HOTĂRÂRE nr. 540 din 21 mai 2008privind trecerea unei părţi dintr-un imobil aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 401 din 28 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea unei părţi dintr-un imobil situat în municipiul Sibiu, judeţul Sibiu, aflat în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a părţii din imobilul menţionat la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acesteia.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolare, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 540.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa părţii dintr-un imobil aflat în administrareaAgenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară- Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu,care trece din domeniul public al statuluiîn domeniul privat al acestuia
  *Font 9*
  Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale imobilului Numărul de inventar atribuit de MEF Valoarea de inventar (lei)
  Municipiul Sibiu, Calea Dumbrăvii nr. 34, judeţul Sibiu Agenţia Naţională de Cadastru şi Publici- tate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu Pavilionul E2 Suprafaţă = 56 mp Anul construc- ţiei: 1985 61.991 (parţial) 1.902
  -----------