REGULAMENT din 6 mai 2008privind organizarea şi funcţionarea Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
EMITENT
  • MINISTERUL JUSTIŢIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 379 din 19 mai 2008     +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Consiliul tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor este structura decizională constituită în scopul analizării şi avizării lucrărilor de investiţii din sistemul administraţiei penitenciare pentru asigurarea unei concepţii unitare.  +  Articolul 2În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) documentaţie de avizare pentru lucrări de intervenţii documentaţia tehnico-economică similară studiului de fezabilitate, elaborată pe baza concluziilor raportului de expertiză tehnică şi, după caz, ale raportului de audit energetic, pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi lucrărilor de intervenţii la construcţii existente; b) lucrări de intervenţii - lucrările de construcţii existente, inclusiv instalaţiile aferente, asimilate obiectivelor de investiţii, care constau în: reparaţii capitale, transformări, modificări, modernizări, consolidări, reabilitări termice, precum şi lucrări de intervenţii pentru prevenirea sau înlăturarea efectelor produse de acţiuni accidentale şi calamităţi naturale, efectuate în scopul asigurării cerinţelor esenţiale de calitate şi funcţionale ale construcţiilor, potrivit destinaţiei lor; c) studiu de fezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se stabilesc principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii, pe baza necesităţii şi oportunităţii realizării acestuia, şi care cuprinde soluţiile funcţionale, tehnologice, constructive şi economice ce urmează a fi supuse aprobării; d) studiu de prefezabilitate - documentaţia tehnico-economică prin care se fundamentează necesitatea şi oportunitatea investiţiei pe bază de date tehnice şi economice; e) deviz general - documentaţia economică prin care se stabileşte valoarea totală estimativă a cheltuielilor necesare realizării obiectivelor de investiţii sau a cheltuielilor asimilate investiţiilor, necesare realizării lucrărilor de intervenţii la construcţii şi instalaţii, în faza de proiectare studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii; f) expertiză tehnică - documentaţia tehnico-economică definită prin Normativul P 100/2002, pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social-culturale, agrozootehnice şi industriale, cu modificările şi completările ulterioare; g) proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii - proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii, necesar emiterii autorizaţiei de construire, este extras din proiectul tehnic şi se elaborează în condiţiile prevederilor şi în conformitate cu conţinutul-cadru cuprins în anexa nr. 1 la Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcţiilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Documentaţiile tehnico-economice analizate şi avizate în cadrul Consiliului tehnico-economic se referă la: a) obiectivele noi de investiţii; b) lucrările de intervenţii constând în reparaţii capitale şi consolidări pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent, precum şi în alte cheltuieli asimilate investiţiilor; c) actualizarea devizelor generale, potrivit art. 5 din anexa nr. 4 "Metodologie privind elaborarea devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii la Hotărârea Guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; d) modificări de soluţii tehnice; e) eliberarea autorizaţiilor de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiinţare a obiectivelor de investiţii din sistemul administraţiei penitenciare; f) schimbări de destinaţie a spaţiilor executate prin lucrări de natura reparaţiilor curente.  +  Articolul 4Limitele valorice privind competenţa de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii sunt cele stabilite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv: a) Guvernul României, pentru valori mai mari de 20 milioane lei; b) Ministerul Justiţiei, pentru valori cuprinse între 3 milioane lei şi 20 milioane lei; c) Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pentru valori până la 3 milioane lei, cu avizul prealabil al Ministerului Justiţiei.  +  Capitolul II Componenţa, atribuţiile, participanţii şi programul Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 5 (1) Consiliul tehnico-economic este organizat în componenţa următoare: a) directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) directorul general adjunct, responsabil cu problemele economico-administrative din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; c) directorii generali adjuncţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; d) reprezentantul Serviciului de gestiune a investiţiilor - Direcţia investiţii şi administrarea serviciilor din cadrul Ministerului Justiţiei; e) directorul Direcţiei economico-administrativ din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; f) directorul Direcţiei siguranţa deţinerii şi regim penitenciar din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; g) directorul Direcţiei medicale din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; h) directorul Direcţiei intervenţie psihosocială din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; i) directorii adjuncţi ai Direcţiei economico-administrativ din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; j) şeful Serviciului cazarmare construcţii investiţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; k) un specialist din cadrul Compartimentului plan - serviciul cazarmare construcţii investiţii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de secretar al Consiliului. (2) În cazul în care persoanele menţionate la alin.(1) lit. d)-j) nu pot participa la şedinţele Consiliului tehnico-economic, urmează a participa înlocuitorul legal al acestora.  +  Articolul 6 (1) Conducerea Consiliului tehnico-economic este asigurată de către directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de preşedinte, şi de către directorul general adjunct, responsabil cu problemele economico-administrative din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, în calitate de vicepreşedinte. (2) În cazul în care directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor nu poate participa la şedinţele Consiliului tehnico-economic, conducerea acestuia este asigurată de către vicepreşedinte.  +  Articolul 7În exercitarea atribuţiilor sale, preşedintele Consiliului tehnico-economic poate emite orice alte dispoziţii privind modalitatea de lucru a consiliului şi de analizare şi avizare a documentaţiilor din cadrul şedinţelor de lucru.  +  Articolul 8Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor stabileşte la începutul fiecărui an componenţa nominală a Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 9Consiliul tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor se întruneşte ori de câte ori este nevoie, în prezenţa a minimum două treimi din numărul total al membrilor.  +  Articolul 10Convocarea membrilor se face prin grija secretarului Consiliului tehnico-economic, cu 5 zile înainte, prin telefon şi/sau în scris.  +  Articolul 11Consiliul tehnico-economic are următoarele atribuţii principale: a) avizarea documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor noi de investiţii; b) avizarea documentaţiilor de avizare aferente lucrărilor de intervenţii la imobile, constând în reparaţii capitale şi consolidări pentru punerea în siguranţă a fondului construit existent, precum şi în alte cheltuieli asimilate investiţiilor; c) analizarea documentelor şi documentaţiilor pentru care sunt necesare dispoziţii de aprobare, respectiv actualizări ale devizelor generale; d) emiterea autorizaţiilor de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare sau desfiinţare a obiectivelor de investiţii din sistemul administraţiei penitenciare.  +  Articolul 12Obiectivele de investiţii şi intervenţii la imobile din categoria celor prevăzute la art. 11 nu se vor executa fără avizul Consiliului tehnico-economic al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.  +  Articolul 13La şedinţele Consiliului tehnico-economic pot participa, fără drept de vot, şi următoarele categorii de persoane: a) specialişti din cadrul Serviciului cazarmare construcţii investiţii, în calitate de raportori pentru prezentarea documentaţiilor supuse aprobării, responsabili ai lucrărilor analizate, precum şi specialişti din cadrul altor direcţii şi servicii din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor; b) şeful Serviciului juridic din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, atunci când Consiliul tehnico-economic analizează situaţia juridică a spaţiilor vizate de lucrările supuse avizării; c) reprezentanţii societăţilor de proiectare care au elaborat documentaţiile supuse avizării şi reprezentanţii ordonatorilor terţiari de credite, beneficiari ai documentaţiilor supuse avizării, pentru prezentarea şi susţinerea documentaţiilor menţionate, precum şi pentru luarea la cunoştinţă a concluziilor Consiliului tehnico-economic.  +  Capitolul III Atribuţiile secretarului Consiliului tehnico-economic  +  Articolul 14Secretarul Consiliului tehnico-economic are următoarele atribuţii: a) primeşte şi înregistrează documentaţiile propuse spre analiză şi avizare, iar în situaţia depunerii unei documentaţii incomplete, aceasta se restituie solicitantului, cu menţiunea de a fi completată ulterior; b) întocmeşte ordinea de zi şi convocatorul şedinţelor; c) după aprobarea ordinii de zi şi a convocatorului şedinţelor comunică celor interesaţi data întâlnirii şi agenda de lucru a Consiliului tehnico-economic, în conformitate cu prevederile art. 10; d) pregăteşte mapele de lucru pentru membrii şi invitaţii Consiliului tehnico-economic; e) întocmeşte avizul Consiliului tehnico-economic, dispoziţia de aprobare, autorizaţia de construire şi/sau autorizaţia de demolare; f) întocmeşte şi păstrează registrul unic al proceselor-verbale de şedinţă şi registrul avizelor şi autorizaţiilor emise; g) numerotează şi înregistrează avizele şi autorizaţiile într-un registru constituit special în acest scop; h) transmite documentele avizate ordonatorilor terţiari de credite, precum şi persoanelor autorizate interesate; i) întocmeşte procese-verbale de avizare, urmăreşte introducerea în documentaţii a condiţiilor şi recomandărilor stabilite prin concluziile şedinţei de avizare; j) păstrează un exemplar din documentaţia supusă avizării, potrivit art. 16 lit. a), b), d), e), f) şi g); k) întocmeşte anual un raport privind activitatea Consiliului tehnico-economic; l) întocmeşte baza de date şi gestionează arhiva Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 15 (1) Mapa de lucru va fi pusă la dispoziţia membrilor Consiliului tehnico-economic cu cel puţin 3 zile înaintea datei de desfăşurare a şedinţei şi va conţine: a) agenda de lucru; b) notele de prezentare şi rapoartele de expertiză aferente documentaţiilor supuse aprobării; c) documentaţia tehnică aferentă lucrărilor supuse analizei. (2) Nota de prezentare prevăzută la alin. (1) lit. b) este întocmită, potrivit anexei nr. 1 la prezentul regulament, de către beneficiarul lucrării şi este însoţită de procesul-verbal de analiză a documentaţiei, semnat de directorul unităţii, directorul responsabil cu probleme economico-administrative, directorul responsabil cu problemele privind siguranţa deţinerii, inginerul/tehnicianul constructor şi, după caz, de medicul-şef al unităţii. (3) Raportul de expertiză prevăzut la alin. (1) lit. b) este întocmit, potrivit anexei nr. 2 la prezentul regulament, de către responsabilul de lucrare din cadrul Serviciului cazarmare construcţii investiţii.  +  Capitolul IV Documentaţii supuse analizei şi avizării  +  Articolul 16Consiliul tehnico-economic analizează şi avizează: a) rezultatele şi concluziile expertizelor tehnice; b) indicatorii tehnico-economici din documentaţia de avizare pentru intervenţii la imobile, respectiv studiile de prefezabilitate şi studiile de fezabilitate pentru obiective noi de investiţii, şi stabileşte necesitatea şi oportunitatea promovării lucrărilor; c) proiectele pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii; d) listele cu imobilele propuse pentru scoaterea din funcţiune şi casarea în vederea demolării; e) valorile actualizate ale devizelor generale; f) modificările de soluţii tehnice; g) alte documente sau documentaţii necesare luării hotărârilor; h) schimbările de destinaţie a spaţiilor executate prin lucrări de natura reparaţiilor curente.  +  Articolul 17Studiile de fezabilitate vor fi însoţite de certificatele de urbanism eliberate de autorităţile publice locale şi de avizele înscrise pe acestea.  +  Capitolul V Procedura de avizare  +  Articolul 18 (1) Procedura de avizare a documentaţiilor menţionate presupune parcurgerea următoarelor etape: a) prezentarea de către responsabilii de lucrări din cadrul Serviciului construcţii cazarmare investiţii a punctului de vedere tehnic şi economic asupra documentaţiilor supuse avizării; b) verificarea de către membrii Consiliului tehnico-economic a dosarelor care cuprind lucrările supuse analizei; c) votul asupra documentaţiei corespunzătoare fiecărui dosar; d) întocmirea procesului-verbal al şedinţei de către secretarul Consiliului tehnico-economic; e) întocmirea dispoziţiei de aprobare şi a avizului tehnico-economic cu un termen de valabilitate 3 ani. (2) După expirarea perioadei de valabilitate menţionate la alin. (1) lit. e), documentaţiile corespunzătoare fiecărui dosar se supun din nou analizei Consiliului tehnico-economic.  +  Articolul 19Avizarea sau respingerea documentaţiei se face prin votul a două treimi din numărul membrilor prezenţi şi se consemnează în registrul de procese-verbale.  +  Articolul 20Unitatea subordonată Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, care beneficiază de proiectul supus avizării, păstrează un exemplar din fiecare dosar al proiectelor pentru autorizarea executării lucrărilor de construcţii prevăzute la art. 16 lit. c), precum şi documentele necesare schimbării destinaţiei spaţiilor executate prin lucrări de natura reparaţiilor curente, prevăzute la art. 16 lit. h).  +  Capitolul VI Dispoziţii finale  +  Articolul 21Consiliul tehnico-economic va analiza anual situaţia lucrărilor supuse avizării, avizate sau respinse, pe baza raportului întocmit de secretar.  +  Anexa 1 la regulamentAPROBDirector penitenciarNOTĂ DE PREZENTARE  1. Date generale:  Obiectiv de investiţii/intervenţii la imobile ...............................  Ordonator principal de credite ..............................................  Ordonator secundar de credite ...............................................  Ordonator terţiar de credite ................................................  Beneficiar ..................................................................  Proiectant general ..........................................................  Nr. proiect ............... faza de proiectare ..............................  Amplasamentul obiectivului ..................................................  2. Indicatorii tehnico-economici:  2.1. Valoarea totală a investiţiei (luna/anul) .............................,         din care construcţii-montaj ..........................................  2.2. Durata de realizare a investiţiei (luni) ...............................  3. Necesitatea şi oportunitatea investiţiei .................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  4. Conţinutul documentaţiei:  4.1. Descrierea investiţiei:  - descrierea lucrării .......................................................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................  4.2. Avize şi acorduri:  - enumerarea avizelor prevăzute în certificatul de urbanism (certificatul de  urbanism şi avizele vor fi anexate în copie la nota de prezentare)  5. Alte informaţii necesare susţinerii lucrării .............................  .............................................................................  .............................................................................  .............................................................................              AVIZAT   Director Direcţia economico-administrativă,   ...........................................                                                           Întocmit                                                Tehnician/Inginer constructor,                                                ..............................  +  Anexa 2 la regulamentRAPORT DE EXPERTIZĂprivind studiul de fezabilitate pentruobiectivul de investiţii/intervenţii la imobile"............ - Penitenciar .............."judeţul .................    Studiul de fezabilitate elaborat pentru acest obiectiv a fost transmis în  vederea obţinerii avizului Consiliului tehnico-economic al Administraţiei  Naţionale a Penitenciarelor.    1. Indicatorii tehnico-economici:    1.1. Valoarea totală a investiţiei (luna/anul) ...........................,  din .........care construcţii-montaj ........................................    1.2. Durata de realizare a investiţiei (luni) .............................    Valorile sunt confidenţiale şi se vor actualiza potrivit evoluţiei  ulterioare a preţurilor.    2. Constatări:    2.1. Scopul investiţiei/intervenţiei la imobile ...........................    ...........................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................    2.2. Descrierea lucrărilor ................................................    ...........................................................................    ...........................................................................    ...........................................................................    3. Concluzii    Soluţiile tehnice corespund/nu corespund condiţiilor din teren precizate în  documentaţie şi cerinţelor normale de funcţionare.                                    Întocmit  Responsabil lucrare din cadrul Serviciului cazarmare construcţii investiţii,              ....................................................----