HOTĂRÂRE nr. 596 din 28 septembrie 1992privind înfiinţarea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 23 octombrie 1992    Guvernul României hotaraste:  +  Articolul 1Pe data prezentei hotărîri se infiinteaza Regia autonoma "Imprimeria Naţionala", cu sediul central în Bucureşti, str. Apollodor nr. 17, sector 5.Regia autonoma se organizeaza şi funcţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi cu regulamentul de organizare şi functionare, conform anexei care face parte din prezenta hotărîre.Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" este persoana juridica, funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară şi îşi desfăşoară activitatea în sistemul Ministerului Economiei şi Finanţelor.Ministerul Economiei şi finanţelor este imputernicit sa reprezinte interesele statului în consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 2Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" va fi constituit din 5 miliarde lei, obtinute pe baza unui plasament financiar efectuat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 3Ministerul Economiei şi Finanţelor este autorizat să efectueze plasamentul financiar, prevăzut la art. 2, din echivalentul în lei al creditelor externe în vederea achizitionarii utilajelor, cit şi pentru asigurarea celorlalte condiţii de functionalitate a regiei autonome, pe o perioadă de 10 ani.Rambursarea plasamentului urmeaza a începe la 1.I.1995.Ca echivalent al fructificarii plasamentului financiar efectuat, Ministerul Economiei şi Finanţelor va prelua intr-o cota de 3% veniturile anuale realizate, pe o perioadă de 8 ani, incepind cu 1.I.1995.Efectuarea plasamentului cit şi reconstituirea acestuia se vor realiza în baza unor conventii incheiate între Ministerul Economiei şi Finanţelor şi Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" îl constituie imprimarea şi tipărirea, după cum urmeaza:- hîrtii de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor necesare finantarii deficitului bugetar;- formulare şi imprimate tipizate, inclusiv cele cu regim special, necesare incasarii veniturilor statului (impozit pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul global etc.) şi efectuării cheltuielilor prin trezorerie;- formulare şi imprimate pentru desfăşurarea activităţii financiar-contabile;- norme metodologice, instrucţiuni elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor;- publicatii periodice sau neperiodice cu profil economico-financiar şi contabil;- alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 5Regia autonoma "Imprimeria Naţionala" îşi acopera toate cheltuielile, inclusiv dobinzile, amortizarea investitiilor şi rambursarea creditelor, plasamentelor, cu veniturile provenite din activitatea proprie.  +  Articolul 6Conducerea regiei autonome este asigurata de un consiliu de administratie constituit, potrivit legii, din 7 persoane.PRIM-MINISTRUTHEODOR STOLOJANContrasemnează:---------------Ministrul economiei şi finanţelorGeorge DanielescuBucureşti, 28 septembrie 1992.Nr. 596.  +  Anexa REGULAMENTde organizare şi functionare a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"  +  Capitolul I Dispozitii generale  +  Articolul 1Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" funcţionează în sistemul Ministerului Economiei şi Finanţelor şi asigura imprimarea şi tipărirea de formulare şi imprimate de valoare şi diverse tiparituri specifice domeniului de activitate financiar-contabil.  +  Articolul 2Regia autonoma "Imprimeria Naţionala" este persoana juridica şi funcţionează pe bază de gestiune economica şi autonomie financiară; activitatea acesteia se desfăşoară în baza prezentului regulament, precum şi a celorlalte prevederi legale în vigoare.  +  Articolul 3Sediul central al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" este în municipiul Bucureşti, str. Apollodor nr. 17, sector 5.  +  Capitolul II Obiectul de activitate  +  Articolul 4Obiectul de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţional" îl constituie imprimarea şi tipărirea urmatoarelor:- hîrtii de valoare de natura titlurilor de stat, bonurilor de tezaur, obligatiunilor etc., necesare finantarii deficitului bugetar;- formulare şi imprimate tipizate, inclusiv cele cu regim special necesare incasarii veniturilor statului (impozit pe profit, taxa pe valoarea adăugată, impozitul pe venitul global etc.) şi efectuării cheltuielilor prin trezorerie;- formulare şi imprimate de orice natura pentru desfăşurarea activităţii financiar-contabile;- norme metodologice, instrucţiuni elaborate de Ministerul Economiei şi Finanţelor sau alte institutii;- publicatii periodice sau neperiodice cu profil economico-financiar şi contabil;- alte produse specifice domeniului de activitate al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala".  +  Articolul 5Atribuţiile principale ale regiei autonome în vederea realizării obiectului sau de activitate sînt:5.1. asigura dotarea cu masini şi utilaje de înaltă tehnicitate şi protecţie acestora contra falsificarii productiei tipografice;5.2. coordonează şi asigură realizarea tuturor lucrărilor de întreţinere şi reparare ale masinilor, utilajelor şi instalaţiilor din dotare;5.3. asigura programarea şi urmarirea productiei contractate, în vederea respectarii termenelor contractuale;5.4. realizează importul de masini, utilaje şi instalaţii pentru retehnologizarea capacităţilor existente;5.5. urmareste şi verifica modul de realizare a lucrărilor de investitii în vederea respectarii proiectelor de execuţie şi asigura condiţiile de punere în functiune a noilor utilaje şi instalaţii;5.6. stabileste şi raspunde de aplicarea masurilor privind protectia mediului înconjurător, precum şi pentru protectia şi securitatea muncii;5.7. organizeaza desfăşurarea activităţilor de formare şi perfectionare profesionala a salariatilor;5.8. asigura respectarea disciplinei muncii, respectarea atribuţiilor de serviciu şi a prevederilor legale de către intreg personalul, pe baza statutului personalului Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala", care se va elabora şi aproba de către consiliul de administratie al regiei autonome, avînd în vedere prezentul regulament;5.9. asigura elaborarea documentatiilor pentru obtinerea de credite, a altor surse de finanţare, inclusiv pentru fonduri valutare;5.10. se ocupa de programarea şi desfăşurarea activităţii economico-financiare, intocmirea proiectelor de bugete, analiza executiei acestora şi stabileste destinaţia veniturilor, conform legislaţiei în vigoare;5.11. asigura cooperarea tehnico-economica cu societăţi comerciale cu profil similar din tara şi cu firme din strainatate, inclusiv prin asociere, conform legislaţiei în vigoare.  +  Capitolul III Patrimoniul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"  +  Articolul 6Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" are un patrimoniu constituit din bunuri materiale şi valori specifice în suma de 5,0 miliarde lei, obtinute ca urmare a unui plasament financiar efectuat de Ministerul Economiei şi Finanţelor.  +  Articolul 7Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" este proprietara bunurilor din patrimoniul sau.În exercitarea dreptului de proprietate poseda, foloseşte şi dispune în mod autonom, în condiţiile legii, de bunurile pe care le are în patrimoniu, pentru realizarea obiectivului sau de activitate şi beneficiaza de rezultatele utilizarii acestora.  +  Capitolul IV Structura Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"  +  Articolul 8Structura organizatorica a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" este aprobata de consiliul de administratie al acesteia care, totodata, stabileste atribuţiile compartimentelor sale; prin consiliul de administratie stabileste relatiile dintre serviciile regiei, dintre regie şi terti şi acorda imputernicire de reprezentare în domeniile tehnice, economice, comerciale, administrative, financiare, juridice şi altele.  +  Capitolul V Organele de conducere ale Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"  +  Articolul 9Conducerea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se asigura prin:- consiliul de administratie;- directorul general.  +  Articolul 10Consiliul de administratie al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se numeste prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor şi este compus, conform prevederilor legale, din:- directorul general - presedinte;- reprezentanti ai Ministerului Economiei şi Finanţelor;- ingineri, economisti, tehnicieni şi juristi din domeniul de activitate al regiei.  +  Articolul 11Consiliul de administratie îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi functionare şi hotaraste în toate problemele privind activitatea regiei, cu excepţia celor care, potrivit legii, sînt date în competenţa altor organe.  +  Articolul 12Membrii consiliului de administratie se numesc pentru o perioadă de 4 ani, iar jumătate din ei pot fi inlocuiti la fiecare 2 ani.  +  Articolul 13Potrivit prevederilor legale în vigoare, membrii consiliului de administratie a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" nu pot face parte din organele de conducere ale agentilor economici, cu acelasi obiect de activitate, cu care regia autonoma intretine relatii contractuale sau are interese contrare.  +  Articolul 14Membrii consiliului de administratie îşi păstrează calitatea de angajaţi la institutia sau unitatea de la care provin şi toate drepturile şi oblibaţiile decurgind din aceasta calitate; acestia sînt platiti cu o indemnizatie stabilita de consiliul de administratie pentru activitatea desfăşurată în aceasta calitate.  +  Articolul 15Sînt incompatibile cu calitatea de membru al consiliului de administratie persoanele care au suferit condamnari pentru delapidare, furt, tilharii, distrugere cu intentie, inselaciune, gestiune frauduloasa, abuz de conducere comis în dauna avutului obstesc sau particular, specula, omor calificat, omor deosebit de grav, viol, luare de mita, arestare nelegala şi cercetare abuziva şi infractiune contra pacii şi omenirii.  +  Articolul 16Atribuţiile, raspunderile şi competentele consiliului de administratie sînt urmatoarele:16.1. aproba structura organizatorica şi functionala a Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala";16.2. raspunde de administrarea legala şi eficienta a intregului patrimoniu;16.3. hotaraste cu privire la investiţiile ce urmeaza a fi realizate potrivit obiectului sau de activitate;16.4. propune, potrivit reglementarilor legale, investiţiile a caror aprobare este în competenţa altor organe;16.5 aproba bugetul de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala"În situaţiile în care cheltuielile depasesc veniturile, dispune promovarea documentatiei prevăzute de legislatia în vigoare către organele competente, spre aprobare;16.6. stabileste nivelurile de salarizare a personalului în functie de studii şi munca efectiv prestata, cu respectarea limitei minime de salarizare prevăzute de lege;16.7. stabileste imprumuturile pe termen lung sau mediu şi modul de rambursare a acestora, conform prevederilor legale;16.8. aproba înstrăinarea bunurilor mobile apartinind regiei cu o valoare de maximum 10 milioane lei;16.9. propune, negociaza şi, după caz, stabileste preţuri şi tarife pentru produsele şi prestaţiile sale în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;16.10. aproba documentaţia pentru obtinerea fondului valutar necesar pentru importul de masini, utilaje, instalaţii şi materiale specifice activităţii de fabricare a hirtiilor de valoare;16.11. aproba colaborarea, cooperarea sau asocierea, potrivit legii, cu persoane fizice sau juridice din tara şi strainatate;16.12. asigura şi raspunde de respectarea reglementarilor legale privind protectia mediului înconjurător;16.13. stabileste măsuri pentru respectarea statutului personalului disciplinei tehnologice, protectiei şi securitatii muncii;16.14. asigura legătură permanenta cu sindicatele libere din cadrul regiei şi cu reprezentantii salariatilor pentru rezolvarea operativa a problemelor ce apar, în scopul desfăşurării optime a procesului de productie;16.15. ia măsuri, potrivit legii, pentru imputarea şi recuperarea pagubelor rezultate din culpa angajatilor unităţii;16.16. adopta orice alte hotărîri şi dispune măsuri privind activitatea Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" cu excepţia celor date, potrivit legii, în competenţa altor organe.  +  Articolul 17Consiliul de administratie se intruneste în sesiuni ordinare, o dată pe luna, sau la cererea presedintelui ori a unei treimi din membrii săi, ori de cite ori este nevoie.  +  Articolul 18Pentru luarea anumitor decizii, consiliul de amdinistratie poate atrage în activitatea de analiza consilieri şi consultanti din diferite sectoare. Activitatea acestora va fi compensata conform înţelegerii pe bază de contract civil.  +  Articolul 19Directorul general al Regiei autonome "Imprimeria Naţionala" este numit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor.  +  Articolul 20Directorul general al regiei autonome conduce activitatea curenta a acesteia şi reprezinta regia în relatiile cu organele statului, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 21În prima luna a fiecarui an, consiliul de administratie prezinta Ministerului Economiei şi Finanţelor un raport asupra activităţii desfăşurate de regie în anul precedent şi asupra programului de activitate pentru anul în curs.  +  Capitolul VI Bugetul şi administrarea acestuia, relatii financiare  +  Articolul 22Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" întocmeşte anual bilantul contabil şi contul de profit şi pierderi, după modelele stabilite de Ministerul Economiei şi Finanţelor; se aproba de către acesta şi se publică în Monitorul Oficial al României.  +  Articolul 23Veniturile şi cheltuielile Regiei Autonome"Imprimeria Naţionala" se stabilesc prin buget de venituri şi cheltuieli pentru fiecare exercitiu financiar, potrivit prevederilor legale.  +  Articolul 24Regia autonoma "Imprimeria Naţionala" reprogramează anual prin bugetul de venituri şi cheltuieli volumul de venituri realizate şi cheltuieli totale de efectuat pentru determinarea impozitului pe profit datorat bugetului statului, conform legii.  +  Articolul 25Din veniturile realizate, după acoperirea cheltuielilor, Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" constituie fondul de rezerva şi fondul de dezvoltare, asigura sumele necesare satisfacerii unor necesităţi social-culturale ori de perfectionare a personalului angajat, precum şi pentru cointeresarea prin premiere a acestuia, plateste impozitele, taxele, cotele de asigurări şi securitate sociala şi celelalte varsaminte prevăzute de lege.Consiliul de administratie al regiei autonome poate hotari şi crearea altor fonduri în afara celor menţionate la alineatul precedent, potrivit prevederilor legale.Din profitul net, 5% se utilizeaza pentru constituirea unui fond de participare a angajatilor la profit, iar restul se varsă la bugetul statului.  +  Articolul 26Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" hotaraste cu privire la investiţiile ce urmeaza a fi realizate în limita competentelor ce-i sînt acordate, stabileste nivelul surselor proprii de finanţare şi determina volumul creditelor bancare pentru obiectivele de investitii.  +  Articolul 27Operaţiunile de încasări şi plati ale Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se efectueaza prin conturi deschise la băncile comerciale.Pentru necesitatile directe, Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" poate efectua operaţiuni de încasări în lei şi valuta, potrivit reglementarilor legale.  +  Capitolul VII Relatii comerciale  +  Articolul 28Relatiile comerciale dintre Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" şi terti se vor desfăşura pe baze contractuale. În contracte se vor stipula clauzele speciale de încheiere, execuţie şi raspundere.  +  Articolul 29Preturile şi tarifele pentru produsele şi prestaţiile executate de Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" se supun reglementarilor legale privind preturile.  +  Capitolul VIII Dispozitii referitoare la personal  +  Articolul 30Personalul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" este supus prevederilor statului personalului, aprobat de consiliul de administratie, precum şi prevederilor regulamentelor şi instructiunilor specifice anumitor locuri de muncă.Prin statutul personalului se reglementeaza în principal:- sistemul de ocupare a posturilor şi de promovare;- formele de calificare şi perfectionare ale personalului;- sistemul de incetare a raporturilor de muncă;- indatoririle personalului pe niveluri ierarhice;- modul de aplicare a sanctiunilor;- sistemul propriu de salarizare;- sistemul de recompensare;- alte prevederi.  +  Capitolul IX Dispozitii finale  +  Articolul 31Pentru asigurarea securitatii tezaurelor de hîrtii de valoare şi imprimate, precum şi a tezaurelor de hirtie speciala pentru tipărirea hirtiilor de valoare şi hirtiilor speciale filigranate, a materiilor prime şi materialelor, precum şi pentru preintimpinarea oricăror sustrageri, Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" va putea asigura şi paza militarizata. Accesul persoanelor straine în cadrul Regiei Autonome "Imprimeria Naţionala" se va face conform regulamentului propriu aprobat de consiliul de administratie şi cu respectarea legislaţiei în vigoare.  +  Articolul 32Litigiile de orice fel în care se implica Regia Autonoma "Imprimeria Naţionala" sînt de competenţa instanţelor judecătorești, potrivit legii.  +  Articolul 33Prezentul regulament se completeaza cu celelalte reglementari legale.-----