PROGRAMUL STRATEGIC din 14 mai 2008privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008     +  Articolul 1Programul strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, denumit în continuare program, include următoarele: a) eradicarea pestei porcine clasice la mistreţi; b) vaccinarea de urgenţă împotriva pestei porcine clasice la mistreţi; c) vaccinarea de urgenţă contra pestei porcine clasice cu un vaccin viu atenuat a porcinelor din exploataţiile nonprofesionale; d) monitorizarea şi controlul pestei porcine clasice.  +  Articolul 2În sensul prezentului program, expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) exploataţie de porcine - orice incintă cu profil agricol, cu unul sau mai multe adăposturi, în care porcinele sunt crescute ori ţinute permanent sau temporar; b) exploataţie comercială industrială de porcine - exploataţie înregistrată/autorizată sanitar-veterinar, aflată sub control sanitar-veterinar permanent şi în care se respectă reguli generale de biosecuritate; c) sistem industrial de creştere a porcinelor - sistem reprezentat de exploataţii autorizate/înregistrate sanitarveterinar, aflate sub control sanitar-veterinar permanent şi în care se aplică măsuri de biosecuritate; d) exploataţie nonprofesională de porcine - exploataţie de porcine în care acestea sunt crescute în mod tradiţional şi numai pentru asigurarea consumului familial.  +  Articolul 3Programul se aplică pe întreg teritoriul României.  +  Articolul 4 (1) Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor este autoritatea competentă pentru monitorizarea programului. (2) Autorităţile şi instituţiile publice cu atribuţii şi responsabilităţi în implementarea programului sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul program.  +  Articolul 5 (1) Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă stabileşte atribuţii şi responsabilităţi suplimentare pentru autorităţile şi instituţiile publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul program, precum şi pentru alte instituţii, pentru asociaţii profesionale sau pentru proprietarii de porcine. (2) În scopul aplicării prezentului program, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor va solicita sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.  +  Articolul 6Regulile generale de biosecuritate sunt stabilite prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului program.  +  Articolul 7 (1) Obligaţia respectării regulilor generale de biosecuritate prevăzute la art. 6 revine proprietarilor exploataţiilor de porcine înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, are termen permanent şi condiţionează aprobarea despăgubirilor în cazurile în care se înregistrează pagube datorate pestei porcine clasice. (2) În baza regulilor generale de biosecuritate prevăzute la art. 6, fiecare exploataţie de porcine dezvoltă şi implementează propriul plan de măsuri şi proceduri necesare pentru respectarea regulilor generale de biosecuritate; obţinerea înregistrării/autorizării sanitar-veterinare a exploataţiilor de porcine este condiţionată de avizarea planurilor de măsuri şi a procedurilor respective de către direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti. (3) Dacă se înregistrează pagube datorate pestei porcine clasice, despăgubirile se stabilesc şi se acordă proprietarilor exploataţiilor de porcine, conform prevederilor art. 26 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 1.415/2004 privind acordarea despăgubirilor pentru animalele tăiate, ucise sau altfel afectate, în vederea lichidării rapide a focarelor de boli transmisibile ale animalelor, cu modificările şi completările ulterioare, în condiţiile respectării prevederilor art. 6 şi art. 7 alin. (1) şi (2) din prezentul program.  +  Articolul 8Pentru asigurarea continuităţii acţiunilor de vaccinare din prezentul program se constituie un stoc de intervenţie, pentru vaccinul viu atenuat, momelile vaccinale, precum şi seturile de diagnostic necesare supravegherii prevăzute în prezentul program.  +  Articolul 9Achiziţionarea vaccinului viu atenuat, a momelilor vaccinale, precum şi a acelor şi seringilor necesare realizării vaccinării de urgenţă împotriva pestei porcine clasice în exploataţiile nonprofesionale de porcine, precum şi a vaccinării de urgenţă împotriva pestei porcine clasice la mistreţi şi a seturilor de diagnostic se realizează de către direcţiile sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit prevederilor legale în vigoare privind achiziţiile publice.  +  Articolul 10 (1) În scopul monitorizării şi gestionării programului şi al circulaţiei vaccinurilor antipestoase porcine pe teritoriul României se constituie, în cadrul serviciilor sanitarveterinare de stat, Reţeaua pentru monitorizarea programului. (2) Organizarea Reţelei pentru monitorizarea programului se stabileşte prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a hotărârii de aprobare a prezentului program.  +  Anexa ──────la program──────────AUTORITĂŢILE ŞI INSTITUŢIILE PUBLICEcu atribuţii şi responsabilităţi în aplicarea Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România în anul 2008I.1. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, în vederea aplicării şi monitorizarii programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) controlează aplicarea corectă şi în termenele stabilite a prevederilor programului; b) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari oficiali; c) stabileşte drepturile şi obligaţiile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru efectuarea acţiunilor din program; d) organizează, coordonează, gestionează şi controlează activitatea privind identificarea şi înregistrarea porcinelor; e) organizează şi controlează activităţile sanitar-veterinare efectuate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi pentru aplicarea prevederilor programului; f) asigură personalul necesar pentru activităţile de control şi eradicare a bolii; g) asigură fondurile necesare destinate achiziţionării tuturor tipurilor de vaccin antipestos porcin utilizate la vaccinarea de urgenţă a porcinelor domestice şi sălbatice pentru anul 2008; h) întocmeşte documentaţia necesară pentru obţinerea statusului de ţară sau zonă liberă ori oficial liberă de pestă porcină clasică şi dispune aplicarea măsurilor pentru menţinerea acestui status; i) realizează zonarea şi regionalizarea teritoriului României în relaţie cu pesta porcină clasică.I.2. Institutul de Diagnostic şi Sănătate Animală, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) stabileşte strategia laboratoarelor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, cu privire la diagnosticul pestei porcine clasice; b) coordonează activitatea de diagnostic de laborator al pestei porcine clasice; c) întocmeşte rapoartele epidemiologice, bazate pe interpretarea rezultatelor privind pesta porcină clasică; d) cooperează cu laboratorul comunitar de referinţă pentru pesta porcină clasică.I.3. Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) autorizează produsele medicinale imunologice contra pestei porcine clasice pentru comercializare în România; b) efectuează controlul calităţii seriilor de vaccin contra pestei porcine clasice, în conformitate cu prevederile Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, aprobat anual prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor; c) furnizează informaţii cu privire la produsele medicinale imunologice autorizate în România contra pestei porcine clasice.I.4. Direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, coordonează şi controlează aplicarea prevederilor prezentei hotărâri. Atribuţiile şi responsabilităţile direcţiilor sanitarveterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu privire la aplicarea şi monitorizarea programului se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.II.1. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) asigură sumele necesare acordării de despăgubiri proprietarilor de porcine, în condiţiile legii, în limita bugetului alocat; b) înregistrează în baza de date exploataţiile comerciale industriale de porcine, prin intermediul direcţiilor agricole şi pentru dezvoltare rurală judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti; c) asigură reducerea populaţiei de mistreţi prin efectuarea vânătorilor sezoniere aprobate suplimentar cotei aprobate; d) stabileşte criteriile pe baza cărora sunt alocate compensaţiile destinate activităţilor de eradicare a bolii; e) asigură, în maximum 60 de zile de la data înregistrării la direcţia pentru agricultură şi dezvoltare rurală judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, a documentaţiei aprobate de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, potrivit legii, sumele compensatorii pentru proprietarii ale căror animale au fost ucise ca urmare a aplicării programului, în conformitate cu prevederile legislaţiei europene în vigoare cu privire la sumele compensatorii acordate de Comisia Europeană şi cu prevederile legislaţiei naţionale în vigoare; f) asigură funcţionarea sistemului de colectare, transport şi neutralizare a cadavrelor, produselor şi subproduselor din carne de porcine domestice şi sălbatice; g) asigură aplicarea unui management corespunzător al politicii de creştere a animalelor pentru reducerea riscului apariţiei şi răspândirii bolilor animalelor; h) instruieşte proprietarii de animale pentru implementarea măsurilor de biosecuritate necesare prevenirii apariţiei şi răspândirii bolilor animalelor; i) asigură, prin disponibilizarea resurselor umane şi a mijloacelor materiale, supravegherea, profilaxia şi combaterea bolilor majore ale animalelor sălbatice; j) decide, împreună cu Ministerul Sănătăţii Publice, asupra condiţiilor de creştere a animalelor în oraşe şi municipii.II.2. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Direcţia generală de control silvic şi cinegetic, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) controlează, în limita competenţelor, îndeplinirea măsurilor stabilite de Centrul Naţional de Combatere a Bolilor; b) monitorizează cooperarea dintre medicii veterinari oficiali şi gestionarii fondurilor de vânătoare; c) verifică modul în care s-a realizat cota de recoltă aprobată, precum şi situaţia suplimentării cotelor; d) monitorizează şi controlează implementarea măsurilor care revin gestionarilor fondurilor de vânătoare, conform programului.II.3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de vânătoare, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) monitorizează şi controlează implementarea măsurilor care revin gestionarilor fondurilor de vânătoare, conform programului; b) cooperează cu direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în vederea implementării programului; c) pune la dispoziţia direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, efectivele de mistreţi; d) monitorizează şi evaluează densitatea populaţiei de mistreţi din fondul cinegetic al României.III. Ministerul Economiei şi Finanţelor, în vederea aplicării şi monitorizării programului, acţionează, prin Autoritatea Naţională a Vămilor, la punctele de trecere a frontierei de stat a României, pentru informarea călătorilor cu privire la unele restricţii sanitarveterinare dispuse ca urmare a evoluţiei pestei porcine clasice.IV. Ministerul Afacerilor Externe, în vederea aplicării şi monitorizării programului, are următoarele atribuţii şi responsabilităţi: a) transmite, prin canalele de comunicare proprii, către statele membre ale Uniunii Europene şi către organismele internaţionale interesate, situaţia epidemiologică din România şi măsurile dispuse de Centrul Naţional de Combatere a Bolilor şi de Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor; b) se informează, prin canalele de comunicare proprii, cu privire la situaţia epidemiologică internaţională referitoare la evoluţia bolilor majore ale animalelor, în special din ţările vecine şi din cele cu care România are relaţii comerciale, şi transmite către Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor şi ministerele implicate orice evoluţie care afectează sănătatea animalelor din România sau din sfera de interes comercial a României.____________