NORME METODOLOGICE din 28 mai 2008de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 12 iunie 2008   +  Articolul 1 (1) Alocaţia de stat pentru copii prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Legea nr. 61/1993, se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetăţeni români, fără discriminare, precum şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora. (2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii şi copiii cetăţenilor străini, precum şi ai persoanelor fără cetăţenie rezidenţi/rezidente în România, în condiţiile legii, dacă locuiesc împreună cu părinţii.  +  Articolul 2Alocaţia de stat pentru copii se acordă după cum urmează: a) în cuantumul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 7/2007, pentru copiii în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copiilor cu handicap; b) în cuantumul prevăzut la art. 3 alin. (1) din Legea nr. 61/1993 pentru copiii care au împlinit vârsta de 2 ani, precum şi pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, denumiţi în continuare tineri; c) în cuantum majorat cu 100% pentru copiii cu handicap care au împlinit vârsta de 3 ani, potrivit prevederilor art. 58 alin. (1) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, până la împlinirea vârstei de 18 ani.  +  Articolul 3 (1) Alocaţia de stat pentru copiii în vârstă de până la 18 ani se acordă pe bază de cerere completată şi semnată de reprezentantul legal al copilului, definit la art. 4 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 61/1993, însoţită de originalul şi copia certificatului de naştere al copilului şi a actului de identitate al reprezentantului legal, precum şi de documentele din care să rezulte situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, şi de orice alte documente justificative, după caz. (2) În cazul persoanei singure care are copii în întreţinere şi nu a împlinit vârsta de 18 ani, reprezentantul legal este părintele minor, dacă are capacitate deplină de exerciţiu. În situaţia în care părintele minor nu are capacitate deplină de exerciţiu, plata alocaţiei de stat pentru copii se face reprezentantului legal al copilului, respectiv al părintelui minor, stabilit în condiţiile legii. În situaţiile menţionate dreptul la alocaţia de stat pentru copii acordată părintelui minor nu încetează. (3) Documentele din care rezultă situaţia juridică a copilului faţă de reprezentantul legal, eliberate în condiţiile legii, se prezintă în copie şi sunt, după caz, următoarele: a) livretul de familie; b) hotărârea judecătorească de încredinţare a copilului, în caz de divorţ; c) hotărârea judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei; d) hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei; e) hotărârea judecătorească sau, după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului pentru măsura de protecţie specială a plasamentului; f) dispoziţia directorului general/directorului executiv al direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului sau, după caz, hotărârea judecătorească pentru măsura de protecţie specială a plasamentului în regim de urgenţă; g) hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare, emisă până la 31 decembrie 2004; h) dispoziţia autorităţii tutelare de instituire a curatelei; i) actul de deces al unuia dintre părinţi; j) alte documente, la solicitarea direcţiei teritoriale. (4) Pentru copilul cu handicap, cererea prevăzută la alin. (1) este însoţită şi de copia certificatului de încadrare a copilului într-un grad de handicap. În situaţia în care încadrarea într-un grad de handicap intervine după stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii, solicitantul depune la primărie numai copia certificatului de încadrare într-un grad de handicap, fără a se completa o nouă cerere. (5) În cazul în care nu a fost eliberat certificatul de naştere al copilului pentru care se solicită dreptul, cererea prevăzută la alin. (1) va fi însoţită de actul constatator al naşterii sau de extrasul de naştere. Copia certificatului de naştere al copilului va fi depusă în termen de 30 de zile de la eliberarea acestuia, dar nu mai târziu de 12 luni de la naşterea copilului, în caz contrar dreptul la alocaţia de stat pentru copii se suspendă până la depunerea acestuia, cu reluarea plăţii drepturilor restante. (6) Pentru cetăţenii străini sau apatrizi documentele din care rezultă identitatea reprezentantului legal, domiciliul sau reşedinţa acestuia şi a copiilor săi pe teritoriul României, precum şi situaţia juridică a copiilor sunt cele eliberate de autorităţile din ţara de origine, traduse şi confirmate de autorităţile române, şi/sau, după caz, cele eliberate de autorităţile române. (7) Cererile pentru stabilirea alocaţiei de stat pentru copii şi actele din care rezultă îndeplinirea condiţiilor legale de acordare a acestui drept se depun şi se înregistrează la primăria comunei, oraşului, municipiului, respectiv sectoarelor municipiului Bucureşti, pe a cărei/cărui/căror rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, după caz, reprezentanţii legali ai copiilor. Pentru aceste cereri se realizează o evidenţă separată.  +  Articolul 4 (1) Tinerii beneficiază de alocaţia de stat pentru copii după cum urmează: a) din oficiu, în continuarea drepturilor acordate până la împlinirea vârstei de 18 ani, dacă sunt îndeplinite condiţiile de acordare; b) pe bază de cerere, completată de aceştia, în cazul în care situaţia înregistrată înainte de împlinirea vârstei de 18 ani se modifică, însoţită de acte doveditoare. (2) Tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi repetă anul şcolar nu beneficiază de alocaţie de stat pentru copii, cu excepţia celor care repetă din motive de sănătate, dovedite cu certificat medical. (3) În aplicarea art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, tinerii beneficiază de alocaţie de stat pentru copii în situaţia în care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional fără întrerupere, cu excepţia prevăzută la alin. (2). (4) Cererea prevăzută la alin. (1) lit. b) se depune la unităţile de învăţământ şi este însoţită de copia actului de identitate şi de adeverinţa eliberată de unitatea de învăţământ, prin care se atestă faptul că urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, că acestea sunt continuate fără întrerupere şi că nu repetă anul şcolar. În situaţia în care anul şcolar se repetă din motive medicale, cererea va fi însoţită şi de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă această situaţie.  +  Articolul 5Cererea prevăzută la art. 3 alin. (1) se completează după cum urmează: a) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.025/2006, în situaţia în care se solicită şi indemnizaţia pentru creşterea copilului sau stimulentul lunar; b) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1a), în situaţia în care se solicită numai alocaţia de stat pentru copii; c) potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1b), în situaţia prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b).  +  Articolul 6 (1) Pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare, alocaţia de stat pentru copii se acordă pe bază de cerere completată şi semnată, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, de conducătorul direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului din subordinea consiliului judeţean, respectiv din subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie generală, inclusiv pentru copiii încredinţaţi organismului privat acreditat şi licenţiat în condiţiile legii. (2) Cererea prevăzută la alin. (1) se depune şi se înregistrează la direcţia de muncă şi protecţie socială judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, denumită în continuare direcţie teritorială, până pe data de 1 a fiecărei luni şi cuprinde atât pentru serviciile publice, cât şi pentru cele private listele cu numele şi codul numeric personal ale copiilor, numărul şi data emiterii hotărârii comisiei pentru protecţia copilului judeţene, respectiv a sectorului municipiului Bucureşti sau ale instanţelor judecătoreşti prin care s-a stabilit măsura de protecţie specială, datele privind reprezentantul legal şi contul deschis în numele copilului de către direcţia generală. Cererea este însoţită de extrasele de cont pentru conturile în care vor fi virate sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii. (3) În termenul prevăzut la alin. (2), conducătorul direcţiei generale transmite direcţiei teritoriale situaţia centralizatoare privind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004, cu modificările ulterioare, precum şi motivele care au dus la această situaţie. Situaţia centralizatoare se întocmeşte potrivit modelelor prevăzute în anexa nr. 3, însoţită de copii ale documentelor doveditoare.  +  Articolul 7 (1) Primarii au obligaţia de a transmite lunar direcţiilor teritoriale, până la data de 1 a fiecărei luni, cererile înregistrate în luna anterioară, potrivit prevederilor art. 3, precum şi documentele justificative. Acestea sunt însoţite de un tabel centralizator, întocmit potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 4. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), în aplicarea prevederilor art. 5 din Legea nr. 61/1993, serviciile de stare civilă ale consiliilor locale comunale, orăşeneşti, municipale şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti transmit direcţiilor teritoriale situaţia centralizatoare privind copiii decedaţi. (3) În termenul prevăzut la alin. (1) direcţiile generale transmit direcţiilor teritoriale lista cuprinzând copiii pentru care au fost emise certificate de încadrare într-un grad de handicap.  +  Articolul 8 (1) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, inspectoratul şcolar judeţean, respectiv al municipiului Bucureşti, denumit în continuare inspectorat şcolar, transmite direcţiilor teritoriale, în scris şi în format electronic, până la data de 1 octombrie a fiecărui an situaţia centralizatoare privind elevii înscrişi în anul şcolar, care va cuprinde numele şi prenumele tânărului, codul numeric personal, adresa completă de domiciliu sau de reşedinţă a acestuia, precum şi unitatea de învăţământ la care este înscris. Situaţia va cuprinde şi elevii înscrişi în unităţile de învăţământ private acreditate ori autorizate în condiţiile legii. (2) Pe parcursul anului şcolar, inspectoratele şcolare transmit lunar direcţiilor teritoriale, în scris şi în format electronic, până la data de 1 a fiecărei luni, situaţia privind tinerii care au împlinit vârsta de 18 ani şi care nu mai urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, respectiv sunt exmatriculaţi şi au renunţat la urmarea cursurilor. (3) Pentru tinerii înscrişi în unităţile de învăţământ din subordinea altor autorităţi ale administraţiei publice centrale de specialitate, aceste unităţi de învăţământ au obligaţia de a transmite direcţiilor teritoriale situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2).  +  Articolul 9 (1) Acordarea alocaţiei de stat pentru copii se stabileşte prin decizie a directorului executiv al direcţiei teritoriale în termen de 10 zile lucrătoare de la transmiterea cererii de către primari, de către conducătorul direcţiei generale, inspectoratele şcolare sau unităţile de învăţământ din subordinea altor organe de specialitate ale administraţiei publice centrale. Modelul deciziei de acordare a alocaţiei pentru copii este prevăzut în anexele nr. 5a) şi 5b). (2) Decizia prevăzută la alin. (1) se comunică în termen de 15 zile lucrătoare de la emitere reprezentantului legal al copilului, iar pentru copiii prevăzuţi la art. 6 alin. (1), şi conducătorului direcţiei generale. (3) Decizia prevăzută la alin. (1) se poate ataca potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 10 (1) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii se stabileşte începând cu luna următoare celei în care s-a născut copilul, iar plata drepturilor se face începând cu luna următoare depunerii cererii. (2) Pentru copiii daţi în plasament, pentru cei pentru care s-a instituit tutela sau curatela, copiii încredinţaţi în vederea adopţiei sau adoptaţi, stabilirea dreptului la alocaţia de stat pentru copii se face începând cu luna în care a fost emisă, după caz, dispoziţia conducătorului direcţiei generale, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului sau hotărârea judecătorească. (3) Pentru copiii prevăzuţi la alin. (2), plata alocaţiei de stat pentru copii se face începând cu luna următoare stabilirii dreptului, inclusiv pentru perioadele anterioare, în condiţiile alin. (2). (4) Plata alocaţiei de stat pentru copii pentru cazurile prevăzute la art. 2 lit. c) se face începând cu luna următoare încadrării într-un grad de handicap, iar începând cu luna următoare expirării certificatului de încadrare într-un grad de handicap plata se face în cuantumul prevăzut la art. 2 lit. b). În situaţia în care se emite un nou certificat de încadrare a copilului într-un grad de handicap, cuantumul majorat se acordă începând cu luna emiterii acestuia, iar plata se efectuează începând cu luna următoare transmiterii copiei certificatului de încadrare într-un grad de handicap.  +  Articolul 11 (1) Alocaţia de stat pentru copii se plăteşte reprezentantului legal al copilului. (2) După împlinirea vârstei de 14 ani, plata alocaţiei de stat pentru copii se poate face direct titularului, cu încuviinţarea reprezentantului legal. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal al copilului transmite încuviinţarea scrisă şi semnată de acesta direcţiei teritoriale. (4) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3) din Legea nr. 61/1993, alocaţia de stat pentru copii se plăteşte direct acestora.  +  Articolul 12 (1) Plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează prin mandat poştal, cont curent personal sau cont de card, în funcţie de opţiunea reprezentantului legal. (2) În vederea efectuării plăţii alocaţiei de stat pentru copii, direcţiile teritoriale solicită Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse creditele bugetare necesare, până cel târziu la data de 15 a fiecărei luni. (3) Plata alocaţiei de stat pentru copii se efectuează de către direcţia teritorială în a cărei rază îşi are domiciliul sau reşedinţa reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul înscris în actul de identitate.  +  Articolul 13 (1) Pentru copiii prevăzuţi la art. 6 alin. (1), plata alocaţiei de stat pentru copii se realizează numai în conturile personale deschise pentru aceştia de către direcţiile generale şi se capitalizează până la împlinirea de către copil a vârstei de 14 ani. (2) Pe perioada în care copiii prevăzuţi la art. 6 alin. (1) sunt în întreţinerea familiei sau, după caz, s-a instituit măsura alternativă a tutelei ori măsura de protecţie specială a plasamentului la o familie, persoană sau la asistentul maternal, alocaţia de stat pentru copii se va acorda reprezentantului legal, în baza documentelor prevăzute la art. 3 alin. (1)-(6). (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), suma cu titlu de alocaţie de stat pentru copii, capitalizată în condiţiile prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 61/1993, poate fi utilizată de către reprezentantul legal al copilului în interesul acestuia, prin hotărârea comisiei pentru protecţia copilului. (4) Cheltuielile pentru deschiderea contului personal prevăzut la alin. (1) se suportă din bugetul de stat alocat Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, la solicitarea direcţiilor generale. (5) În cazul decesului copilului prevăzut la art. 6 alin. (1), sumele cu titlu de alocaţie de stat pentru copii plătite se virează de către direcţiile teritoriale la bugetul de stat, conturile deschise fiind accesate de acestea şi lichidate.  +  Articolul 14 (1) În situaţia în care se schimbă reprezentantul legal al copilului, plata alocaţiei de stat pentru copii se suspendă până la stabilirea noului reprezentant legal, plata urmând să se efectueze în condiţiile art. 3, inclusiv pentru perioada suspendării. (2) În cazul în care achitarea drepturilor de alocaţie de stat pentru copii se face prin mandat poştal, plata acesteia se suspendă dacă timp de 3 luni consecutive reprezentantul legal al copilului sau tânărul nu a încasat drepturile cu titlu de alocaţie de stat pentru copii. Reluarea în plată, inclusiv plata drepturilor restante, se face pe bază de cerere scrisă întocmită de reprezentantul legal al copilului sau de tânăr, care se înregistrează la direcţia teritorială. (3) Reluarea plăţii drepturilor suspendate în condiţiile alin.(1) şi (2) se face cu respectarea termenului general de prescripţie prevăzut de lege, în cazul în care în perioada de suspendare nu au intervenit modificări de natură să conducă la încetarea dreptului.  +  Articolul 15 (1) În situaţia în care, după stabilirea dreptului la alocaţie de stat pentru copii, reprezentantul legal sau tânărul optează pentru o altă formă de plată, acesta comunică în scris direcţiei teritoriale. (2) În cazul în care optează pentru plata în cont curent personal sau cont de card, comunicarea este însoţită de extrasul de cont care cuprinde numele reprezentantului sau, după caz, al tânărului, codul IBAN, numărul de cont, banca şi filiala unde este deschis contul ori, după caz, de alte documente emise de unitatea bancară, care să cuprindă aceste informaţii. (3) Plata în cont curent personal sau cont de card a alocaţiei de stat pentru copii se realizează numai la băncile cu care direcţiile teritoriale au negociat comisionul, în condiţiile prevăzute la art. 10 alin. (4) din Legea nr. 61/1993.  +  Articolul 16 (1) Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează începând cu luna următoare celei în care nu mai sunt îndeplinite condiţiile de acordare. Dreptul la alocaţia de stat pentru copii încetează în una dintre următoarele situaţii: a) decesul copilului sau, după caz, al tânărului; b) tânărul nu mai urmează cursurile liceale sau profesionale organizate în condiţiile legii; c) copilul cetăţenilor străini sau apatrizi prevăzuţi la art. 1 alin. (2) nu mai locuieşte în România. (2) În situaţia în care după încetarea dreptului sunt îndeplinite din nou condiţiile de acordare, alocaţia de stat pentru copii se acordă începând cu luna următoare depunerii cererii.  +  Articolul 17 (1) În cazul în care reprezentantul legal se află temporar în imposibilitatea de a primi alocaţia de stat pentru copii, fără pierderea calităţii de reprezentant legal, plata acesteia se poate face celuilalt părinte, unui alt reprezentant legal sau, după caz, unei persoane împuternicite prin procură specială care trebuie să conţină în mod obligatoriu următoarele elemente: a) numele, prenumele, cetăţenia, data şi locul naşterii, domiciliul şi actul de identitate al reprezentantului legal; b) numele, prenumele, datele de identificare (actul de identitate, domiciliul, data şi locul naşterii) ale mandatarului; c) obiectul mandatului (încasarea drepturilor curente şi restante, semnarea extrasului de cont pentru copilul/copiii - numele şi prenumele, CNP-ul); d) perioada de exercitare a mandatului în limita prevăzută de lege; e) precizarea că mandatarul are obligaţiile ce revin reprezentantului legal, inclusiv pe aceea de a anunţa în termen direcţiei teritoriale orice schimbare intervenită în situaţia reprezentantului legal sau a copilului, de natură să suspende ori să înceteze acordarea drepturilor. (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), plata alocaţiei de stat pentru copii se face la oficiul poştal sau la unitatea bancară, pe baza actului doveditor din care rezultă calitatea de reprezentant legal ori, după caz, de persoană împuternicită. (3) Pentru solicitarea şi primirea drepturilor restante, persoana împuternicită în condiţiile alin. (1) depune la direcţia teritorială cererea de acordare a drepturilor, însoţită de copia procurii speciale. (4) Prevederile alin. (1)-(3) sunt aplicabile şi în situaţia în care reprezentanţii legali împreună cu copilul/copiii lor îşi stabilesc reşedinţa în altă ţară.  +  Articolul 18 (1) Reprezentantul legal al copilului sau, după caz, tânărul este obligat să comunice în scris direcţiei teritoriale orice modificare intervenită, de natură să determine încetarea, suspendarea sau modificarea plăţii drepturilor de alocaţie de stat pentru copii, în termen de 15 zile de la apariţia acestora. (2) În aplicarea prevederilor alin. (1), direcţia teritorială are obligaţia de a actualiza informaţiile prelucrate prin programul informatic din cererea iniţială, pe baza actelor doveditoare.  +  Articolul 19 (1) În cazul schimbării adresei de domiciliu sau de reşedinţă în aria de competenţă a aceleiaşi direcţii teritoriale care a efectuat plata drepturilor până la apariţia modificării, reprezentantul legal sau, după caz, tânărul comunică în scris, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1), direcţiei teritoriale modificarea. (2) În cazul în care noua adresă de domiciliu se află în aria de competenţă a altei direcţii teritoriale, direcţia teritorială care a efectuat plata până la apariţia modificării procedează la încetarea plăţii şi comunică în scris direcţiei teritoriale din judeţul de domiciliu al titularului datele necesare în vederea reluării plăţii, menţionând obligatoriu ultima lună pentru care s-a efectuat plata, cuantumul, precum şi suma restantă defalcată pe fiecare lună. (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal sau, după caz, tânărul prezintă direcţiei teritoriale actele doveditoare, pe baza cărora se întocmeşte un dosar nou, în termenul prevăzut la art. 18 alin. (1).  +  Articolul 20 (1) Încetarea/modificarea/suspendarea dreptului la alocaţia de stat pentru copii se realizează în baza deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale, care se comunică beneficiarului în termen de 20 de zile de la emitere. (2) La fundamentarea deciziei prevăzute la alin. (1), direcţia teritorială poate să solicite informaţii de la primari, de la direcţiile generale, precum şi de la orice altă instituţie care deţine date cu privire la identitatea reprezentantului legal ori a copilului şi la domiciliul acestuia.  +  Articolul 21 (1) Alocaţia de stat pentru copii nu poate fi urmărită silit decât în vederea recuperării sumelor încasate necuvenit cu acest titlu. (2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de alocaţie de stat pentru copii se recuperează, potrivit legii, de la persoanele care le-au încasat, pe baza deciziei directorului executiv al direcţiei teritoriale, şi, după caz, prin angajamentul de plată scris al persoanei care le-a încasat necuvenit. (3) Decizia de recuperare a sumelor încasate necuvenit se comunică celui obligat la plată în termen de 15 zile de la emitere şi constituie titlu executoriu de la data comunicării.  +  Articolul 22Recuperarea sumelor încasate necuvenit se urmăreşte de direcţia teritorială şi se realizează după cum urmează: a) dacă copilul sau tânărul beneficiază în continuare de drepturi, se vor face reţineri eşalonat din drepturile aferente lunilor următoare; b) dacă copilul sau tânărul nu mai beneficiază de drepturi în perioada următoare constatării debitului şi reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul consimte, prin angajament scris, să restituie suma încasată necuvenit, acesta va achita suma respectivă în contul direcţiei teritoriale deschis la Trezoreria Statului sau la sediul acesteia prin casierie, în termenul prevăzut de decizia de recuperare; c) dacă reprezentantul legal al copilului, respectiv tânărul nu consimte la restituirea sumei şi nu există posibilitatea recuperării din alte drepturi, se transmite înştiinţare la direcţia judeţeană a finanţelor publice, respectiv a sectoarelor municipiului Bucureşti, această instituţie urmând să confirme preluarea în continuare a urmăririi debitului respectiv; d) debitorii declaraţi insolvabili sau dispăruţi se scad din activul direcţiei teritoriale şi se trec într-o evidenţă specială, cu respectarea procedurilor legale.  +  Articolul 23Datele cuprinse în cererea privind acordarea alocaţiei de stat pentru copii sunt supuse confidenţialităţii, cu respectarea legislaţiei privind datele cu caracter personal. Acestea pot fi folosite numai în scopul stabilirii dreptului şi al întocmirii unor situaţii statistice, precum şi în situaţii justificate de unele măsuri de incluziune socială.  +  Articolul 24În aplicarea prezentelor norme metodologice se pot elabora instrucţiuni care se aprobă prin ordin al ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse.  +  Articolul 25Anexele nr. 1a), 1b), 2, 3, 4, 5a) şi 5b) fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.  +  Anexa 1a) la normele metodologice*Font 8*                                    CERERE               pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii    Subsemnata(ul),    Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]                             [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [__]    Mun./oras/com. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    sat [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Judetul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    E-mail ________________________________________    Actul de identitate1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copilul:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│1. Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat intr-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│2. Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat intr-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│3. Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat intr-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│4. Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Actul de identitate/act [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││doveditor*1) ││ ││reprezentat legal de subsemnatul in calitate de*): │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┬──-┐ ││parinte natural │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││parinte adoptiv │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││tutore │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││curator │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana/familie de plasament │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││asistent maternal │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┼──-┤ ││persoana careia i s-a incredintat copilul in vederea adoptiei │ │ │├──────────────────────────────────────────────────────────────-┴──-┘ ││Copilul este incadrat intr-un grad de handicap Da [___] Nu [__] ││ ││Conform certificatului de incadrare intr-un grad de handicap nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]││ ││Eliberat de [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    La prezenta, anexez urmatoarele documente*):┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────-┐│copia certificatului de nastere al copilului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│copia actului de identitate al reprezentantului legal │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│livretul de familie │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotararea judecatoreasca de incredintare a copilului in caz de divort │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotararea judecatoreasca de incredintare in vederea adoptiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotararea judecatoreasca de incuviintare a adoptiei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotararea judecatoreasca sau, dupa caz, hotararea comisiei pentru protectia copilului │ ││pentru masura de protectie speciala a plasamentului │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│dispozitia directorului general/directorului executiv al directiei generale de asistenta │ ││sociala si protectia copilului sau, dupa caz, hotararea judecatoreasca pentru masura de │ ││protectie speciala a plasamentului in regim de urgenta │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│hotararea judecatoreasca de instituire a tutelei sau, dupa caz, dispozitia autoritatii │ ││tutelare emisa pana la 31 decembrie 2004 │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│dispozitia autoritatii tutelare de instituire a curatelei │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│actul de deces al unuia dintre parinti │ │├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────┤│certificatul de incadrare a copilului intr-un grad de handicap, in situatia in care copilul │ ││este declarat cu handicap │ │└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┘    Doresc sa primesc aceste drepturi:    - la domiciliu prin mandat postal*) [__]    - in cont personal*) [__]    Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Deschis la banca __________________________________________________________________    - in cont de card*) [__]    Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Deschis la banca __________________________________________________________________--------    *) se bifeaza cu "X" casuta corespunzatoare.    Anexez alaturat extrasul de cont de la deschiderea acestuia.    Celalalt parinte (se completeaza daca exista):    Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]                              [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [___]    Localitatea [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Judetul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__]    E-mail ________________________________________    Actul de identitate*1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala orice modificareintervenita in situatia copilului, care poate conduce la incetarea dreptului la alocatia destat pentru copii, in termen de 15 zile de la data modificarii.    Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte si complete,iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.            Data Semnatura solicitantului      ________________ _____________________                                                                Semnatura celuilalt parinte                                                               ____________________________─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    *1) In cazul cetatenilor romani se va specifica Pentru cetatenii straini sau apatrizi:    tipul de act de identitate:    - B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate    - C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara    - C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate    - C.N. - certificat de nasteri; - C.N. - certificat de nastere  +  Anexa 1b) la normele metodologice
  *Font 8*
                                      CERERE
                 pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii
         in cazul tinerilor care au implinit varsta de 18 ani si urmeaza
                cursurile invatamantului liceal sau profesional
      A. Subsemnata(ul),
  ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││ [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Cod numeric personal [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Adresa: Str. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Nr. [__│__│__│__] Bl. [__│__│__│__│__│__│__│ Sc. [__│__] Ap. [__│__│__] Sector [___] ││ ││Mun./oras/com. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││sat [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Judetul [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││E-mail ________________________________________ ││ ││Actul de identitate*1) [__│__│__] Seria [__│__│__] Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Eliberat de sectia de politie [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││Elev la [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] ││ ││In anul [__│__│__│__] │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Va rog sa-mi aprobati acordarea alocatiei de stat    Doresc sa primesc aceste drepturi:    - la domiciliu prin mandat postal*) [___]    - in cont personal*) [___]    Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Deschis la banca ______________________________________________________________    - in cont de card**) [___]    Nr. [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]    Deschis la banca _______________________________________________________________--------    *) Se bifeaza cu "X" casuta corespunzatoare.    **) Se ataseaza extrasul de cont de la deschiderea contului.    B. Declar pe propria raspundere ca nu repet anul scolar*2)    C. Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala oricemodificare intervenita in situatia mea, care poate conduce la incetarea dreptului laalocatia de stat pentru copii, in termen de 15 zile de la data modificarii.    D. Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte sicomplete, iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legiipenale.           Data Semnatura solicitantului      ________________ __________________________────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────-    *1) In cazul cetatenilor romani se va specifica Pentru cetatenii straini sau apatrizi:    tipul de act de identitate:    - B.I. - buletin de identitate - C.I. - carte de identitate    - C.I - carte de identitate - L.S.T. - legitimatie de sedere temporara    - C.I.P. - carte de identitate provizorie - D.I. - document de identitate    *2) In situatia in care anul scolar se repeta din motive medicale se va atasa la cerereactul/actele medicale care dovedesc acest lucru.
   +  Anexa 2 la normele metodologice                                    CERERE              pentru acordarea alocatiei de stat pentru copii*)    Subsemnata(ul),    Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__][__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] avand functia de Director general/Director executival D.G.A.S.P.C. a judetului/sectorului Mun. Bucuresti [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]E-mail __________________________________________    Va rog sa aprobati acordarea alocatiei de stat pentru copiii pentru care s-a stabilitmasura de protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare,conform listelor anexate.    Ma oblig sa aduc la cunostinta directiei de munca si protectie sociala orice modificareintervenita in situatia copilului, care poate conduce la incetarea dreptului la alocatia destat pentru copii, in termen de 15 zile de la data modificarii.    Prin semnarea prezentei am luat la cunostinta ca cele declarate sunt corecte si complete,iar declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale.            Data Semnatura      ________________ Directorului general/directorului executiv                                           _______________________________________                                                          ( L.S. )LISTApentru serviciile publice, care cuprinde copiii pentru care s-astabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1)lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovareadrepturilor copilului, cu modificările ulterioareDin serviciul rezidenţial (denumire) ..................Adresa ................................................
  *Font 8*
  Nr. HotărâreaHotărârea Dispozi- Reprezentantul
  crt. Copii comisiei instanţei ţia legal
  pentru judecă- DGASPC
  protecţia toreşti Nr. Cod Banca/
  copilului contIBANsucur-
  sala
  NumelePrenumele CNP Nr. DataNr. DataNr. Data Numele Prenumele CNP
  LISTApentru serviciile private, care cuprinde copiii pentru care s-astabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1)lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovareadrepturilor copilului, cu modificările ulterioareDin serviciul rezidenţial (denumire)..........................................Adresa........................................................................Telefon:.........................., fax ...............................Certificat de acreditare seria .............. nr. ..........Licenţa seria .............. nr. ..........
  *Font 8*
  Nr. HotărâreaHotărârea Dispozi- Reprezentantul
  crt. Copii comisiei instanţei ţia legal
  pentru judecă- DGASPC
  protecţia toreşti Nr. Cod Banca/
  copilului contIBANsucur-
  sala
  NumelePrenumele CNP Nr. DataNr. DataNr. Data Numele Prenumele CNP
   +  Anexa 3 la normele metodologiceSITUAŢIA CENTRALIZATOAREprivind copiii pentru care s-a modificat sau a încetat măsura deprotecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legeanr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului,cu modificările ulterioare
  *Font 9*
      Subsemnata(ul),
      Numele si prenumele [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│
  __│__│__│__│__│__│__] avand functia de director general/director executiv al DGASPC a
  judetului/sectorului municipiului Bucuresti [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]
  Telefon [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__] Fax [__│__│__│__│__│__│__│__│__│__│__]
  E-mail .........................................
     Potrivit prevederilor art. 6 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a
  prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocatia de stat pentru copii, precum si pentru
  reglementarea modalitatilor de stabilire si plata a alocatiei de stat pentru copii,
  aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 577/2008, va transmit situatia centralizatoare
  privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de protectie speciala
  prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protectia si
  promovarea drepturilor copilului, cu modificarile ulterioare.
               Data Semnatura solicitantului
        ........................ ...........................
                             SITUATIE CENTRALIZATOARE
           privind copiii pentru care s-a modificat sau a incetat masura de
         protectie speciala prevazuta la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea
             nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor
                       copilului, cu modificarile ulterioare
      Din serviciul rezidential public/privat (denumire) ....................
      Adresa ................................................................
  Nr. crt. Copil CNP Hotararea comisiei pentru protectia copilului de modificare /incetare a masurii Hotararea instantei judecătoreşti de modificare/incetare a masurii Motivatie Noul reprezentant legal CNP
  Numele Prenumele Nr. Data Nr. Data Numele Prenumele
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
   +  Anexa 4 la normele metodologice
  *Font 9*
      ROMÂNIA
      Judeţul/Municipiul Bucureşti ............................
                                      (cod, denumire)
      Primarul localităţii/sectorului ............................
                                      (cod, denumire)
                                  TABEL CENTRALIZATOR
                 privind cererile înregistrate pentru alocaţia de stat
                       pentru copii în luna ....., anul .....
  Nr. crt. Numele şi prenumele copilului CNP-ul copilului Numele şi prenumele reprezentantului legal CNP-ul repre- zentantului legal Adresa Data înregistrării cererii
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
      Data ..............
                   Predat Primit
            Reprezentant primărie, Reprezentant DMPS,
             ................... ....................
            (numele şi prenumele) (numele şi prenumele)
                 ( L.S. ) ( L.S. )
   +  Anexa 5a) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂDECIZIEprivind aprobarea acordării alocaţiei de stat pentru copiiNr. .............. din ....................Având în vedere:- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;- Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii înregistrată cu nr.......................................................................;- regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă şi protecţie socială.......................................................şi în temeiul competenţelor conferite de lege,directorul executiv al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială ........................................, numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. ........, decide:  +  Articolul 1Se aprobă pentru doamna/domnul ...................................., în calitate de reprezentant legal al copilului/titular ..........................., acordarea alocaţiei de stat pentru copii în cuantum de .......................... lei.  +  Articolul 2 (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna ......................... . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ........................ a fiecărei luni, prin mandat poştal/cont personal.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială .................................. .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul ........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,....................  +  Anexa 5b) la normele metodologiceDIRECŢIA DE MUNCĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂDECIZIEprivind aprobarea acordării alocaţiei de stat pentru copiiNr. ....... din ........Având în vedere:- art. 7 alin. (1) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, precum şi pentru reglementarea modalităţilor de stabilire şi plată a alocaţiei de stat pentru copii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 577/2008;- Cererea pentru acordarea alocaţiei de stat pentru copii înregistrată cu nr. ...............................................;- regulamentul de organizare şi funcţionare al direcţiei de muncă şi protecţie socială .......................................şi în temeiul competenţelor conferite de lege,directorul executiv al Direcţiei de Muncă şi Protecţie Socială ........................., numit prin Ordinul ministrului muncii, familiei şi egalităţii de şanse nr. ..........., decide:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acordarea alocaţiei de stat pentru copii pentru copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţie specială prevăzută la art. 58 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificările ulterioare. (2) Copiii pentru care se acordă alocaţia de stat pentru copii şi cuantumul acesteia sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2 (1) Drepturile prevăzute la art. 1 se acordă începând cu luna .............................. . (2) Plata drepturilor prevăzute la art. 1 se efectuează în perioada ......................... a fiecărei luni şi se virează în contul personal al acestora.Decizia poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială ........................ .În cazul în care sunteţi nemulţumit de soluţionarea contestaţiei, decizia poate fi atacată la Tribunalul .........................., în termen de 30 de zile de la comunicarea soluţionării contestaţiei, potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Director executiv,.....................  +  Anexa la anexa nr. 5b)LISTAcuprinzând copiii pentru care s-a stabilit măsura de protecţiespecială prevăzută la art. 58 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 272/2004privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, cu modificărileulterioare, pentru care s-au stabilit dreptul la alocaţia de statpentru copii şi cuantumul acesteiaDin serviciul rezidenţial public/privat (denumire) .......................Adresa ...................................................................
  Nr. Copilul Reprezentantul legal Nr. Cod Cuantumul
  crt.────────-contIBANalocatiei
  NumelePrenumele CNP NumelePrenumele CNP - lei -
  1.
  2.
  3.
  .
  .
  .
  .
  -------