ORDIN nr. 38 din 20 martie 2008pentru aprobarea Normativului pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 356 din 8 mai 2008    Având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul acces la reţea şi autorizare în domeniul energiei electrice,în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al şedinţei Comitetului de reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 20 martie 2008,în temeiul art. 9 alin. (2), (8) şi (9), al art. 11 alin. (1) şi alin. (2) lit. a) şi h) din Legea energiei electrice nr. 13 /2007, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă norma tehnică energetică "Normativ pentru proiectarea şi executarea reţelelor de cabluri electrice", cod: NTE 007/08/00, prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin._________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 356 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzări şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Norma tehnică energetică aprobată prin prezentul ordin se aplică de operatorii economici, titulari de licenţe şi/sau de atestate emise de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi executarea liniilor electrice subterane.  +  Articolul 3Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 90 de zile de la publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I.PreşedinteleAutorităţii Naţionale de Reglementareîn Domeniul Energiei,Gergely OloszBucureşti, 20 martie 2008.Nr. 38._________