ORDIN nr. 532 din 25 aprilie 2008pentru aprobarea Regulamentului de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public
EMITENT
  • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 355 din 8 mai 2008    În temeiul prevederilor art. 27^3 alin. (1) şi al art. 27^7 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport rural aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 5 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 367/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor, cu modificările ulterioare,ministrul transporturilor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de închiriere a terenurilor portuare care aparţin domeniului public, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul transporturilor,Ludovic OrbanBucureşti, 25 aprilie 2008.Nr. 532.  +  Anexa REGULAMENTde închiriere a terenurilor portuare careaparţin domeniului public.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Prezentul regulament stabileşte condiţiile pentru închirierea terenurilor portuare prevăzute la art. 27^3 din Ordonanţa Guvernului nr. 22/1999 privind administrarea porturilor şi a căilor navigabile, utilizarea infrastructurilor de transport naval aparţinând domeniului public, precum şi desfăşurarea activităţilor de transport naval în porturi şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care aparţin domeniului public şi sunt concesionate administraţiilor portuare şi/sau de căi navigabile interioare.  +  Articolul 2Închirierea terenurilor portuare prevăzute la art. 1 se desfăşoară pe bază de licitaţie publică cu strigare.  +  Articolul 3Închirierea se face în baza unui contract prin care administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare, în calitate de locator, transmite operatorului, în calitate de locatar, dreptul de folosinţă temporară a unui teren portuar, în schimbul unei chirii, care se constituie venit propriu al administraţiei.  +  Articolul 4 (1) Poate deveni locatar orice persoană juridică română sau străină, în condiţiile legii. (2) Plata chiriei aferente contractului de închiriere se face în lei sau în valută liber convertibilă, acceptată de Banca Naţională a României aşa cum s-a convenit prin contractul de închiriere, la cursul ultimei zile lucrătoare a lunii precedente încheierii contractului de închiriere.  +  Capitolul II Instrucţiuni pentru organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere  +  Articolul 5Licitaţiile publice cu strigare pentru închirierea terenurilor portuare se organizează de către administraţiile portuare şi/sau de căi navigabile interioare.  +  Articolul 6 (1) Anunţul de licitaţie publică deschisă cu strigare se publică de către administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare pe site-ul propriu şi în presa internă cu cel puţin 15 zile calendaristice înainte de data stabilită pentru desfăşurarea licitaţiei de închiriere. (2) Anunţul de licitaţie se întocmeşte după aprobarea documentaţiei de licitaţie. (3) Anunţul de licitaţie trebuie să cuprindă cel puţin următoarele elemente:1. informaţii generale privind locatorul, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. informaţii generale privind obiectul închirierii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie închiriat;3. informaţii privind documentaţia de licitaţie;3.1. modalitatea sau modalităţile prin care persoanele interesate pot intră în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire;3.2. denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul locatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire;3.3. costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea unui exemplar din documentaţie;3.4. data limită pentru solicitarea clarificărilor;4. data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor;5. denumirea, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei;6. data de reluare a licitaţiei.  +  Articolul 7 (1) Oportunitatea închirierii este aprobată de consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare şi se comunică Ministerului Transporturilor - Direcţia generală transport naval.  +  Articolul 8Consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare stabileşte valoarea minimă a chiriei de la care începe licitaţia cu strigare, contravaloarea documentaţiei de licitaţie şi taxa de participare.  +  Articolul 9 (1) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere se aprobă de către consiliul de administraţie al administraţiei portuare şi/sau de căi navigabile interioare. (2) Documentaţia de atribuire a contractului de închiriere trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. informaţii generale privind administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare, în special denumirea, codul fiscal, adresa, numărul de telefon, telefax şi/sau adresa de e-mail ale persoanei de contact etc.;2. instrucţiuni privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere;3. caietul de sarcini;4. valoarea garanţiei de participare la licitaţie, care va fi de minimum 5% din chiria anuală calculată la tariful minim de începere a licitaţiei;5. instrucţiuni privind modul de elaborare şi prezentare a ofertelor;6. informaţii detaliate şi complete privind criteriile de atribuire aplicate pentru stabilirea ofertei câştigătoare;7. instrucţiuni privind modul de utilizare a căilor de atac;8. informaţii referitoare la clauzele contractuale obligatorii.  +  Articolul 10Caietul de sarcini trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:1. informaţii generale privind obiectul închirierii:- descrierea şi identificarea terenului portuar care urmează să fie închiriat;2. condiţii generale ale închirierii:- obligaţiile privind protecţia mediului, stabilite conform legislaţiei în vigoare;- obligativitatea asigurării exploatării în regim de continuitate şi permanenţă;- interdicţia subînchirierii bunului închiriat;- durata închirierii ce nu poate depăşi durata contractului de concesiune încheiat între administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare şi Ministerul Transporturilor;- chiria minimă şi modul de calcul al acesteia;- natura şi cuantumul garanţiilor solicitate de către locator;- răspunderea locatarului pentru neîndeplinirea obligaţiilor impuse de caietul de sarcini;- cauze de încetare a închirierii, altele decât ajungerea la termen;- alte obligaţii în raport cu obiectul închirierii;3. condiţii speciale ale închirierii;4. contractul-cadru de închiriere:- părţile contractante;- obiectul contractului;- durata închirierii;- valoarea chiriei;- condiţii şi termene de plată;- garanţii;- drepturile şi obligaţiile părţilor;- încetarea contractului;- forţa majoră;- litigii;- rezilierea/încetarea contractului;- alte termene şi condiţii.  +  Articolul 11Instrucţiunile privind organizarea şi desfăşurarea procedurii de închiriere se elaborează de către locatar şi fac parte din documentaţia de atribuire.  +  Articolul 12 (1) Comisia de licitaţie este alcătuită dintr-un număr impar de membri, care nu poate fi mai mic de 5, dintre care unul este preşedinte. (2) Fiecăruia dintre membrii comisiei de licitaţie i se poate desemna un supleant.  +  Articolul 13Componenţa comisiei de licitaţie, membrii acesteia, precum şi supleanţii lor se stabilesc şi sunt numiţi prin decizie a directorului general al administraţiei portuare.  +  Articolul 14 (1) Fiecare dintre membrii comisiei de licitaţie beneficiază de câte un vot. (2) Deciziile comisiei de licitaţie se adoptă cu votul majorităţii membrilor. (3) Membrii comisiei de licitaţie sunt obligaţi să dea o declaraţie de compatibilitate, imparţialitate şi confidenţialitate pe propria răspundere, după termenul-limită de depunere a ofertelor, care se va păstra alături de dosarul închirierii. (4) În caz de incompatibilitate, preşedintele comisiei de evaluare îl va sesiza de îndată pe locator despre existenţa stării de incompatibilitate şi va propune înlocuirea persoanei incompatibile dintre membrii supleanţi.  +  Articolul 15Supleanţii participă la şedinţele comisiei de evaluare numai în situaţia în care membrii acesteia se află în imposibilitate de participare din cauza unui caz de incompatibilitate, caz fortuit sau forţei majore.  +  Articolul 16Atribuţiile comisiei de licitaţie sunt: a) analiza şi selectarea ofertelor pe baza datelor, informaţiilor şi documentelor depuse; b) întocmirea listei cuprinzând participaţii admişi pentru licitaţia cu strigare; c) monitorizarea desfăşurării licitaţiei cu strigare; d) întocmirea raportului final al licitaţiei; e) întocmirea proceselor-verbale ale licitaţiei cu strigare; f) desemnarea ofertei câştigătoare.  +  Articolul 17 (1) Comisia de evaluare este legal întrunită numai în prezenţa tuturor membrilor. (2) Comisia de evaluare adoptă decizii în mod autonom, numai pe baza documentaţiei de atribuire şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Membrii comisiei de licitaţie au obligaţia de a păstra confidenţialitatea datelor, informaţiilor şi documentelor cuprinse în ofertele analizate.  +  Articolul 19 (1) Documentele de participare la licitaţia cu strigare se depun la sediul locatorului cu cel puţin două zile lucrătoare înainte de data desfăşurării licitaţiei, care se înregistrează, în ordinea primirii lor, în registrul licitaţiei, precizându-se data şi ora. (2) Fiecare participant poate depune doar o singură documentaţie pentru aceeaşi parcelă de închiriat.  +  Articolul 20Fiecare exemplar al documentaţiei trebuie să fie semnat de către participantul la licitaţie.  +  Articolul 21Pentru desfăşurarea procedurii licitaţiei este obligatorie participarea a cel puţin 2 ofertanţi. În caz contrar, se reia procedura de licitaţie la o dată ulterioară, aşa cum este prevăzut în anunţul de licitaţie.  +  Articolul 22 (1) În urma licitaţiei cu strigare, comisia de licitaţie stabileşte câştigătorul licitaţiei pentru participantul care oferă preţul cel mai mare al chiriei prin licitaţia cu strigare, iar secretarul acesteia întocmeşte raportul de adjudecare, semnat de toţi membrii comisiei. (2) În baza raportului de adjudecare ce îndeplineşte condiţiile prevăzute la alin. (1), comisia de licitaţie, în termen de 3 zile lucrătoare, comunică rezultatul licitaţiei participanţilor la aceasta. Totodată, comunică motivele care au stat la baza respingerii participanţilor declaraţi necâştigători.  +  Articolul 23 (1) Contestaţiile vor fi formulate în scris şi se vor depune la sediul locatorului în termen de 3 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei de închiriere. (2) Comisia de licitaţie analizează contestaţiile în termen de 3 zile de la primirea acestora şi va răspunde în scris.  +  Articolul 24 (1) Contractul de închiriere se încheie în formă scrisă. (2) Contractul de închiriere trebuie să conţină: a) contractul-cadru prevăzut la pct. 4 al art. 10; b) alte clauze contractuale.  +  Articolul 25Contractul de închiriere se semnează în maximum 5 zile lucrătoare de la data adjudecării licitaţiei de închiriere, dacă nu există contestaţii.  +  Articolul 26După semnarea contractului de închiriere, locatorul este obligat, în termen de 5 zile lucrătoare, să depună o garanţie contractuală.  +  Articolul 27În cazul în care ofertantul declarat câştigător refuză încheierea contractului, acesta pierde garanţia de participare la licitaţie, iar procedura de licitaţie pentru închirierea terenului portuar se reia.  +  Articolul 28În situaţia în care câştigătorul licitaţiei de închiriere este o persoană juridică străină care provine dintr-un stat care nu este membru al Uniunii Europene şi nu aparţine Spaţiului Economic European, acesta trebuie să deschidă o filială sau o sucursală ori un alt sediu secundar pe teritoriul României, cu respectarea prevederilor legale în vigoare, în maximum 30 de zile calendaristice de la adjudecarea licitaţiei.  +  Articolul 29Contractul de închiriere încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, în măsura în care părţile nu convin, în scris, posibilitatea de prelungire.  +  Articolul 30Contractul de închiriere poate înceta prin acordul părţilor în condiţiile stabilite prin contract.  +  Articolul 31La încetarea contractului de închiriere, locatarul va elibera terenul portuar de toate activele realizate pe perioada contractului de închiriere şi îl va preda în starea iniţială sau, dacă administraţia portuară şi/sau de căi navigabile interioare este de acord, va vinde acesteia respectivele active în condiţiile stabilite de comun acord de către locator şi locatar.-----------