HOTĂRÂRE nr. 515 din 14 mai 2008pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi alte acţiuni prevăzute în alte programe naţionale, precum şi a tarifelor aferente acestora pentru anul 2008
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 15 alin. (5) şi al art. 48 alin. (2) lit. a), b), d) şi e) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 1. (2) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 2. (3) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de identificare şi înregistrare a porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 3. (4) Se aprobă acţiunile sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de identificare şi înregistrare a bovinelor pentru anul 2008, prevăzut în anexa nr. 4.  +  Articolul 2Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008 este structurat pe capitole şi secţiuni şi are în vedere supravegherea şi controlul bolilor animalelor domestice şi sălbatice şi a cauzelor care pot influenţa starea de sănătate a acestora, precum şi calitatea produselor de origine animală provenite de la acestea.  +  Articolul 3Obiectivele anuale ale programelor prevăzute la art. 1 au drept scop stabilirea statusului de sănătate a animalelor domestice şi sălbatice, a corelaţiei dintre bolile animalelor şi transmiterea acestora la om, precum şi asigurarea condiţiilor de igienă a produselor de origine animală provenite de la acestea şi destinate consumului uman.  +  Articolul 4Pentru situaţiile cu risc epidemiologic major, cu implicaţii pentru sănătatea publică şi economia naţională, determinat de apariţia unei pandemii, epidemii, boli emergente şi/sau boli transfrontaliere, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor solicită sprijinul Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, în condiţiile legii.  +  Articolul 5Se aprobă tarifele pentru anul 2008 aferente programelor menţionate la art. 1, prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 6Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2008.  +  Articolul 7 (1) Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2008. (2) Pentru vaccinarea de urgenţă a porcinelor domestice, fondurile necesare acoperirii costului aferent dozelor vaccinale utilizate se rambursează de către Comisia Europeană, cu până la 100%, iar costurile aferente manoperei de vaccinare cu până la 50%, în baza prevederilor Deciziei Consiliului Comunităţilor Europene 90/424/CEE privind anumite cheltuieli în domeniul veterinar, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene seria L, nr. 224 din 18 august 1990, cu amendamentele ulterioare. (3) Fondurile necesare acoperirii costului momelilor vaccinale utilizate pentru vaccinarea de urgenţă împotriva pestei porcine clasice la mistreţi, precum şi fondurile necesare acoperirii costurilor aferente testărilor de laborator pentru realizarea programului prevăzut la alin. (1) se rambursează de către Comisia Europeană, până la limita sumei de 2.500.000 euro, în baza prevederilor Deciziei Comisiei Europene 2007/782/CE de aprobare a programelor naţionale anuale şi plurianuale de eradicare, combatere şi monitorizare a anumitor boli ale animalelor şi zoonoze, prezentate de statele membre pentru 2008 şi următorii ani, precum şi a contribuţiei financiare a Comunităţii la aceste programe, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L, nr. 314 din 1 decembrie 2007.  +  Articolul 8Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea porcinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2008.  +  Articolul 9Fondurile necesare realizării acţiunilor din cadrul Programului acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor pentru anul 2008 se asigură din veniturile proprii şi subvenţii de la bugetul de stat din bugetul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor pe anul 2008.  +  Articolul 10Normele metodologice de aplicare a programelor prevăzute la art. 1 se aprobă, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor.  +  Articolul 11Pentru realizarea atribuţiilor referitoare la programele prevăzute la art. 1, direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti încheie contracte de servicii cu medicii veterinari de liberă practică, în condiţiile legii.  +  Articolul 12Până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cuantumul tarifelor aferente acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi acţiunilor de identificare şi înregistrare a bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor este cel prevăzut în Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 12/2007 privind aprobarea tarifelor pentru manopera acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, pentru anul 2007, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi.  +  Articolul 13La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 4/2008 privind aprobarea Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului pentru anul 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 80 din 1 februarie 2008.  +  Articolul 14 (1) Următoarele fapte constituie contravenţii şi se sancţionează după cum urmează: a) mişcarea porcinelor vii din exploataţiile nonprofesionale în alte localităţi decât localitatea de origine, indiferent de scop, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea porcinelor; b) transportul de porcine vii fără certificat sanitar-veterinar de sănătate şi formular de mişcare, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum şi cu confiscarea porcinelor; c) comercializarea cărnii, a produselor, a subproduselor şi a deşeurilor rezultate de la porcine din exploataţiile nonprofesionale, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea acestora; d) introducerea în unităţile de abatorizare a porcinelor vii provenite din exploataţii nonprofesionale, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum şi cu confiscarea întregii cantităţi de carne proaspătă şi a subproduselor obţinute în urma tăierii; e) introducerea în unităţile de procesare a cărnii proaspete şi subproduselor, provenite de la porcinele din exploataţiile nonprofesionale, cu amendă de la 20.000 lei la 30.000 lei, precum şi cu confiscarea acestora; f) nerespectarea prevederilor legale de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, în aplicarea măsurilor de control al pestei porcine clasice, cu amendă de la 10.000 lei la 20.000 lei; g) neefectuarea vaccinărilor pentru pesta porcină clasică de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, precum şi confirmarea frauduloasă a efectuării acesteia de către medicii veterinari oficiali din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu amendă de la 40.000 lei la 50.000 lei; h) neasigurarea corespunzătoare a spaţiilor etanşe pentru depozitarea temporară a cadavrelor de porcine de către proprietarii exploataţiei de animale înregistrate/autorizate sanitar-veterinar, în vederea colectării şi transmiterii acestora la o unitate de neutralizare a subproduselor de origine animală autorizată sanitar-veterinar, astfel încât să se evite apariţia oricărui risc de difuzare a unor boli infectocontagioase, cu amendă în valoare de 3.000 lei. (2) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. d) se sancţionează, pe lângă amenda contravenţională şi confiscarea, cu suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii de abatorizare pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, în condiţiile în care fapta a fost săvârşită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale. (3) Contravenţia prevăzută la alin. (1) lit. e) se sancţionează, pe lângă amenda contravenţională şi confiscarea, cu suspendarea autorizaţiei sanitar-veterinare de funcţionare a unităţii de procesare pentru o perioadă de la 3 la 6 luni, în condiţiile în care a fost săvârşită a doua oară în decurs de 6 luni de la aplicarea amenzii contravenţionale. (4) Uciderea şi distrugerea porcinelor vii, a cărnii, a produselor şi a subproduselor de origine animală confiscate se realizează prin sistemul oficial de ecarisare, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. (5) Cheltuielile care derivă din aplicarea măsurilor prevăzute la alin. (4) sunt suportate de către persoana fizică sau juridică ale cărei porcine vii, carne, produse şi subproduse de origine animală au fost confiscate, ucise şi distruse. (6) Nerespectarea prevederilor legale de către personalul autorităţilor şi instituţiilor publice prevăzute în anexa care face parte integrantă din Programul strategic privind monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România în anul 2008, implicat în aplicarea măsurilor de control al pestei porcine clasice, atrage, după caz, răspunderea administrativă, contravenţională sau penală a acestuia. (7) Constatarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se face de către inspectorii autorităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor competente, iar aplicarea sancţiunii se face de către directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, prin rezoluţie scrisă pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei. (8) Directorul executiv al direcţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti are obligaţia de a înştiinţa birourile unice din cadrul oficiilor registrului comerţului de pe lângă tribunale sau, după caz, autorităţile administraţiei publice locale care au autorizat funcţionarea operatorului economic despre aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) şi (3). (9) Sancţiunile contravenţionale prevăzute de prezenta hotărâre se aplică atât persoanelor fizice, cât şi persoanelor juridice.  +  Articolul 15Prevederile art. 14 referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 16Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:──────────────────p. Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Gheorghe Albu,secretar de statp. PreşedinteleAutorităţii Naţionale SanitareVeterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,Csutak-Nagy LaszloMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen Nicolăescup. Ministrul economiei şi finanţelor,Cătălin Doica,secretar de statBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 515.  +  Anexa 1PROGRAM 14/05/2008  +  Anexa 2PROGRAM 14/05/2008  +  Anexa 3PROGRAM 14/05/2008  +  Anexa 4PROGRAM 14/05/2008  +  Anexa 5TARIFELEaferente acţiunilor de supraveghere, prevenire şi control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, precum şi acţiunilor privind identificarea şi înregistrarea bovinelor, porcinelor, ovinelor şi caprinelor, efectuate de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi, pentru anul 2008
    *Font 9*
    ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐│Nr. │ │ ││crt.│ Acţiunea desfăşurată │ Tariful, exclusiv TVA │├────┼─────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────┤│ 1. │Inspecţia animalelor dispusă de direcţiile │ ││ │sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor │ ││ │judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti │20 lei/gospodărie │├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────┼───────────────────────┤│ 2. │Examinarea clinică a animalelor pentru │ │ ││ │suspiciunea bolilor majore: │a) bovine │2,0 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │b) ecvidee │2,0 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │c) ovine, caprine │1,0 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) porcine │2,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │e) carnasiere │1,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │f) păsări │0,8 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │g) albine, viermi de │ ││ │ │mătase etc. │1,5 lei/familie │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ 3. │Recoltări de probe de sânge pentru │a) animale mari │7,0 lei/cap de animal ││ │examene de laborator (serologice, ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │hematologice, biochimice, virusologice,│b) animale mici şi │ ││ │parazitologice etc.): │mijlocii │6,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │c) porcine │7,0 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) păsări │1,7 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │e) alte specii │1,0 lei/cap de animal │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ 4. │Recoltarea probelor de organe, ţesuturi│a) animale mari │21,0 lei/cap de animal ││ │şi a altor probe pentru analize de ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │laborator, efectuarea de necropsii la: │b) animale mici şi │ ││ │ │mijlocii │10,6 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │c) păsări │7,4 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) alte specii │ - ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │e) alte probe, │ ││ │ │inclusiv coprologice │2,4 lei/cap de animal │├────┼───────────────────────────────────────┴─────────────────────┼───────────────────────┤│ 5. │Teste rapide pentru diagnosticul mamitelor subclinice │5,3 lei/cap de animal ││ │ │(4 sferturi) │├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────┼───────────────────────┤│ 6. │Activităţi de depistare prin examen │a) tuberculinare test│ ││ │alergic: │unic │9,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │b) TCS │9,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │c) maleinare │1,0 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) paratuberculinare │1,0 lei/cap de animal │├────┼───────────────────────────────────────┴─────────────────────┼───────────────────────┤│ 7. │Recoltare probe sanitaţie, apă, furaje │3,2 lei/probă │├────┼───────────────────────────────────────┬─────────────────────┼───────────────────────┤│ 8. │Activităţi imunoprofilactice, conform │a) animale mari │5,0 lei/cap de animal ││ │Programului acţiunilor de supraveghere,├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │prevenire şi control al bolilor la │b) ovine, caprine │2,7 lei/cap de animal ││ │animale, al celor transmisibile de la ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │animale la om, protecţia animalelor şi │c) porcine │10,0 lei/cap de animal ││ │protecţia mediului: ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) carnasiere │5,7 lei/cap de animal │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ 9. │Lucrări de decontaminare, dezinfecţie, │a) în unităţi zoo- │14,8 lei/100 mp ││ │dezinsecţie, deratizare şi de │tehnice, de industrie│ ││ │necesitate: │alimentară, la gospo-│ ││ │ │dăriile populaţiei │ ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │b) în camere de incu-│ ││ │ │baţie, viermi de │ ││ │ │mătase etc. │1,5 lei/mp │├────┼───────────────────────────────────────┼─────────────────────┼───────────────────────┤│ 10.│Manopera privind identificarea şi │a) bovine │16,0 lei/cap de animal ││ │înregistrarea animalelor şi a mişcă- ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │rilor acestora, corectarea │b) ovine, caprine - │ ││ │eventualelor erori: │ două crotalii │3,5 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │c) ovine, caprine - o│ ││ │ │singură crotalie │2,9 lei/cap de animal ││ │ ├─────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │d) porcine │3,5 lei/cap de animal │└────┴───────────────────────────────────────┴─────────────────────┴───────────────────────┘_________