LEGE nr. 110 din 9 mai 2008pentru înfiinţarea comunei Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 374 din 16 mai 2008    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Se înfiinţează comuna Suhurlui, având în componenţă satul Suhurlui, prin reorganizarea comunei Rediu, judeţul Galaţi. (2) Reşedinţa comunei Suhurlui se stabileşte în satul Suhurlui.  +  Articolul 2 (1) În urma reorganizării prevăzute la art. 1, comuna Rediu are în componenţă satele Rediu şi Plevna. (2) Reşedinţa comunei Rediu rămâne în satul Rediu.  +  Articolul 3 (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autorităţilor administraţiei publice locale în comuna Suhurlui, judeţul Galaţi, rezolvarea problemelor curente se asigură de către 2 delegaţi cu atribuţii de primar şi viceprimar, numiţi prin ordin al prefectului, precum şi de un secretar, numit de prefect, în condiţiile legii, care vor reprezenta autorităţile locale. (2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Suhurlui.  +  Articolul 4 (1) Consiliul Judeţean Galaţi şi delegaţii împuterniciţi conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice Galaţi şi Consiliul Local al Comunei Rediu, repartizează veniturile şi cheltuielile actualului buget, respectiv patrimoniul actual al comunei Rediu, între comunele prevăzute la art. 1 şi 2. (2) Veniturile şi cheltuielile care, în condiţiile legii, revin de drept comunei Suhurlui se administrează şi se gestionează prin autorităţile administraţiei publice locale ale comunei nouînfiinţate, iar echilibrarea bugetului local se realizează pe seama sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, în limita prevederilor aprobate pentru anul curent, pe ansamblul judeţului Galaţi. (3) Bugetul comunei Suhurlui pe anul 2008 se elaborează de către delegaţii prevăzuţi la art. 3 alin. (1), cu avizul Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Galaţi. (4) Operaţiunile de predare-preluare se fac pe bază de protocol încheiat între actualul primar al comunei Rediu şi delegatul cu atribuţii de primar al comunei Suhurlui, desemnat prin ordin al prefectului.  +  Articolul 5Se autorizează Ministerul Economiei şi Finanţelor să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei legi în bugetul de stat pe anul 2008 şi în bugetul Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 6Până la noile alegeri locale, autorităţile administraţiei publice locale din comuna Rediu vor funcţiona în componenţa avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 7Alegerile pentru autorităţile administraţiei publice locale în comuna nou-înfiinţată, potrivit art. 1, se organizează în termen de cel mult 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi.  +  Articolul 8Anexa la Legea nr. 2/1968 privind reorganizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 9 mai 2008.Nr. 110._________