HOTĂRÂRE nr. 592 din 4 iunie 2008privind trecerea unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 433 din 10 iunie 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unei construcţii aflate în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, situată în municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 14, judeţul Suceava, identificată potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiei prevăzute la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiei, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul dezvoltării,lucrărilor publice şi locuinţelor,Laszlo Borbelyp. Ministrul economieişi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 4 iunie 2008.Nr. 592.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiei aflate în administrarea Ministerului Internelorşi Reformei Administrative, care trece din domeniul publical statului în domeniul privat al acestuia
    Adresa imobilului Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul Caracteristicile construcţiei care trece în domeniul privat al statului Număr de înregis- trare la M.E.F.
    Municipiul Suceava, Str. Universităţii nr. 14, judeţul Suceava Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Pavilion nr. 13 - fânar Suprafaţa construită = 100 mp Suprafaţa desfăşurată = 100 mp Valoarea contabilă = 2.322,5 lei 34.828 (parţial)
    -----------