CONVENŢIE din 16 mai 1998între Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea sistemelor hidroenergetice şi de navigatie Portile de Fier I şi Portile de Fier II
EMITENT
 • ACT INTERNAŢIONAL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 19 ianuarie 1999  Guvernul României şi Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia, denumite în cele ce urmeaza părţi contractante,având în vedere prevederile:- Acordului dintre Republica Populara Română şi Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, denumit în cele ce urmeaza Acordul din 1963,;- Acordului dintre Republica Socialista România şi Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind modificarea şi completarea Acordului dintre Republica Populara Română şi Republica Socialista Federativa Iugoslavia privind realizarea şi exploatarea Sistemului hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier pe fluviul Dunarea (semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963), semnat la Belgrad la 10 septembrie 1976, denumit în cele ce urmeaza Acordul din 1976,;- Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Guvernul Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind condiţiile extinderii colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Bucureşti la 19 februarie 1977, denumit în cele ce urmeaza Acordul din 1977,;- Acordului dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind extinderea în continuare a colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic al Dunarii, semnat la Belgrad la 22 mai 1987, denumit în continuare Acordul din 1987, au convenit urmatoarele:I. DISPOZITII GENERALE  +  Articolul 11. Părţile contractante sunt de acord ca organizaţiile/intreprinderile desemnate la art. 2 din prezenta convenţie să asigure, în condiţiile stabilite prin aceasta, administrarea, exploatarea, întreţinerea şi inlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor:- Sistemului hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier, realizat în baza Acordului din 1963, Sistemului suplimentar de aparare, realizat în baza Acordului din 1977, şi Sistemului de aparare, realizat în baza Acordului din 1987, denumite în cele ce urmeaza Sistemul Portile de Fier I,;- Sistemului hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier II, realizat în baza Acordului din 1977, şi a centralelor suplimentare, realizate în baza Acordului din 1987, denumite în cele ce urmeaza Sistemul Portile de Fier II, pe întreaga durata de existenta a acestor sisteme.2. Lista cuprinzand obiectele, instalatiile şi lucrarile care formeaza Sistemul Portile de Fier I şi Sistemul Portile de Fier II va fi întocmită de Comisia mixta româno-iugoslava pentru Portile de Fier, denumita în cele ce urmeaza Comisia mixta, în baza imputernicirilor prevăzute în Acordul din 1963, Acordul din 1976, Acordul din 1977 şi în Acordul din 1987.  +  Articolul 21. Pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi inlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, care se afla pe teritoriul român, Guvernul României desemneaza Filiala Electrocentrale "Portile de Fier", cu sediul în Drobeta-Turnu Severin, denumita în cele ce urmeaza beneficiarul român, din cadrul Regiei Autonome de Electricitate "Renel" Bucureşti.Pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi inlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, care se afla pe teritoriul Republicii Federale Iugoslavia, Guvernul federal al Republicii Federale Iugoslavia desemneaza Javno preduzece za proizvodnju hidroelektricne energije "Djerdap", cu sediul în Kladovo, denumita în cele ce urmeaza beneficiarul iugoslav, din cadrul Javno preduzece "Elektroprivreda Srbije" - Beograd.În cazul când una dintre părţile contractante desemneaza o alta organizaţie/intreprindere pentru administrarea, exploatarea, întreţinerea şi inlocuirea sau reconstructia obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor care se afla pe teritoriul statului sau va informa despre aceasta cealalta parte contractantă prin intermediul Comisiei mixte.2. Centralele hidroelectrice ale beneficiarului român sunt parte componenta a Sistemului energetic al României, iar centralele hidroelectrice ale beneficiarului iugoslav sunt parte componenta a Sistemului electroenergetic al Republicii Federale Iugoslavia.Cei doi beneficiari vor functiona independent, dar sunt obligati să asigure exploatarea şi întreţinerea coordonata a obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II şi să asigure inlocuirea sau reconstructia acestora, în conformitate cu oblibaţiile pe care le au potrivit Acordului din 1963, Acordului din 1976, Acordului din 1977, Acordului din 1987, contractelor incheiate între beneficiari în baza acestor acorduri şi conform obligaţiilor stabilite prin prezenta convenţie. În indeplinirea acestor obligaţii cei doi beneficiari vor tine seama ca fiecare dintre cele doua sisteme reprezinta un ansamblu unitar hidroenergetic şi de navigatie, care trebuie să satisfaca necesitatile energeticii şi ale navigatiei, precum şi să asigure apararea terenurilor riverane şi stabilitatea malurilor Dunarii în modul stabilit în documentele menţionate şi în prezenta convenţie.II. ORGANIZAREA EXPLOATARII  +  Articolul 31. În scopul asigurarii unei exploatari rationale şi coordonate a Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II, ca ansambluri unitare hidroenergetice şi de navigatie, Comisia mixta a înfiinţat Organul comun de coordonare, denumit în cele ce urmeaza OCC, format din reprezentantii celor doi beneficiari şi din organele părţilor contractante competente pentru navigatie şi pentru gospodarirea apelor.2. În scopul asigurarii coordonarii permanente şi operative a activităţii beneficiarilor în toate problemele de exploatare şi întreţinere care necesita adoptarea unor măsuri şi solutii coordonate, Comisia mixta a înfiinţat Serviciul comun de dispecer pentru energetica, denumita în cele ce urmeaza SCDE şi Serviciul comun de dispecer pentru navigatie, denumit în cele ce urmeaza SCDN, ambele formate din reprezentantii beneficiarilor. Aceste servicii vor dispune de legaturi directe prin telefon, radio, telex şi fax, precum şi de alte mijloace de informare reciproca ce vor fi convenite de beneficiari.3. În scopul urmaririi comportarii obiectelor principale şi a lacurilor de acumulare ale celor două sisteme, Comisia mixta a înfiinţat Comisia pentru urmarirea comportarii Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II, denumita în cele ce urmeaza CUC, formata din reprezentantii beneficiarilor şi din alti specialisti desemnaţi de organele competente ale părţilor contractante.  +  Articolul 41. Sarcinile OCC prevăzut la art. 3 pct. 1 sunt urmatoarele: a) coordonează exploatarea în scopuri energetice şi de navigatie a obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II; b) stabileste valorile limita ale nivelurilor Dunarii şi variatiile zilnice admisibile în biefurile din amonte şi din aval ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, ţinând seama de regimurile de functionare a hidrocentralelor şi a organelor de evacuare, de restrictiile din secţiunile de control prevăzute la art. 5 pct. 1 lit. b), de stabilitatea malurilor şi de siguranţă terenurilor riverane, precum şi de necesitatile navigatiei; c) stabileste valorile limita ale debitului defluent la Sistemul Portile de Fier II în functie de debitele Dunarii, ţinând seama de necesitatile energeticii, navigatiei şi pisciculturii, de stabilitatea malurilor, de apararea împotriva inundaţiilor, precum şi de nivelurile admise în secţiunile de control, prevăzute la art. 8 pct. 1 şi la art. 9 pct. 1; d) îndrumă serviciile comune de dispecer prevăzute la art. 3 pct. 2 din prezenta convenţie şi rezolva problemele legate de exploatarea centralelor şi de asigurarea navigatiei, în cazurile când aceste servicii nu cad de acord sau exista diferende în aceste probleme; c) constituie Comandamentul comun pentru apararea împotriva gheturilor şi inundaţiilor provocate de gheturi, stabileste planul general şi modul de aparare împotriva gheturilor şi inundaţiilor provocate de gheturi, precum şi oblibaţiile beneficiarilor care decurg din acest plan conform art. 22; f) constituie Comandamentul comun pentru apararea împotriva inundaţiilor şi apelor mari, stabileste planul general şi modul de evacuare a apelor mari, precum şi oblibaţiile beneficiarilor care decurg din acest plan; g) stabileste planul de măsuri comune care se iau de beneficiari pentru asigurarea intereselor pisciculturii; h) stabileste modul de economisire a apei şi a energiei electrice şi modul de folosire optima a echipamentelor la functionarea ecluzelor; i) adopta măsuri urgente în caz de forta majoră şi în împrejurări excepţionale (ruperea digurilor, deteriorarea unor părţi ale obiectelor, calamitati naturale etc.); j) coordonează planurile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor care condiţioneaza functionarea Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II ca ansambluri hidroenergetice şi de navigatie; k) stabileste volumul anual al dragajelor şi oblibaţiile beneficiarilor, conform art. 24; l) stabileste acţiuni comune atunci când apar evenimente deosebite şi în cazul poluarii Dunarii; m) controlează indeplinirea hotărârilor pe care le-a adoptat; n) prezinta anual rapoarte Comisiei mixte asupra activităţii sale; o) indeplineste şi alte sarcini pe care i le incredinteaza Comisia mixta.2. OCC indeplineste sarcinile prevăzute la pct. 1 din acest articol în baza Regulamentului de organizare şi functionare a Organului comun de coordonare, denumit în cele ce urmeaza Regulamentul OCC, pe care îl aproba Comisia mixta.  +  Articolul 51. Sarcinile SCDE prevăzut la art. 3 pct. 2 sunt urmatoarele: a) elaboreaza prognozele debitelor afluente în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier I; b) stabileste potentialul hidroenergetic disponibil al Sistemului Portile de Fier I şi al Sistemului Portile de Fier II, planurile şi regimurile zilnice de functionare a centralelor acestor sisteme, cu respectarea restrictiilor, a tolerantelor admisibile şi a variatiilor de scurta durata ale nivelurilor stabilite prin Regulamentul de organizare şi functionare a Serviciului comun de dispecer pentru energetica, denumit în cele ce urmeaza Regulamentul SCDE, în urmatoarele secţiuni de control de pe Dunăre:- secţiunea Gura Nerei (km D. 1.075);- secţiunea amonte de barajul Sistemului Portile de Fier I (km D. 943);- secţiunea Drobeta-Turnu Severin-Kladovo (km D. 933);- secţiunea amonte de barajul Sistemului Portile de Fier II de pe cursul principal al Dunarii (km D. 863); şi- secţiunea Gura Timocului (km D. 845 + 500); c) coordonează, prin planurile zilnice, functionarea centralelor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II şi modul de evacuare a apelor Dunarii peste barajele deversoare ale acestor sisteme, în scopul utilizarii rationale a potentialului hidroenergetic disponibil; urmareste realizarea planurilor zilnice şi le corecteaza în cazurile prevăzute în Regulamentul SCDE; d) analizeaza zilnic realizarea planului şi a regimului de functionare a centralelor din ziua precedenta şi stabileste marimea potentialului hidroenergetic utilizat în fiecare centrala a Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II şi, în caz de abateri faţă de planul şi de regimul zilnic de functionare a centralelor, ia masurile prevăzute în Regulamentul SCDE; e) coordonează planurile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor energetice; f) coordonează functionarea centralelor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II cu necesitatile navigatiei; g) dirijeaza functionarea stavilelor barajelor deversoare şi a golirilor de fund; h) tine evidenta datelor citite şi înregistrate la instalatiile hidrometrice şi la alte instalaţii stabilite prin Regulamentul SCDE, verifica functionarea corecta a acestor instalaţii şi efectueaza schimbul de date obtinute, inclusiv cu organele interesate din domeniul navigatiei şi al gospodăririi apelor, la cererea acestora; i) tine evidenta datelor furnizate de instrumentele de măsura a energiei electrice produse, instalate în paralel, în centralele Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, precum şi de alte instrumente instalate în paralel, prevăzute prin Regulamentul SCDE, şi controlează starea de functionare şi precizia acestora; j) colaboreaza cu SCDN în probleme de interes comun; k) tine evidenta datelor conform programului stabilit de beneficiari de comun acord; l) indeplineste hotărârile şi instrucţiunile OCC în toate problemele privind energetica şi navigatia; m) prezinta rapoarte asupra activităţii sale Comisiei mixte; n) indeplineste şi alte sarcini încredinţate de către Comisia mixta.2. Organizarea şi modul de functionare a SCDE, precum şi modul de indeplinire a sarcinilor prevăzute prin prezenta convenţie sunt stabilite în Regulamentul SCDE, pe care îl aproba Comisia mixta.  +  Articolul 61. Sarcinile SCDN prevăzut la art. 3 pct. 2 sunt urmatoarele: a) dirijeaza operativ navigatia în sectorul dintre km D. 936 şi km D. 949, precum şi în sectorul dintre km D. 858 şi km D. 868, în conformitate cu regulile speciale de navigatie pe Dunăre convenite de către organele competente ale părţilor contractante şi cu reglementarile naţionale ale fiecarei părţi contractante privind navigatia pe Dunăre; b) aplica în sectoarele sus-menţionate, fiecare pentru teritoriul statului sau, masurile privind desfăşurarea navigatiei, pe care le stabilesc organele de navigatie ale părţilor contractante; c) coordonează ecluzarea navelor prin ecluzele ambelor sisteme, în scopul folosirii rationale şi al utilizarii în egala măsura a ecluzelor; d) coordonează exploatarea obiectelor, instalaţiilor şi a lucrărilor care deservesc navigatia cu necesitatile energetice; e) ia măsuri operative în caz de forta majoră şi de evenimente deosebite, în scopul asigurarii navigatiei şi al protejarii obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor care deservesc navigatia; f) coordonează planurile de întreţinere şi reparatii ale obiectelor, instalaţiilor şi lucrărilor care deservesc navigatia, precum şi ale senalelor de acces la ecluze, ţinând seama de intensitatea traficului de nave pe Dunăre; g) elaboreaza instrucţiunile comune pentru activitatea operatorilor de la ecluze; h) tine evidenta datelor privind ecluzarea navelor şi a obiectelor plutitoare şi functionarea ecluzelor; i) colaboreaza cu SCDE în problemele de interes comun; j) indeplineste hotărârile şi instrucţiunile OCC în toate problemele privind navigatia; k) prezinta rapoarte anuale asupra activităţii sale Comisiei mixte; l) indeplineste şi alte sarcini care i se incredinteaza de către Comisia mixta.2. Organizarea şi modul de functionare a SCDN, precum şi modul de indeplinire a sarcinilor prevăzute prin prezenta convenţie sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi functionare a Serviciului comun de dispecer pentru navigatie, denumit în cele ce urmeaza Regulamentul SCDN, pe care îl aproba Comisia mixta.  +  Articolul 71. Sarcinile CUC prevăzut la art. 3 pct. 3 sunt urmatoarele: a) stabileste, la propunerea beneficiarilor, programele de observatii şi masuratori de interes comun, care se vor face sistematic de către beneficiari pentru regimul aluviunilor şi modificarilor morfologice ale albiei, pentru modificările chimice, biologice, termice şi radiologice ale apelor Dunarii la obiectele principale, în zona obiectelor principale, în lacurile de acumulare şi în zona terenurilor riverane lacurilor de acumulare ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II; b) urmareste şi analizeaza toate fenomenele care influenţează stabilitatea şi functionalitatea obiectelor principale ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, stabilitatea malurilor, modificarea morfologica a albiei, precum şi calitatea apelor Dunarii în lacurile de acumulare ale acestor sisteme, pe baza documentatiei pe care beneficiarii o pun la dispoziţie; c) stabileste, la propunerea beneficiarilor, masuratori suplimentare necesare, pe baza interpretarii rezultatelor obtinute cu ocazia unor fenomene excepţionale (cutremure, viituri, zapoare, scurgeri de gheturi etc.); d) stabileste, la propunerea beneficiarilor, metodologia de observatii şi masuratori, care va asigura date pentru aprecierea comportarii Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II; e) examineaza documentaţia şi rapoartele privind interpretarea rezultatelor masuratorilor şi ale observatiilor prezentate de beneficiari şi propune masurile necesare; f) colaboreaza cu organele Comisiei mixte prevăzute la art. 4, 5 şi 6; g) examineaza, în urma unor fenomene excepţionale, rezultatele masuratorilor şi comportarea obiectelor principale, lacurilor de acumulare şi a obiectelor de aparare a terenurilor riverane şi propune masurile necesare; h) prezinta Comisiei mixte rapoarte periodice privind comportarea Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II, cu concluzii şi propuneri.2. Organizarea şi modul de functionare ale CUC, precum şi modul de indeplinire a sarcinilor prevăzute prin prezenta convenţie sunt stabilite în Regulamentul de organizare şi functionare a Comisiei de urmărire a comportarii Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II, denumit în cele ce urmeaza Regulamentul CUC, pe care îl aproba Comisia mixta.A. Exploatarea energetica  +  Articolul 81. Beneficiarii organizeaza exploatarea permanenta a Sistemului Portile de Fier I cu nivelurile Dunarii la cote peste 69,50 mdMA la Gura Nerei, conform regimului definit în anexa nr. 1. Modul de exploatare a Sistemului Portile de Fier I în acest regim este stabilit în detaliu în Regulamentul SCDE.2. Beneficiarii pot conveni sa organizeze temporar exploatarea Sistemului Portile de Fier I cu niveluri la cote mai mici decat cele stabilite la pct. 1.3. Nivelurile de retentie la Sistemul Portile de Fier I vor fi coborate, pe baza hotărârii comandamentelor prevăzute la art. 4 pct. 1 lit. e) şi f), până la cota necesară pentru apararea împotriva ghetii sau a apelor mari.4. În scopul limitarii riscurilor care ar putea aparea la terenurile riverane prin exploatarea Sistemului Portile de Fier I conform regimului definit în anexa nr. 1, la cererea unuia dintre beneficiari, nivelurile Dunarii la Gura Nerei vor fi coborate în comun până la cota 69,50 mdMA. Fiecare beneficiar poate utiliza acest drept de mai multe ori în cursul unui an, fără obligaţia de a-l compensa pe celalalt beneficiar, cu condiţia ca functionarea cu nivelurile coborate sa nu dureze în total mai mult de 30 de zile în perioada aprilie-septembrie şi nici mai mult de 10 zile în perioada octombrie-martie. Acest numar de zile cuprinde atât perioadele de coborare, cat şi perioadele de ridicare a nivelului la cota prevăzută în anexa nr. 1.Functionarea cu nivelurile coborate ale Dunarii poate dura şi mai mult, caz în care partea care nu a solicitat coborarea nivelului are dreptul sa produca acea cantitate de energie electrica care i-ar fi revenit în regimul definit în anexa nr. 1.5. Pentru evitarea sau reducerea pagubelor la terenurile riverane, la solicitarea unuia dintre beneficiari, nivelurile apelor Dunarii la Gura Nerei pot fi coborate temporar faţă de cotele stabilite în baza prevederilor pct. 1, 2 sau 4, în care caz beneficiarul care a solicitat coborarea cotei va ceda celuilalt beneficiar un potenţial hidroenergetic egal cu potentialul pe care acesta, din cauza coborarii nivelului, nu l-a utilizat şi la care avea dreptul. Beneficiarii vor stabili de comun acord modul de coborare a cotei de retentie, precum şi marimea şi modul de cedare a potentialului. Beneficiarii pot conveni, cu acordul dispecerilor naţionali, ca în locul cedarii de potenţial hidroenergetic să se livreze energie electrica. Condiţiile şi modul de livrare a energiei electrice vor fi stabilite de dispecerii naţionali.6. Nivelul Dunarii nu se poate cobori, în baza prevederilor pct. 2 şi 5, sub cota 68,00 mdMA la Gura Nerei.7. Fiecare beneficiar va folosi jumătate din potentialul disponibil care corespunde regimului prevăzut la pct. 1, precum şi în cazurile de la pct. 2 şi 3.8. Beneficiarul român va livra beneficiarului iugoslav în cursul fiecarui an, pe întreaga durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I, în condiţiile stabilite la art. 4 pct. B lit. f) din Acordul din 1987 şi la art. 8 din Contractul privind extinderea colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic suplimentar al Dunarii la Sistemul hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier I, semnat între cei doi beneficiari la 22 mai 1987, o cantitate de energie electrica egala cu 37,5% din producţia suplimentara realizata în centrala română a Sistemului Portile de Fier I prin utilizarea a jumătate din potentialul iugoslav din amonte de Gura Nerei peste cota 69,50 mdMA prevăzută în regimul definit în anexa nr. 1.9. La propunerea beneficiarilor, Comisia mixta poate aproba trecerea la functionarea experimentala a Sistemului Portile de Fier I cu cote mai mari decat cele prevăzute în anexa nr. 1, însă nu mai mari decat cele prevăzute în anexa nr. 2. În perioada funcţionarii experimentale, beneficiarii vor prelucra şi utiliza potentialul disponibil în conformitate cu art. 14 şi cu anexa nr. 7 din Contractul privind extinderea colaborarii pentru utilizarea potentialului hidroenergetic suplimentar al Dunarii la Sistemul hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier I din 22 mai 1987.10. Metodologia pentru stabilirea productiei suplimentare zilnice, lunare şi anuale, realizate în centrala română a Sistemului Portile de Fier I prin utilizarea a jumătate din potentialul iugoslav din amonte de Gura Nerei peste cota 69,50 mdMA, precum şi modul şi condiţiile de livrare a energiei electrice în contul obligaţiei beneficiarului român, prevăzute la pct. 8 şi 9, sunt stabilite în Regulamentul SCDE.  +  Articolul 91. Beneficiarii organizeaza regimul de exploatare a Sistemului Portile de Fier II, respectand urmatoarele condiţii: a) în secţiunea de control din amonte de barajul de pe cursul principal al Dunarii (km D.863), nivelul apei sa nu depăşească cota 41,00 mdMA până la debitul egal cu capacitatea totala de evacuare a centralelor şi barajelor Sistemului Portile de Fier II corespunzătoare acestei cote. Nivelul Dunarii în aceasta secţiune de control nu trebuie să fie mai mic de cota 39,40 mdMA. Beneficiarii pot conveni sa coboare nivelul şi sub cota 39,40 mdMA până la cota care asigura adancimea de 3,5 m în senalul navigabil, dar nu sub cota 38,50 mdMA, urmand să se stabileasca condiţiile în care se va face aceasta coborare; b) în secţiunea de control Drobeta-Turnu Severin- Kladovo (km D.933) nivelul Dunarii sa nu depăşească cota 42,00 mdMA până la debitul de 10.600 mc/s şi sa nu depăşească cota 43,60 mdMA la debitul de 16.350 mc/s.2. Pentru aplicarea prevederilor pct. 1, prin Regulamentul SCDE se stabilesc, în functie de debite, nivelurile apei din amonte de barajul de pe cursul principal al Dunarii (km D.863), ţinându-se seama de necesitatile energetice şi ale navigatiei şi de stabilitatea malurilor.3. În scopul utilizarii rationale a potentialului hidroenergetic al Dunarii, la Sistemul Portile de Fier II evacuarea apelor din lacul de acumulare se va face în modul următor: a) la debite defluente zilnice medii planificate la Sistemul Portile de Fier II, mai mici decat debitul maxim care poate să treaca prin 20 de hidroagregate, fiecare beneficiar evacueaza partea de debit care îi revine din impartirea zilnica a potentialului prin hidroagregatele sale, iar în cazul indisponibilitatii acestora, prin barajul sau deversor, în conformitate cu Regulamentul SCDE. Regimul de functionare a centralelor se va planifica şi realiza astfel încât hidroagregatele din centrala suplimentara română (centrala Gogosu) să fie folosite prioritar, în limita disponibilităţii acestora; b) la debite defluente medii zilnice planificate la Sistemul Portile de Fier II, mai mari decat debitul maxim care poate trece prin 20 de hidroagregate, evacuarea apei se va face în ordinea urmatoare:- prin hidroagregatele din centralele de pe cursul principal al Dunarii şi Bratul Gogosu;- peste barajul deversor de pe Bratul Gogosu până la debitul de 3.500 mc /s pe Bratul Gogosu;- peste barajul deversor de pe cursul principal al Dunarii până la egalizarea debitului deversat cu debitul care se deverseaza peste barajul deversor Gogosu;- după egalizarea debitelor deversate peste barajul deversor de pe cursul principal al Dunarii şi peste barajul deversor Gogosu, fiecare beneficiar are obligaţia de a evacua prin hidroagregatele şi campurile deversoare ce îi apartin jumătate din debitul defluent mediu zilnic planificat; c) debitul prin Bratul Gogosu, stabilit la lit. b, se poate modifica ţinându-se seama de interesele energetice, de siguranţă navigatiei, de modificările morfologice din Bratul Gogosu şi din albia Dunarii, precum şi de stabilirea malurilor. În acest scop, periodic, la debitele Dunarii mai mari de 9.500 mc/s, beneficiarii vor face observatii şi masuratori conform unui program stabilit în comun, aprobat de Comisia mixta. În baza rezultatelor acestor masuratori şi a experientei în exploatare, OCC va stabili necesitatea şi oportunitatea modificarii acestui debit; d) prin Regulamentul SCDE se va stabili în detaliu modul de calcul şi de impartire a potentialului utilizat, precum şi modul de egalizare a energiilor electrice produse în centralele române şi iugoslave.4. Regimul de exploatare a Sistemului Portile de Fier II, în cazul biefului aval neamenajat, nu trebuie să provoace variatii zilnice ale nivelului Dunarii, în secţiunea de control de la Gura Timocului (km D.845 + 500), mai mari de ±30 cm faţă de nivelul Dunarii care corespunde debitelor defluente medii zilnice, luand în considerare şi variatiile naturale ale nivelului Dunarii la aceleasi debite. În cazul biefului aval amenajat al Sistemului Portile de Fier II, variatiile se vor stabili de către Comisia mixta, la propunerea beneficiarilor.5. La debitele afluente ale Dunarii, mai mari de 2.350 mc /s, debitele defluente în cazul biefului aval neamenajat al Sistemului Portile de Fier II, cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 4, nu trebuie să fie mai mici de 2.350 mc/s, iar în cazul debitelor afluente mai mici de 2.350 mc/s, acestea vor fi egale cu debitele afluente. Fiecare beneficiar este obligat ca prin instalatiile sale de evacuare să asigure evacuarea a jumătate din aceste debite defluente, dacă nu se convine altfel.6. Beneficiarii sunt obligati sa participe în egala măsura la asigurarea şi respectarea regimului de functionare prevăzut la pct. 1, 4 şi 5, precum şi să respecte regimul de functionare şi hotărârile OCC luate în baza pct. 3 lit. c).7. Cota de retentie la Sistemul Portile de Fier II va fi coborata, pe baza hotărârii comandamentelor prevăzute la art. 4 pct. 1 lit. e) şi f), până la cota necesară pentru apararea împotriva ghetii sau apelor mari.8. Beneficiarii vor folosi în părţi egale potentialul hidroenergetic disponibil în regimul de exploatare prevăzut la acest articol pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier II.  +  Articolul 101. Beneficiarii asigura exploatarea coordonata a Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II în cascada, în scopul utilizarii cat mai rationale a potentialului hidroenergetic al Dunarii, în condiţiile prevăzute la art. 8 şi 9, în interesul sistemelor energetice ale celor două tari, ţinând seama ca Sistemul Portile de Fier I şi Sistemul Portile de Fier II reprezinta, fiecare în parte, un ansamblu din punct de vedere hidroenergetic şi de navigatie şi ca functionarea Sistemului Portile de Fier II este condiţionată de functionarea Sistemului Portile de Fier I.2. În scopul asigurarii exploatarii coordonate a celor două sisteme, SCDE va întocmi planuri zilnice de functionare, în functie de debitele Dunarii, în conformitate cu prevederile Regulamentului SCDE.3. Beneficiarii au drepturi egale în utilizarea posibilitatilor de functionare în regim variabil a celor două sisteme. Fiecare beneficiar poate hotari dacă şi în ce măsura va folosi posibilitatea funcţionarii în regim variabil, respectand restrictiile şi condiţiile stabilite în prezenta convenţie şi în Regulamentul SCDE, precum sa utilizeze puterea maxima disponibila din centralele sale de la Sistemul Portile de Fier I şi Sistemul Portile de Fier II, în condiţiile stabilite prin Regulamentul SCDE.  +  Articolul 111. Utilizarea în părţi egale a potentialului hidroenergetic amenajat prin Sistemul Portile de Fier I şi a potentialului hidroenergetic amenajat prin Sistemul Portile de Fier II se va face în felul următor: a) impartirea în părţi egale a potentialului hidroenergetic disponibil al Dunarii se va face zilnic, separat pentru Sistemul Portile de Fier I şi pentru Sistemul Portile de Fier II, prin planurile zilnice pe care le stabileste SCDE.Marimea abaterii admisibile de la impartirea zilnica a potentialului hidroenergetic disponibil se stabileste prin Regulamentul SCDE. Eventualele diferente în utilizarea potentialului hidroenergetic, care provin din abaterile admisibile, se vor egaliza în termen de cel mult 7 zile de la data când au aparut, dacă cei doi beneficiari nu convin altfel; b) se va considera ca potenţial hidroenergetic utilizat:- potentialul prelucrat prin hidroagregate, masurat prin energia electrica produsa la bornele generatorului fiecarui hidroagregat;- potentialul deversat prin organele de evacuare ale barajelor deversoare;- potentialul utilizat la mersul în gol al hidro-agregatelor;- potentialul pierdut din cauza micsorarii caderii la gratarele turbinelor;- potentialul utilizat suplimentar din cauza variatiilor de cadere în regimul variabil de functionare a centralelor celor două sisteme.Modul de stabilire a potentialului utilizat şi aparatele de măsura necesare pentru aceasta sunt prevăzute prin Regulamentul SCDE; c) dacă prin masuratori comune se constată că randamentul unui hidroagregat, în orice zona de functionare, este mai mic cu peste 0,5% decat randamentul hidro-agregatului cu pierderile cele mai mici, la calcularea potentialului prelucrat de acel hidroagregat se va aplica factorul de corectie care se stabileste prin Regulamentul SCDE.2. Dacă unul dintre beneficiari, indiferent de motiv, nu poate să utilizeze în intregime potentialul hidroenergetic care îi revine, partea de potenţial pe care nu o poate utiliza o poate ceda spre utilizare celuilalt beneficiar, dacă acesta accepta. Potentialul astfel utilizat se va rambursa în termenul şi în condiţiile ce se vor conveni între cei doi beneficiari.  +  Articolul 121. Planurile zilnice de functionare a centralelor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, stabilite de SCDE pe baza încadrării în restrictiile de nivel la secţiunile de control şi în limitele de variatii admise, trebuie respectate intru totul de către fiecare beneficiar.Nici un organ al părţilor contractante nu poate da dispozitii beneficiarilor să se abata de la planurile zilnice de functionare stabilite pentru fiecare centrala.2. Dacă unul dintre beneficiari are nevoie ca în cursul unei zile să se abata de la impartirea prevăzută la art. 11 pct. 1 lit. a), poate face aceasta numai în urma unei înţelegeri prealabile cu celalalt beneficiar, care va cauta ca, în limitele posibilitatilor sistemului energetic de care aparţine, sa îi vina în intampinare. Diferenţa astfel creata se va egaliza, fără aplicarea nici unui coeficient, în modul şi în termenele ce se vor conveni între cei doi beneficiari.3. La debitele afluente în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier I, la care, conform prevederilor prezentei conventii şi Regulamentului SCDE, nu este permisa folosirea intregii puteri instalate, fiecare beneficiar, în cazul unei avarii deosebit de grele în sistemul energetic caruia îi aparţine, poate, fără aprobarea prealabila a celuilalt beneficiar, sa foloseasca întreaga putere a centralelor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II pe o durată de cel mult o ora. Beneficiarul care dintr-un astfel de motiv a depasit planul zilnic de productie a energiei electrice este obligat ca, în termen de cel mult 24 de ore, sa explice celuilalt beneficiar motivul acestei depăşiri şi în decurs de 7 zile de la data depasirii sa egalizeze diferenţa de energie şi sa refaca cota la Gura Nerei la nivelul convenit.4. Dacă un beneficiar, fără acordul celuilalt beneficiar, se abate de la planul zilnic de functionare a centralelor Sistemului Portile de Fier I sau ale Sistemului Portile de Fier II sau ale ambelor sisteme, stabilit de SCDE conform pct. 1, celalalt beneficiar are dreptul ca în perioada de functionare cu niveluri coborate ale Dunarii sa produca energia electrica corespunzătoare nivelurilor stabilite conform prevederilor art. 8 şi 9. Beneficiarul care s-a abatut de la planul zilnic este obligat sa refaca nivelurile în timpul cel mai scurt.5. Prin Regulamentul SCDE se vor prevedea, în functie de marimea abaterii de la nivelurile stabilite conform prevederilor art. 8 şi 9, despăgubiri pausale pentru celalalt beneficiar, în energie electrica sau potenţial, pentru reducerea puterii centralelor Sistemului Portile de Fier I sau ale Sistemului Portile de Fier II sau ale ambelor sisteme şi pentru micsorarea sigurantei sistemului energetic de care apartin centralele celuilalt beneficiar, astfel încât nici unul dintre beneficiari sa nu aiba interes să se abata de la planul zilnic.Modul de plată a despăgubirilor pausale se va prevedea astfel încât să permită refacerea nivelului Dunarii în timpul cel mai scurt.6. În cazul în care un beneficiar se abate de la programul zilnic stabilit, iar celalalt beneficiar accepta sa participe operativ la refacerea nivelului apei, renuntand parţial la dreptul sau de a produce cantitatea de energie electrica care i-ar fi revenit conform pct. 4, acesta din urma va fi compensat, pentru ajutorul dat, în modul şi în condiţiile ce vor fi stabilite de beneficiari.7. Persoanele, cetăţeni ai statului unei părţi contractante, domiciliate pe teritoriul statului acesteia, cărora beneficiarul celeilalte părţi contractante le-a provocat pagube prin nerespectarea condiţiilor prevăzute la art. 8 sau 9, înainte de depunerea reclamatiei la instantele judecătorești competente, se pot adresa Comisiei mixte prin partea sa naţionala. În aceste situaţii presedintii Comisiei mixte vor forma o grupa comuna de specialisti care va cerceta cazul. La propunerea acestei grupe, Comisia mixta va stabili marimea pagubelor şi modul de compensare.Dacă în termen de un an Comisia mixta nu reuseste sa rezolve acest caz sau dacă părţile în litigiu nu accepta propunerea sa, persoana respectiva poate proceda conform prevederilor art. 19 pct. 1 din Acordul din 1963.  +  Articolul 131. Legaturile electrice de înaltă tensiune dintre statiile de conexiune ale celor două centrale ale Sistemului Portile de Fier I şi ale celor două centrale ale Sistemului Portile de Fier II vor fi, de regula, deconectate. Aceste legaturi se vor folosi numai în cazul schimburilor de energie electrica dintre cele doua sisteme energetice naţionale.2. Modul şi condiţiile de folosire a legaturilor electrice dintre centrale pentru alimentarea serviciilor proprii se vor reglementa de către cei doi beneficiari prin regulamente speciale.  +  Articolul 141. În scopul îmbunătăţirii utilizarii potentialului hidroenergetic al Dunarii la Sistemul Portile de Fier I şi la Sistemul Portile de Fier II, beneficiarii vor analiza posibilitatea şi oportunitatea cresterii nivelurilor maxime în urmatoarele profiluri de control de pe Dunăre:- în profilul amonte de barajul Sistemului Portile de Fier I (km D.943), până la cota 70,00 mdMA;- în profilul Drobeta-Turnu Severin-Kladovo (km D.933), până la cota 42,50 mdMA, la debite până la 12.600 mc/s;- în profilul amonte de barajul Sistemului Portile de Fier II, pe cursul principal al Dunarii (km D.863), până la cota 41,40 mdMA.2. La propunerea comuna a beneficiarilor, Comisia mixta poate aproba trecerea la exploatarea Sistemului Portile de Fier I sau a Sistemului Portile de Fier II, cu nivelurile prevăzute la pct. 1, în condiţiile pe care beneficiarii le vor conveni în prealabil.B. Exploatarea ecluzelor  +  Articolul 151. Asigurarea continuitatii navigatiei prin ecluze este obligaţia comuna a celor doi beneficiari.2. Obiectele şi instalatiile care servesc pentru navigatie în cadrul Sistemului Portile de Fier I şi al Sistemului Portile de Fier II vor fi folosite în felul următor: a) obiectele şi instalatiile care servesc pentru navigatie în cadrul Sistemului Portile de Fier I, între km D.936 şi km D.949, şi în cadrul Sistemului Portile de Fier II, între km D.858 şi km D.868, vor fi astfel folosite încât să se asigure condiţii normale de desfăşurare a navigatiei; b) ecluzarea navelor se va face, de regula, în sens unic - alternativ, amonte şi aval, sau într-un singur sens, prin fiecare ecluza; c) capacitatile ecluzelor se vor folosi optim, în scopul trecerii unui numar cat mai mare de nave cu un numar cat mai mic de ecluzari; d) SCDN asigura coordonarea funcţionarii ecluzelor pentru fiecare sistem în parte, ţinând seama ca, de regula, ambele ecluze din fiecare dintre cele doua sisteme să efectueze un numar egal de ecluzari spre amonte şi spre aval în cursul unui an; e) în cazul în care la sfârşitul anului apare o diferenţa la numărul de ecluzari efectuate, beneficiarul care a efectuat un numar mai mic de ecluzari va compensa aceasta diferenţa în anul următor prin efectuarea unui numar suplimentar corespunzător de ecluzari. Calculul diferenţei numarului de ecluzari şi compensarea acestei diferente se face separat pentru fiecare dintre cele doua sisteme; f) în cazul în care până la sfârşitul anului următor diferenţa numarului de ecluzari nu se compenseaza în totalitate, iar beneficiarii nu convin asupra modului de compensare a diferenţei rămase, beneficiarul interesat poate prezenta aceasta problema spre rezolvare OCC. Dacă OCC nu solutioneaza aceasta problema în termen de 6 luni, beneficiarul interesat o va prezenta spre rezolvare Comisiei mixte; g) OCC va stabili în fiecare an, cel mai tarziu până la data de 1 decembrie, la propunerea SCDN, perioadele de intrerupere a funcţionarii ecluzelor în anul următor, în vederea executarii reviziilor tehnice şi a reparatiilor planificate de către fiecare beneficiar, astfel încât să se asigure ca în fiecare sistem sa existe în permanenta cate o ecluza în exploatare; h) în cazul în care se ajunge la o intrerupere neplanificata a funcţionarii unei ecluze, cealalta ecluza din cadrul aceluiasi sistem va prelua întreaga activitate de ecluzare. În situaţia excepţionala în care nici cealalta ecluza nu este în stare de functionare, SCDN va analiza operativ starea ambelor ecluze şi va hotari care dintre acestea va putea fi pusa în functiune mai repede cu minimum de lucrari.III. INTRETINEREA ŞI INLOCUIREA SAU RECONSTRUCTIA  +  Articolul 161. În conformitate cu prevederile art. 10 pct. 2 din Acordul din 1963, ale art. 19 pct. 2 din Acordul din 1977 şi ale art. 23 din Acordul din 1987, fiecare beneficiar este obligat să asigure ca obiectele, instalatiile şi lucrarile Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, care îi apartin şi care condiţioneaza functionarea normala a acestor sisteme ca ansambluri hidroenergetice şi de navigatie, să fie folosite în scopurile pentru care au fost executate şi să fie mentinute permanent în stare buna de exploatare pe toata durata de existenta a acestor sisteme.Condiţiile tehnice de întreţinere a acestor obiecte, instalaţii şi lucrari se stabilesc prin regulamentele prevăzute la art. 4 pct. 2, art. 5 pct. 2 şi la art. 6 pct. 2.2. Prin întreţinerea obiectelor, instalaţiilor şi a lucrărilor, în sensul prevederilor pct. 1, se înţelege atât întreţinerea curenta, cat şi toate celelalte tipuri de reparatii.3. Fiecare beneficiar este obligat să se abtina de la orice actiune care ar putea împiedica utilizarea obiectelor, instalaţiilor şi a lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, care apartin celuilalt beneficiar.4. Dacă unul dintre beneficiari, prin nerespectarea condiţiilor tehnice de întreţinere prevăzute în regulamentele comune, provoaca pierderi de apa sau reduceri de caderi peste tolerantele admisibile, după constatarea de către beneficiari a acestora, va compensa celuilalt beneficiar energia electrica pe care acesta nu a produs-o din aceasta cauza, în modul şi în condiţiile ce vor fi stabilite de beneficiari.5. Fiecare beneficiar suporta cheltuielile de întreţinere a obiectelor, instalaţiilor şi a lucrărilor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, de pe teritoriul statului sau.  +  Articolul 171. În cazul în care uzura fizica normala a unor obiecte, instalaţii şi lucrari ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II face imposibila sau împiedica exploatarea acestor sisteme în condiţiile prevăzute prin prezenta convenţie, beneficiarul caruia îi apartin aceste obiecte, instalaţii şi lucrari este obligat să asigure inlocuirea sau reconstructia lor şi sa suporte cheltuielile respective.2. Fac excepţie de la prevederile pct. 1 obiectele, instalatiile şi lucrarile pentru apararea terenurilor iugoslave riverane lacului de acumulare al Sistemului Portile de Fier I la cota de retentie 68,00 mdMA la Gura Nerei, care au fost stabilite de Comisia mixta să între în categoria prevăzută la art. 10 pct. 5 din Acordul din 1963. Cheltuielile de inlocuire sau de reconstructie a acestor obiecte, instalaţii şi lucrari vor fi suportate în părţi egale de către ambii beneficiari.3. Modul de aplicare a prevederilor pct. 2 pentru perioada de până la sfârşitul anului 2050 este stabilit prin Contractul dintre beneficiari din 14 decembrie 1995, incheiat în baza hotărârii Comisiei mixte de la Sesiunea a 52-a.Pentru perioada urmatoare anului 2050 modul de aplicare a prevederilor pct. 2 se va stabili de Comisia mixta.4. Părţile contractante sunt de acord ca, în scopul asigurarii condiţiilor desfăşurării continue a navigatiei în zona obiectelor principale ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, să asigure mijloacele financiare necesare pentru inlocuirea, reconstructia sau retehnologizarea ecluzelor, fiecare pe teritoriul statului sau.Marimea cheltuielilor şi modul de asigurare a acestora se vor stabili de părţile contractante, la propunerea Comisiei mixte.  +  Articolul 181. În cazul în care în perioada de exploatare, ca o consecinţa a forţei majore, se produce deteriorarea sau distrugerea unor obiecte, instalaţii sau lucrari ale Sistemului Portile de Fier I sau ale Sistemului Portile de Fier II, facand imposibila sau impiedicand exploatarea Sistemului Portile de Fier I sau a Sistemului Portile de Fier II de către cei doi beneficiari, în regimul prevăzut la art. 8 şi 9, cheltuielile de remediere a acestor obiecte, instalaţii şi lucrari vor fi suportate în părţi egale de cei doi beneficiari.2. La propunerea beneficiarilor, Comisia mixta va întocmi lista cuprinzand obiectele, instalatiile şi lucrarile care intră în categoria mentionata la pct. 1. În cazul în care unele dintre aceste obiecte, instalaţii sau lucrari vor fi deteriorate sau distruse ca urmare a forţei majore, Comisia mixta, la propunerea beneficiarilor, va stabili modul de reparatie sau de reconstructie, termenul în care trebuie facuta reparatia sau reconstructia, valoarea cheltuielilor, precum şi regimul provizoriu de exploatare a Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II în timpul reparatiei sau al reconstructiei.3. Daunele aparute ca o consecinţa a forţei majore, în perioada exploatarii la obiectele, instalatiile şi lucrarile Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II care nu intră în categoriile prevăzute la pct. 1 şi 2, sunt suportate de fiecare beneficiar pe teritoriul statului sau.4. Prin forta majoră, în sensul acestui articol, se înţelege catastrofele naturale. Apele mari, gheata şi cutremurele sunt considerate forta majoră, numai dacă intensitatea lor depăşeşte limitele prevăzute prin proiectele Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II.  +  Articolul 191. Beneficiarii sunt obligati ca, fiecare pe teritoriul statului sau, iar dacă este necesar, împreună, sa urmareasca modul de comportare a obiectelor principale şi a lacurilor de acumulare ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, iar în cazul aparitiei unor fenomene care influenţează functionarea normala a acestora, inclusiv stabilitatea malurilor şi siguranţa terenurilor riverane, sa ia masurile operative necesare şi sa informeze CUC, punandu-i la dispoziţie documentaţia şi datele necesare pentru examinarea acestor fenomene.2. Masuratorile şi documentaţia tehnica pentru urmarirea comportarii obiectelor Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, prevăzute în programele intocmite conform art. 7 pct. 1, se vor efectua, respectiv elabora, de către fiecare beneficiar pentru obiectele de pe teritoriul statului sau, care va suporta cheltuielile necesare, iar masuratorile din lacurile de acumulare se vor efectua astfel încât volumul fizic al lucrărilor să fie egal pentru ambii beneficiari.  +  Articolul 20În scopul asigurarii operativitatii în exploatarea şi în întreţinerea Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II, beneficiarii pot să îşi imprumute unul altuia materiale, părţi de echipamente, piese de schimb şi sa presteze servicii în valoare totala anuală de până la 2.000.000 dolari S.U.A. pentru fiecare parte, în condiţiile care vor fi stabilite de beneficiari, în comun, prin contracte.  +  Articolul 21Ca participare paritara la consumul de energie electrica pentru functionarea statiilor de pompare în scopul apararii terenurilor riverane în regimul de exploatare a Sistemului Portile de Fier I, prevăzut la art. 8, beneficiarul român, pe lângă oblibaţiile stabilite la art. 8, va livra beneficiarului iugoslav 10,67 GWh energie electrica pe an. Termenele şi condiţiile de livrare vor fi convenite de către beneficiari.IV. APARAREA IMPOTRIVA GHETURILOR ŞI APELOR MARI  +  Articolul 221. Cei doi beneficiari îşi vor îndeplini oblibaţiile în legătură cu prevenirea consecintelor dăunătoare care ar putea aparea prin aglomerare de gheturi în lacurile de acumulare ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, astfel: a) prin variatia nivelului biefului din amonte la barajele celor două sisteme, atunci când aceasta poate să contribuie la spargerea şi la evacuarea gheturilor sau la prevenirea formarii zapoarelor; b) prin interventia spargatoarelor de gheata, în scopul prevenirii formarii zapoarelor.2. Beneficiarii vor respecta planurile zilnice de aparare împotriva gheturilor, pe care le stabileste Comandamentul comun pentru apararea împotriva gheturilor şi inundaţiilor provocate de gheturi, pe baza planului general pe care îl întocmeşte OCC conform art. 4 pct. 1 lit. e), prin care se precizeaza mai detaliat şi zonele de actiune a navelor pentru spargerea ghetii, în functie de aparitia ei şi de formarea zapoarelor în lacurile de acumulare.3. Beneficiarii vor interveni cu navele necesare pentru spargerea ghetii în urmatoarele sectoare: a) beneficiarul iugoslav, pe sectorul Dunarii amonte de Gura Nerei până la limitele lacului de acumulare, pe care le-a stabilit Comisia mixta (anexa nr. 3 la prezenta convenţie); b) beneficiarul român, pe sectorul Dunarii între obiectul principal al Sistemului Portile de Fier II şi Gura Nerei.În cazurile urgente, în baza hotărârii Comandamentului comun pentru apararea împotriva gheturilor şi inundaţiilor provocate de gheturi, navele pentru spargerea ghetii vor interveni şi în comun, indiferent de aceasta impartire pe sectoare.4. Pentru indeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct. 1 lit. b) al prezentului articol, până la sfârşitul anului 2000 fiecare beneficiar va asigura cate doua nave spargatoare de gheata cu putere corespunzătoare, capabile sa impiedice formarea zapoarelor, respectiv sa functioneze într-un strat de gheata cu o grosime de cel puţin 0,5 m.Caracteristicile în detaliu ale navelor spargatoare de gheata se vor stabili printr-un proiect tehnic pe care beneficiarii îl vor întocmi până la sfârşitul anului 1998 şi îl vor adopta până la sfârşitul anului 1999.După incheierea fiecarui sezon de aparare împotriva ghetii, beneficiarii vor prezenta Comisiei mixte un raport comun cu propuneri de marire a eficacitatii apararii împotriva gheturilor.În baza studiilor comune şi a aprecierii eficacitatii apararii împotriva ghetii, beneficiarii vor propune Comisiei mixte sa aprobe eventuala marire a numarului de nave spargatoare de gheata, în scopul indeplinirii obligaţiilor prevăzute în prezentul articol.Până la construirea numarului necesar de nave spargatoare de gheata, fiecare beneficiar este obligat să asigure în perioada de aparare împotriva ghetii un numar suficient de nave şi alte mijloace capabile sa indeplineasca oblibaţiile prevăzute în prezentul articol.5. Fiecare beneficiar va suporta cheltuielile necesare pentru indeplinirea obligaţiilor sale prevăzute în prezentul articol.  +  Articolul 231. În cazul în care, conform prognozei debitului afluent, se asteapta ape mari, beneficiarii sunt obligati ca, în scopul prevenirii daunelor la terenurile riverane din amonte şi din aval de barajele Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, sa evacueze la timp apa din lacurile de acumulare, în conformitate cu planurile zilnice pe care Comandamentul comun pentru apararea împotriva inundaţiilor şi apelor mari le stabileste pe baza planului general pe care îl întocmeşte OCC, conform art. 4 pct. 1 lit. f).Dacă prin aceste planuri nu se prevede altfel, beneficiarii vor evacua apa din lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier I în părţi egale, prin hidroagregatele şi campurile deversoare ale barajelor, iar din lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier II, conform art. 9 pct. 3.2. Sarcinile concrete ale SCDE în indeplinirea obligaţiilor prevăzute la pct. 1 al acestui articol, sarcini care rezultă din planurile zilnice de aparare împotriva inundaţiilor, precum şi din hotărârile Comandamentului comun pentru apararea împotriva inundaţiilor şi apelor mari, vor fi stabilite prin Regulamentul SCDE.3. Pagubele care apar la terenurile riverane sau le terte persoane, ca o consecinţa a faptului ca unul dintre beneficiari nu a respectat oblibaţiile prevăzute la pct. 1 sau la pct. 2 ale acestui articol, se suporta de beneficiarul care nu a respectat planul convenit de evacuare a apelor mari.4. Pagubele care apar la terenurile riverane sau la terte persoane, în aval de Sistemul Portile de Fier II, din cauza ca unul dintre beneficiari nu a respectat planul zilnic de functionare prevăzut la art. 12 pct. 1 şi prin aceasta a provocat variatii de nivel ale Dunarii la Gura Timocului mai mari decat cele admise la art. 9 pct. 4, se suporta de beneficiarul care nu a respectat planul zilnic de functionare.V. APARAREA IMPOTRIVA ALUVIUNILOR  +  Articolul 241. În scopul inlaturarii consecintelor negative ale depunerilor de aluviuni în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier I şi în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier II, la propunerea CUC, până la sfârşitul trimestrului III al fiecarui al patrulea an, OCC va stabili pentru urmatoarea perioada de 4 ani: a) volumul anual de dragaje care trebuie executat în aval de Gura Velika Morava, ca o consecinţa a depunerilor de aluviuni care se produc prin exploatarea Sistemului Portile de Fier I în regimurile stabilite prin Acordul din 1963 şi prin Acordul din 1977; b) volumul anual suplimentar de dragaje care trebuie executat în aval de Gura Velika Morava, ca o consecinţa a depunerii de aluviuni care se produc prin exploatarea Sistemului Portile de Fier I în regimurile cu cote peste 69,50 mdMA la Gura Nerei; c) volumul anual al dragajelor care trebuie executat în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier I pentru înlăturarea aluviunilor din afluentii Dunarii de pe teritoriul român; d) volumul anual de dragaje care trebuie executat în amonte de Gura Velika Morava, pe Dunăre şi pe afluenti, până la limitele remuului, pe care le-a stabilit Comisia mixta (anexa nr. 3 la prezenta convenţie). Acest volum se va obtine prin scaderea din volumul total de dragaje a volumului care se dragheaza anual în regimul natural al Dunarii; e) volumul anual de dragaje care trebuie executat în lacul de acumulare al Sistemului Portile de Fier II între km D. 863 şi km D. 943; f) modul de dragaj şi locurile de depozitare a materialului rezultat din dragaje.Defalcarea volumelor anuale de dragaje pe categoriile prevăzute la lit. a) şi b) se va face pe baza unei metodologii pe care, la propunerea beneficiarilor, o va aproba Comisia mixta.2. Beneficiarii vor suporta cheltuielile pentru dragajele precizate la pct. 1, în felul următor: a) beneficiarul iugoslav va asigura pe cheltuiala sa volumul de dragaje prevăzut la pct. 1 lit. a), precum şi volumul de dragaje prevăzut la pct. 1 lit. d), care se dragheaza anual în regimul natural al Dunarii; b) beneficiarul român va asigura pe cheltuiala sa volumul de dragaje prevăzut la pct. 1 lit. c); c) fiecare beneficiar va asigura pe cheltuiala sa jumătate din volumul de dragaje prevăzut la pct. 1.3. Beneficiarul român îşi va îndeplini oblibaţiile prevăzute la pct. 2, în primul rand în sectorul situat între Gura Nerei şi barajele Sistemului Portile de Fier II, prin executarea volumului de dragaje stabilit pentru acest sector, conform pct. 1. Dacă prin aceasta nu îşi poate îndeplini oblibaţiile, el va asigura restul volumului de dragaje pe sectorul din amonte de Gura Nerei.4. Dragarea senalelor navigabile din aval de obiectul principal al Sistemului Portile de Fier II, de la punctul de bifurcare aflat la km D. 858 până la obiectul principal al Sistemului Portile de Fier II, se va asigura de părţile contractante, fiecare pe teritoriul statului sau.VI. PREVEDERI FINALE  +  Articolul 25Părţile contractante sunt de acord ca Protocolul de trecere a frontierei de stat româno-iugoslave în legătură cu realizarea Sistemului hidroenergetic şi de navigatie Portile de Fier de pe fluviul Dunarea, semnat la Belgrad la 30 noiembrie 1963, să se aplice şi în legătură cu realizarea prevederilor prezentei conventii.  +  Articolul 26Eventualele diferende în legătură cu interpretarea şi aplicarea prevederilor prezentei conventii se vor solutiona potrivit procedurii prevăzute la art. 21 din Acordul din 1963.  +  Articolul 27La data intrarii în vigoare a prezentei conventii inceteaza valabilitatea Convenţiei dintre Guvernul Republicii Socialiste România şi Consiliul Executiv Federal al Adunarii Republicii Socialiste Federative Iugoslavia privind exploatarea şi întreţinerea Sistemelor hidroenergetice şi de navigatie Portile de Fier I şi Portile de Fier II, semnata la Belgrad la 22 mai 1987.  +  Articolul 28Eventualele modificari şi completari ale prezentei conventii şi ale regulamentelor OCC, SCDE, SCDN şi CUC se vor face după aceeasi procedura potrivit careia au fost aprobate.  +  Articolul 29Prezenta convenţie se aplică pe toata durata de existenta a Sistemului Portile de Fier I şi a Sistemului Portile de Fier II şi se va inainta spre aprobare conform prevederilor legislaţiei naţionale a statului fiecarei părţi contractante.Prezenta convenţie va intra în vigoare la data ultimei notificari prin care părţile contractante se instiinteaza reciproc, în scris, asupra indeplinirii cerințelor legislaţiei lor interne pentru intrarea în vigoare a prezentei conventii.Semnata la Drobeta-Turnu Severin la 16 mai 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limba română şi în limba sarba, ambele texte fiind egal autentice.Pentru Guvernul României,Nicolae StaiculescuPentru Guvernul federal al RepubliciiFederale Iugoslavia,Dr. Rade Filipovic  +  Anexa 1                  REGIMULde exploatare permanenta a Sistemului Portile de Fier I cu nivelurile Dunarii la cote peste 69,50 mdMA la Gura Nerei (art. 8 pct. 1 din convenţie)    1. Regimul de exploatare permanenta a Sistemului Portile de Fier I, prevăzut la art. 8 pct. 1 din convenţie, este definit prin urmatoarele cote ale nivelurilor apelor Dunarii la Gura Nerei:
    Debitul afluent mediu zilnic al Dunării la Gura Nerei (m3/s)Nivelul Dunării în secţiunea de control la Gura Nerei (mdMA)
    minim mediu zilnicmaxim mediu zilnicmaxim de scurtă durată
    1234
    Până la 3.000Nivelurile care corespund nivelurilor medii zilnice la baraj pentru cota maximă de scurtă durată 69,59 mdMA la baraj
    3.00069,5269,7069,81
    3.50069,5869,7769,87
    4.00069,6369,8069,92
    4.50069,6969,8669,97
    5.00069,7569,9070,02
    5.50069,8569,9570,10
    6.00069,9570,0070,17
    6.50070,0570,0570,25
    7.00070,1170,1170,31
    7.50070,1870,1870,38
    8.00070,2570,2570,40
    8.40070,3070,3070,40
    De la 8.400 până la Q170,3070,3070,40
    Peste Q1Nivelurile care corespund nivelului apei la baraj la cota de 63,00 mdMA
  Q1 este debitul afluent la care, cu nivelul biefului din amonte în profilul barajului Sistemului Portile de Fier I la cota 63,00 mdMA, se realizează la profilul Gura Nerei nivelul la cota 70,30 mdMA (valoarea orientativa este de 11.500 mc/s). Acest debit va fi stabilit de către beneficiari, prin masuratori comune.Pentru debite afluente între cele cuprinse în coloana 1, nivelurile Dunarii la Gura Nerei vor fi stabilite prin interpolare lineara.2. La debite afluente ale Dunarii mai mici de 6.500 mc/s, nivelurile medii zilnice la Gura Nerei se stabilesc de către beneficiari prin planurile zilnice de exploatare, între valorile cuprinse în coloanele 2 şi 3 din tabelul de la pct. 1, ţinându-se seama de necesitatile sistemelor energetice, de prognoza debitelor afluente ale Dunarii şi de incadrarea în restrictiile din secţiunile de control ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, precum şi din secţiunea de control de la Gura Timocului.3. În regimul variabil de functionare a centralelor Sistemului Portile de Fier I, faţă de nivelurile medii zilnice stabilite în planurile zilnice de exploatare sunt permise variatii ale nivelului în cursul unei zile nu mai mari de ±20 cm, cu menţiunea ca în cursul zilei sa nu se depăşească nivelurile maxime stabilite în coloana 4 din tabelul de la pct. 1, iar nivelul la baraj sa nu depăşească nici pe scurta durata cota 69,59 mdMA.4. Nivelurile Dunarii prevăzute la pct. 1 pot fi coborate în conformitate cu art. 8 pct. 2, 3, 4, 5 şi 6 din convenţie.5. Evacuarea apelor mari la Sistemul Portile de Fier I se va face astfel încât sa nu se provoace pagube pe terenurile riverane din amonte şi din aval. În acest scop, la debitul afluent al Dunarii mai mic de Q1 debitul evacuat va fi mai mic sau aproximativ egal cu Q1, iar la debit afluent mai mare de Q1 debitul evacuat va fi egal cu debitul afluent. Nivelul biefului din amonte în secţiunea barajului Sistemului Portile de Fier I la debitul afluent al Dunarii egal sau mai mare de Q1 va fi cota de 63,00 mdMA. Modul de evacuare a debitelor la ape mari, restrictiile şi tolerantele admise în secţiunile de control ale Sistemului Portile de Fier I şi ale Sistemului Portile de Fier II, precum şi în secţiunea de control de la Gura Timocului se stabilesc prin Regulamentul SCDE prevăzut la art. 5 din Convenţie.6. Nu este permis ca nivelurile de scurta durata ale Dunarii cuprinse în coloana 4 din tabelul de la pct. 1 să fie mentinute mai mult de 5 ore în cursul unei zile.Limitele reale ale remuului, în cazul unor debite mai mari ale Dunarii şi ale afluentilor, se gasesc în aval de limitele stabilite mai sus, ceea ce înseamnă ca ele sunt variabile în functie de debit.Aceste limite ale remuului corespund condiţiilor de exploatare a Sistemului Portile de Fier I în regimul cu cote peste 69,50 mdMA la Gura Nerei, definit în prezenta anexa la convenţie, şi sunt valabile pentru aplicarea prevederilor convenţiei în legătură cu apararea împotriva aluviunilor (art. 24 pct. 1 lit. d).
   +  Anexa 2            NIVELURILEDunarii la Gura Nerei, care nu vor fi depăşite în functionarea experimentala a Sistemului Portile de Fier I (art. 8 pct. 9 din convenţie)
    Debitul afluent mediu zilnic al Dunării la Gura Nerei (m3/s)Nivelurile medii zilnice ale Dunării la Gura Nerei (mdMA)
    12
    Până la 3.000Nivelurile care corespund nivelurilor medii zilnice la baraj pentru cota maximă de scurtă durată 69,59 mdMA la baraj
    3.00069,70
    3.50069,77
    4.00069,80
    4.50069,90
    5.00070,01
    5.50070,12
    6.00070,22
    6.50070,33
    7.00070,44
    7.50070,54
    8.00070,65
    8.50070,68
    9.00070,71
    9.50070,74
    10.00070,78
    10.50070,81
    11.00070,84
    11.50070,87
    12.00070,90
    De la 12.000 până la Q270,90
    Peste Q2Nivelurile care corespund nivelului apei de la baraj la cota 63,00 mdMA
  Q2 este debitul afluent la care, cu nivelul biefului din amonte în secţiunea barajului Sistemului Portile de Fier I la cota 63,00 mdMA, se realizează în profilul Gura Nerei nivelul la cota 70,90 mdMA (valoarea orientativa este de 12.900 mc/s). Acest debit va fi stabilit de beneficiari prin masuratori comune.Pentru debite afluente între cele cuprinse în coloana 1, nivelurile Dunarii la Gura Nerei vor fi stabilite prin interpolare liniara.În regimul variabil de functionare a centralelor Sistemului Portile de Fier I, faţă de nivelurile medii zilnice din coloana 2 sunt permise variatii ale nivelului în cursul unei zile nu mai mari de ± 20 cm, cu menţiunea ca nivelul Dunarii la Gura Nerei sa nu depăşească nici pe scurta durata cota 70,85 mdMA, iar nivelul la barajul Sistemului Portile de Fier I, cota 69,59 mdMA.
   +  Anexa 3LIMITELE LACULUI DE ACUMULARE ŞI LIMITELE REMUULUI SISTEMULUI PORTILE DE FIER I IN REGIMUL DE EXPLOATARE PREVAZUT LA ART. 8 PCT. 1 DIN CONVENTIE1. Limita lacului de acumulare al Sistemului Portile de Fier I [art. 22 pct. 3 lit. a) din prezenta convenţie]Limita lacului de acumulare al Sistemului Portile de Fier I se fixeaza:pe Dunăre km 1.169+300 Belgrad.2. Limitele remuului Sistemului Portile de Fier I [art. 24 pct. 1 lit. d) din prezenta convenţie]Limitele remuului Sistemului Portile de Fier I se fixeaza în urmatoarele secţiuni:
    pe Dunărekm1.255+100Novi Sad
    pe Savakm98+900profilul Pa 21
    pe Tisakm60+850barajul Novi Becej
    pe Porecka Rekakm2+500de la gura râului
    pe Pekkm2+500de la gura râului
    pe Mlavakm8+800de la gura râului
    pe Nerakm6+850de la gura râului
    pe Velika Moravakm13+000de la gura râului
    pe Timişkm0+500de la gura râului, când nodul Pancevo e închis
    km10+000de la gura râului, când nodul Pancevo e deschis
    pe Begakm10+000de la gura râului
    pe Kolubarakm9+000de la gura râului.
  Limitele remuului menţionate la acest punct sunt stabilite prin calcul şi reprezinta influenţa maxima a retentiei (în cazul celor mai mici debite ale Dunarii şi ale afluentilor).-----------