HOTĂRÂRE nr. 539 din 21 mai 2008privind scoaterea din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, ca urmare a retrocedării acestuia către fostul proprietar
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 398 din 27 mai 2008    Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a părţii de teren, în suprafaţă de 2.300 mp, din imobilul înregistrat la poziţia cu numărul M.E.F. 101.182, aflat în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, ca urmare a retrocedării acesteia către persoana îndreptăţită, în condiţiile legii.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul internelorşi reformei administrative,Paul Victor Dobre,secretar de statMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 21 mai 2008.Nr. 539.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului aflat în administrareaMinisterului Internelor şi Reformei Administrative,care se scoate din domeniul public al statului,ca urmare a retrocedării acestuiacătre fostul proprietar
    Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se scade imobilul Caracteristicile imobilului Numărul de identificare atribuit de Ministerul Economiei şi Finanţelor
    Comuna Gherceşti, judeţul Dolj Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţa terenului = 2.300 mp Valoarea de inventar = 1.685,0835 lei 101.182
    ----------