HOTĂRÂRE nr. 650 din 18 iunie 2008privind modificarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală a Judeţului Sibiu
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 24 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICSe aprobă modificarea valorii de inventar a unui imobil înscris în anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 29 noiembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 18 iunie 2008.Nr. 650.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în domeniul public al statului şi înadministrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale -Direcţia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală aJudeţului Sibiu, pentru care se modifică valoarea de inventar
    Nr. MF. Denumirea imobilului Adresa imobilului Valoarea de inventar veche Valoarea de inventar actuală
    26.271 Clădire administrativă Judeţul Sibiu, municipiul Sibiu, Str. Someşului nr. 49 2.523.637 lei 2.767.842 lei
    _________