NORME TEHNICE din 22 mai 2008privind determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, în procente, pentru acoperirea riscurilor financiare care decurg din garantarea de către stat a împrumuturilor contractate de persoane juridice de la instituţiile creditoare, precum şi din împrumuturile contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 413 din 2 iunie 2008



   +  Capitolul I Prevederi generale1.1. În conformitate cu prevederile art. 6 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, se instituie fondul de risc atât pentru împrumuturi contractate cu garanţie de stat, cât şi pentru împrumuturi contractate direct de stat şi subîmprumutate beneficiarilor finali, în scopul acoperirii riscurilor financiare care decurg din astfel de împrumuturi.1.2. Plătitorii de comision la fondul de risc sunt beneficiari ai finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate, contractate în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, pentru care rambursarea împrumutului se efectuează din sursele proprii ale acestora, conform actului normativ de aprobare a acordului de împrumut.1.3. În conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 109/2008, sumele încasate sub formă de comisioane de la beneficiarii finanţării rambursabile garantate de stat şi/sau contractate de stat şi subîmprumutate constituie venit la fondul de risc.  +  Capitolul II Procedura de determinare a cuantumului comisionului la fondul de risc2.1. Comisionul la fondul de risc, datorat de entităţile prevăzute la pct. 1.2, este exprimat ca procent aplicat la valoarea împrumutului garantat de stat sau contractat direct de stat şi subîmprumutat beneficiarului final, rambursat din sursele proprii ale garantatului sau subîmprumutatului.2.2. Modul de plată a comisionului la fondul de risc, respectiv numărul de rate şi datele de plată a acestuia se vor stabili de comun acord cu plătitorii, fiind reglementate de prevederile convenţiilor de garantare şi ale acordurilor de împrumut subsidiar.2.3. În vederea determinării cuantumului comisionului la fondul de risc, conform celor precizate, se vor parcurge următoarele etape:- determinarea gradului de risc al persoanei juridice solicitante a garanţiei de stat sau a subîmprumutului, pe baza analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. şi în conformitate cu avizul Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări, conform pct. 6.1 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.470/2007;- determinarea cuantumului comisionului la fondul de risc, pe baza formulei de calcul prevăzute la pct. 2.4;- stabilirea, de comun acord, cu garantaţii şi subîmprumutaţii a modului de plată (numărul de rate şi datele de plată) a comisionului astfel stabilit şi reflectarea acestuia în documentele juridice care urmează a se încheia cu aceştia.2.4. În vederea calculării cuantumului comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, se va aplica următoarea formulă:% comision fond de risc = punctaj clasa de performanţă financiară x 60% + punctaj rata de recuperare a serviciului datoriei publice provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat x 20% + punctaj valoarea împrumutului x 10% + punctaj perioada de rambursare a împrumutului x 10% +/- indice de corecţie2.5. Punctajele aferente variabilelor incluse în formula de calcul al cuantumului comisionului la fondul de risc, precum şi semnificaţia acestora sunt prevăzute în cap. III.  +  Capitolul III Punctajul aferent variabilelor formulei de calcul aferente comisionului la fondul de risc3.1. În vederea desfăşurării unei activităţi prudenţiale, caracterizată prin urmărirea permanentă a riscului asociat portofoliului de credite, fiecărui beneficiar de garanţie de stat sau împrumut/subîmprumut îi este asociată o categorie de performanţă financiară, notată convenţional cu litere de la A la E, reprezentând reflectarea potenţialului economic şi solidităţii financiare ale acestuia, obţinută în urma analizei Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A.3.2. În funcţie de clasa de performanţă financiară stabilită de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., se va avea în vedere următorul punctaj:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Clasa de Descriere Punctaj performanţă financiară────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Categoria A Operatorii economici/unităţile administrativ-teritoriale 0,5              din această clasă au o situaţie financiară la cel mai              înalt nivel, dispun de o capacitate de rambursare              excelentă, neînregistrând iregularităţi la plata              datoriilor către creditor. Este improbabilă înregistrarea              de pierderi. Riscul aferent expunerilor este la un nivel              minim.Categoria B Operatorii economici/unităţile administrativ-teritoriale 2,5              din această clasă au o situaţie financiară şi o capacitate              de rambursare foarte bune. Este improbabilă apariţia unor              iregularităţi la plata către creditor, iar dacă apar, sunt              minore şi se pot rezolva rapid. Nu sunt previzibile              înregistrările de pierderi. Riscul aferent expunerilor              pe această categorie este considerat scăzut.Categoria C Operatorii economici/unităţile administrativ-teritoriale 4,5              din această clasă au o situaţie financiară relativ bună,              dar pot avea probleme legate de fluxul financiar.              Capacitatea de rambursare este de regulă adecvată, dar              pot apărea iregularităţi la plata datoriilor către              creditor, care se pot rezolva însă fără reeşalonări sau              rescadenţări. Este puţin probabilă înregistrarea de              pierderi. Riscul aferent expunerilor pe această categorie              este considerat mediu, dar acceptabil prin monitorizarea              strictă a angajamentelor.Categoria D Operatorii economici/unităţile administrativ-teritoriale 6,5              din această clasă au probleme legate de fluxul financiar              care, în general, duc la apariţia de iregularităţi la              plata datoriilor către creditor, rezolvabile uneori prin              reeşalonarea sau rescadenţarea plăţilor. Prezentând              vulnerabilitate sporită la şocurile pieţei, beneficiarul              are capacitate de rambursare atât timp cât nu există              perturbări în mediul său economic. Este posibilă              înregistrarea de pierderi. Riscul aferent expunerilor pe              această categorie este considerat mare.Categoria E Operatorii economici/unităţile administrativ-teritoriale 8,5              din această clasă au probleme serioase legate de fluxul              financiar. Probabilitatea apariţiei unor iregularităţi              la plata datoriilor către creditor este foarte mare,              capacitatea de rambursare a angajamentelor fiind foarte              fragilă. Pierderile sunt, în majoritatea cazurilor,              iminente. Riscul de nerambursare a împrumutului este              considerat maxim; expunerile nete pe acest tip de              beneficiari se pot reduce doar prin aducerea de              garanţii colaterale de clasă superioară.────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────3.3. Rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat se va calcula ca raport între totalul sumelor recuperate din restanţele înregistrate la serviciul datoriei publice guvernamentale (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente creditului) şi totalul arieratelor înregistrate la serviciul datoriei publice guvernamentale (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente creditului).3.4. Pentru calculul acestui indicator se va avea în vedere portofoliul total de credite contractate cu garanţie de stat sau împrumutate/subîmprumutate, aferente beneficiarului plătitor de comision la fondul de risc.3.5. În funcţie de rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat, la data calculării comisionului la fondul de risc se va avea în vedere următorul punctaj:───────────────────────────────────────────────────────────────── Valoarea ratei de recuperare a serviciului Punctaj      datoriei publice guvernamentale───────────────────────────────────────────────────────────────── între 0,75 şi 1 inclusiv 2,5 între 0,50 şi 0,75 inclusiv 5 între 0,25 şi 0,50 inclusiv 10 între 0 şi 0,25 inclusiv 15─────────────────────────────────────────────────────────────────3.6. Pentru beneficiarii care nu înregistrează arierate la serviciul datoriei publice guvernamentale provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat (rate de capital, dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente creditului), în calculul comisionului la fondul de risc punctajul aferent variabilei "rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale" va avea valoarea 0.3.7. În funcţie de valoarea împrumutului la data contractării, se va avea în vedere următorul punctaj:─────────────────────────────────────────────────────────────────              Valoarea împrumutului Punctaj───────────────────────────────────────────────────────────────── sub 50 milioane echivalent EUR inclusiv 2,5 între 50 şi 100 milioane echivalent EUR inclusiv 5 între 100 şi 150 milioane echivalent EUR inclusiv 7,5 peste 150 milioane echivalent EUR 10─────────────────────────────────────────────────────────────────3.8. În funcţie de perioada de rambursare a împrumutului, conform acordului de împrumut sau altor documente aferente creditului, se va avea în vedere următorul punctaj:─────────────────────────────────────────────────────────────────            Perioada de rambursare Punctaj───────────────────────────────────────────────────────────────── sub 5 ani inclusiv 2,5 între 5 şi 10 ani inclusiv 5 între 10 şi 15 ani inclusiv 7,5 peste 15 ani 10─────────────────────────────────────────────────────────────────În cazul în care împrumutul este acordat pe transe cu mai multe perioade de rambursare, în funcţie de obiectivele proiectului de investiţii prevăzut a fi finanţat din împrumut, se va avea în vedere tranşa aferentă componentei cu ponderea cea mai mare în total împrumut contractat.3.9. Determinarea cuantumului de către Direcţia generală de trezorerie şi datorie publică a comisionului la fondul de risc, exprimat în procente, se stabileşte prin aplicarea formulei de calcul prevăzute la pct. 2.4. şi se aprobă de secretarul de stat coordonator.3.10. Documentele justificative avute în vedere la stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc sunt următoarele:- avizul Băncii de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., care stipulează clasa de performanţă financiară în care este încadrat beneficiarul;- nota internă a compartimentului de specialitate din cadrul Direcţiei generale de trezorerie şi datorie publică cu privire la valoarea variabilei "rata de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat", prevăzută la pct. 3.5, dacă este cazul;- acordul de împrumut sau alte documente aferente creditului, în vederea determinării valorii împrumutului şi a perioadei de rambursare;- orice alte documente considerate relevante în aplicarea formulei de calcul al comisionului la fondul de risc.3.11. După evaluarea variabilelor menţionate mai sus şi introducerea lor în formula de calcul al comisionului la fondul de risc, se va aplica un indice de corecţie a rezultatului obţinut în funcţie de următoarele:- importanţa proiectului de investiţii finanţat din creditul garantat şi/sau contractat şi subîmprumutat, din perspectiva contribuţiei finanţării din fonduri rambursabile/nerambursabile, post aderare, precum şi din perspectiva contribuţiei în cadrul reformelor sectoriale;- ponderea valorii împrumutului contractat în total portofoliu de credite existent, aflat în administrarea beneficiarului garantat sau subîmprumutat, precum şi modul de administrare a creditelor contractate anterior;- alte elemente considerate relevante pentru evaluarea riscului beneficiarului garantat sau subîmprumutat.3.12. Indicele de corecţie va avea valori cuprinse între 0 şi 0,40% şi se va aplica în sens pozitiv sau negativ asupra cuantumului comisionului la fondul de risc, determinat conform pct. 3.9.3.13. În cazul unităţilor administrativ-teritoriale la care nivelul comisionului la fondul de risc datorat de acestea se stabileşte la un nivel inferior celui calculat de Ministerul Economiei şi Finanţelor conform pct. 2.4, nivelul acestuia va fi aprobat prin ordin comun al ministrului economiei şi finanţelor şi al ministrului internelor şi reformei administrative, după consultarea prealabilă a Comitetului pentru finanţe publice locale, înfiinţat în temeiul Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.3.14. În cazul în care nu sunt elemente suficiente pentru aplicarea indicilor de corecţie menţionaţi anterior, rezultatul formulei de calcul aferente determinării comisionului la fondul de risc va avea în vedere numai rezultatele aferente variabilelor menţionate la pct. 3.1-3.8.3.15. În cazul împrumuturilor contractate în altă valută decât valuta de referinţă EUR, se va avea în vedere, pentru transformare, cursul de schimb comunicat de Banca Naţională a României, valabil pentru ziua întocmirii Notei privind stabilirea cuantumului comisionului la fondul de risc, ce urmează a fi supusă spre aprobare conducerii Ministerului Economiei şi Finanţelor. Modelul acestei note este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele norme tehnice.  +  Anexa -----la normele tehnice------------------MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELORDirecţia generală de trezorerie şi datorie publicăNr. ......../...........AprobatSecretar de statNOTĂprivind stabilirea cuantumuluicomisionului la fondul de risc
  *Font 9*
  Data analizei:
  Date generale privind tranzacţia
  Denumirea proiectului finanţat prin credit garantat sau împrumutat/subîmprumutat:
  Data semnării acordului de garanţie/subîmprumut:
  Valoarea creditului: în valuta de contract:
  echivalent EUR:
  Denumirea creditorului:
  Împrumutat:
  Garantat/subîmprumutat:
  Procedura de stabilire a cuantumului comisionului la fondul de risc
  Rezultat Valoarea stabilită conform documentelor justificative Punctajul obţinut conform Ordinului ministrului economiei şi finanţelor nr. ... Formula
  - clasa de performanţă financiară
  - valoarea ratei de recuperare a serviciului datoriei publice guvernamentale provenind din garanţii şi subîmprumuturi de stat la data de ...
  - valoarea împrumutului în EUR sau echivalent EUR
  - perioada de rambursare (nr. ani)
  Total
  Indice de corecţie +/-
  Observaţii (se vor avea în vedere explicaţii privind aplicarea indicilor de corecţie)
  REZULTAT FINAL (% comision fond de risc)
  Director general,....................Director general adjunct: ..........Şef serviciu: ......................Întocmit: ...........................---------