmare a înmulţirii numărului de luni pentru care au fost prescrise testele de automonitorizare cu suma fixa pentru un copil cu diabet zaharat insulinodependent de 180 lei/lună sau cu suma fixă pentru un adult cu diabet zaharat insulinodependent de 60 lei/lună, după caz."  +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare începând cu luna iulie 2008.Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionalede Asigurări de Sănătate,Vasile Ciurchea----------