HOTĂRÂRE nr. 467 din 7 mai 2008privind schimbarea regimului juridic şi a titularului dreptului de administrare asupra unor imobile situate în municipiul Bucureşti
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 357 din 8 mai 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 8 alin. (1), al art. 10 alin. (2) şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,având în vedere prevederile art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul situat în municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al statului şi în administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial".  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului situat în municipiul Bucureşti, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 şi 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:────────────────Ministrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 7 mai 2008.Nr. 467.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial"
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului Nr. atribuit de MEF
  Str. Parcului nr. 67-71, sectorul 1, municipiul Bucureşti Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Suprafaţă teren = 5.353 mp Suprafaţă clădiri şi construcţii speciale = = 3.421 mp Valoare de inventar = = 2.697.124,00 lei. 144.719 (parţial)
   +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului care se transmite din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome "Monitorul Oficial" în domeniul public al acestuia şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative
  *Font 9*
  Locul unde este situat imobilul Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Caracteristicile imobilului
  str. Intrarea Străuleşti nr. 38, sectorul 1, municipiul Bucureşti Regia Autonomă "Monitorul Oficial" Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Suprafaţă teren = 2.611 mp Suprafaţă construcţii = 1.417 mp Valoare de inventar = = 2.258.622,30 lei.
  ___________