DECRET nr. 95 din 31 martie 1955pentru organizarea şi funcţionarea Fondului de arhitectura din Republica Populara Română
EMITENT
  • CONSILIUL DE STAT
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 6 din 4 aprilie 1955     +  Articolul 1I. Dispoziţii generaleFondul de arhitectura este persoana juridică şi funcţionează pe lîngă Uniunea arhitectilor din Republica Populara Română şi sub controlul Comitetului de Stat pentru Arhitectura şi Construcţii.Fondul de arhitectura are sediul în Bucureşti.  +  Articolul 2Fondul de arhitectura are ca scop: a) asigurarea condiţiilor favorabile pentru desfăşurarea activităţii creatoare în domeniul arhitecturii şi stimularea creatiei arhitecturale a membrilor Fondului de arhitectura; b) sprijinirea din punct de vedere material a membrilor Fondului de arhitectura şi a sotiilor şi copiilor minori ai acestora; c) îmbunătăţirea condiţiilor de trai ale membrilor Fondului de arhitectura; d) proteguirea dreptului de autor al membrilor Fondului de arhitectura, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.  +  Articolul 3Pentru realizarea scopurilor enumerate în articolul precedent, Fondului de arhitectura îi revin următoarele sarcini: a) sprijinirea din punct de vedere financiar a activităţii "Casei arhitectului"; b) ajutorarea materială a membrilor săi, prin acordarea de ajutor sau împrumuturi, în vederea pregătirii şi publicării operelor ştiinţifice în domeniul arhitecturii; c) organizarea şi finanţarea deplasarilor în ţara noastră şi alte tari a membrilor Fondului de arhitectura, în vederea studierii diferitelor probleme în domeniul arhitecturii; d) acordarea de premii arhitectilor şi studenţilor în arhitectura, pentru lucrări şi proiecte recunoscute, în baza unui concurs sau în baza hotărîrii Comitetului de conducere al Uniunii arhitectilor, care întrunesc calităţi excepţionale; e) sprijinirea din punct de vedere financiar a concursurilor pentru lucrări de arhitectura iniţiate de Comitetul de conducere al Uniunii arhitectilor; f) acordarea de ajutoare membrilor Fondului cu merite deosebite în activitatea de creaţie, în cazuri de boala sau pierdere a capacităţii de muncă; g) acordarea de ajutoare sotiilor şi copiilor minori ai celor de la lit. f, în caz de deces; h) asigurarea asistenţei juridice a membrilor săi, prin consultaţii; i) organizarea şi întreţinerea caselor de odihnă, sanatoriilor, cantinelor, creselor şi căminelor de copii, necesare membrilor săi; j) asigurarea asistenţei medicale a membrilor şi recomandarea trimiterii lor la odihna în staţiuni balneo-climaterice; k) organizarea şi exploatarea de librarii şi alte întreprinderi, pentru a pune la dispoziţia arhitectilor documentaţia şi materialele necesare creatiei.  +  Articolul 4II. Membrii Fondului de arhitecturaToţi membrii Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română sînt membri de drept ai Fondului de arhitectura.  +  Articolul 5Membrii Fondului de arhitectura plătesc o taxa de înscriere şi o cotizatie lunară; cei care pierd calitatea de membri nu au dreptul la restituirea taxei de înscriere şi a cotizatiei plătite.  +  Articolul 6Membrii Fondului de arhitectura pierd în mod automat aceasta calitate dacă pierd calitatea de membri ai Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română. De asemenea, Comitetul Fondului de arhitectura poate hotărî pierderea calităţii de membru în cazul cînd aceştia nu plătesc cotizatia trei luni consecutive, fără motive valabile.  +  Articolul 7III. Mijloacele băneşti ale Fondului de arhitecturaMijloacele băneşti ale Fondului de arhitectura se alimentează din: a) taxele de înscriere şi cotizaţiile lunare achitate de membrii Fondului de arhitectura; b) sumele acordate anual din bugetul de stat al Republicii Populare Române; c) orice alte venituri.  +  Articolul 8IV. Organele Fondului de arhitecturaFondul de arhitectura este condus de către un comitet compus din: preşedinte, vicepreşedinte şi 3-5 membri desemnaţi de Comitetul de conducere al Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română.  +  Articolul 9Comitetul Fondului de arhitectura funcţionează sub îndrumarea şi controlul Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română.  +  Articolul 10În cadrul îndrumării exercitate de către Biroul Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română, Comitetul Fondului de arhitectura are obligaţia de a cere şi respecta avizele şi aprobările acestuia în problemele importante.  +  Articolul 11Uniunea arhitectilor, prin Biroul sau: a) stabileşte modul de organizare a Fondului de arhitectura; b) aproba regulamentul de funcţionare interioară a Fondului de arhitectura şi instrucţiunile elaborate de Comitetul Fondului de arhitectura privitoare la modalităţile pentru acordarea de către acesta a premiilor, ajutoarelor şi împrumuturilor, membrilor şi familiilor lor, fixind cuantumul acestora; c) aproba propunerile de plan de muncă, de plan financiar şi de alte planuri legate de activitatea Fondului de arhitectura, precum şi dările de seama şi deconturile anuale ale acestuia; d) aproba actele de dispoziţie necesare realizării scopurilor Fondului de arhitectura ca: încheierea contractelor, tranzacţiilor, cedarea sau dobindirea, sub orice formă, de bunuri şi sume, acordate direct Fondului de arhitectura; e) stabileşte cuantumul taxei de înscriere şi cotizaţiile lunare ale membrilor Fondului de arhitectura; f) soluţionează plingerile referitoare la lucrările Comitetului Fondului de arhitectura; g) controlează, prin organele sale, administrarea Fondului de arhitectura şi respectarea disciplinei financiare de către acesta.  +  Articolul 12Comitetul Fondului de arhitectura are următoarele atribuţii: a) angajează pe directorul Fondului de arhitectura cu avizul Biroului Uniunii arhitectilor; angajează personalul necesar; b) propune planul de muncă, planul financiar şi alte planuri legate de activitatea Fondului de arhitectura, întocmeşte dările de seama, precum şi deconturile financiare anuale ale acestuia, pe care le înaintează spre aprobare Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română; c) organizează încasarea taxelor de înscriere, a cotizaţiilor şi a tuturor mijloacelor băneşti ce se cuvin Fondului de arhitectura şi girează operaţiunile financiare; d) elaborează regulamentul de funcţionare interioară, norme şi instrucţiuni necesare bunului mers al Fondului de arhitectura şi al întreprinderilor productive organizate conform prevederilor art. 3 lit. k; e) aproba planurile anuale, planurile de venituri şi cheltuieli şi controlează gestiunea întreprinderilor prevăzute în alineatul precedent; f) face orice act de administraţie necesar realizării scopurilor Fondului de arhitectura, cu respectarea prevederilor art. 11 lit. d; g) hotărăşte asupra întrebuinţării bunurilor de orice fel ale Fondului de arhitectura; h) reprezintă în justiţie Fondul de arhitectura, prin delegaţii săi; i) executa, prin organele sale, planul financiar şi celelalte planuri aprobate de Biroul Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română.  +  Articolul 13Comitetul Fondului de arhitectura se întruneşte ori de cîte ori este nevoie şi cel puţin o dată pe luna.  +  Articolul 14Comitetul Fondului de arhitectura ia hotărîri cu majoritatea absolută a membrilor săi, acestea urmînd a fi executate de preşedinte, vicepreşedinte sau de către directorul Fondului de arhitectura.  +  Articolul 15Directorul Fondului de arhitectura va putea lua măsuri cu caracter administrativ, numai în limita competentei stabilite de Comitetul Fondului de arhitectura.El poate angaja Fondul de arhitectura prin semnatura sa în limita acestei competente şi numai cu contrasemnatura şefului contabilităţii.  +  Articolul 16Gestiunea Fondului de arhitectura şi întreaga sa activitate este supusă controlului Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română şi al Comitetului de Stat pentru Arhitectura şi Construcţii.  +  Articolul 17V. Dispoziţii finale şi tranzitoriiComitetul de conducere al Fondului de arhitectura va putea înfiinţa filiale în oraşele unde exista filialele Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română sau va putea desemna delegaţi în oraşele din ţara. Normele de funcţionare a filialelor Fondului de arhitectura, precum şi repartizarea mijloacelor băneşti din care vor fi alimentate aceste filiale, vor fi stabilite printr-o hotărîre a Biroului Uniunii arhitectilor din Republica Populara Română.  +  Articolul 18Dispoziţiile prevăzute la art. 3 lit. g vor putea fi aplicate şi urmaşilor arhitectilor decedati înainte de constituirea Fondului de arhitectura.  +  Articolul 19Se aprobă măsurile luate de Fondul de arhitectura şi plăţile făcute conform aprobărilor C.S.A.C., pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret.----------------------