ACT ADIŢIONAL nr. 2 din 15 aprilie 2004la Contractul comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO, încheiat la Bucureşti la data de 15 aprilie 2004 între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 462 din 20 iunie 2008  Având în vedere dispoziţiile Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere Contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, încheiat între Guvernul României şi Microsoft Ireland Operation Limited (denumit în continuare Contractul), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 470/2004 pentru atribuirea competenţei Secretariatului General al Guvernului de a semna contractul comercial de închiriere de licenţe referitor la produsele Microsoft, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis din 13 aprilie 2004,având în vedere faptul că în urma centralizării din aprilie 2006 a necesarului de licenţe transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către instituţiile şi autorităţile publice beneficiare a rezultat un număr de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pe lângă cele 47.510 licenţe prevăzute iniţial în obiectul Contractului, generând în mod corelativ obligaţia de plată a preţului aferent utilizării acestora începând cu anul 2006,având în vedere dispoziţiile art. 1.2 din Contract,având în vedere dispoziţiile Hotărârii Guvernului nr. 199/2008, prin care Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei a preluat de la Secretariatul General al Guvernului competenţele aferente Contractului,părţile:GUVERNUL ROMÂNIEI, cu sediul în Piaţa Victoriei nr. 1, sectorul 1, Bucureşti, reprezentat prin Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, împuternicit prin Hotărârea Guvernului nr. ....., reprezentat de domnul Karoly Borbely, ministrul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, denumit în continuare LICENŢIAT,şiMICROSOFT IRELAND OPERATION LIMITED, reprezentat de firma FUJITSU SIEMENS COMPUTERS GesmbH AUSTRIA, cu sediul în Dietriechgasse 27-29, Viena, Austria, prin domnul Viktor Malinowski, director pentru Europa de Sud-Est, şi domnul Heinz Mazinger, director financiar, denumit în continuare LICENŢIATOR,de comun acord şi în mod expres au convenit încheierea prezentului act adiţional prin care agreează următoarele:  +  Articolul 1În urma necesarului de licenţe stabilit în aprilie 2006, transmis Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei de către autorităţile şi instituţiile publice beneficiare, conform prevederilor art. 1.2 din Contractul comercial de închiriere a licenţelor nr. 0115RO din 15 aprilie 2004, Licenţiatorul transmite un număr total de 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft începând cu anul 2006, conform anexei nr. 1 la prezentul act adiţional.  +  Articolul 2 (1) Licenţiatul va plăti Licenţiatorului, în baza facturii emise de acesta, dar nu mai devreme de data aprobării bugetului pe anul 2009 şi de data aprobării deschiderii de credite de către Ministerul Economiei şi Finanţelor, suma de 26.172.156 USD, reprezentând contravaloarea celor 39.385 de licenţe necesare utilizării produselor software Microsoft pentru perioada 2006-2009, în conformitate cu preţurile unitare prevăzute în anexa nr. 1 din Contract. (2) Plata sumei prevăzute la alin. (1) se va efectua într-o singură tranşă, în trimestrul I al anului 2009, dar nu mai târziu de 31 martie 2009.  +  Articolul 3Suma datorată de Licenţiat conform art. 2 este netă şi liberă de orice taxe şi/sau speze, de orice natură, şi va fi achitată de Licenţiat către Licenţiator, în conformitate cu prevederile prezentului act adiţional şi ale contractelor tehnice relevante ale Microsoft.  +  Articolul 4 (1) Fujitsu Siemens Computers GesmbH poate cesiona liber, în tot sau în parte, creanţele pe care le deţine asupra Licenţiatului în temeiul prezentului act adiţional. (2) În situaţia cesiunii creanţelor către o terţă parte, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va transmite o notificare Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei, prin care îi va aduce acestuia la cunoştinţă schimbarea creditorului, precum şi orice alte informaţii şi date necesare în vederea efectuării unei plăţi valabile către noul creditor. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei va confirma primirea acestei notificări, angajându-se totodată să efectueze plata în acord cu instrucţiunile primite.  +  Articolul 5 (1) Licenţiatorul va transmite Ministerului Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei o notificare prin care va confirma dreptul neexclusiv al Licenţiatului de a utiliza produsele software Microsoft comandate şi va preda un număr de 28 de kituri, câte unul pentru fiecare instituţie afiliată, conform anexei nr. 2 la prezentul act adiţional. (2) Predarea kiturilor şi a notificării în original va avea loc în baza unui certificat de acceptanţă încheiat între Fujitsu Siemens Computers GesmbH şi Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei. (3) După semnarea certificatului de acceptanţă, Fujitsu Siemens Computers GesmbH va emite o factură fiscală pentru suma de 26.172.156 USD, Licenţiatul urmând să îşi exprime de îndată acceptul său irevocabil pentru plata contravalorii acestei facturi la momentul îndeplinirii termenului şi condiţiilor prevăzute la art. 2.  +  Articolul 6Actul adiţional intră în vigoare la semnarea acestuia de către ambele părţi, prevederile sale urmând a deveni parte integrantă a Contractului comercial de închiriere de licenţe nr. 0115RO din 15 aprilie 2004.  +  Articolul 7Prezentul act adiţional a fost încheiat la Bucureşti, astăzi, ......., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, şi conţine 4 pagini.În numele Licenţiatorului,Fujitsu Siemens Computers GesmbH AustriaÎn numele Licenţiatului,Ministerul Comunicaţiilorşi Tehnologiei Informaţiei  +  Anexa 1───────la Actul adiţional nr. 2─────────────────ANEXA Nr. 1privind cantităţile şi valoarea licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006
  *Font 9*
  Produse Nr. de bucăţi Preţ unitar Nr. de ani Total
  Enterprise Desktop Professional Platform (Include: Office Professional, Windows Desktop System Upgrade, Core Client, Access license) 35.910 211,3 $ 3 $ 22.763.349
  Windows 2003 - Server 2.487 240 $ 3 $ 1.790.640
  Exchange 2003 - Server 297 272 $ 3 $ 242.352
  Managementul Sistemului - Server 439 175 $ 3 $ 230.475
  SharePoint - Portal Server 252 1.515 $ 3 $ 1.145.340
  VALOAREA TOTALĂ A ACTULUI ADIŢIONAL ÎN USD CIP BUCUREŞTI $ 26.172.156
  În numele Licenţiatorului,Fujitsu Siemens Computers GesmbH AustriaÎn numele Licenţiatului,Ministerul Comunicaţiilorşi Tehnologiei Informaţiei
   +  Anexa 2────────la Actul adiţional nr. 2──────────────────ANEXA Nr. 2privind repartiţia pe instituţii a licenţelor necesare utilizării produselor software Microsoft stabilite la nivelul anului 2006
  *Font 9*
  Nr. crt. Numele instituţiei Nr. de calculatoare eligibile Nr. de servere eligibile
  Desktop Package Windows Server Standard Exchange Server Standard System Management Server Share Point Portal Serve
  1. Ministerul Apărării Naţionale 4500 0 0 0 0
  2. Agenţia Naţională pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii 0 1 0 1 1
  3. Ministerul Justiţiei 9810 672 0 108 2
  4. Ministerul Integrării Europene 171 4 0 0 0
  5. Oficiul Central de Stat pentru Probleme Speciale 70 0 0 0 0
  6. Secretariatul General al Guvernului 75 0 0 0 0
  7. Cancelaria Primului-Ministru 55 0 0 0 0
  8. Ministerul Afacerilor Externe 120 0 0 0 0
  9. Garda Financiară 100 0 0 0 0
  10. Ministerul Economiei şi Comerţului 69 10 1 0 0
  11. Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor 30 0 0 0 0
  12. Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul 12 0 0 0 0
  13. Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat 200 2 1 1 1
  14. Autoritatea de Control a Guvernului 12 0 0 0 0
  15. Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului 112 8 0 0 0
  16. Ministerul Administraţiei şi Internelor 4922 157 37 101 48
  17. Ministerul Finanţelor Publice 0 680 0 0 0
  18. Ministerul Public 4887 490 0 0 0
  19. Ministerul Educaţiei şi Cercetării 1458 81 68 65 65
  20. Ministerul Mediului şi Gospodăririi Apelor 742 33 2 2 2
  21. Agenţia pentru Strategii Guvernamentale 30 1 1 0 0
  22. Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale 2070 40 12 7 4
  23. Institutul Naţional de Statistică 250 0 0 1 1
  24. Ministerul Sănătăţii 3960 233 99 75 52
  25. Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 0 0 0 1 1
  26. Departamentul Naţional Anticorupţie 207 0 0 0 0
  27. Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei 0 0 0 1 1
  28. Ministerul Culturii şi Cultelor 2048 75 76 76 74
  TOTAL GENERAL INSTITUŢII 35910 2487 297 439 252
  _________