ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 60 din 7 mai 2008pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 375 din 16 mai 2008    Având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului privind roaming-ul în reţelele publice de telefonie mobilă în interiorul Comunităţii şi de modificare a Directivei 2002/21/CE , care obligă statele membre să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea implementării acestuia şi să stabilească sancţiunile pentru încălcarea obligaţiilor ce decurg din acest regulament până la data de 30 martie 2008,luând în considerare necesitatea creării unui cadru general predictibil pentru aplicarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice,ţinând seama de faptul că nepromovarea prezentului act normativ poate avea drept consecinţe negative imposibilitatea sancţionării încălcărilor prevederilor Regulamentului (CE) nr. 717/2007 al Parlamentului European şi al Consiliului pe teritoriul României, cu potenţiale efecte negative grave asupra utilizatorilor finali din România şi asupra furnizorilor de reţele publice de telefonie mobilă din celelalte state membre ale Uniunii Europene şi ale Spaţiului Economic European, precum şi declanşarea de către Comisia Europeană a procedurilor de sancţionare a României,aspectele menţionate constituind situaţii extraordinare ce ar putea impieta asupra îndeplinirii angajamentelor convenite prin Tratatul de aderare la Uniunea Europeană şi ar putea avea repercusiuni negative şi asupra pieţei de comunicaţii electronice din România, situaţii care nu pot fi prevenite decât prin adoptarea unor măsuri în regim de urgenţă,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 457 din 27 iunie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 36, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) În situaţia apariţiei unui litigiu între furnizori de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice în legătură cu obligaţiile impuse acestora prin dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, ale legislaţiei speciale în domeniul comunicaţiilor electronice ori ale regulamentelor comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice sau impuse de către ANRCTI în conformitate cu aceste dispoziţii, partea interesată poate sesiza ANRCTI în vederea soluţionării litigiului sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanţa competentă. ANRCTI soluţionează litigiul în termen de 4 luni de la data sesizării, în afara situaţiilor excepţionale, în care un termen mai lung este necesar pentru buna soluţionare a cazului."2. La articolul 51 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) verificarea respectării obligaţiilor prevăzute de dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sau ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice ori al serviciilor poştale sau impuse de ANRCTI şi MCTI în conformitate cu aceste dispoziţii, precum şi punerea în aplicare şi executarea regulamentelor comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, în special în ceea ce priveşte monitorizarea pieţei şi verificarea respectării obligaţiilor furnizorilor de reţele sau servicii de comunicaţii electronice care decurg din aceste regulamente, acolo unde se stabileşte competenţa autorităţii naţionale de reglementare în acest scop;".3. La articolul 53, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 53. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale legislaţiei speciale din domeniul comunicaţiilor electronice şi serviciilor poştale, al respectării obligaţiilor impuse prin autorizaţia generală şi prin licenţele de utilizare a resurselor de numerotaţie, precum şi a obligaţiilor furnizorilor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice care decurg din regulamentele comunitare, acolo unde se stabileşte competenţa de monitorizare sau de verificare a respectării acestor obligaţii de către autoritatea naţională de reglementare, revine ANRCTI, care acţionează prin personalul de specialitate împuternicit în acest scop."4. La articolul 55 alineatul (1), după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:"f^1) nerespectarea obligaţiilor care decurg din regulamentele comunitare din domeniul comunicaţiilor electronice, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a respectării acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare;".5. La articolul 55 alineatul (2), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 5.000 lei la 100.000 lei;".6. După articolul 59^1 se introduce un nou articol, articolul 59^2, cu următorul cuprins:"Art. 59^2. - (1) În situaţia descoperirii nerespectării de către un furnizor de reţele sau de servicii de comunicaţii electronice a unei obligaţii care decurge din regulamentele comunitare, în cazurile în care competenţa de monitorizare şi verificare a acestor obligaţii aparţine autorităţii naţionale de reglementare, ANRCTI va transmite furnizorului în cauză o notificare prin care îi va aduce la cunoştinţă intenţia aplicării sancţiunii prevăzute de lege şi îi va solicita încetarea imediată a încălcării săvârşite. (2) Dacă furnizorul nu încetează încălcarea săvârşită, în conformitate cu notificarea transmisă conform dispoziţiilor alin. (1), ANRCTI va aplica sancţiunea corespunzătoare şi va dispune toate măsurile necesare în vederea asigurării respectării obligaţiei încălcate şi remedierii încălcării săvârşite. (3) Dispoziţiile art. 59 alin. (3^1)-(5) se aplică în mod corespunzător."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicaţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 591/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, după aprobarea prin lege a acesteia, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul comunicaţiilorşi tehnologiei informaţiei,Karoly BorbelyPreşedintele Autorităţii Naţionalepentru Reglementare în Comunicaţiişi Tehnologia Informaţiei,Dan Cristian GeorgescuŞeful CancelarieiPrimului-Ministru,Marian Marius DorinBucureşti, 7 mai 2008.Nr. 60.---------