HOTĂRÂRE nr. 471 din 7 mai 2008privind reorganizarea Institutului Naţional de Inventică Iaşi
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 361 din 12 mai 2008    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 11 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Institutul Naţional de Inventică Iaşi, instituţie de cercetare ştiinţifică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, se reorganizează ca unitate de cercetare fără personalitate juridică în structura Universităţii Tehnice "Gheorghe Asachi" din Iaşi. (2) Institutul Naţional de Inventică Iaşi, reorganizat potrivit alin. (1), denumit în continuare Institutul, cu sediul în municipiul Iaşi, bd. Carol I, nr. 3-5, judeţul Iaşi, îşi păstrează denumirea, emblema, însemnele şi mărcile înregistrate.  +  Articolul 2 (1) Obiectul de activitate principal al Institutului îl constituie cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovarea, în special în domeniul multidisciplinar al inventicii. (2) Institutul poate desfăşura în secundar activităţi de proiectare, servicii ştiinţifice, activităţi didactice, training, expertiză, consultanţă sau alte activităţi stabilite de senatul universităţii.  +  Articolul 3 (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Institutului se asigură integral din venituri proprii. (2) Institutul funcţionează pe principiile gestiunii economice şi autonomiei financiare.  +  Articolul 4Patrimoniul Institutului, cuprinzând toate elementele de activ şi pasiv, se preia de la unitatea care se reorganizează, pe bază de protocol predare-preluare încheiat în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, conform situaţiilor financiare încheiate la data de 30 iunie 2007 şi datelor din evidenţa contabilă aferentă exerciţiului financiar pe anul 2007.  +  Articolul 5 (1) Personalul unităţii care se reorganizează, existent la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, este preluat de Institut şi îşi păstrează drepturile salariale avute la data preluării până la negocierea noului contract de muncă. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare, structura organizatorică şi statul de funcţii ale Institutului se aprobă de senatul universităţii.  +  Articolul 6Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă poziţia nr. 5 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 1.449/2005 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.101 din 7 decembrie 2005, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte prevederi contrare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul educaţiei,cercetării şi tineretului,Remus Pricopie,secretar de statMinistrul muncii, familieişi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul economieişi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 mai 2008.Nr. 471.----------