HOTĂRÂRE nr. 497 din 14 mai 2008privind modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unui imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 382 din 20 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICAnexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică prin scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a imobilului aflat în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale - Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,Dacian Cioloşp. Ministrul economiei şi finanţelor,Elena Doina Dascălu,secretar de statBucureşti, 14 mai 2008.Nr. 497.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREale imobilului care urmează să fie scos din inventarulcentralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  *Font 9*
   
  Persoana juridică care administrarea- ză imobilul Nr. M.F. Denumirea imobilului Caracteristicile tehnice ale imobilului Adresa unde este situat imobilul
  Ministerul Agri- culturii şi Dez- voltării Rurale - Institutul de Stat pentru Tes- tarea şi Înregis- trarea Soiurilor 34.094 Laborator Cen- tral pentru Încercarea şi Omologarea Soiurilor Bucureşti - suprafaţa construită = 226,60 mp - suprafaţa desfăşurată= 834,56 mp P + 2 - suprafaţă curţi - construcţii = 680 mp Municipiul Bucureşti, bd. Mărăşti nr. 59, sectorul 1
  ----