HOTĂRÂRE nr. 595 din 4 iunie 2008pentru aprobarea participării României la Expoziţia Mondială 2010 "Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună", Shanghai, China
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 439 din 11 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă participarea României, în perioada 1 mai-31 octombrie 2010, la Expoziţia Mondială 2010 "Un Oraş Mai Bun, O Viaţă Mai Bună", Shanghai, China, denumită în continuare expoziţie mondială.  +  Articolul 2 (1) Ministerul pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, denumit în continuare MIMMCTPL, coordonează procesul de pregătire şi de participare a României la expoziţia mondială. (2) Reprezentarea Guvernului României în ceea ce priveşte organizarea şi participarea României la expoziţia mondială se asigură de comisarul general al Secţiunii române, ajutat de comisarul general adjunct al Secţiunii române. Calitatea de comisar general al Secţiunii române este îndeplinită de secretarul general al MIMMCTPL, iar calitatea de comisar general adjunct al Secţiunii române, de secretarul general adjunct al MIMMCTPL.  +  Articolul 3 (1) În vederea elaborării conceptului de participare a României la expoziţia mondială se constituie o comisie de organizare. (2) Comisia de organizare este condusă de comisarul general al Secţiunii române şi are în componenţă reprezentanţi, la nivel de secretar general, din cadrul următoarelor ministere: a) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor; b) Ministerul Afacerilor Externe; c) Ministerul Culturii şi Cultelor; d) Ministerul Comunicaţiilor şi Tehnologiei Informaţiei; e) Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile; f) Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului; g) Ministerul Internelor şi Reformei Administrative; h) Ministerul Economiei şi Finanţelor. (3) Desemnarea reprezentanţilor prevăzuţi la alin. (2) se face prin ordin al ministrului de resort, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri. (4) Comisia de organizare va coopera şi cu alte instituţii publice şi private, precum şi cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale. (5) Comisia de organizare va putea constitui colective tehnice de lucru, formate din reprezentanţi ai autorităţilor prevăzute la alin. (2), ai altor autorităţi şi instituţii publice, precum şi ai persoanelor juridice de drept privat.  +  Articolul 4 (1) În vederea realizării demersurilor şi luării măsurilor necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială, precum şi pentru coordonarea demersurilor întreprinse de MIMMCTPL în contextul participării României la alte expoziţii mondiale se constituie, în cadrul MIMMCTPL, Direcţia generală expoziţii mondiale, denumită în continuare DGEM, în subordinea secretarului general al MIMMCTPL. (2) DGEM are următoarele atribuţii principale: a) implementează conceptul şi programul de participare a României la expoziţia mondială şi asigură ilustrarea tematicii propuse de organizatori; b) colaborează cu organizatorii expoziţiei mondiale pentru pregătirea şi la realizarea activităţilor cuprinse în programul acestora şi realizează în numele statului român toate procedurile necesare pentru pregătirea şi participarea României la expoziţia mondială; c) participă la elaborarea caietului de sarcini şi la organizarea licitaţiilor, în condiţiile legii, pentru proiectarea, organizarea şi realizarea pavilionului şi a celorlalte manifestări prin care România va fi reprezentată la expoziţia mondială; d) asigură managementul organizatoric şi monitorizarea realizării proiectului de participare a României la expoziţia mondială, pe parcursul etapelor de pregătire, desfăşurare a participării, închidere a expoziţiei, inclusiv pe perioada de dezafectare a pavilionului şi de predare a locaţiei; e) elaborează propunerile privind bugetul necesar pentru desfăşurarea propriei activităţi, precum şi pentru asigurarea participării României la expoziţia mondială; f) coordonează activităţile de editare, tipărire, difuzare a materialelor promoţionale, precum şi realizarea evenimentelor speciale de promovare a participării României la expoziţia mondială; g) asigură îndeplinirea altor atribuţii şi sarcini stabilite de ministrul pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale pentru participarea în bune condiţii la expoziţia mondială; h) prezintă periodic ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale rapoarte privind stadiul pregătirii şi desfăşurării participării României la expoziţia mondială, precum şi modul de gestionare a fondurilor aferente.  +  Articolul 5 (1) DGEM se constituie în cadrul aparatului propriu al MIMMCTPL, cu încadrarea în numărul maxim de posturi prevăzut la art. 7 alin. (10) din Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, cu modificările ulterioare. (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în cadrul DGEM este selectat dintre angajaţii MIMMCTPL, pe baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului, sau este angajat prin concurs ori examen. (3) Structura posturilor şi încadrarea personalului se stabilesc, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.  +  Articolul 6 (1) Cheltuielile aferente pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul MIMMCTPL. (2) Suma necesară pentru anul 2008 se asigură din prevederile bugetare aprobate pentru MIMMCTPL pentru acest an, la capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă". (3) Organizarea acţiunilor de reprezentare şi protocol în China, pe durata desfăşurării expoziţiei mondiale, se realizează în conformitate cu legislaţia în vigoare privind modul şi condiţiile în care misiunile diplomatice, oficiile consulare şi celelalte reprezentanţe ale României în străinătate pot să organizeze acţiuni de protocol şi de reprezentare şi se efectuează cu aprobarea comisarului general pentru Secţiunea română la expoziţia mondială. (4) În bugetul prevăzut la alin. (1) sunt incluse şi cheltuielile cu diurnele legale, cazarea şi transportul ziariştilor, al membrilor colectivelor artistice, sportive, ştiinţifice şi altele asemenea, care vor participa la evenimentele organizate de România pe toată durata expoziţiei mondiale. (5) Cheltuielile prevăzute la alin. (4) se suportă de la titlul "Bunuri şi servicii", capitolul 80.01 "Acţiuni generale economice, comerciale şi de muncă". (6) Scăderea din contabilitate a contravalorii eventualelor pagube care pot apărea în timpul participării la expoziţia mondială şi care nu se datorează culpei vreunei persoane se face, în condiţiile legii, pe baza aprobării ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale, în calitatea sa de ordonator principal de credite. (7) În urma închiderii expoziţiei mondiale, bunurile de natura mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar aparţinând pavilionului României, inclusiv structurile de construcţie şi amenajare, se scot din funcţiune, se casează, se transferă la birourile de promovare comercial-economică sau la birourile de promovare turistică, se donează, se repatriază sau se valorifică în China, după caz, cu respectarea legislaţiei în vigoare. (8) Lista bunurilor prevăzute la alin. (7) şi destinaţia acestora se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale. (9) În completarea alocaţiilor bugetare prevăzute la alin. (1) şi (2) se pot atrage fonduri provenite din donaţii şi sponsorizări ale persoanelor fizice şi ale persoanelor juridice, din ţară şi din străinătate, precum şi alte surse atrase în condiţiile legii. (10) Elaborarea conceptului de participare la expoziţia mondială se realizează prin dezbatere publică, cu consultarea institutelor de arhitectură, institutelor de cercetare-dezvoltare, a principalelor instituţii culturale etc. (11) Comisarul general pentru Secţiunea română răspunde de utilizarea fondurilor aferente organizării şi participării României la expoziţia mondială, potrivit prevederilor legale. (12) Structura detaliată a bugetului aferent pregătirii şi participării României la expoziţia mondială se aprobă prin ordin al ministrului pentru întreprinderi mici şi mijlocii, comerţ, turism şi profesii liberale.  +  Articolul 7Anexa nr. 1 "Structura organizatorică a Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale" la Hotărârea Guvernului nr. 387/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii, Comerţ, Turism şi Profesii Liberale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 2 mai 2007, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător prevederilor prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────p. Ministrul pentru întreprinderimici şi mijlocii, comerţ, turism şiprofesii liberale,Ştefan Imre,secretar de statMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyMinistrul mediuluişi dezvoltării durabile,Attila KorodiMinistrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Cristian Mihai Adomniţeip. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 595.__________