ORDIN nr. 483 din 19 mai 2008privind organizarea şi desfăşurarea programelor de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 391 din 23 mai 2008  Având în vedere prevederile art. 21 lit. d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, şi ale art. 11 lit. n) din Regulamentul de organizare şi funcţionare şi a organigramei Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.490/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene organizează şi desfăşoară programe de pregătire cu specialiştii compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă. (2) Periodicitatea desfăşurării programelor se stabileşte de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene în funcţie de situaţia operativă, gradul de încadrare şi fluctuaţia personalului compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi dinamica schimbărilor legislative.  +  Articolul 2 (1) Programele se desfăşoară pe baza structurii-cadru elaborate de Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă. (2) Modelul structurii-cadru este prezentat în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin. (3) Programele elaborate de inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene conform art. 2 alin. (1), adaptate la specificul zonei de competenţă, se supun spre aprobare prefectului.  +  Articolul 3Perioadele de desfăşurare se stabilesc de către inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene şi vor fi comunicate consiliilor locale pentru a hotărî cu privire la participarea specialiştilor din compartimentele pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă.  +  Articolul 4 (1) La finalizarea programelor, inspectoratele pentru situaţii de urgenţă judeţene eliberează fiecărui participant o adeverinţă de absolvire a cursurilor. (2) Modelul adeverinţei este prezentat în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 5Şefii inspectoratelor pentru situaţii de urgenţă judeţene dispun, în părţile ce îi privesc, măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 19 mai 2008.Nr. 483.  +  Anexa 1 STRUCTURA - CADRUa programului de pregătire a specialiştilor compartimentelor pentru prevenire din serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţăI. Tipul programului: pregătire în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţăII. Denumirea ocupaţiei: specialist în compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţăIII. Certificarea pregătirii: adeverinţăIV. Durata cursului: 5 zile a câte 8 ore a) pregătire teoretică: 2 zile b) pregătire practică: 3 zileV. Loc de desfăşurare:1. pregătirea teoretică: sala de conferinţe sau alt spaţiu adecvat2. pregătirea practică, după caz: gospodării cetăţeneşti, unităţi de învăţământ, unităţi de cultură şi cult (biserici, cămine culturale, case de cultură), unităţi medicale (dispensare umane şi veterinare), spaţii comerciale din zona de competenţă şi operatori economici din subordinea consiliului localVI. Numărul de participanţi, pe serii de pregătire: 20-25 de persoane (10-12 persoane/lector la activităţile practice)VII. Modalităţi de evaluare a cunoştinţelor: test (chestionar); interviuri (dezbateri)VIII. PLAN DE PREGĂTIRE
  *Font 8*
  Nr. crt. Ziua, ora Tema/Activitatea Cine conduce Observaţii
  Ziua I
  1. 8,00-10,00 Acte normative care reglementează activitatea de prevenire a situaţiilor de urgenţă Adjunctul inspectorului-şef Expunere
  2. 10,00-12,00 Tipuri de risc specifice la nivelul localităţilor. Conţinutul schemei riscurilor şi a Planului de analiză şi acoperire a riscurilor Adjunctul inspectorului-şef Expunere
  3. 12,00-14,00 Metodologia executării controlului de prevenire Adjunctul inspectorului-şef Expunere
  4. 14,00-16,00 Pregătire individuală Lector de la ISUJ Dezbatere
  Ziua a II-a
  1. 8,00-10,00 Organizarea şi funcţionarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă. Forme ale activităţii de prevenire desfăşurate de către acestea Compartimentul de pregătire a populaţiei şi coordonare servi- cii publice, voluntare şi servi cii private Expunere- dezbatere
  2. 10,00-12,00 Concepţia şi strategia de informare preventivă a populaţiei în domeniul situaţiilor de urgenţă. Forme şi metode de informare publică utilizate de serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă Compartimentul de informare publică Expunere- dezbatere
  3. 12,00-14,00 Prevenirea incendiilor la unităţi de învăţământ. Organizarea unui exerciţiu practic privind evacuarea din unităţile de învăţământ în condiţii de siguranţă în caz de urgenţă Inspector în Serviciul prevenirea incendiilor Şedinţă practică
  4. 14,00-16,00 Pregătire individuală Lector de la ISUJ Dezbatere
  Ziua a III-a
  1. 8,00-9,00 Legislaţie specifică de protecţia mediului la distrugerea prin ardere a miriştilor şi a unor deşeuri sau reziduuri combustibile Reprezentant Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului Expunere
  2. ,00-10,00 Managementul situaţiilor de urgenţă în caz de inundaţii - manualul primarului Reprezentant Administraţia Naţională "Apele Române", inspector Serviciul protecţie civilă Expunere
  3. 10,00-14,00 Prevenirea incendiilor la cămine culturale şi unităţi de cult (biserici) Inspector Serviciul preve- nirea incendiilor Şedinţă practică
  4. 14,00-16,00 Întocmirea documentelor de control Lector de la ISUJ Şedinţă practică
  Ziua a IV-a
  1. 8,00-9,00 Obligaţiile consiliului local, ale primarului şi celorlalte structuri în domeniul situaţiilor de urgenţă Inspector Serviciul protecţie civilă Expunere
  2. 9,00-11,00 Prevenirea incendiilor pe timpul transportului, depozitării, comercializării şi utilizării buteliilor cu gaze petroliere lichefiate Inspector Serviciul prevenirea incen- diilor Şedinţă practică
  3. 11,00-14,00 Prevenirea incendiilor la gospodăriile cetăţeneşti Inspector Serviciul preve- nirea incendiilor Şedinţă practică
  4 14,00-16,00 Întocmirea documentelor de control Lector de la ISUJ Şedinţă practică
  Ziua a V-a
  1. 8,00-11,00 Evaluarea cunoştinţelor Comisie examinare Test/ dezbatere
  2. 11,00-12,00 Concluzii privind organizarea şi desfăşurarea cursului Inspectorul-şef
  3. 12,00-13,00 Eliberarea documentelor de finalizare a cursului Comisie examinare
   +  Anexa 2 MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVEINSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ"............." AL JUDEŢULUI ..................Nr. ...... din ..........................ADEVERINŢĂDomnul/Doamna ......., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria ..... nr. ......, CNP ..........., specialist în compartimentul pentru prevenire din serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al ........................., a urmat cursul de pregătire în domeniul prevenirii situaţiilor de urgenţă organizat de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "..................." al Judeţului ............, în perioada ................. .Inspector-şef,............._________