HOTĂRÂRE nr. 678 din 24 iunie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, prin Inspectoratul General al Jandarmeriei Române, situate în comuna Baloteşti, satul Săftica, calea Bucureşti nr. 93, şos. Bucureşti-Ploieşti km 23, judeţul Ilfov, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică.  +  Articolul 4Ca urmare a punerii în aplicare a Dispoziţiei de restituire în natură a ministrului internelor şi reformei administrative nr. 223/2007 şi a art. 1, se aprobă modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de stat,Ministrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 678.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Ministerului Internelor şiReformei Administrative care trec din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia
  Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află construcţiile Caracteristicile construc- ţiilor care trec în domeniul privat al statului Număr de înregistrare la M.E.F.
  Comuna Baloteşti, satul Săftica, Calea Bucureşti nr. 93 (şos. Bucureşti- Ploieşti km 23), judeţul Ilfov Ministerul Internelor şi Reformei Administrative - Inspectoratul General al Jandarmeriei Române Padoc animale - pavilion nr. 04 Suprafaţă construită = 314 mp Valoare contabilă = 10.348,35 lei Fânar - pavilion nr. 06 Suprafaţă construită= 216 mp Valoare contabilă = 145.152 lei Siloz - pavilion nr. 07 Suprafaţă construită= 168 mp Valoare contabilă = 112.896 lei 101.023 (parţial)
   +  Anexa 2 MODIFICAREAanexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobareainventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  Nr. M.E.F. Codul de clasi- ficare Denu- mirea Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar actuali- zată - lei - Baza legală a modificării
  101.023 8.29.10 45-114 Judeţul Ilfov 1986 1.937.952 - Dispoziţia de restituire în natură a ministrului internelor şi reformei administrative nr. 223/2007; - art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 678/2008
  _________