HOTĂRÂRE nr. 688 din 24 iunie 2008privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 2 iulie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 876/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:"HOTĂRÂREpentru aprobarea Normelor metodologice de aplicarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţieifondurilor SAPARD, Fondul european agricolpentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit,Fondul european de garantare agricolă, prin preluareariscului de creditare de către fondurile de garantare"2. Articolul unic va avea următorul cuprins:"Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, prin preluarea riscului de creditare de către fondurile de garantare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre."3. Titlul anexei va avea următorul cuprins:"NORME METODOLOGICEde aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimulareaabsorbţiei fondurilor SAPARD, Fondul european agricolpentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit,Fondul european de garantare agricolă, prin preluareariscului de creditare de către fondurile de garantare"4. Punctul 1 din anexă va avea următorul cuprins:"1. Potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 218/2005, republicată, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor în scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţia beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, denumit în continuare Fond."5. Punctul 2 din anexă va avea următorul cuprins:"2. Fondul se constituie anual din sumele returnate de către fondurile de garantare ca urmare a rambursării creditelor de către beneficiarii fondurilor SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, precum şi din fonduri de la bugetul de stat acordate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie."6. Punctul 6 din anexă va avea următorul cuprins:"6. Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi evidenţiate distinct în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate «împrumuturi subordonate» acordate pe durata derulării creditelor angajate pentru finanţarea beneficiarilor Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă."7. Punctul 8 din anexă va avea următorul cuprins:"8. Sumele alocate şi dobânzile aferente sunt utilizate de fondurile de garantare pentru: a) constituirea plafonului anual de garantare, cu o expunere de până la 5 ori. Valoarea totală a garanţiilor care pot fi acordate în anul următor în baza prevederilor Legii nr. 218/2005, republicată, nu va putea depăşi de 5 ori suma primită şi dobânzile acumulate până la finele fiecărui an, din care se vor deduce soldurile garanţiilor acordate deja şi sumele cuvenite fondurilor de garantare din comisionul de garantare datorat de fermierii privaţi - persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, constituite conform legii, beneficiare de fonduri aferente Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit şi Fondului european de garantare agricolă.Valorile maxime ale creditelor acordate de instituţiile de credit pentru cofinanţarea Programului SAPARD, Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă, care pot fi garantate de fondurile de garantare, acoperă cheltuielile eligibile şi neeligibile pentru realizarea proiectelor; b) acoperirea riscului asumat de fondurile de garantare din garanţiile acordate pe seama Fondului, respectiv suma garantată, prin plata garanţiei/soldului garanţiei, pentru împrumutaţii care nu îşi îndeplinesc obligaţiile asumate prin contractele de credit.Asumarea riscului de către fondurile de garantare se face proporţional, pe măsura acordării şi rambursării creditului, potrivit graficului de eşalonare şi efectuării plăţilor. Valoarea garanţiei acordate se reduce cu suma ratelor rambursate de către beneficiarul de credit, proporţional cu procentul de garantare convenit între instituţiile de credit şi fondurile de garantare.Suma garantată, respectiv expunerea fondurilor de garantare reprezintă suma maximă până la care fondurile de garantare răspund în cazul producerii riscului garantat, în limita sumei garantate, şi anume până la 50% din valoarea creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei, respectiv capital de lucru acordat în acest scop, inclusiv linii de credit, şi de 70% până la 100% pentru creditele de investiţii pe termen scurt, mediu şi lung. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în convenţiile pe care le va încheia cu fondurile de garantare, va stabili condiţiile şi procentul de garantare practicat de acestea.Centralele instituţiilor de credit vor transmite, după caz, lunar fondurilor de garantare informaţii privind soldul creditelor garantate, în scopul monitorizării expunerii prevăzute în Legea nr. 218/2005, republicată, şi al comunicării angajamentelor de garantare ale fondurilor de garantare la Banca Naţională a României.Pentru suma garantată, respectiv valoarea garanţiei acordate de fondurile de garantare, instituţiile de credit vor solicita debitorilor să emită un bilet la ordin stipulat fără protest, cu scadenţă la vedere, de valoare egală cu suma garantată, pe care creditorul îl va gira fără drept de regres fondurilor de garantare la momentul plăţii sumei garantate.Garanţiile se vor acorda la solicitarea instituţiilor de credit, fără a se solicita pentru valoarea acestora alte garanţii din partea împrumutaţilor, pe baza creditelor aprobate de acestea, conform normelor proprii şi normelor/procedurilor de lucru ale fondurilor de garantare, care vor face parte din convenţiile încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părţi şi după ce instituţiile de credit au iniţiat procedurile judiciare împotriva debitorului şi girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea instituţiilor de credit; c) acoperirea comisioanelor datorate fondurilor de garantare de către persoanele fizice autorizate şi asociaţiile familiale constituite conform legii. Comisionul se calculează ca procent aplicat la baza de calcul şi se încasează de fondurile de garantare în condiţiile art. 4 lit. c) din lege, după cum urmează:- pentru creditele de producţie, linii de credit şi capital de lucru, investiţii pe termen scurt, o singură dată la acordarea garanţiei, proporţional cu perioada de garantare;- pentru creditele de investiţii pe termen mediu şi lung, anual, proporţional cu perioada de garantare, la soldul garanţiei de la 31 decembrie.Comisionul se va plăti la acordarea garanţiei pentru primul an şi, respectiv, până la data de 1 martie a anului următor, pe toată perioada de garantare."8. Punctul 9 din anexă va avea următorul cuprins:"9. Creanţele fondurilor de garantare rezultate din contractele de garantare, executate de instituţiile de credit, au regim de creanţă bugetară şi sunt executate în condiţiile legislaţiei în vigoare. "9. Punctul 10 din anexă va avea următorul cuprins:"10. Sumele disponibilizate până la data aprobării proiectelor sau acţiunilor ce se finanţează din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, Fondul european de garantare agricolă, ca urmare a rambursării creditelor garantate de fondurile de garantare pentru proiectele SAPARD, vor fi virate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în condiţiile în care expunerea este sub nivelul prevăzut la art. 4 lit. a) din lege, potrivit convenţiilor încheiate cu Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Sumele disponibilizate după data aprobării acestor fonduri comunitare vor rămâne la dispoziţia fondurilor de garantare în scopul utilizării acestora pentru acordarea de garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondului european pentru pescuit, Fondului european de garantare agricolă."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 688.--------------