HOTĂRÂRE nr. 676 din 24 iunie 2008privind trecerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a unui imobil situat în municipiul Vaslui, aflat în proprietatea privată a statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 480 din 30 iunie 2008  Având în vedere art. 2 alin. (1) şi (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art.12 alin. (1) şi (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea în domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Vaslui, a imobilului aflat în proprietatea privată a statului, situat în municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 3, judeţul Vaslui, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Imobilul prevăzut în anexă va avea destinaţia de spaţii de arhivă pentru Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale.  +  Articolul 3Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu o nouă poziţie, prin înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului prevăzut în anexă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Liviu Radu,secretar de stat,p. Ministrul economiei şi finanţelor,Eugen Teodorovici,secretar de statBucureşti, 24 iunie 2008.Nr. 676.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care trece în domeniul public al statului şi în administrareaMinisterului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Inspectoratulde Poliţie al Judeţului Vaslui
  *Font 9*
  Tipul bunului imobil Denumirea Descrierea tehnică Adresa Anul dobân- dirii Valoarea de inventar - lei - Modul dobândirii
  Teren şi clădire Birouri şi spaţii de arhivă pentru Direcţia Judeţeană Vaslui a Arhivelor Naţionale - nr. cadastral provizoriu - 4729; Imobil alcătuit din: - construcţie P+2E, cu o suprafaţă construită la sol de 262 mp; - teren în suprafaţă de 3.716 mp; - rampă beton. Anul construcţiei = = 1984 Învecinat cu: Str. Metalurgiei, corpul de proprietate cu nr. cadastral 4730, corpul de proprietate cu nr. cadastral 2947 corpul de proprietate cu nr. cadastral 2946/1/2, prevăzut şi delimitat în documentaţia cadastrală vizată de O.C.P.I. Vaslui. România, municipiul Vaslui, Str. Metalurgiei nr. 3, judeţul Vaslui 2007 800.000 Contract vânza re-cumpărare nr. 2.897 din 21 decembrie 2007
  ___________