PROCEDURA DE REGLEMENTARE din 19 martie 1996a activităţilor economice şi sociale cu impact asupra mediului înconjurător
EMITENT
 • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 11 aprilie 1996  1. PRECIZĂRI CU CARACTER GENERAL1.1. AutoritatePrezenta reglementare este emisă, în conformitate cu Legea protecţiei mediului nr. 137/1995 (numita în continuare LPM), de către autoritatea centrala pentru protecţia mediului (numita în continuare ACPM) în baza art. 9 din LPM. Prezenta reglementare poate fi modificată numai de către ACPM, prin ordin, pentru conformarea cu alte prevederi legale în vigoare la data modificării, inclusiv pentru respectarea obligaţiilor internaţionale.1.2. ScopulPrezenta reglementare stabileşte procedura pentru evaluarea impactului asupra mediului, pentru solicitarea şi obţinerea acordului şi/sau, după caz, a autorizaţiei de mediu şi pentru alte elemente asociate acestora, în concordanta cu prevederile LPM şi cu obligaţiile internaţionale.2. DEFINIŢIICuvintele şi expresiile vor avea înţelesul lor comun şi obişnuit, dacă nu sunt definite altfel în LPM sau în prezenta reglementare.* Autoritatea centrala pentru protecţia mediului este Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului (numit în continuare ACPM).* Autoritatea teritorială pentru protecţia mediului este Agenţia de Protecţie a Mediului (numita în continuare ATPM) sau Administraţia Rezervatiei Biosferei "Delta Dunării" (numita în continuare ARBDD).* Construcţie şi montaj este un ansamblu de structuri fizice constînd în piese sau materiale componente. Termenul include lucrări de: construire; reconstruire; extindere sau reparare: dotări tehnico-edilitare, inclusiv rezervoare; lucrări de amenajare a spaţiilor publice; foraje; excavari; construcţii provizorii de şantier, necesare execuţiei lucrărilor de baza; activităţi de îndepărtare a pământului şi de curăţare a terenului, legate de pregătirea unei zone pentru asamblarea pieselor sau a materialelor, precum şi pentru asamblarea sau crearea de structuri fizice din materiale naturale, cum ar fi: sol, roca şi vegetaţie.În construcţie şi montaj nu sunt incluse lucrările de întreţinere şi de reparaţii curente ale clădirilor de orice fel, ale drumurilor, ale instalaţiilor şi echipamentelor tehnico-edilitare şi ale altor structuri fizice care nu necesita organizare de şantier, reparaţii capitale ale utilajelor, montajul acestora executat de unităţile furnizoare, forajele până la adincimi de 50 m pentru satisfacerea cerinţelor gospodariilor individuale.* Modificare cu construcţii şi montaj este orice schimbare însoţită de oricare dintre lucrările specificate la definiţia termenului construcţie şi montaj de mai sus, propusă la un obiectiv în funcţiune sau în proiectul unui obiectiv, care determina schimbarea specificatiilor sau capacităţilor iniţiale ale obiectivului, sau au ca efect creşterea emisiilor de poluanti.* Activitate existenta este: (1) orice activitate care se desfăşoară la data intrării în vigoare a LPM; (2) orice activitate întreruptă înainte de data intrării în vigoare a LPM şi care este reluată după această dată, cu condiţia sa nu fie însoţită de construcţie şi montaj.* Obiectiv este o unitate industriala, comercială, socială, economică şi altele cu impact sau risc de impact asupra calităţii factorilor de mediu.* Persoana este un individ, firma, corporatie, asociaţie, parteneriat, consortiu, societate mixtă, autoritate, entitate guvernamentală, comercială, juridică, recunoscută prin lege cu drepturi şi obligaţii.3. DOMENIUL DE APLICARE A REGLEMENTĂRII3.1. Competente3.1.1. Acordul de mediu: ACPM şi ATPM emit acorduri de mediu pentru acele obiective şi activităţi prevăzute de LPM, în conformitate cu competentele specificate în anexa nr. 1.3.1.2. Autorizaţia de mediu: ATPM emite autorizaţia de mediu pentru toate activităţile, cu excepţia cazurilor care fac obiectul unor reglementări speciale, cum ar fi: centrale nuclearo-electrice, reactoare de cercetare, uzine de fabricare a combustibilului nuclear, depozite finite de combustibil nuclear ars, precum şi importul, tranzitul, exportul de deşeuri de orice natura, importul şi exportul de culturi de microorganisme, de plante şi animale din flora şi fauna spontana.3.2. Categorii de obiective şi activităţi care necesita acorduri de mediu şi/sau autorizaţii de mediu
    CategoriaAcord de mediuAutorizaţie de mediu
    Obiectiv nou cu C+MDADA
    Obiectiv nou fără C+MNUDA
    Modificare cu C+MDADA**)
    Modificare fără C+MNUDA**)
    Activităţi existente, neprevăzute în anexa nr. IINUDA**)
    Activităţi noi din anexa nr. IIDADA
    Activităţi existente din anexa nr. IINU*)DA**)
  --------- Notă *) Cu excepţia celor prevăzute la pct. 8 lit. g) şi i) din anexa nr. II la LPM. Notă **) Cu program de conformare, dacă este cazul.3.2.1. Obiective şi activităţi noi:- Iniţierea unei lucrări de construcţii şi montaj la un obiectiv nou este permisă numai cu acord de mediu obţinut conform procedurii descrise în secţiunea 4.- Funcţionarea unui obiectiv nou este permisă numai cu autorizaţie de mediu obţinută conform procedurii descrise în secţiunea 5.3.2.2. Obiective şi activităţi existente- Modificarea cu construcţii şi montaj a unui obiectiv existent este permisă numai cu acord de mediu, iar funcţionarea obiectivului este permisă numai cu autorizaţie de mediu în conformitate cu secţiunile 4 şi, respectiv, 5.- Modificarea funcţionarii unui obiectiv existent este permisă cu autorizaţie de mediu obţinută conform procedurii descrise în secţiunea 5.- Continuarea unei activităţi existente prevăzute în anexa nr. II la LPM este permisă numai cu autorizaţie de mediu obţinută conform procedurii descrise în secţiunea 5. Activităţile prevăzute la pct. 8 lit. g) şi i) din anexa nr. II la LPM necesita şi acord de mediu obţinut conform procedurii descrise în secţiunea 4, iar activităţile prevăzute la pct. 8 lit. j) din anexa nr. II la LPM necesita numai acord de mediu obţinut conform procedurii descrise în secţiunea 4.- Continuarea unei activităţi existente, neprevăzută în anexa nr. II la LPM, este permisă numai cu autorizaţie de mediu obţinută conform procedurii descrise în secţiunea 5.- La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului unei activităţi, se urmează procedura specificată în secţiunea 8.3.3. Obiective şi activităţi care necesita studiu de impact3.3.1. Sunt necesare studii de impact asupra mediului pentru orice obiectiv sau activitate care poate să aibă un impact deosebit asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea sa.3.3.2. Poate avea impact deosebit asupra mediului prin natura, dimensiunea sau amplasarea ei orice activitate menţionată în anexa nr. II la LPM.3.3.3. Pentru orice alte activităţi cunoscute şi necuprinse în anexa nr. II la LPM, autoritatea competentă pentru protecţia mediului va folosi următoarele criterii de selecţie pentru a stabilit dacă aceste activităţi pot avea un impact deosebit asupra mediului: a) Caracteristicile proiectului sau ale activităţii:- dimensiunea proiectului;- cumularea cu alte proiecte;- utilizarea resurselor naturale;- generarea de deşeuri;- poluarea şi tulburarea vecinatatii;- riscul de accidente, având în vedere în mod deosebit substanţele sau tehnologiile folosite. b) Amplasarea proiectului sau a activităţiiSe va lua în considerare sensibilitatea zonelor geografice posibil a fi afectate de către proiect sau activitate, în special în ceea ce priveşte:- utilizarea actuala a terenului;- disponibilitatea relativă, calitatea şi capacitatea de regenerare a resurselor naturale din zona;- capacitatea mediului natural de asimilare a noxelor, acordind atenţie deosebită următoarelor categorii:* zone umede;* zone de coasta;* zone montane sau forestiere;* rezervaţii şi parcuri naturale;* zone clasificate sau protejate prin lege;* zone în care normele în vigoare privind calitatea mediului au fost deja depăşite;* zone cu populaţie densa;* zone peisagistice de importanţa istorica, arheologică sau culturală. c) Caracteristicile impactului potenţialEfectele deosebite potenţiale ale proiectului sau ale activităţii trebuie luat în considerare după criteriile stipulate la secţiunile 3.3.3. a) şi 3.3.3. b) de mai sus şi având în vedere, în special:- extinderea impactului (zona geografică şi populaţia afectate);- efectele transfrontiera ale impactului;- mărimea şi complexitatea impactului;- probabilitatea impactului;- durata, frecventa şi reversibilitatea impactului.4. ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIUEtapele procedurii de emitere a acordului de mediu sunt sistematizate în schemele nr. I, II şi III.4.1. Titularul proiectului sau al activităţii este obligat să depună la ATPM:- cererea pentru eliberarea acordului de mediu;- descrierea proiectului sau a activităţii, cu principalele informaţii din care să rezulte date privind impactul asupra mediului;- nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dacă este cazul;- dovada plăţii taxei de autorizare;- dovada ca a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr. 3.4.2. ATPM analizează documentele prevăzute în secţiunea 4.1. de mai sus, încadrează acţiunea propusă în tipurile de obiective şi activităţi care se supun sau nu studiilor de impact asupra mediului, stabileşte competenţa de emitere a acordului de mediu. Pentru obiectivele sau activităţile care necesita studiu de impact, ATPM solicita informaţii suplimentare de studiu preliminar de impact, dacă este cazul, şi, când se considera necesar, verifica pe teren veridicitatea datelor prezentate. Pentru obiectivele care nu necesita studii de impact asupra mediului, ATPM solicita informaţii suplimentare, dacă este cazul, procedura de reglementare continuind cu etapele specificate la secţiunea 4.4.4.3. Obiective şi activităţi care necesita studii de impact4.3.1. ATPM, împreună cu titularul proiectului sau al activităţii, şi, după caz, cu un colectiv de analiza tehnica stabilit de ATPM şi format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberării acordului de mediu, analizează scopul acţiunii propuse şi stabileşte dacă proiectul sau activitatea poate fi reglementată pe linie de protecţie a mediului.În cazul în care proiectul sau activitatea poate fi reglementată, ATPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate în urma analizei, care vor fi tratate în studiul de impact asupra mediului şi urmărite în raport la acest studiu. La întocmirea indrumarului, ATPM ia în considerare şi eventualele comentarii primite din partea publicului. Îndrumarul va fi comunicat titularului o dată cu lista avizelor necesare eliberării acordului de mediu în termen de 3 zile de la data analizei. Pentru obiectivele care sunt de competenţa ACPM, propunerea de îndrumar şi lista avizelor necesare vor fi transmise de ATPM în acelaşi termen.4.3.2. După executarea studiului de impact conform metodologiei din anexa nr. 4 şi indrumarului specificat la secţiunea 4.3.1., titularul proiectului sau al activităţii prezintă la ATPM raportul privind studiul de impact cu toate alternativele analizate, inclusiv cea de renunţare la activitatea propusă. Conţinutul minim al raportului la studiul de impact este prezentat în anexa nr. 5.4.3.3. ATPM şi, după caz, colectivul de analiza tehnica analizează raportul la studiul de impact, îl accepta sau dispune refacerea motivată a acestuia.4.3.4. Raportul acceptat este supus dezbaterii publice de către ATPM, consemnind observaţiile şi concluziile rezultate. Aceasta etapa se organizează şi se desfăşoară conform anexei nr. 3.4.3.5. După realizarea dezbaterii publice, ATPM ia decizia dacă se continua procedura de reglementare, decizie care se aduce la cunoştinţa titularului proiectului sau al activităţii. Principalele aspecte, în ordinea importantei, care vor fi avute în vedere la luarea deciziei, sunt următoarele:- riscul pentru viaţa populaţiei din zona;- afectarea stării de sănătate a populaţiei;- încadrarea în normele în vigoare a concentraţiilor maximum admise de poluanti evacuaţi în mediu;- îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;- asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţa;- rezolvarea unor probleme de ordin social;- utilitatea publică;- valorificarea raţională a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;- realizarea obiectivelor planurilor şi programelor aprobate.Pentru obiectivele de investiţii şi pentru activităţile care sunt de competenţa de reglementare a ACPM, decizia se ia după consultarea prealabilă a acestei autorităţi.4.3.6. Dacă decizia este favorabilă, titularul proiectului sau al activităţii va prezenta, la ATPM, următoarele documente:- memoriu tehnic întocmit conform normativului de conţinut, prezentat în anexa nr. 6;- actele de reglementare (avize sau autorizaţii), studiile, buletinele de analiza şi alte documente cerute în secţiunea 4.3.1.;- studiul de impact asupra mediului.Aceste documente se depun în doua exemplare, pentru obiectivele de investiţii şi pentru activităţile reglementate de ACPM.4.3.7. ATPM şi, după caz, colectivul de analiza tehnica analizează documentele prezentate şi menţionate în secţiunea 4.3.6. şi dispune refacerea, completarea sau expertizarea, dacă este cazul.ATPM înaintează la ACPM, pentru obiectivele şi activităţile din competenţa ACPM, un exemplar din documentele menţionate în secţiunea 4.3.6. cu un punct de vedere care va prezenta şi etapele următoare ale reglementării. ACPM, în cazul unor neclaritati constatate din analiza materialelor transmise de către ATPM, poate efectua verificări pe teren şi dispune, după caz, expertizele tehnice necesare.Modelul şi conţinutul minim al acordului de mediu sunt prevăzute în anexa nr. 7.4.3.8. În urma celor constatate şi a analizelor efectuate, ATPM sau ACPM ia decizia finala privind emiterea acordului de mediu pentru obiectivele şi activităţile din competenţa sa şi o face publică prin afişare la sediul ATPM. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate, la cerere, la sediul ATPM, după un program care se afişează. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen, ATPM sau ACPM, după caz, eliberează acordul de mediu sau respinge motivat eliberarea acestuia.4.4. Pentru obiective şi activităţi care nu necesita studii de impact asupra mediului4.4.1. Împreună cu titularul şi cu un colectiv de analiza tehnica format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberării acordului de mediu, ATPM analizează scopul obiectivului sau al activităţii şi stabileşte dacă proiectul poate fi reglementat pe linie de protecţie a mediului. În cazul în care proiectul poate fi reglementat, ATPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate în urma analizei şi îl comunică titularului o dată cu lista celorlalte avize necesare emiterii acordului de mediu.4.4.2. După primirea indrumarului şi a listei specificate în secţiunea 4.4.1., titularul proiectului prezintă ATPM următoarele documente:- memoriul tehnic întocmit conform anexei nr. 6;- avizele menţionate anterior.4.4.3. ATPM consemnează şi analizează observaţiile publicului, analizează documentele menţionate la secţiunea 4.4.2. şi dispune, după caz, completarea sau respingerea motivată a acestora. Documentele refăcute sunt de asemenea, analizate de ATPM.4.4.4. În urma analizelor efectuate, ATPM ia decizia finala privind emiterea acordului de mediu şi o face publică prin afişare la sediul propriu. Documentele care au stat la baza deciziei pot fi consultate, la cerere, la sediul ATPM, după un program care se afişează. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM eliberează acordul de mediu sau respinge motivat eliberarea acestuia.Modelul şi conţinutul minim al acordului de mediu sunt prevăzute în anexa nr. 7.4.5. Respingerea solicitării acordului de mediu4.5.1. Acordul de mediu nu se emite, dacă nici o varianta a proiectului prezentat nu prevede eliminarea efectelor negative asupra mediului, raportate la standardele şi reglementările în vigoare.4.5.2. Respingerea eliberării acordului de mediu de către autoritatea competentă, decisa în urma uneia dintre analizele prevăzute în secţiunea 4, va fi comunicată în scris titularului solicitării împreună cu motivarea legală a acesteia.5. ETAPELE PROCEDURII DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIUEtapele procedurii de emitere a autorizaţiei de mediu sunt sistematizate în schemele nr. IV şi nr. V.5.1. La solicitarea unei autorizaţii de mediu sau cu minimum 30 de zile (90 de zile în cazul în care este nevoie de dezbatere publică sau bilanţ de mediu) înainte de expirarea unei autorizaţii de mediu existente, titularul obiectivului sau al activităţii este obligat să depună la ATPM:- cererea pentru eliberarea autorizaţiei de mediu;- fişa de prezentare şi o declaraţie având conţinutul cuprins în anexa nr. 8;- dovada plăţii taxei de autorizare;- dovada ca a făcut publică solicitarea prin cel puţin una dintre metodele de informare specificate în anexa nr. 3;- nota privind stadiul de realizare a programului de conformare existent, dacă este cazul;- alte acte sau documente relevante, după caz, care pot susţine cererea, ca de exemplu: documente în vigoare care reglementează obiectivul su activitatea; automonitorizarea emisiilor conţinând date privind noxele evacuate; rapoarte de control din partea organelor care au verificat obiectivul sau activitatea.5.2. ATPM analizează documentele prevăzute în secţiunea 5.1. şi stabileşte dacă sunt necesare informaţii sau documente suplimentare.Dacă procedura de emitere a unei noi autorizaţii de mediu va depăşi perioada stabilită conform secţiunii 5.1., ATPM poate decide prelungirea valabilităţii autorizaţiei de mediu existente cu diferenţa de timp necesară, motivată tehnic şi consemnată oficial pe exemplarele de autorizaţie ale titularului şi ale ATPM.5.3. Dacă obiectivul sau activitatea poate fi autorizata pe baza documentelor prezentate, ATPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu prin afişare la sediul propriu. Documentele care au stat la baza acesteia vor putea fi consultate după un program care se afişează. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM eliberează autorizaţia de mediu.Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 9.5.4. Dacă obiectivul sau activitatea nu poate fi autorizata pe baza documentelor prezentate, ATPM, împreună cu titularul obiectivului sau al activităţii şi cu colectivul de analiza tehnica format din reprezentanţi ai administraţiei publice locale şi ai organelor emitente ale avizelor prealabile necesare eliberării autorizaţiei de mediu, analizează scopul obiectivului sau al activităţii şi necesitatea efectuării bilanţului de mediu şi/sau a unui program de conformare.În cazul în care colectivul de analiza tehnica stabileşte ca este necesar un bilanţ de mediu, ATPM întocmeşte îndrumarul cu problemele rezultate din analiza efectuată. La întocmirea indrumarului, ATPM va avea în vedere conţinutul anexei nr. 10 şi eventualele comentarii primite din partea publicului. Îndrumarul va fi comunicat titularului o dată cu lista autorizaţiilor necesare, în termen de 3 zile de la data încheierii analizei.5.5. După executarea bilanţului de mediu conform indrumarului, titularul obiectivului sau al activităţii prezintă la ATPM un raport cu concluziile bilanţului de mediu.5.6. Raportul cu concluziile bilanţului de mediu este supus dezbaterii în conformitate cu procedura prezentată în anexa nr. 3.5.7. După realizarea dezbaterii publice şi analizarea rezultatelor acesteia, ATPM stabileşte dacă emite autorizaţia de mediu cu sau fără un program de conformare.5.8. Programul de conformare se stabileşte de către ATPM cu consultarea colectivului de analiza tehnica, de comun acord cu titularul obiectivului sau al activităţii, prin negociere, conform prevederilor secţiunii 6 şi raspunzind conţinutului din anexa nr. 11.5.9. Titularul obiectivului sau al activităţii prezintă la ATPM, după acceptarea programului de conformare, după caz, următoarele documente:- bilanţul de mediu;- actele de reglementare prealabile emiterii autorizaţiei de mediu;- fişa de prezentare şi declaraţia completată cu instrucţiuni de întreţinere şi de exploatare a instalaţiilor de depoluare;- programul de conformare în redactare finala.5.10. ATPM, cu consultarea colectivului de analiza tehnica, analizează documentele specificate la secţiunea 5.9., accepta sau solicita, după caz, completarea sau revizuirea acestora şi elaborează proiectul autorizaţiei de mediu, stabilind perioada de valabilitate (conform secţiunii 5.12.) şi condiţiile de funcţionare.Modelul şi conţinutul minim al autorizaţiei de mediu sunt prezentate în anexa nr. 9.5.11. ATPM face publică decizia de emitere a autorizaţiei de mediu prin afişare la sediul propriu, iar documentele care au stat la baza deciziei vor putea fi consultate la sediul ATPM după un program care se afişează. Decizia poate fi contestată în termen de maximum 30 de zile de la anuntare. La expirarea acestui termen ATPM eliberează autorizaţia de mediu.5.12. Perioada de valabilitate5.12.1. Perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu este de maximum 5 ani, în fără situaţiilor în care se constata nerespectarea condiţiilor impuse la emiterea autorizaţiilor.5.12.2. Criteriile care stau la baza deciziei privind perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu includ:- gradul de fluctuatie a parametrilor tehnologici;- fiabilitatea şi gradul de uzura a instalaţiilor;- impactul asupra sănătăţii populaţiei şi factorilor de mediu;- riscul de poluari accidentale;- automonitorizarea emisiilor.5.13. Respingerea autorizăriiAutorizaţia de mediu nu se emite:- dacă nici o varianta a programului de conformare nu prevede încadrarea în condiţiile care permit autorizarea, raportate la standardele şi reglementările în vigoare;- dacă titularul obiectivului sau al activităţii nu respecta obligaţiile ce îi revin prin prezenta procedura.6. PROGRAMUL DE CONFORMARE6.1. Utilizarea programului de conformareProgramul de conformare este necesar pentru orice obiectiv care continua sau care încetează activitatea şi care aduce prejudicii mediului prin funcţionarea curenta sau anterioară. Evaluarea prejudiciilor se realizează prin bilanţul de mediu, raportind starea mediului şi măsurile necesare de remediere la standardele şi reglementările în vigoare. Programul stabileşte măsurile de conformare şi etapele necesare realizării acestora.6.2. Conţinutul programului de conformareProgramul de conformare va răspunde normelor de conţinut din anexa nr. 11. Programul de conformare poate avea doua secţiuni: a) măsuri pentru reducerea efectelor prezente şi viitoare ale activităţilor asupra mediului; b) măsurile de remediere a efectelor activităţilor anterioare asupra mediului.6.3. Baza programului de conformareATPM accepta introducerea în autorizaţia de mediu a programului de conformare, numai dacă, la solicitarea reglementării, titularul activităţii: a) dovedeşte ca modificările necesare pentru conformarea imediata nu sunt fezabile tehnic şi/sau economic; b) dovedeşte ca în perioada de conformare nu se vor produce daune semnificative asupra mediului şi sănătăţii publice; c) se angajează să asigure fondurile necesare pentru realizarea programului de conformare la termenele propuse.6.4. Factorii participanţi la elaborarea programului de conformareLa elaborarea proiectului de program de conformare şi la negocierea acestuia participa titularul activităţii, ATPM, colectivul de analiza tehnica şi, după caz, ACPM.6.5. Documente folosite pentru elaborarea programului de conformareLa elaborarea programului de conformare se iau în considerare:- concluziile bilanţului de mediu;- constatările şi sarcinile stabilite de organele de control care răspund de protecţia factorilor de mediu, precum şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale;- date deţinute de titularul activităţii şi de organele locale ale administraţiei publice privind emisia şi imisia poluantilor în mediu;- studii, oferte, diverse materiale de documentare etc.;- sugestiile şi propunerile primite de la populaţie şi de la asociaţiile neguvernamentale cu ocazia dezbaterii publice a raportului privind studiul de impact asupra mediului.6.6. Etapele elaborării programului de conformare6.6.1. Titularul activităţii întocmeşte un proiect de program de conformare, cu termene realizabile, cu responsabilităţi şi cu identificarea celor cărora li s-a repartizat sarcina de executare a măsurilor programului de conformare.6.6.2. Titularul activităţii prezintă proiectul de program, împreună cu o nota de fundamentare, fiecărui membru al colectivului de analiza tehnica pentru punct de vedere.6.6.3. Pe baza observaţiilor şi a propunerilor primite, titularul activităţii completează şi imbunatateste proiectul de program de conformare.6.6.4. Titularul activităţii prezintă la ATPM proiectul de program de conformare completat şi îmbunătăţit, împreună cu nota de fundamentare, observaţiile şi propunerile primite de la autorităţile consultate şi menţionate la secţiunea 6.6.2.6.6.5. ATPM analizează proiectul programului de conformare, îl accepta sau dispune completarea sau refacerea acestuia, cu eventualitatea negocierii unor propuneri ale autorităţilor consultate.6.7. Durata programului de conformare6.7.1. La negocierea termenelor din programul de conformare, ATPM va lua în considerare angajamentele titularului activităţii din care să rezulte ca instituirea modificărilor cerute nu îi depăşeşte posibilităţile financiare.6.7.2. Durata programului de conformare va avea în vedere perioada minima necesară realizării măsurilor stabilite în funcţie de disponibilităţile financiare şi tehnice ale titularului proiectului sau al activităţii.6.7.3. Un program de conformare nu poate depăşi perioada de valabilitate a autorizaţiei de mediu, cu excepţia măsurilor de remediere a prejudiciilor aduse mediului prin activităţi anterioare.7. REVIZUIREA SAU SUSPENDAREA ACORDULUI DE MEDIU ŞI A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU7.1. Revizuirea acordului de mediu şi a autorizaţiei de mediu7.1.1. Titularul proiectului sau al activităţii va informa în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului ori de cîte ori exista o schimbare de fond a datelor care au stat la baza eliberării acordului de mediu sau a autorizaţiei de mediu.7.1.2. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului stabileşte dacă este necesară revizuirea acordului de mediu sau a autorizaţiei de mediu.7.1.3. Cererile pentru revizuirea acordului de mediu urmează procedura descrisă în secţiunea 4, iar cererile pentru revizuirea autorizaţiei de mediu urmează procedura descrisă în secţiunea 5 de mai sus.7.2. Revizuirea programului de conformare7.2.1. La schimbarea titularului activităţii şi în urma efectuării bilanţului de mediu, conţinutul programului de conformare se reface, specificîndu-se sursa de finanţare şi responsabilitatea, dacă este necesar. Modificarea termenelor în programele de conformare este permisă numai dacă acestea se reduc ca timp de realizare a măsurilor.7.2.2. Dacă titularul activităţii nu respecta termenele negociate şi stipulate în programul de conformare din cauze obiective ce nu îi pot fi imputate, ATPM poate proceda la decalarea termenelor iniţiale.7.3. Suspendarea acordului de mediu şi a autorizaţiei de mediu7.3.1. Acordul de mediu sau autorizaţia de mediu se suspenda după o somaţie prealabilă cu termen, pentru nerespectarea prevederilor menţionate, inclusiv pentru nerealizarea prevederilor programului de conformare.7.3.2. Somaţia va include o descriere a motivului pentru suspendare. În somaţie se va menţiona o perioadă de timp până la intrarea în vigoare a suspendării.7.3.3. La expirarea perioadei de răspuns din somaţie, autoritatea competentă suspenda acordul de mediu sau autorizaţia de mediu. Perioada de suspendare se menţine până la eliminarea cauzelor, dar nu mai mult de 6 luni.7.3.4. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului dispune, după expirarea termenului de suspendare, oprirea execuţiei proiectului sau încetarea activităţii. Dispoziţia de încetare este executorie.8. ETAPELE PROCEDURII IN CAZUL SCHIMBĂRII PROPRIETARULUI SAU A DESTINAŢIEI ACTIVITĂŢII ŞI AL ÎNCETĂRII ACTIVITĂŢII8.1. La schimbarea destinaţiei sau a proprietarului oricăreia dintre activităţile menţionate în anexa nr. II la LPM sau al oricăreia dintre obiectivele aferente acestora, şi în alte situaţii apreciate de ATPM, fostul proprietar efectuează bilanţul de mediu şi îl prezintă autorităţii competente pentru protecţia mediului, în scopul eliberării unei noi autorizaţii de mediu cu program de conformare, dacă este cazul, conform procedurii descrise în secţiunea 5.8.2. Orice titular de obiectiv, proiect sau activitate care încetează o activitate generatoare de impact asupra mediului va înainta autorităţii competente pentru protecţia mediului, într-un termen negociat cu aceasta, un bilanţ de mediu care să descrie efectele asupra mediului ale activităţilor anterioare. După analizarea bilanţului de mediu, autoritatea competentă pentru protecţia mediului negociază un program de conformare, în cazul în care este necesar, conform secţiunii 6, cu atenţie specială asupra secţiunii 6.2.b).9. DISPOZIŢII FINALE9.1. În situaţiile în care procedura de emitere a autorizaţiei de mediu necesita o perioadă de tranzitie pentru aprofundarea unor aspecte tehnice şi sociale care decurg din elaborarea bilanţului de mediu şi din dezbaterea publică, ATPM stabileşte condiţiile provizorii de funcţionare până la finalizarea procedurii de autorizare. Funcţionarea provizorie este acceptată cu condiţia ca titularul să depună toate eforturile pentru satisfacerea cerinţelor de autorizare.9.2. Studiile de impact, bilanţul de mediu sau alte analize de evaluare a impactului vor fi elaborate doar de unităţi specializate, persoane fizice sau juridice atestate conform criteriilor de calificare stabilite prin ordin al ACPM.9.3. Cerinţele din LPM pentru atestarea unităţilor specializate, a persoanelor fizice sau juridice nu vor fi aplicate în cazul studiilor de impact contractate înaintea intrării în vigoare a regulamentului de atestare.9.4. Pentru respectarea procedurii de reglementare, a prevederilor LPM şi pentru operativitate în soluţionarea cererilor, titularii proiectelor sau ai activităţilor se vor informa, în prealabil, la autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, asupra procedurii de autorizare, posibilităţii de obţinere sau nu a acordului de mediu şi a autorizaţiei de mediu.9.5. Titularul proiectului sau al activităţii poate fi reprezentat printr-o persoană imputernicita potrivit legii, în oricare dintre etapele prezentei proceduri de reglementare.9.6. Autorităţile competente pentru protecţia mediului instituie Registrul acordurilor de mediu şi Registrul autorizaţiilor de mediu, în care înscrierea se face în ordinea emiterii acestor acte de reglementare. Numărul acordului de mediu sau al autorizaţiei de mediu este numărul de ordine din aceste registre. Registrele sunt publice şi se pot consulta de către cei interesaţi la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului, după un program care se afişează.9.7. Acordul de mediu şi autorizaţia de mediu se eliberează în trei exemplare, din care autoritatea competentă pentru protecţia mediului transmite un exemplar titularului, un exemplar se ataşează la documentele care au stat la baza emiterii actului de reglementare şi un exemplar se ataşează dosarului-anexa la registru.9.8. Reglementarea activităţilor care conduc la efecte deosebite în caz de avarii, calamitaţi, poluari accidentale sau fenomene naturale extraordinare va avea prioritate în eliberarea actelor de reglementare.9.9. Autoritatea competenţa pentru protecţia mediului va pune la dispoziţie, pentru consultare publică, la cerere, orice document sau data obţinute sau rezultate din: a) analiza unei cereri pentru un acord de mediu sau pentru o autorizaţie de mediu; b) verificările unui obiectiv, efectuate pe parcurs sau din culegerea altor informaţii privind starea mediului; c) luarea unei măsuri de punere în aplicare.9.10. Nu se vor pune la dispoziţie, spre analiza publică, decît dacă punerea lor la dispoziţie este cerută prin obligaţiile internaţionale, următoarele: a) informaţiile confidenţiale sau de afaceri a căror difuzare poate cauza dăuna economică; b) informaţii care pot compromite sau împiedica în alt fel o investiţie în curs; c) informaţii care pot dezvălui adresa sau/şi identitatea unui martor care are o teama justificată pentru siguranţa proprie; d) informaţii care constituie secret de stat.9.11. La cererea ATPM, deţinătorul autorizaţiei de mediu va raporta anual acesteia lista poluantilor evacuaţi în mediu în anul calendaristic precedent, precum şi orice alte date necesare procesului de inventariere a emisiilor la nivel naţional.9.12. Pentru eliberarea acordului de mediu care intră în competenţa ACPM, direcţia de specialitate din ACPM poate delega ATPM sa reglementeze activitatea propusă.9.13. Direcţia de specialitate din cadrul ACPM îndruma, controlează şi urmăreşte activitatea de reglementare a ATPM.9.14. Costurile legate de revizuirea, refacerea sau expertizarea documentelor care stau la baza eliberării actelor de reglementare, precum şi cele legate de mediatizarea activităţilor şi consultarea publicului sunt suportate de către titularul proiectului, al obiectivului sau al activităţii.9.15. Anexele la prezenta reglementare fac parte integrantă din aceasta.  +  Anexa 1COMPETENTAde emitere a acordului de mediu
    Nr. crt.ActivitateaACPMATPM
    1.AutostrăziToate-
    2.Şosele cu flux intensDrumuri naţionale cu patru benzi de circulaţieDrumuri naţionale cu două benzi de circulaţie
    3.Alte drumuri-Drumuri naţionale sau judeţene cu două benzi de circulaţie, judeţene sau comunale
    4.Drumuri din ariile protejateÎn ariile protejate de interes naţionalÎn ariile protejate de interes judeţean şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
    5.Parcări pentru staţionare (pe terenuri sau în clădiri)Pentru mai mult de 1.000 de locuriSub 1.000 de locuri
    6.Linii noi de transport în comunLinii interjudeţeneLinii judeţene, urbane, locale etc.
    7.Linii noi de cale ferată, dublarea sau extinderea celor existenteIdem 6Idem 6
    8.Instalaţii feroviare-Toate
    9.Instalaţii portuare pentru navele companiilor publice de navigaţieToate-
    10.PorturiMaritimeFluviale şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
    11.Căi navigabileCu trafic internaţionalCu trafic local
    12.AeroporturiInternaţionaleCu trafic majoritar naţional
    13.Aeroporturi şi helioporturi-Toate
    14.Aeroporturi şi helioporturi În arii protejateÎn arii protejate de interes naţionalîn arii protejate de interes judeţean şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"
    15.Centrale nuclearo-electriceToate-
    16.Reactori de cercetareToate-
    17.Uzine de fabricare a combustibilului nuclearToate-
    18.Depozite finale de combustibil nuclear arsToate-
    19.Instalaţii destinate extragerii de combustibil nuclearToate-
    20.Instalaţii generatoare de radiaţii ionizante-Toate
    21.Instalaţii termoenergeticeCare fac parte din Sistemul energetic naţionalRestul
    22.Centrale hidroelectricePe cursurile de apă care reprezintă frontieră de stat sau cu lacuri de acumulare mai mari de 5 mil. m3Restul
    23.Instalaţii geotermice-Toate
    24.Uzine de gaz, cocserii, instalaţii de lichefiere a cărbunelui-Toate
    25.Prospectarea şi explorarea resurselor mineraleDin Marea Neagră şi ariile protejate de interes naţionalRestul
    26.Exploatarea resurselor mineraleMai mari de 100.000 tone/anRestul
    27.Instalaţii de transport prin conducte al combustibilului sau carburanţilorTransnaţionale şi transjudeţeneRestul
    28.Linii aeriene şi subterane de cabluri de înaltă tensiuneIdem 27Idem 27
    29.Rezervoare destinate stocărilor de gaz, combustibil sau carburanţiConstituite ca rezerve naţionaleAferente activităţilor economico-sociale
    30.Depozite de resurse mineraleDepozite de interes naţionalAltele
    31.Construcţii de maşini, inclusiv mijloace de transport pentru hidrocarburi şi deşeuri periculoase- autovehicule peste 20.000 buc./anRestul
    - de transport substanţe şi deşeuri periculoase
    32.Lucrări şi amenajări hidrotehniceCare se regăsesc pe teritoriul a două sau mai multe judeţe şi în zona costierăRestul
    33.Scheme de amenajare a bazinelor hidrografice Care depăşesc teritoriul unui judeţcare se regăsesc pe teritoriul a două sau mai multe judeţe şi în zona costierăRestul
    34.Lucrări de amenajări hidroameliorativeCare se regăsesc pe teritoriul a două sau mai multe judeţe şi în zona costierăRestul
    35.Lucrări de îmbunătăţiri funciareCare se regăsesc pe teritoriul a două sau mai multe judeţeRestul
    36.Depozite destinate stocării temporare a deşeurilor periculoase şi radioactiveToate-
    37.Depozite definitive de deşeuri periculoase şi radioactiveToate-
    38.Instalaţii de prelucrare şi tratare a deşeurilor radioactiveToate-
    39.Cimitire-Toate
    40.Descărcarea şi/sau depozitarea de materiale inerte, bioactive sau deşeuri stabilizatePentru municipiiRestul localităţilor
    41.Instalaţii de sortare, tratare, reciclare a deşeurilor, altele decât cele periculoase şi radioactiveInstalaţii la nivel regionalRestul
    42.Incinerarea deşeurilor de orice naturăToate-
    43.Depozite provizorii pentru deşeuri sub formă lichidă, solidă sau păstoasă (mâloasă)-Toate
    44.Instalaţii de epurare a apelor uzatePentru municipiiRestul
    45.Obiective şi activităţi aparţinând Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne şi Serviciului Român de InformaţiiToate-
    46.Teleferice şi teleschiuri-Toate
    47.Piste pentru autovehicule-Toate
    48.Tunuri de zăpadă-Toate
    49.StadioaneMai mari de 50.000 locuriRestul
    50.Parcuri de distracţie şi zone verzi, altele decât cele aprobate prin planuri de urbanism-Toate
    51.Oţelării şi alte unităţi siderurgiceCu o producţie mai mare de 3 x 106 tone/anRestul
    52.Uzine de metale neferoaseToate-
    53.Instalaţii pentru producere de apă greaToate-
    54.Sinteza produselor chimiceRafinării de petrol, fabrici de acid sulfuric, azotic, clorhidric, fibre sintetice şi artificiale, coloranţi, vulcacite, intermediari, schimbători de ioniRestul
    55.Depozite pentru stocare produse chimiceToxice şi periculoaseRestul
    56.Fabrici de exploziv şi de muniţiePentru domeniul militarRestul
    57.Abatoare şi măcelăriiCu o capacitate mai mare de 5.000 tone/anRestul
    58.Fabrici de ciment-Toate
    59.Fabrici de celuloză şi hârtieCu o capacitate mai mare de 100.000 tone/anRestul
    60.Fabrici de sticlăCu o capacitate mai mare de 20.000 tone/anRestul
    61.Fabrici care produc panouri de aglomerate-Toate
    62.Fabrici de lianţi-Toate
    63.Instalaţii pentru prelucrarea lemnului-Toate
    64.Instalaţii pentru produse textile şi de pielărie-Toate
    65.Fabricarea produselor de uz fitosanitar, îngrăşăminte chimiceToate-
    66.Comercializarea şi utilizarea produselor de uz fitosanitar şi a substanţelor periculoase-Toate
    67.Instalaţii de depozitare a produselor petroliere, petrochimice şi chimiceConform competenţelor de la pct. 54 pentru orice activitate economico-socialăConform competenţelor de la pct. 54 pentru orice activitate economico-socială
    68.Fabricarea produselor alimentare şi agrotehniceAmidon, glucoză, dextroză, zahăr, spirt peste 1.000 hl/ziRestul, cu excepţia celor în sistem gospodăresc
    69.Unităţi de ecarisaj-Toate
    70.Scoaterea din circuitul agricol sau silvicSuprafeţe mai mari de 1 haRestul
    71.Exploatarea de materiale nefolosite în scopul producerii de energieCariere de marmurăRestul
    72.Amenajări şi activităţi zootehniceMai mari de 50.000 capeteRestul, cu excepţia celor în sistem gospodăresc
    73.Centre comerciale şi locuri De transbordare şi distribuţie a mărfurilorde interes internaţionalRestul
    74.Importul, tranzitul şi exportul deşeurilor de orice natură şi ale substanţelor toxice şi periculoaseToate-
    75.Importul şi exportul plantelor şi animalelor din flora şi fauna spontanăToate-
    76.Lucrări şi amenajări cu caracter silvic Pe terenuri din afara fondului forestier naţionalpe teritoriul a două sau mai multe judeţeRestul
    77.Defrişări de vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţionalPe teritoriul a două sau mai multe judeţeRestul
    78.Activităţi de pescuit şi pisciculturăLa nivel industrial, Marea Neagră şi ape de frontierăRestul
    79.Planul de urbanism şi amenajarea teritoriuluiPlan de amenajare a teritoriului naţional, zonal, judeţean sau al municipiului BucureştiRestul, cu excepţia planului urbanistic de detaliu
    80.Licenţe de import-exportToate-
    81.Tehnologii de fabricaţie, echipamente, aparatură în domeniul protecţiei mediuluiToate-
    82.Construcţii civile-Toate
    83.Organizări de şantier-Toate
    84.Alte obiective şi activităţi Care includ lucrări de construcţii-montajcare se regăsesc pe teritoriul a două sau mai multe judeţeRestul
   +  Anexa 2LISTAactivităţilor pentru care este obligatorieobţinerea autorizaţiei de mediu1. Activităţi industriale, indiferent de profil sau de capacităţi.2. Transport auto, naval, aerian, pe calea ferată, cu mijloace de transport în comun (tramvai, autobuz, microbuz, troleibuz, metrou şi alte mijloace de transport rutiere), activităţile unităţilor aferente transporturilor (autogări, aeroporturi, porturi, staţii, unităţi de întreţinere-exploatare-verificare şi reparaţii, benzinarii, instalaţii de spalare, depouri, staţii auto-service, parkinguri, unităţi de întreţinere drumuri şi poduri), transport pe cablu (teleferic, telecabina, telescaun), inclusiv activităţi în zonele libere şi cai de transport de orice fel, cu excepţia celor familiale de uz gospodăresc.3. Producere de energie electrica şi termica.4. Construcţii-montaj şi demolări.5. Activităţi în agricultura pentru:5.1. producţie agricolă în ferme, asociaţii, staţiuni şi centre de cercetare-experimentare;5.2. industrializarea produselor agricole;5.3. mecanizarea lucrărilor agricole;5.4. service pentru utilaje şi maşini agricole;5.5. combaterea bolilor, dăunătorilor şi buruienilor;5.6. creşterea productivitatii terenurilor agricole;5.7. tratarea, condiţionarea şi depozitarea seminţelor şi cerealelor;5.8. producţia zootehnica în complexe, ferme, staţiuni şi centre de cercetare-experimentare, exploatarea pajiştilor;5.9. industrializarea produselor zootehnice;5.10. tratament zooveterinar;5.11. selecţia şi reproducerea animalelor;5.12. colectarea, prelucrarea şi incinerarea animalelor moarte.6. Activităţi în silvicultura pentru:6.1. combaterea bolilor şi a dăunătorilor;6.2. ocrotirea faunei sălbatice şi de interes vinatoresc;6.3. defrisari de păduri şi de alte categorii de vegetaţie forestieră (perdele de protecţie, aliniamente etc.);6.4. exploatarea, transportul, prelucrarea şi comercializarea produselor pădurii;6.5. trecerea şi pasunatul sezonier al animalelor domestice pe terenuri din fondul forestier.7. Prospectarea geologica.8. Producerea energiei electrice în centrale atomonucleare.9. Exploatarea zăcămintelor minerale ale solului şi subsolului.10. Depozitari ale diferitelor materiale şi substanţe.11. Transportul prin conducte al gazelor, ţiţeiului şi al altor substanţe.12. Transportul prin magistrale al energiei electrice şi termice.13. Transportul substanţelor toxice şi periculoase.14. Activitatea laboratoarelor speciale de analiza şi a instalaţiilor-pilot de cercetare-experimentare.15. Tratarea şi stocarea deşeurilor radioactive.16. Injectari în subteran la mare adîncime.17. Activitatea tipografiilor, instalaţiilor de multiplicare, atelierelor foto şi de film, inclusiv depozitarea materialelor şi substanţelor necesare.18. Activităţi pe piste de încercare, rampe de lansare şi ale instalaţiilor de supraveghere şi dirijare a traficului aerian.19. Activităţi ale staţiilor şi posturilor trafo şi ale unităţilor de distribuţie a energiei termice.20. Activităţi de telecomunicaţii şi televiziune.21. Activităţi ale atelierelor pentru diverse servicii.22. Activităţi ale unităţilor sanitare şi ale bazelor speciale de tratament.23. Activităţi de gospodărire a apelor pentru:23.1. alimentari cu apa, tratarea apelor de alimentare, stocarea şi transportul apei la consumator;23.2. colectarea, transportul, preepurarea, epurarea şi evacuarea apelor uzate şi pluviale;23.3. activităţi pentru îmbunătăţiri funciare (irigaţii, desecări, asanari);23.4. baraje cu lacuri de acumulare;23.5. derivatii de debite;23.6. traversari şi subtraversari de ape;23.7. amenajări de balastiere şi exploatări de materiale din albii;23.8. întreţinerea şi folosirea amenajărilor din zona costiera;23.9. foraje de apa, instalaţii hidrometrice şi alte instalaţii destinate studiilor de teren în legătură cu apele;23.10. alte activităţi pentru îmbunătăţirea regimului apelor.24. Activităţi de comerţ, turism, agrement, alimentaţie publică, desfăşurate de:24.1. unităţi comerciale şi de alimentaţie publică de orice fel;24.2 hoteluri, restaurante, baruri, cafenele, cofetarii etc.;24.3. cabane turistice şi sate de vacanta;24.4. staţiuni turistice;24.5. campinguri;24.6. tîrguri, bazare, pieţe, oboare etc.25. Activităţi de învăţământ, cultura şi ale cultelor, desfăşurate de:25.1. unităţi de învăţământ şi cultura de orice fel;25.2. aşezăminte ale cultelor religioase;25.3. alte unităţi.26. Activităţi desfăşurate în domeniul sportului în cadrul:26.1. stadioanelor;26.2 bazelor sportive şi centrelor de antrenament;26.3 patinoarelor;26.4. pistelor de schi naturale şi artificiale;26.5. hipodroamelor;26.6. aeroporturilor sportive;26.7. pistelor pentru concursuri şi alte activităţi.27. Apărare naţionala şi activitate de vama, desfăşurata de:27.1. unităţi militare şi paza pentru frontiera;27.2. unităţi vamale;27.3. aerodromuri militare;27.4. poligoane;27.5. depozite speciale militare.28. Activitatea de vânătoare şi de pescuit.29. Exploatarea resurselor stuficole.30. Dezinsecţie, dezinfecţie şi deratizare.31. Gospodărirea deşeurilor de orice fel: producere, stocare temporară, colectare, prelucrare, refolosire, transport, comerţ, distrugere, tratare, depozitare definitivă, integrare în mediu (cuprinde şi namolurile reziduale).32. Întreţinerea zonelor verzi şi activitatea de salubrizare în localităţi.33. Gospodărirea ambalajelor.34. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase, precum şi a celorlalte chimicale.35. Spălătorii chimice.36. Activitatea de ecarisaj.37. Grădini zoologice.38. Parcuri de distracţie şi alte amenajări pentru agrement (jocuri de distracţie, circuri etc.).39. Activităţi de dezmembrare, prelucrare şi valorificare a instalaţiilor, utilajelor, navelor, aparaturii, maşinilor de orice fel.40. Diverse servicii publice.41. Cimitire şi crematorii umane.42. Aşezăminte pentru protecţie socială.43. Alte activităţi şi obiective cu impact asupra mediului înconjurător şi populaţiei.  +  Anexa 3PROCEDURAde dezbatere publică1. Scopul dezbaterii publiceDezbaterea publică are drept scop:- obţinerea unor informaţii suplimentare privind impactul proiectului sau al activităţii asupra populaţiei în zona, bunurilor proprii sau de care beneficiază în comun;- sesizarea unor aspecte prin care se încalcă legislaţia privind protecţia mediului;- obţinerea unor date nedeclarate privind activitatea desfăşurata cu impact asupra mediului;- înregistrarea unor propuneri care pot conduce la îmbunătăţirea proiectului sau a activităţii, cu efecte favorabile asupra mediului, şi la fundamentarea deciziei ce se va lua de către autoritatea pentru protecţia mediului privind reglementarea.2. Metode de dezbatere publicăDezbaterea publică poate include dar nu se limitează la următoarele:- afişajul în zona obiectivului şi la sediul administraţiei publice locale;- publicarea în ziarele de tiraj, solicitate de populaţie;- prezentarea prin posturile de radio şi televiziune;- comunicări scrise, transmise nominal persoanelor şi asociaţiilor interesate;- organizarea unei dezbateri într-un loc accesibil populaţiei şi factorilor interesaţi din zona.Indiferent de metoda utilizata, la sediul autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului se va afişa o prezentare rezumativa a proiectului sau a acţiunii propuse dezbaterii publice.Dacă unele informaţii din proiect sau din activitate au caracter de secret de stat sau impun asigurarea confidenţialităţii, acestea nu se pun la dispoziţia dezbaterii publice.3. Conţinutul minim al informaţiilor- Datele de identificare a unităţii care a solicitat actul de reglementare (denumirea unităţii, adresa, fax, telefon etc.).- Denumirea proiectului sau profilului de activitate.- Amplasarea obiectivului şi adresa.- Scopul acţiunii propuse.- Prezentarea succintă a proiectului sau a activităţii.- Informaţii generale asupra măsurilor de protecţie a mediului şi despre eventualul impact asupra factorilor de mediu.- Adresa, telefonul şi faxul autorităţii pentru protecţia mediului, la care se pot obţine informaţii suplimentare şi la care se depun în scris, sub semnătura şi cu datele de identificare, contestaţii, sugestii legate de proiect sau de activitate.- Data limita până la care se primesc propuneri şi contestaţii.ATPM nu este obligată sa ia în considerare propuneri şi contestaţii care intervin după acest termen.În situaţia în care se adoptă, ca metoda suplimentară de dezbatere publică, o întrunire a celor afectaţi de proiect sau de activitate, se vor specifică, în anunţ, data, ora şi locul intilnirii. Toate discutiile purtate în cadrul dezbaterii vor fi consemnate în scris şi vor sta la baza deciziei ce se va lua, alături de celelalte documente.Conţinutul anunţului şi al fisei de informaţii suplimentare va fi stabilit împreună cu solicitantul actului de reglementare, care şi-l va însuşi sub semnătura.4. Criterii în luarea decizieiPrincipalele criterii, în ordinea importantei, ce vor fi avute în vedere pentru luarea deciziei privind continuarea sau nu a procedurii de reglementare sunt următoarele:- riscul pentru viaţa populaţiei din zona;- posibilitatea de a fi afectată starea de sănătate a populaţiei;- încadrarea în concentraţiile maxim admise de poluanti evacuaţi în mediu;- îmbunătăţirea calităţii factorilor de mediu;- asigurarea condiţiilor de funcţionare în siguranţa;- rezolvarea unor probleme de ordin social;- utilitatea publică;- valorificarea raţională şi eficienta a resurselor şi a deşeurilor în contextul unei dezvoltări durabile;- realizarea unor obiective ale planurilor şi programelor speciale aprobate.Criteriile de mai sus, la care pot fi adăugate şi altele, pot forma obiectul unei grile de apreciere, pentru facilitatea luării deciziei.Pentru situaţii cu grad crescut de dificultate în luarea deciziilor, se recomanda şi consultarea prealabilă în scris a autorităţilor implicate din cadrul administraţiei publice.5. Precizări proceduraleÎnainte de a se trece la desfăşurarea propriu-zisa a acţiunii de dezbatere publică a Raportului privind studiul de impact asupra mediului, autoritatea teritorială pentru protecţia mediului, împreună cu solicitantul actului de reglementare, va stabili un calendar al acestei acţiuni, care va cuprinde, în principal, următoarele etape: întocmirea anunţului, publicitatea anunţului, colectarea şi analiza contestaţiilor şi propunerilor, verificarea suplimentară la obiectiv, dacă se impune, consultarea şi a altor autorităţi, dacă este cazul, propuneri, luarea deciziei, publicitatea deciziei şi comunicarea, în mod oficial, a acesteia titularului proiectului sau al activităţii. Dacă intervin probleme ce impun modificarea justificată a calendarului acţiunii, autoritatea teritorială pentru protecţia mediului se va consulta cu solicitantul actului de reglementare pentru a se pune de acord cu schimbările survenite.În luarea deciziei nu se vor lua în considerare contestaţii sau propuneri anonime ori care se bazează pe interese străine de fondul dezbaterii.Toate documentele legate de dezbaterea publică a unui proiect sau a unei activităţi for forma obiectul unui dosar special, care să poată fi oricând consultat atunci când apar contestaţii asupra deciziei luate de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.Acţiunea de mediatizare este în coordonarea autorităţii teritoriale de mediu şi constituie obligaţia titularului de proiect sau de activitate din punct de vedere al organizării şi al costurilor aferente.  +  Anexa 4METODOLOGIAde elaborare a studiului de impact asupra mediuluiI. Destinaţie şi obiectiveStudiul de impact asupra mediului se elaborează pentru activităţile prevăzute în anexa nr. II la LPM înainte de a se emite acordul de mediu sau autorizaţia de mediu.Obiectivele studiului de impact asupra mediului au în vedere stabilirea:- modului de amplasare a obiectivului de mediu, de încadrare în planurile şi schemele de amenajare, de valorificare a resurselor existente în zona;- modificările posibile pozitive sau negative ce pot interveni în calitatea factorilor de mediu prin promovarea proiectului sau a activităţii;- nivelului de afectare a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei şi al riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra mediului;- modului de încadrare în reglementările legale în vigoare privind protecţia mediului;- măsurilor ce pot fi luate pentru a se asigura protecţia mediului;- posibilităţii de acceptare sau nu a proiectului sau a activităţii.Studiul de impact va fi elaborat în doua faze:1. studiul preliminar de impact asupra mediului, din care se vor prelua datele necesare întocmirii Raportului privind studiul de impact asupra mediului;2. studiul de impact asupra mediului, prin care se abordeaza toate aspectele menţionate la cap. II.Pentru noile obiective sau pentru modificarea celor existente, studiul va analiza impactul produs asupra mediului înconjurător, în mod distinct, pentru cele doua etape ale proiectului, respectiv:- impactul produs în cursul realizării proiectului (în perioada de execuţie);- impactul produs după începerea activităţii.II. Aspecte ce vor fi abordate în studiul de impactStudiul de impact asupra mediului va aborda următoarele aspecte şi probleme legate de proiectul sau activitatea propusă ori existenta:1. Date generale- Denumirea proiectului sau profilul de activitate.- Amplasamentul şi adresa.- Titularul proiectului sau al activităţii.2. Descrierea activităţii propuse2.1. Scop şi necesitate------------------- Scopul proiectului sau al activităţii.- Utilitatea publică.2.2. Descrierea----------- Informaţii privind conţinutul proiectului.- Descrierea principalelor faze ale activităţii existente sau propuse, cu date privind materiile prime, auxiliare, combustibili, ambalaje utilizate, produse şi subproduse rezultate, precum şi alte informaţii specifice activităţii.2.3. Detalii de amplasament----------------------- Elementele geografice de delimitare a amplasamentului.- Accesul în zona.- Modul de încadrare a obiectivului în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului, alte scheme de amenajare şi în peisaj.- Suprafaţa de teren ocupată în total, din care: pentru clădiri, instalaţii, diverse amenajări, parcari, suprafaţa pavata, suprafaţa nepavata.2.4. Realizarea şi funcţionarea obiectivului---------------------------------------- Perioada de execuţie propusă, posibilităţi de dezvoltare ulterioară.- Timpul şi programul de funcţionare.- Dacă funcţionarea obiectivului are termen limitat şi măsurile ce urmează a se lua după încetarea activităţii.3. Amplasarea în mediu3.1. Elemente de geologie---------------------- Prezentarea structurii geologice a subsolului, a resurselor minerale extractive etc.- Potenţialul seismic al zonei.3.2. Solul------ Tipurile de sol al zonei, cu caracteristicile acestora (capacitate de infiltrare, portanta etc.) şi modul de folosire.- Descrierea topografiei zonei.3.3. Resursele de apa----------------- Apa subterana - nivelul şi adîncimea pânzei freatice, variatii sezoniere, calitate, posibilităţi de folosire, utilizatorii actuali.- Apa de suprafaţa - resurse, calitate, posibilităţi de folosire, utilizatorii actuali, situaţia inundabilitatii.3.4. Clima şi calitatea aerului--------------------------- Datele climatologice caracteristice zonei (temperaturi, umiditate, precipitatii, vânturi etc.).- Calitatea aerului în zona, identificarea surselor de poluare fixe şi mobile, receptorii sensibili la poluare.3.5. Elemente de ecologie acvatică şi terestra------------------------------------------ Vegetatia - tipuri, specii predominante, specii rare, ocrotite, amenintate cu dispariţia, arii protejate, ecosisteme specifice.- Fauna - specii caracteristice zonei, specii rare, ocrotite, amenintate cu dispariţia.- Ecologia acvatică - specii şi biotipuri specifice bazinelor acvatice (cursuri de apa, ape stătătoare).- Zonele umede în perimetrul şi în jurul amplasamentului, efecte asupra obiectivului.3.6. Asezarile umane şi alte obiective de interes public---------------------------------------------------- Distanta faţă de asezarile umane, diverse anexe gospodăreşti, instituţii publice, monumente istorice şi de arhitectura, parcuri, scuare, spitale şi alte aşezăminte de interes public.- Directiva dominantă a vinturilor faţă de asezarile umane şi alte obiective de interes public, istoric, arhitectural, etc.- Demografie, preocupări, starea de sănătate a populaţiei.- Alte construcţii şi amenajări existente în zona obiectivului ale statului sau ale agenţilor economici privaţi.- Sursele de zgomot şi nivelul de zgomot în zona.- Căile de transport şi alte facilităţi de care poate dispune obiectivul.- Zonele şi obiectivele de interes tradiţional.- Populaţia afectată.4. Sursele de poluanti şi protecţia factorilor de mediu4.1. Emisii de poluanti în ape şi protecţia calităţii apelor-------------------------------------------------------- Sursele de poluanti pentru ape, posibile sau existente, concentraţii şi debite masice de poluanti rezultaţi sau care vor rezultă pe faze tehnologice sau de activitate.- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de reţinere a poluantilor.- Concentraţiile şi debitele masice de poluanti estimaţi a fi evacuaţi în mediu sau comparativ cu normele legale în vigoare, lac de evacuare sau emisar.4.2. Emisii de poluanti în aer şi protecţia calităţii aerului--------------------------------------------------------- Sursele de poluanti pentru aer, posibile sau existente, concentraţiile şi debitele masice de poluanti rezultaţi sau care vor rezultă pe faze tehnologice sau de activitate.- Instalaţiile pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, instalaţiilor de colectare şi dispersie în atmosfera, care vor fi proiectate, care sunt deja proiectate sau existente, randamentele de reţinere a poluantilor.- Debitele, concentraţiile şi debitele masice de poluanti estimaţi a fi evacuaţi în mediu sau evacuaţi, faţă de normele legale în vigoare.4.3. Sursele şi protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor---------------------------------------------------------- Sursele de zgomot şi de vibratii.- Amenajările şi dotările ori măsurile pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor.- Nivelul de zgomot şi de vibratii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat.4.4. Sursele şi protecţia împotriva radiatiilor------------------------------------------- Sursele de radiatii.- Lucrările, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiatiilor.- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat.4.5. Gospodărirea deşeurilor------------------------ Tipuri şi cantităţi de deşeuri rezultate.- Modul de gospodărire a deşeurilor.4.6. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase------------------------------------------------ Substanţe toxice şi periculoase, folosite, comercializate.- Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase.5. Impactul produs asupra mediului înconjurător(Se prezintă separat pentru fiecare dintre cele doua faze menţionate la cap. I)5.1. Impactul produs asupra apelor------------------------------ Dispersia poluantilor în ape, aria de extindere şi modificările calitative ale receptorilor naturali, inclusiv ale apelor subterane.- Afectarea ecosistemelor acvatice şi a folosintelor de apa.- Efectele pozitive asupra calităţii apelor.5.2. Impactul produs asupra aerului------------------------------- Dispersia poluantilor în aer, în zona maxima de influenţa, modificările calitative intervenite sau care se vor înregistra în calitatea aerului, efectele de sinergism.- Factorii de mediu care sunt sau pot fi afectaţi de emisia poluantilor în atmosfera şi modul de manifestare.- Efectele pozitive asupra calităţii aerului.5.3. Impactul asupra vegetaţiei şi faunei terestre---------------------------------------------- Imisiile de poluanti care pot afecta vegetatia şi fauna terestra.- Modul de manifestare a impactului asupra vegetaţiei şi faunei terestre.- Reducerea sau diminuarea impactului produs de poluarea existenta asupra acestor factori de mediu.5.4. Impactul produs asupra solului şi subsolului--------------------------------------------- Poluantii ce pot afecta solul şi subsolul zonei.- Modificările intervenite în calitatea şi în structura solului şi subsolului.5.5. Impactul produs asupra aşezărilor umane şi altor obiective----------------------------------------------------------- Poluantii ce pot afecta asezarile umane şi obiectivele zonei de interes naţional şi public, efecte sinergice cu alte imisii, manifestarea impactului.- Efectele asupra stării de sănătate a populaţiei şi eventualul risc pentru siguranţa locuitorilor.5.6. Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător- Evaluare, măsuri şi programe de prevenire.6. Posibilităţile de diminuare sau eliminare a impactului produs asupra mediului- Măsurile ce pot fi luate în tehnologie sau în activitatea propriu-zisa.- Lucrările, dotările şi măsurile speciale sau suplimentare pentru reţinerea poluantilor.- Alte posibilităţi.7. Evaluarea impactului şi concluzii- Reprezentarea grafica şi stabilirea unui punctaj pe baza unei grile de apreciere a nivelului de afectare sau de îmbunătăţire a calităţii mediului, prin care să se evidenţieze limitele admise ale imisiilor, calitatea actuala a factorilor de mediu şi modificările ce pot interveni în aceasta, precum şi utilitatea obiectivului.- Concluzii asupra gradului de afectare a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, precum şi asupra efectelor benefice ale proiectului sau ale activităţii.- Recomandări fundamentate: îmbunătăţirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotări şi amenajări speciale, alte măsuri, renunţarea la acţiune.PRECIZĂRI:- Studiul preliminar de impact asupra mediului va aborda aspectele şi problematica din acest capitol al metodologiei până la nivelul pentru care se dispune de informaţii şi date certe, la data elaborării studiului.- În studiul de impact se vor menţiona sursele de informaţii şi documentare, metodologia de calcul al emisiilor de poluanti şi de dispersie în mediu, prezentindu-se - acolo unde sunt efectuate - şi determinarile proprii ale elaboratorului studiului.- Grila de evaluare a impactului va fi întocmită şi supusă acceptului autorităţii pentru protecţia mediului, cu ocazia prezentării Raportului privind studiul de impact asupra mediului, aceasta având un conţinut adaptat specificului proiectului sau al activităţii.III. Elaboratorii studiilor de impact asupra mediuluiElaboratorii studiilor de impact asupra mediului sunt unităţile şi persoanele menţionate în art. 12 din LPM, atestate de către ACPM conform metodologiei aprobate de către aceasta autoritate.  +  Anexa 5CONŢINUTUL MINIMal Raportului privind studiulde impact asupra mediuluiI. Date generale- Denumirea proiectului sau a profilului de activitate.- Amplasamentul şi adresa.- Titularul proiectului sau al activităţii.- Proiectantul lucrărilor.- Perioada de execuţie propusă.II. Informaţii despre proiect sau activitate1. Scop şi necesitate- Scopul proiectului sau al activităţii.- Utilitatea publică.2. Descrierea- Informaţii privind conţinutul proiectului sau prezentarea datelor, de care se dispune, despre activitatea existenta sau propusă.III. Surse de poluanti şi protecţia factorilor de mediu- Prezentarea surselor şi emisiilor de poluanti în factorii de mediu.- Staţiile, instalaţiile, dotările şi măsurile existente sau propuse pentru protecţia mediului înconjurător.IV. Calitatea factorilor de mediu- Informaţii privind calitatea factorilor de mediu în zona obiectivului sau a activităţii.- Populaţia afectată.V. Evaluarea impactului produs asupra mediuluiEvaluarea posibilelor modificări în calitatea factorilor de mediu şi în starea de sănătate a populaţiei pe baza mărimii emisiilor de poluanti în mediu.Evaluarea riscului declanşării unor accidente sau avarii cu impact major asupra sănătăţii populaţiei şi mediului înconjurător. Măsuri şi programe de prevenire.VI. Concluzii şi propuneri- Concluzii asupra nivelului de afectare a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei, precum şi asupra efectelor benefice.- Recomandări: îmbunătăţirea proiectului, schimbarea amplasamentului, introducerea de tehnologii alternative, dotări şi amenajări speciale, alte măsuri, renunţarea la acţiune.  +  Anexa 6NORMATIV DE CONŢINUTpentru memoriul tehnic necesar emiteriiacordului de mediuI. Date generale- Denumirea obiectivului de investiţii.- Amplasamentul obiectivului şi adresa.- Proiectantul lucrărilor.- Beneficiarul lucrărilor.- Valoarea estimativă a lucrărilor, din care: pentru protecţia mediului.- Perioada de execuţie propusă.II. Date specifice obiectivului1. Oportunitatea investiţiei- Scopul şi importanţa obiectivului de investiţii.- Utilitatea publică şi modul de încadrare în planurile de urbanism şi amenajarea teritoriului, alte scheme de amenajare, programe speciale.2. Descrierea lucrărilorSe prezintă elementele caracteristice obiectivului de investiţii, cu modul de asigurare cantitativă şi calitativă a utilităţilor, capacităţi de producţie, materii prime, auxiliare şi combustibili utilizaţi, produse şi subproduse obţinute şi destinaţia, alte date specifice.III. Surse de poluanti şi protecţia factorilor de mediu1. Protecţia calităţii apelor- Sursele de poluanti pentru ape, concentraţii şi debite masice de poluanti rezultaţi pe faze tehnologice şi de activitate;- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau preepurare a apelor uzate proiectate, elementele de dimensionare, randamentele de reţinere a poluantilor;- Concentraţiile şi debitele masice de poluanti evacuaţi în mediu, locul de evacuare sau emisarul.2. Protecţia aerului- Sursele de poluanti pentru aer, debitele, concentraţiile şi debitele masice de poluanti rezultaţi şi caracteristicile acestora pe faze tehnologice sau de activitate.- Instalaţiile pentru epurarea gazelor reziduale şi reţinerea pulberilor, pentru colectarea şi dispersia gazelor reziduale în atmosfera, elementele de dimensionare, randamentele.- Concentraţiile şi debitele masice de poluanti evacuaţi în atmosfera.3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor- Sursele de zgomot şi de vibratii.- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor.- Nivelul de zgomot şi de vibratii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat.4. Protecţia împotriva radiatiilor- Sursele de radiatii.- Amenajările şi dotările pentru protecţia împotriva radiatiilor.- Nivelul de radiatii la limita incintei obiectivului şi la cel mai apropiat receptor protejat.5. Protecţia solului şi a subsolului- Sursele de poluanti pentru sol şi subsol.- Lucrările şi dotările pentru protecţia solului şi a subsolului.6. Protecţia ecosistemelor terestre şi acvatice- Poluantii şi activităţile ce pot afecta ecosistemele acvatice şi terestre.- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia faunei şi florei terestre şi acvatice, a biodiversitatii, monumentelor naturii şi ariilor protejate.7. Protecţia aşezărilor umane şi a altor obiective de interes public- Distanta faţă de asezarile umane şi obiectivele de interes public, respectiv investiţii, monumente şi istorice şi de arhitectura, diverse aşezăminte, zone de interes tradiţional etc.- Lucrările, dotările şi măsurile pentru protecţia aşezărilor umane şi de interes public şi naţional.8. Gospodărirea deşeurilor- Tipurile şi cantităţile de deşeuri de orice natura rezultate.- Modul de gospodărire a deşeurilor şi asigurarea condiţiilor de protecţie a mediului.9. Gospodărirea substanţelor toxice şi periculoase- Substanţele toxice şi periculoase produse, folosite, comercializate.- Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase şi asigurarea condiţiilor de protecţie a factorilor de mediu şi a sănătăţii populaţiei.IV. Lucrări de reconstrucţie ecologica- Zonele şi factorii de mediu afectaţi de poluare.- Lucrările de reconstrucţie ecologica propuse şi de menţinere a cadrului natural.V. Prevederi pentru monitorizarea mediuluiDotările şi măsurile prevăzute pentru controlul emisiilor de poluanti în mediu, supravegherea calităţii factorilor de mediu şi monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului.VI. Anexe - Piese desenate1. Planul de încadrare în zona a obiectivului şi planul de situaţie cu modul de planificare a utilizării suprafeţelor.2. Schemele - flux pentru:- procesul tehnologic şi fazele activităţii, cu bilanţ cantitativ şi calitativ, cu sursele de poluanti, mod de colectare şi dirijare la instalaţiile de depoluare;- procesele de reţinere a poluantilor.3. Alte piese desenate, stabilite de autoritatea teritorială pentru protecţia mediului.  +  Anexa 7MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR                                       Se aprobă,ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI                                                  secretar de statAdministraţia Rezervatiei Biosferei                               ............................."Delta Dunării"                                                            (pentru minister)sauAgenţia de Protecţie a Mediului...............................ACORD DE MEDIUNr. ........ din ..........Ca urmare a cererii adresate de ..........................................., cu sediul în judeţul ..........., comuna (municipiul, oraşul satul) ..........., sectorul ......., str. ...... nr. ...... etc. ......, înregistrată la numărul .................... din ......................................................,în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,în baza Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, se emite:ACORDpentru: (executarea lucrărilor, activitatea social-economică, tehnologia de .................. etc.), din comuna (municipiul, oraşul, satul) .............., sectorul ............, str. ............. nr. ........ etc. ..................., care prevede: .................................................................în scopul: ....................................................................în următoarele condiţii: ......................................................(se vor înscrie, în principal, elementele restrictive pentru emisii,lucrările şi măsurile necesare pentru realizarea acestora)Documentaţia conţine: (memoriu tehnic, studiu de impact etc.) ............, elaborata de: ............................, expertizata de (după caz): ........, şi următoarele avize prealabile emise de alte autorităţi: .................... .Prezentul acord de mediu se emite cu următoarele condiţii: .............. .Prezentul acord este valabil .................. de la data eliberării .............. până la ...................... .Nerespectarea prevederilor acordului atrage după sine suspendarea sau anularea acestuia, după caz.Director,                                  Şeful compartimentului reglementări,.....................                                   .............................Întocmit:.....................  +  Anexa 8CONŢINUTUL-CADRUal Fisei de prezentare şi de declaraţie,necesară emiterii autorizaţiei de mediuI. Date generale- Denumirea unităţii, firmei etc., adresa, telefon, fax.- Amplasamentul.- Profilul de activitate.- Forma de proprietate.- Regimul de lucru (ore/zi, zile/saptamina, zile/an).II. Date specifice activităţii1. Prezentarea activităţii1.1. Activitatea desfăşurata-----------------------Se prezintă activitatea specifică desfăşurata cu informaţii complete, iar în cazul unei activităţi cu profil industrial se descriu procesele de fabricaţie.1.2. Dotări------Dotările specifice: clădiri (cu suprafaţa spaţiilor ocupate), utilaje, instalaţii, maşini, aparate etc.1.3. Bilanţul de materiale---------------------- Cantităţile de materii prime, auxiliare şi combustibili, intrate în proces.- Pierderile pe faze de fabricaţie sau activitate şi emisiile în mediu (inclusiv deşeuri).- Cantităţile de produse şi subproduse rezultate.Bilanţul acestor materiale, care serveşte şi la întocmirea şi revizuirea bilanţului de mediu, trebuie să se inchida, cu eroarea acceptată de metodologia de calcul folosită.1.4. Utilităţi---------- Modul de asigurare cu utilităţi (apa, canal, energie etc.): surse, cantităţi, volume.III. Surse de poluanti şi protecţia factorilor de mediu1. Protecţia calităţii apelor- Sursele de ape uzate şi compuşii acestor ape.- Staţiile şi instalaţiile de epurare sau de preepurare a apelor uzate, randamentele de reţinere a poluantilor, locul de evacuare (emisar, canalizare publică, canalizare, platforma industriala).- Poluantii evacuaţi în mediu sau în canalizări publice ori în alte canalizări (i mg/l şi kg/zi).2. Protecţia aerului- Sursele şi poluantii pentru aer.- Instalaţii pentru colectarea, epurarea şi dispersia gazelor reziduale şi a pulberilor.- Poluantii evacuaţi în atmosfera (în mg/mc şi g/s).3. Protecţia împotriva zgomotului şi vibratiilor- Sursele de zgomot şi de vibratii.- Dotările, amenajările şi măsurile de protecţie împotriva zgomotului şi vibratiilor.- Nivelul de zgomot şi de vibratii produs.4. Protecţia solului şi subsolului- Sursele posibile de poluare a solului şi a subsolului.- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia solului şi a subsolului.5. Protecţia împotriva radiatiilor- Sursele de radiatii din activitate.- Dotările, amenajările şi măsurile pentru protecţia împotriva radiatiilor.- Nivelul radiatiilor emise în mediu.6. Protecţia fondului forestier- Situaţia afectării fondului forestier.- Lucrările şi măsurile pentru diminuarea şi eliminarea impactului negativ produs asupra vegetaţiei şi ecosistemelor forestiere.7. Protecţia ecosistemelor, biodiversitatii şi ocrotirea naturii- Sursele posibile de afectare a ecosistemelor acvatice şi terestre, a monumentelor naturii, a parcurilor naţionale şi a rezervaţiilor naturale.- Măsurile pentru protecţia ecosistemelor, biodiversitatii şi pentru ocrotirea naturii, în general.8. Protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional- Modul de încadrare a obiectivului în peisaj.- Măsuri şi amenajări pentru protecţia peisajului şi a zonelor de interes tradiţional.9. Gestiunea deşeurilor- Sursele de deşeuri, tipuri, compoziţie şi cantităţi de deşeuri rezultate.- Modul de gospodărire a deşeurilor: depozitare controlată, transport, tratare, refolosire, distrugere, integrare în mediu, comercializare.10. Gestiunea substanţelor toxice şi periculoase- Substanţele toxice şi periculoase utilizate şi cantităţile acestora.- Modul de gospodărire, măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia mediului.11. Gestiunea ambalajelor- Tipurile şi cantităţile de ambalaje folosite.- Modul de gospodărire a ambalajelor şi măsuri pentru protecţia mediului.12. Încadrarea în planurile de urbanism şi amenajare a teritoriului- Modul de încadrare a obiectivului în cerinţele planurilor de urbanism şi amenajare a teritoriului.13. Protecţia aşezărilor umane- Distanta faţă de asezarile umane, localităţile şi populaţia eventual afectată.- Măsurile, dotările şi amenajările pentru protecţia aşezărilor umane.14. Respectarea prevederilor convenţiilor internaţionale la care România a aderat- Amenajările, dotările şi măsurile pentru respectarea convenţiilor internaţionale, a reglementărilor comunitare şi ale organismelor O.N.U. la care România a aderat.15. Alte date şi informaţii privind protecţia mediuluiSe vor prezenta şi alte date specifice activităţii sau solicitate de autoritatea pentru protecţia mediului, care au legătura cu protecţia factorilor de mediu.IV. Reconstructia ecologica- Lucrări şi măsuri pentru refacerea mediului deteriorat, precum şi pentru menţinerea unui ecosistem corespunzător în zona.V. Monitorizarea mediului- Dotări şi măsuri privind instruirea personalului, managementul exploatării şi analiza periodică a propunerii de conformare pentru controlul emisiilor de poluanti, supravegherea calităţii mediului şi monitorizarea activităţilor de protecţie a mediului.VI. Anexe - Piese desenate, regulamente şi scheme1. Planul de încadrare în zona a obiectivului (scara 1:5.000 sau 1:10.000).2. Schema-flux a procesului tehnologic sau a activităţii cu sursele de poluanti, modul de colectare şi de dirijare la instalaţiile de depoluare.3. Schemele tehnologice pentru procesele de:- gospodărire a deşeurilor, substanţelor toxice şi periculoase şi a ambalajelor;- reţinere a poluantilor.4. Regulamente de întreţinere-exploatare a instalaţiilor de depoluare.5. Alte piese desenate (se stabilesc, în mod justificat, de către autoritatea teritorială pentru protecţia mediului).MENŢIUNE:Conţinutul fisei de prezentare şi de declaraţie ce se va întocmi şi se va prezenta la autoritatea pentru protecţia mediului se va adapta - în funcţie de specificul activităţii - conţinutului-cadru care formează obiectul acestei anexe.  +  Anexa 9CONŢINUTUL - CADRUal autorizaţiei de mediuActul de reglementare cuprinde autorizaţia de mediu propriu-zisa şi un număr de şase anexe, dintre care primele trei sunt obligatorii pentru toate activităţile.Anexele care se referă la gospodărirea deşeurilor şi substanţelor toxice şi periculoase se completează numai dacă unitatea autorizata gestionează astfel de substanţe.Anexele fac parte integrantă din autorizaţia de mediu.Ultima anexa a autorizaţiei este programul de conformare, acolo unde se impune elaborarea şi prezentarea acestuia, anexa care se menţionează în autorizaţia de mediu, făcând parte integrantă din autorizaţie.1. Conţinutul-cadrul al autorizaţiei de mediu propriu-zise:-------------------------------------------------------  +  Anexa 9A--------- Model -MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................AUTORIZAŢIE DE MEDIUNr. ........ din ...........Ca urmare a cererii adresate de ......................., cu sediul în judeţul ................., municipiul, oraşul, comuna, satul ................, sectorul ..........., str. .............. nr. ...... etc. .................., înregistrată la numărul .............. din .................., în urma analizării documentelor transmise şi a verificării,în baza Hotărârii Guvernului nr. 457/1994 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului şi a Legii protecţiei mediului nr. 137/1995, se emite:AUTORIZAŢIA DE MEDIUpentru funcţionarea ................... din municipiul, oraşul, comuna, satul ...................., sectorul ......, str. .................. nr. ...... etc. ................, care prevede: ................................. în scopul: ......................................................................Documentaţia conţine: (fişa de prezentare şi declaraţie, bilanţ de mediu etc.) .........................................................................elaborat (a) de: ..........................................................expertizate (a) (după caz) de: ............................................şi următoarele acte de reglementare emise de alte autorităţi: .............Autorizaţia este însoţită de: anexele ............ care fac parte integrantă din autorizaţie.Prezenta autorizaţie se emite cu următoarele condiţii speciale impuse: ...............................................................................Prezenta autorizaţie este valabilă ..... de la ........., data eliberării, până la ...............Nerespectarea prevederilor autorizaţiei atrage după sine suspendarea şi/sau anularea acesteia, după caz.Director,.....................                        Şeful compartimentului reglementări,Întocmit,                                           ........................................................  +  Anexa 9B--------- Model -Anexa LA AUTORIZAŢIA DE MEDIUMINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................Anexa nr. 1la Autorizaţia de mediu Nr. ...... din .........privind: Activitatea autorizata1. Unitatea autorizata: ...................................................2. Materiile prime, auxiliare, combustibilii şi ambalajele folosite - mod de ambalare, de depozitare, cantităţi: .........................................3. Utilităţi - apa, canalizare, energie (surse, cantităţi, volume): .......4. Descrierea principalelor faze ale procesului tehnologic sau ale activităţi: ...................................................................5. Produsele şi subprodusele obţinute - cantităţi, destinaţie: ............6. Mijloacele de transport folosite - tip şi număr: .......................7. Datele referitoare la centrala termica proprie - dotare, combustibili utilizaţi (compoziţie, cantităţi), producţie: .................................8. Alte date specifice activităţii: .......................................9. Programul de funcţionare - ore/zi, zile/saptamina, zile/an.Director,.....................                  Şeful compartimentului reglementări,Întocmit,                            ........................................................  +  Anexa 9C--------- Model -Anexa LA AUTORIZAŢIA DE MEDIUMINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................Anexa Nr. 2la Autorizaţia de mediu Nr. ...... din .........privind: Instalaţiile, măsurile şi condiţiile de protecţie a mediului1. Unitatea autorizata: ...................................................2. Staţiile şi instalaţiile pentru reţinerea, evacuarea şi dispersia poluantilor în mediu, din dotare (pe factori de mediu): .......................3. Alte amenajări speciale, dotări şi măsuri pentru protecţia mediului: ...............................................................................4. Concentraţiile şi debitele masice de poluanti, nivelul de zgomot, de radiatii, admise la evacuarea în mediul înconjurător, depăşiri permise şi în ce condiţii: .....................................................................5. Autorizaţiile emise de alte autorităţi pentru gospodărirea şi protecţia unor factori de mediu, obligatoriu a fi respectate: ...........................Director,..................... Şeful compartimentului reglementări,Întocmit, ........................................................  +  Anexa 9D--------- Model -Anexa LA AUTORIZAŢIA DE MEDIUMINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................Anexa nr. 3la Autorizaţia de mediu Nr. ...... din .........privind: Monitorizarea mediului1. Unitatea autorizata: ...................................................2. Unitatea sau laboratoarele care asigura controlul emisiilor şi imisiilor de poluanti în mediu: .........................................................3. Indicatorii fizico-chimici, bacteriologici şi biologici emisi, imisiile poluantilor, frecventa, modul de valorificare a rezultatelor: .................4. Monitorizarea activităţilor destinate protecţiei mediului: .............5. Datele ce vor fi raportate autorităţii teritoriale pentru protecţia mediului şi periodicitatea: ...................................................Director,..................... Şeful compartimentului reglementări,Întocmit,                ........................................................  +  Anexa 9E--------- Model -Anexa LA AUTORIZAŢIA DE MEDIUMINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................Anexa nr. 4la Autorizaţia de mediu Nr. ...... din .........privind: Modul de gospodărire a deşeurilor şi a ambalajelor1. Unitatea autorizata: ...................................................2. Deşeurile produse (tipuri, compoziţie, cantităţi): .....................3. Deşeurile colectate (tipuri, compoziţie, cantităţi, frecventa): ........4. Deşeurile stocate temporar (tipuri, compoziţie, cantităţi, mod de stocare): .....................................................................5. Deşeurile refolosite (tipuri, compoziţie, cantităţi): ..................6. Deşeurile comercializate (tipuri, compoziţie, cantităţi, destinaţie): ...............................................................................7. Modul de transport al deşeurilor şi măsurile pentru protecţia mediului: ...............................................................................8. Modul de prelucrare a deşeurilor pentru: refolosire, distrugere, integrare în mediu, depozitare definitivă, cu precizarea instalaţiilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului: ..........................................9. Depozitarea definitivă a deşeurilor:- amplasamentul depozitului: ..............................................- amenajările şi măsurile pentru protecţia mediului: ......................- supravegherea calităţii factorilor de mediu şi a depozitului de deşeuri: ...............................................................................10. Monitorizarea gestiunii deşeurilor: ...................................11. Ambalajele folosite şi rezultatele - tipuri şi cantităţi: .............12. Modul de gospodărire a ambalajelor: ...................................Director,..................... Şeful compartimentului reglementări,Întocmit,                 ........................................................  +  Anexa 9F--------- Model -Anexa LA AUTORIZAŢIA DE MEDIUMINISTERUL APELOR, PĂDURILOR ŞI PROTECŢIEIMEDIULUIAdministraţia Rezervatiei Biosferei"Delta Dunării" sau Agenţia de Protecţiea Mediului................................Anexa nr. 5la Autorizaţia de mediu Nr. ...... din .........privind: Modul de gospodărire a substanţelor toxice şi periculoase1. Unitatea autorizata: ...................................................2. Substanţele toxice şi periculoase produse sau folosite ori comercializate/transportate (cantităţi): ......................................3. Modul de gospodărire:- ambalare: ...............................................................- transport: ..............................................................- depozitare: .............................................................- folosire/comercializare: ................................................4. Modul de gospodărire a ambalajelor folosite sau rezultate de la substanţele toxice şi periculoase: ............................................5. Instalaţiile, amenajările, dotările şi măsurile pentru protecţia factorilor de mediu şi pentru intervenţie în caz de accident: .................6. Monitorizarea gospodăririi substanţelor toxice şi periculoase: ...............................................................................Director,..................... Şeful compartimentului reglementări,Întocmit,                  ........................................................MENŢIUNI:1. Conţinutul anexei nr. 1 se adapteaza la specificul activităţii unităţii autorizate.2. Pe versoul formularului autorizaţiei de mediu propriu-zise se pot prezenta unele articole extrase din legislaţia în vigoare care priveşte protecţia mediului (cu precizarea actelor normative) sau menţiuni legate de obligaţiile posesorului autorizaţiei de mediu şi consecinţele nerespectării acesteia ori ambele.  +  Anexa 10PROCEDURAde obţinere a bilanţului de mediu1. Scopul bilanţului de mediu- Stabilirea cauzelor care au generat sau vor genera un anumit nivel al emisiilor de poluanti evacuaţi în mediu şi a altor efecte cu impact negativ asupra factorilor de mediu pentru activitatea analizata.- Evaluarea impactului produs asupra mediului prin continuarea activităţii în profilul şi la capacitatea existente sau cu modificarea acestora.- Stabilirea modalităţilor de acţiune şi a posibilităţilor de realizare a măsurilor care să asigure respectarea normelor şi a standardelor în vigoare pentru protecţia mediului înconjurător.2. Etapele obţinerii bilanţului de mediu2.1. Investigarea activităţii- Analiza eficientei activităţii sau a randamentului tehnologic sub aspectul gradului de valorificare a resurselor, materiilor prime, auxiliare, produselor, subproduselor, ambalajelor, combustibililor şi energiei etc.- Aprecierea nivelului activităţii sau tehnologiei faţă de cele care asigura un grad ridicat de eficienta sau randament cu emisii reduse de poluanti în mediu.- Determinarea pierderilor de substanţe utile pe faze de activitate sau tehnologice, care se regăsesc ca emisii de poluanti în mediu sub diverse forme - ape uzate, gaze reziduale şi pulberi, radiatii, deşeuri.- Stabilirea gradului de periculozitate pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei al produselor şi subproduselor rezultate, al materialelor şi substanţelor utilizate, precum şi al deşeurilor.- Modul de planificare şi de utilizare a suprafeţelor aferente.- Obţinerea şi a altor informaţii care interesează protecţia factorilor de mediu.2.2. Analiza dotărilor şi a măsurilor pentru protecţia mediului- Modul de gospodărire (preluare, stocare, manipulare, ambalare, transport) a materiilor prime, auxiliare, combustibililor, produselor şi subproduselor - aspecte cantitative şi calitative.- Sistemele de colectare şi de transport la instalaţiile de depoluare şi de dispersie a poluantilor rezultaţi din activitate sau din diverse faze ale tehnologiei.- Staţiile şi instalaţiile de reţinere a poluantilor din dotare, verificarea capacităţii şi a randamentelor proiectate, cerinţele de completare faţă de necesar.- Instalaţiile existente de dispersie a poluantilor în mediu şi necesităţile de completare.- Dotările şi măsurile pentru protecţia împotriva zgomotului, vibratiilor şi radiatiilor.- Modul de gospodărire a substanţelor toxice, periculoase, a deşeurilor şi măsurile prevăzute pentru protecţia mediului.- Nivelul emisiilor de poluanti rezultate din activitate sau din tehnologie în comparaţie cu altele similare.- Concentraţiile şi debitele masice ale poluantilor evacuaţi în mediu, inclusiv nivelul de zgomot, vibratii şi radiatii produs faţă de normele şi standardele în vigoare.- Modul de monitorizare a factorilor de mediu.- Alte informaţii utile pentru aprecierea gradului de poluare şi de afectare a factorilor de mediu produs.2.3. Evaluarea impactului produs asupra mediului- Studiul preliminar de impact sau studiul de impact.- Analiza informaţiilor existente în fondul de date al autorităţilor care răspund de protecţia calităţii unor factori de mediu privind imisiile de poluanti sau a informaţiilor obţinute prin noi măsurători şi compararea acestora cu limitele impuse de normele şi standardele în vigoare privind protecţia mediului.- Efectuarea unor studii de dispersie a poluantilor în mediu, de ecotoxicologie sau a altor studii necesare pentru evaluarea impactului produs asupra mediului.2.4. Stabilirea lucrărilor şi măsurilor pentru protecţia mediului- Concluziile rezultate din etapele 2.1 - 2.3 ale bilanţului de mediu.- Propuneri de lucrări şi măsuri necesare pentru asigurarea condiţiilor de respectare a legislaţiei în vigoare în domeniul protecţiei mediului.3. Prezentarea bilanţului de mediu- Prezentarea lucrării la autorităţile de protecţie a mediului se va face sub forma de Raport asupra bilanţului de mediu.- Raportul asupra bilanţului de mediu va aborda, în mod obligatoriu, aspectele menţionate la pct. 2, dar şi alte aspecte ce pot servi la o evaluare corespunzătoare a impactului produs asupra mediului şi la fundamentarea unor decizii corecte ale autorităţilor de protecţie a mediului.- Elaborarea şi prezentarea Raportului asupra bilanţului de mediu se vor face cu respectarea prevederilor art. 10 alin. 4 şi ale art. 14 din LPM.- În Raportul asupra lucrărilor de mediu se vor preciza sursele de informaţii şi metodele de determinare a emisiilor de poluanti.4. Dispoziţii finale4.1. În vederea evaluării impactului produs asupra mediului, Raportul asupra bilanţului de mediu poate avea la baza, după caz, studii de dispersie a unor poluanti în mediu, de ecotoxicologie, de saprobiologie, hidrochimie, sănătatea populaţiei etc., elaborate de persoane juridice, abilitate legal pentru întocmirea unor astfel de studii. Necesitatea prezentării acestor studii este stabilită de către autorităţile pentru protecţia mediului.4.2. Raportul asupra bilanţului de mediu se impune pentru prezentare şi se foloseşte la reglementarea activităţilor cu impact asupra mediului, conform prevederilor LPM.  +  Anexa 11CONŢINUTULprogramului de conformare, care este parteintegrantă din autorizaţia de mediuProgramul pentru conformare este un plan de măsuri cuprinzând etape care trebuie parcurse în intervale de timp precizate prin prevederile autorizaţiei de mediu, vizind:- realizarea lucrărilor, dotărilor şi aplicarea măsurilor necesare pentru încadrarea în standardele, normele şi alte reglementări legale în vigoare privind protecţia mediului;- prevenirea poluarilor accidentale, datorate avariilor la instalaţiile tehnologice, la instalaţiile de depoluare, de transport etc.;- introducerea unor tehnologii nepoluante sau puţin poluante şi modernizarea celor existente;- îndeplinirea măsurilor stabilite de autorităţile pentru protecţia mediului, în scopul diminuării impactului produs de activitate până la nivelul de suportabilitate ecologica a zonei;- exploatarea raţională a resurselor naturale pentru asigurarea unei dezvoltări durabile, în conformitate cu programele speciale întocmite în acest sens;- punerea sub protecţie şi asigurarea unor condiţii mai bune de ocrotire a monumentelor naturii, parcurilor naţionale şi rezervaţiilor naturale, precum şi pentru conservarea biodiversitatii;- valorificarea bazei de materii prime secundare prin refolosirea materialelor utile, a deşeurilor, ambalajelor şi produselor secundare;- respectarea planurilor de urbanism şi de amenajare a teritoriului aprobate;- realizarea lucrărilor de reconstrucţie ecologica necesare;- aplicarea şi respectarea convenţiilor şi a reglementărilor internaţionale, la care România a aderat;- îndeplinirea prevederilor Strategiei Naţionale de Protecţie a Mediului şi a altor planuri şi programe speciale, care vizează protejarea factorilor de mediu;- aplicarea reglementărilor elaborate de autoritatea centrala pentru protecţia mediului şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale.Programul de conformare cuprinde lucrările şi măsurile ce se vor lua pentru protecţia mediului, specificind: a) normele de emisii aplicabile activităţii şi termenul final de conformare; b) descrierea proiectelor şi a măsurilor necesare încadrării în normele stabilite; c) etapizarea programului de conformare cu specificarea termenului de realizare a fiecărei lucrări şi/sau măsuri stabilite, cît şi performanţele fiecărei etape; d) specificarea surselor de finanţare asigurate; e) responsabilităţile atribuite pentru realizarea fiecărui element al programului de conformare.La stabilirea proiectelor şi a măsurilor prevăzute la lit. b) se va urmări cu prioritate, după caz:- gestiunea resurselor, combustibililor şi energiei, produselor şi subproduselor, substanţelor chimice toxice şi periculoase, deşeurilor şi ambalajelor;- prevenirea poluarilor datorate unor avarii în tehnologie, în activitate şi la instalaţiile de depoluare;- satisfacerea cerinţele de monitorizare.OBSERVATIE:În cazul prejudiciilor aduse mediului prin activităţi trecute, programul de conformare va conţine o secţiune distinctă privind măsurile de refacere a calităţii mediului în zona de impact al activităţilor respective.SCHEMA Nr. I-------------        PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU                         ACPM                . -----------------------------------------------.               . TITULARUL PROIECTULUI .              . depunere la ATPM: anunţa public .             . - cerere depunerea solicitării .            . - descriere proiect .           . - dovada plata taxa .           -------------------------------------------------                                   |<-----------------------------------                                   | |                                   | ------------                                   v | TIT. PROIECT |                                  ... | studiu |                               . . | preliminar |     ------------- . ATPM . --------------    | respingere | . analiza . ------------- ^  - | motivată |<------ . documen- .--------->| informare | | | ------------- . telor . | suplimentară|------ | . . ------------- | . . v | /------------- | |TIT. PROIECT | v | renunţare la| . .  activitate / . TIT. .   ------------ . PROIECT .  ^ . ATPM .  | . ACPM .  | ----------- . ADM. PUB. LOCALĂ .  --| respingere|<--- . ALTE AUT. EMIT. .    | motivată | . analiza .     ----------- . activităţii .                            . propuse .                               . .                                  . .                                    |                                    |                                    v                          -----------------------                        | ATPM ACPM |                        | propune stabileşte |                        | - îndrumar |                        | - lista avize |                         ------------------------                                    |                                    v                         -------------------------                        | TITULAR PROIECT |                        | realizează |                        | - studiu de impact |                        | prezintă |<------------------                        | - raport privind studiul | |                        | de impact | ---------------                         -------------------------- | TIT. PROIECT |                                    | |refacere raport|                                    v ---------------                                  . . ^                               . ATPM . ------------ |                            . analiza .------------>| completări |----                             . raportului . ------------                               . .                                 . .                                   . .                                    |                                    v                     -------------------------------                   | ATPM |                   | supunere raport spre consultare |                   | publică |                   | - informare |                   | - consemnare observaţii |                   | - dezbatere publică |                     --------------------------------                                    |<------------------------                                    | |                                    | --------------                                    v | TIT. PROIECT |                                   . . | completări |                                 . . --------------                               . ATPM . ^    -------------------- . analiza . ------------- | ---|respingere motivată|<- . observaţiilor.-->| informare |----- | ------------------- . consultarea. | suplimentară | | . ACPM . -------------- | . . v . . ------------- || TIT. PROIECT | || renunţare la | v| activitate | -------------------- -------------- | TIT. PROIECT |  ^ | prezintă |  | | - memoriu tehnic |<---------------------  | | - avize prealabile | |  | | - studiu de impact | -------------  | -------------------- | TIT. PROIECT |  | | | refacere |  | | --------------  | v ^  | . . |  | . . |  | . ATPM . |  | . analiza . ------------ |  | . documentelor .--->| completări |-------|  | . . ------------ |  | . . |  | . . |  | | |  | | |  | v |  | ----------------------- |  | | ATPM | |  | | inaintare către ACPM | |  | | - punct de vedere | |  | | - memoriu tehnic | |  | | - avize prealabile | |  | | - studiu de impact | |  | ----------------------- |  | | |  | v |  | . . |  | . . |  | . ACPM . |  | . analiza . --------------- |  | . documentelor . | completări sau|-|  | ------------ . anunţ public .---->| expertizare |  |--| respingere |<-- . prin ATPM al . ---------------     | motivată | . deciziei finale .      ------------ . .                             . .                               . .                                  |                                  v                        .----------------------.                       | ACPM |                       | emitere acord de mediu |                        .----------------------.SCHEMA Nr. II-------------          PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU                         ATPM                  - cu studiu de impact -                . -----------------------------------------------               . TITULARUL PROIECTULUI .              . depunere la ATPM: anunţa public .             . - cerere depunerea solicitării .            . - descriere proiect .           . - dovada plata taxa .           -------------------------------------------------                                   |<-----------------------------------                                   | |                                   | ------------                                   v | TIT. PROIECT |                                  .. | studiu |                               . . | preliminar |     ------------- . ATPM . --------------    | respingere | . analiza . ------------- ^  - | motivată |<------ . documen- .--------->| informare | | | ------------- . telor . | suplimentară|------ | . . ------------- | . . v | /------------- | |TIT. PROIECT | v | renunţare la| . .  activitate / . TIT. .   ------------ . PROIECT .  ^ . ATPM .  | . .  | ----------- . ADM. PUB. LOCALĂ .  --| respingere|<--- . ALTE AUT. EMIT. .    | motivată | . analiza .     ----------- . activităţii .                            . propuse .                              . .                                . .                                    |                                    |                                    v                          -----------------------                        | ATPM |                        | întocmeşte |                        | - îndrumar |                        | - lista avize |                         ------------------------                                    |                                    v                         -------------------------                        | TITULAR PROIECT |                        | realizează |                        | - studiu de impact |                        | prezintă |<------------------                        | - raport privind studiul | |                        | de impact | ---------------                         -------------------------- | TIT. PROIECT |                                    | |refacere raport|                                    v ---------------                                  . . ^                               . ATPM . ------------ |                            . analiza . | modificări |----                             . raportului . ------------>| sau comple-|                               . . | tari |                                 . . ------------                                   . .                                    |                                    v                     -------------------------------                   | ATPM |                   | supunere raport spre consultare |                   | publică |                   | - informare |                   | - consemnare observaţii |                   | - dezbatere publică |                     --------------------------------                                    |<------------------------                                    | |                                    | --------------                                    v | TIT. PROIECT |                                   . . | completări |                                 . . --------------                               . ATPM . ^    -------------------- . . ------------- | ---|respingere motivată|<- . analiza .-->| informare |----- | ------------------- . observa- . | suplimentară | | . tiilor . -------------- | . . v . . ------------- || TIT. PROIECT | || renunţare la | v| activitate | -------------------- -------------- | TIT. PROIECT |  ^ | prezintă |  | | - memoriu tehnic |<---------------------  | | - avize prealabile | |  | | - studiu de impact | -------------  | -------------------- | TIT. PROIECT |  | | | refacere |  | | --------------  | v ^  | . . |  | . . |  | . ATPM . |  | . analiza . --------------- |  | . documentelor . | completări sau|-|  | ------------ . anunţ public .---->| expertizare |  |--| respingere |<-- . al deciziei . ---------------     | motivată | . finale .      ------------ . .                              . .                                . .                                  |                                  v                        .------------------------.                       | ATPM |                       | eliberare acord de mediu |                       . ------------------------ .SCHEMA Nr. III--------------          PROCEDURA DE EMITERE A ACORDULUI DE MEDIU                         ATPM                  - fără studiu de impact -                  -----------------------------------------------                . TITULARUL PROIECTULUI .              . depunere la ATPM: anunţa public .             . - cerere depunerea solicitării .            . - descriere proiect .           . - dovada plata taxa .           -------------------------------------------------                                   |<-----------------------------------                                   | |                                   | ------------                                   v | TIT. PROIECT |                                  .. | completări |                               . . -------------     ------------- . ATPM . ^    | respingere | . analiza . ------------- |  - | motivată |<------ . documen- .--------->| informare | | | ------------- . telor . | suplimentară|------ | . . ------------- | . . | | | | | v | . . | . TIT. . | . PROIECT . | . ATPM . | . . | ----------- . ADM. PUB. LOCALĂ . |<-| respingere|<--- . ALTE AUT. EMIT. . | | motivată | . analiza . | ----------- . activităţii . | . propuse . | . . | . . | | | | | v | ----------------------- v | ATPM |.--------------. | întocmeşte || TIT. PROIECT | | - îndrumar || renunţare la | | - lista avize || activitate | ------------------------ --------------  ^ --------------------  | | TIT. PROIECT |  | | prezintă |  | | - memoriu tehnic |<---------------------  | | - avize prealabile | |  | ------------------- -------------  | | | TIT. PROIECT |  | | | refacere |  | | --------------  | v ^  | . . |  | . . |  | . ATPM . |  | . analiza . |  | .- documentelor . ------------- |  | ------------ . - obs. publicului .---->| completări |---  |--| respingere |<-- . anunţ public . -------------     | motivată | . al deciziei .      ------------ . finale .                              . .                                . .                                  |                                  v                        .----------------------.                       | ATPM |                       | emitere acord de mediu |                       . ---------------------- .SCHEMA Nr. IV-------------          PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU                         ATPM              ----------------------------------------------------            . TITULARUL OBIECTIVULUI SAU AL ACTIVITĂŢII .           . depune la ATPM: .          .- cerere şi, după caz,: .         . - fişa de prezentare- - nota stadiu realizare .        . declaraţie - program de conformare .       . - dovada plata taxa - alte acte, rapoarte .      . sau documente care .     . susţin cererea .    . anunţa public .   . depunerea solicitării .   -----------------------------------------------------                          |<-----------------------------------------                          | |                          | ------------------                          | | TIT. OB./ACTIVIT.|                          v | completare/ |                         . . | refacere |                      . ATPM . -----------------                     . analiza . ------------- ^                     . documen- . ----->| informare | |                      . telor . | suplimentară |----------                         . . --------------                           |                           v                    ------------------                   | TIT. OB./ACTIVIT.|                   | ATPM |                   | ADM. PUB. LOC. |                   | ALTE AUT. EMIT. |                   | analiza |                    ------------------                            |                            v                      ----------------                    | ATPM |                    | întocmeşte |                    | - îndrumar |                    | - lista acte |                    | regl. prealabile|                     -----------------                            |                            v                   -------------------                 | TIT. OB./ACTIVIT. |                 | realizează |                 | - bilanţ de mediu |                 | prezintă |<---------------------                 | - raport bilanţ de | |                 | mediu | |                  --------------------- ------------------                          | | TIT. OB./ACTIVIT.|                          v | refacere |                         . . ------------------                       . ATPM . ^                     . analiza . ----------- |                     . doc. .--->|completări |----------                       . . -----------                         . .                           |                           |                           ------------------------                                                   |                                                   v                                          -------------------                                          | ATPM |                                          | consultare publică|                                          | - informare |                                          | - consemnare |                                          | observaţii |                                          | - dezbatere |                                          | publică |                                           -------------------                                                    |                                                    v                                                  . .                  ------------------ . ATPM .                  |TIT. OB./ACTIVIT.| . analiza .                  | propunere | . obs. .       ---------->| program de |<------ . publicului .       | | conformare | . .       | ---------------- . .       | | . . ----------------- | ||TIT. OB./ACTIVIT.| | || refacere | v | ----------------- . . | ^ . . | | . ALTE . | | . AUT. EMIT. . | | ------------ . emitere . | |---|completări|<- . punct de . | | ---------- . vedere . | | . . | | . . | | | | | | v | v -------------------- | . . | TIT. OB./ACTIVIT. | | . ATPM . | prezintă | | . negociere . | - bilanţ de mediu | | ------------ . program de .--->| - acte de reglem. |  ---|completări|<- . conformare . | prealab. |      ---------- . . | - instruct. între- |<-----                         . . | ţinere-exploatare| |                           . . | - după caz, program| |                                          | de conformare | |                                           --------------------- |                                                     | |                                                     | |                                                     | |                                   ------------------- -------------                                   | | TIT. PROIECT |                                   | | refacere |                                   | --------------                                   v ^                                  . . |                                . . |                              . ATPM . |                            . analiza . |                          . - documente . ------------- |      ------------ . .---->| completări |---  |--| respingere |<-- . anunţ public . -------------  | | motivată | . al deciziei .  | ------------ . finale .  | . .  v . ..-----------------. ||TIT. OB./ACTIVIT.| || renunţare/ | || încetare | || activitate | | .---------------. v                        .----------------------.                       | ATPM |                       | eliberare autorizaţie |                       | de mediu |                       . ---------------------- .SCHEMA Nr. V-------------          PROCEDURA DE EMITERE A AUTORIZAŢIEI DE MEDIU                         ATPM                  - fără bilanţ de mediu -              ----------------------------------------------------            . TITULARUL OBIECTIVULUI SAU AL ACTIVITĂŢII .           . depune la ATPM: .          .- cerere şi, după caz,: .         . - fişa de prezentare- - nota stadiu realizare .        . declaraţie program de conformare .       . - dovada plata taxa - alte acte, rapoarte .      . sau documente care .     . susţin cererea .    . anunţa public .   . depunerea solicitării .   -----------------------------------------------------                              |<-----------------------------------------                              | |                              | ------------------                              | | TIT. OB./ACTIVIT.|                              v | completare/ |                             . . | refacere |                           . ATPM . -----------------                         . analiza . ------------- ^                         . documen- . ----->| informare | |                          . telor . | suplimentară |----------                             . . -------------- |                               | |                               | |                               | |                               | |                               v |                             . . |                           . ATPM . |      ------------ . anunţ . ------------- |  |--| respingere |<-- . public al .-----> | completări |-------  | | motivată | . deciziei . ------------  | ------------ . finale .  | . .  v . ..-----------------. ||TIT. OB./ACTIVIT.| || renunţare/ | || încetare | || activitate | | .---------------. v                        .----------------------.                       | ATPM |                       | eliberare autorizaţie |                       | de mediu |                       . ---------------------- .-------------------