HOTĂRÂRE nr. 538 din 5 iunie 2008pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 444 din 13 iunie 2008    În temeiul prevederilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 106 lit. a) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul privind concursul de admitere şi examenul de absolvire a Institutului Naţional al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 439/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 560 din 28 iunie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Data şi locul în care se organizează concursul se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii."2. La articolul 4, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Modul de desfăşurare a concursului de admitere, calendarul de desfăşurare, numărul de locuri scoase la concurs, taxa de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs, precum şi cererea de înscriere tipizată se stabilesc prin hotărâre a Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii sau a Direcţiei resurse umane şi organizare din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, după caz."3. La articolul 4, alineatele (3), (6), (7), (8) şi (10) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(3) Datele prevăzute la alin. (2) şi (2^1) se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii şi pe cea a Institutului Naţional al Magistraturii, cu cel puţin 60 de zile înainte de data stabilită pentru concurs......................................................................... (6) La înscriere candidaţii primesc cererea tipizată, tematica şi bibliografia stabilite pentru concurs. (7) Cererile pentru înscrierea la concurs se depun în termen de 20 de zile de la data publicării datelor prevăzute la alin. (2) şi (2^1) pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, la tribunalele sau, după caz, la parchetele de pe lângă acestea, în ale căror circumscripţii domiciliază candidaţii. (8) La cererea de înscriere se anexează următoarele acte: a) certificatul de naştere, în copie certificată pentru conformitate de candidat; b) actul de identitate, în copie certificată pentru conformitate de candidat; c) diploma de licenţă, în copie legalizată, sau adeverinţa provizorie; d) chitanţa de plată a taxei de înscriere; e) certificatul de cazier judiciar; f) certificatul de cazier fiscal..................................................................... (10) Taxa de înscriere la concurs se restituie candidaţilor care au fost respinşi pentru neîndeplinirea condiţiilor de participare la concurs, prevăzute la art. 14 alin. (2) lit. a)-d) din Legea nr. 303/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi candidaţilor retraşi anterior afişării listelor finale cu rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor de participare la concurs. Cererea de restituire se depune la Direcţia resurse umane şi organizare şi se soluţionează în termen de 30 de zile de la înregistrare de către Direcţia economică şi administrativ din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii."4. La articolul 5, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:"(2) Nu vor fi numite în comisii persoanele care au soţul sau soţia, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv în rândul candidaţilor. Toţi membrii comisiilor vor completa declaraţii pe propria răspundere în acest sens. Aceeaşi persoană poate face parte dintr-o singură comisie. (3) Dacă incompatibilitatea prevăzută la alin. (2) se iveşte ulterior desemnării membrilor comisiilor, membrul în cauză are obligaţia să comunice de îndată această situaţie preşedintelui comisiei, în vederea înlocuirii sale."5. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Comisia de admitere a concursului are în principal următoarele atribuţii:1. transmite cererea tipizată de înscriere, tematica şi bibliografia de concurs către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;2. verifică îndeplinirea condiţiilor de înscriere, centralizează dosarele candidaţilor, întocmeşte şi afişează lista candidaţilor care îndeplinesc condiţiile de înscriere, afişează lista finală a candidaţilor;3. controlează şi îndrumă acţiunile privind organizarea şi desfăşurarea concursului, identificarea şi, după caz, închirierea spaţiilor adecvate pentru susţinerea probelor de concurs, procurarea necesarului de rechizite, asigurarea asistenţei medicale pe parcursul desfăşurării concursului şi a pazei necesare pentru păstrarea ordinii publice la centrele de examen şi de evaluare, asigurarea cheltuielilor de transport, cazare şi diurnă, după caz, pentru membrii comisiilor;4. asigură paza subiectelor şi a lucrărilor scrise, la sediul comisiei şi în timpul transportului acestora;5. asigură confecţionarea ştampilelor-tip pentru concurs, care sunt numerotate;6. instruieşte cu 24-48 de ore înaintea datei concursului persoanele care asigură supravegherea în sălile de concurs, responsabili de sală şi supraveghetori, numite prin hotărâre a preşedintelui comisiei de admitere;7. preia de la preşedintele comisiilor de elaborare a subiectelor şi examinare, pe bază de delegaţie nominală, subiectele pentru probele scrise şi baremele de evaluare şi de notare, în plicuri distincte, închise şi sigilate;8. păstrează în condiţii de deplină siguranţă subiectele şi baremele de evaluare şi notare;9. coordonează multiplicarea subiectelor pentru probele scrise, în funcţie de numărul candidaţilor, sigilând apoi plicurile conţinând necesarul de subiecte pentru fiecare sală;10. distribuie candidaţilor subiectele multiplicate pentru probele scrise;11. repartizează candidaţii pe săli, pentru probele scrise, în ordine alfabetică, dispune afişarea listelor respective cu cel puţin 24 de ore înainte de fiecare probă pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, precum şi pe uşile sălilor în care se desfăşoară probele;12. afişează baremul de evaluare şi notare la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea fiecărei probe scrise şi asigură publicarea acestuia pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii;13. organizează transportul lucrărilor scrise de la centrele de examen la centrul de evaluare şi răspunde de securitatea acestora;14. ia măsuri pentru ca în spaţiile în care se desfăşoară probele scrise de concurs să nu pătrundă persoane străine neautorizate de comisie sau neprevăzute de prezentul regulament;15. calculează mediile generale şi întocmeşte listele finale;16. asigură respectarea procedurii de evaluare şi notare;17. analizează desfăşurarea şi rezultatele concursului şi prezintă concluziile Consiliului Superior al Magistraturii;18. informează de îndată conducerea Consiliului Superior al Magistraturii cu privire la orice situaţie deosebită a cărei rezolvare nu este prevăzută în prezentul regulament, precum şi cu privire la orice situaţie care impune anularea unor subiecte, cum ar fi: pierderea, deteriorarea sau desecretizarea unui subiect;19. asigură afişarea şi publicarea simultană pe paginile de internet, de către Consiliul Superior al Magistraturii şi Institutul Naţional al Magistraturii, a rezultatelor concursului şi asigură transmiterea rezultatelor către tribunale şi parchetele de pe lângă acestea;20. propune Consiliului Superior al Magistraturii eventualele modificări în modul de organizare şi desfăşurare a concursului. (2) Comisia de admitere a concursului exercită orice alte atribuţii necesare bunei desfăşurări a concursului."6. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Comisiile indicate la alin. (1) sunt numite prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, la propunerea Institutului Naţional al Magistraturii, şi sunt conduse de câte un preşedinte. Preşedintele comisiei de elaborare a subiectelor veghează la respectarea regulilor de elaborare a subiectelor, stabileşte timpul de concurs şi coordonează activitatea comisiei."7. La articolul 9, alineatul (3) se abrogă.8. La articolul 9, alineatul (8) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(8) În comisiile prevăzute la alin. (1) vor fi numiţi şi membri supleanţi, care vor înlocui de drept, în ordinea stabilită de Consiliul Superior al Magistraturii prin hotărârea de numire a comisiilor de concurs, pe acei membri ai comisiei care, din motive întemeiate, nu îşi pot exercita atribuţiile. Înlocuirea se efectuează de preşedintele comisiilor de concurs."9. La articolul 11 punctul 1, după litera f) se introduce o nouă literă, litera g), cu următorul cuprins:"g) subiectele nu pot conţine probleme controversate în doctrină sau în practică."10. La articolul 11, punctul 3 se abrogă.11. La articolul 13 alineatul (4), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) soluţionarea contestaţiilor la barem la testul-grilă eliminatoriu, respectiv la testul de verificare a raţionamentului logic, motivarea soluţiei contestaţiilor la barem şi adoptarea baremului definitiv;".12. La articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(2) Rezultatele verificării se afişează la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii, cel mai târziu cu 15 zile înainte de data concursului."13. La articolul 16, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Lucrările se notează cu "Admis" sau "Respins", în funcţie de punctajul obţinut de candidat. Sunt declaraţi admişi în etapa a II-a candidaţii care au obţinut minimum 70 de puncte, echivalentul notei 7."14. Articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 19. - (1) Baremul de evaluare şi notare stabilit de comisia de elaborare a subiectelor pentru proba eliminatorie tip grilă se afişează la centrele de examen cu 15 minute înainte de încheierea probei şi se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. În termen de 24 de ore de la publicare candidaţii pot face contestaţii la barem, care se depun la Institutul Naţional al Magistraturii. Contestaţiile la barem se soluţionează de comisia de contestaţii în cel mult 24 de ore de la expirarea termenului de contestare. Soluţia se motivează în termen de 3 zile de la expirarea termenului pentru soluţionarea contestaţiilor. Baremul stabilit în urma soluţionării contestaţiilor se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (2) În situaţia în care, în urma soluţionării contestaţiilor, se anulează una sau mai multe întrebări din testul-grilă, punctajul corespunzător întrebărilor anulate se acordă tuturor candidaţilor. (3) În ipoteza în care, în urma soluţionării contestaţiilor, se apreciază că răspunsul corect la una dintre întrebări este altul decât cel indicat în barem, se corectează baremul şi se va acorda punctajul corespunzător întrebării respective numai candidaţilor care au indicat răspunsul corect. (4) În cazul admiterii contestaţiei la barem, membrii comisiei de elaborare a subiectelor care sunt răspunzători pentru această situaţie suportă consecinţele, care pot consta fie în reducerea drepturilor băneşti cuvenite pentru activitatea prestată în cadrul comisiei, fie în interdicţia de a mai face parte din comisii similare, pe o perioadă de până la 3 ani. (5) Măsurile prevăzute la alin. (4) pot fi aplicate de Consiliul Superior al Magistraturii în urma unei analize a cauzelor care au determinat această situaţie."15. La articolul 21, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 21. - (1) Candidaţii pot contesta punctajul obţinut la proba eliminatorie. Contestaţia se depune la tribunalul, respectiv parchetul de pe lângă acesta, la care s-au înscris candidaţii, în termen de 3 zile de la data afişării rezultatelor la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea. Contestaţiile se transmit în aceeaşi zi, prin fax, la Institutul Naţional al Magistraturii."16. La articolul 21, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Nota acordată de comisia de contestaţii este definitivă şi nu poate fi mai mică decât nota contestată."17. La articolul 23, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:"(4) Rezultatele de la proba constând în interviul candidaţilor se afişează la sediul Institutului Naţional al Magistraturii, la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea şi se publică pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii."18. Articolul 25 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 25. - Nota obţinută la concurs este suma notelor de la fiecare dintre cele 3 probe, calculată în raport cu următoarea pondere: proba eliminatorie tip grilă 75%, proba de verificare a raţionamentului logic 15%, interviul 10%."19. La articolul 26, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Lista cuprinzând rezultatele finale ale concursului se publică simultan pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii şi se transmite în vederea afişării la sediile tribunalelor şi parchetelor de pe lângă acestea."20. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 29. - (1) Testarea psihologică constă în susţinerea unui test scris şi a unui interviu în faţa unui psiholog desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii din rândul specialiştilor din cadrul Consiliului, curţilor de apel, precum şi din tabelul psihologilor acreditaţi de Colegiul Psihologilor din România. Rezultatele testării psihologice sunt concretizate într-un raport, care cuprinde profilul psihologic al fiecărui candidat, precum şi calificativul «Admis» sau «Respins». (2) În vederea publicării rezultatelor testării psihologice, fiecărui candidat îi va fi atribuit un cod alcătuit dintr-o literă şi 4 cifre. Calificativul acordat se aduce la cunoştinţă prin publicarea pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii şi Institutului Naţional al Magistraturii. (3) Candidaţii nemulţumiţi de calificativul acordat pot formula, în termen de 48 de ore de la publicarea rezultatelor, contestaţii, care se transmit prin fax la Consiliul Superior al Magistraturii. (4) Contestaţiile se soluţionează de comisia de reexaminare psihologică, formată din 3 psihologi, alţii decât cei care au examinat candidaţii iniţial. Reexaminarea psihologică se realizează prin reevaluarea testului scris şi susţinerea unui nou interviu. (5) Calificativul acordat de comisia de reexaminare psihologică este definitiv şi se publică în condiţiile alin. (2)."21. La articolul 34, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 34. - (1) Pentru cazurile în care prezentul regulament stipulează că un document urmează să fie afişat la sediile instanţelor sau ale parchetelor, anunţul se va afişa de îndată la uşa de intrare a instanţei sau parchetului, iar procesul-verbal de afişare va fi înaintat de îndată comisiei de admitere."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleConsiliului Superior al Magistraturii,judecător Lidia BărbulescuBucureşti, 5 iunie 2008.Nr. 538.____________