DECRET Nr. 493 din 10 decembrie 1954pentru autorizarea comitetelor executive ale sfaturilor populare sa atribuie terenuri, proprietatea statului, unor categorii de cetăţeni ce voiesc a-şi construi locuinţe fără credite acordate de stat
EMITENT
  • MAREA ADUNARE NAŢIONALA
  • Publicat în  BULETINUL OFICIAL NR. 46 din 10 decembrie 1954    Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare Române, decretează:  +  Articolul 1Comitetele executive ale sfaturilor populare sînt autorizate sa atribuie, gratuit, în folosinţă veşnică, parcele de terenuri necesare construirii de locuinţe pe baza cooperării între locatari, precum şi pentru construcţia de locuinţe individuale, muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor şi funcţionarilor din oraşe şi comune, membrilor gospodariilor agricole colective, învăţătorilor, medicilor şi personalului sanitar de la sate, dacă toţi aceştia nu au asemenea terenuri şi pot, prin mijloacele lor, să-şi construiască locuinţe proprii fără a avea nevoie de credite de stat şi dacă sînt angajaţi în localitatea respectiva sau în apropierea ei.  +  Articolul 2Atribuirea terenurilor se va face la cererea instituţiilor, întreprinderilor şi organizaţiilor economice de stat, cooperatiste şi obşteşti ai căror angajaţi sînt solicitanţii, în ordinea de preferinta stabilită în art. 3 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 4.015/1953*) şi după ce au fost satisfacute cererile de atribuire de terenuri celor ce au primit în anul în curs credite de la stat pentru construire de locuinţe.Alegerea parcelelor ce se atribuie potrivit prezentului Decret şi construirea locuinţelor pe aceste terenuri, se vor face în condiţiile prevăzute în Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 4.015/1953.--------------- Notă *) Hotărîrea nr. 4.015 din 9 decembrie 1953, modificată prin H.C.M. nr. 1.422 din 26 august 1954, reglementează construcţia de locuinţe pe baza cooperării între locatari şi construcţia de locuinţe individuale prin credite acordate de stat.  +  Articolul 3Beneficiarii de terenuri atribuite potrivit prezentului Decret, vor semna un angajament autentificat la Notariatul de Stat, prin care se vor obliga sa construiască în cel mult doi ani de la data atribuirii terenului şi conform proiectelor avizate de comitetul executiv al sfatului popular.La cererea părţii interesate, tribunalul locului va dispune transcrierea în registrul de mutaţiuni imobiliare, respectiv intabularea în cartea funciară, a dreptului de folosinţă veşnică asupra terenului atribuit, pe baza copiei certificate după decizia data de comitetul executiv al sfatului popular prin care se face aceasta atribuire, fără îndeplinirea altor formalităţi.Autentificarea angajamentului şi transcrierea, respectiv intabularea, prevăzută în alineatele precedente, sînt scutite de orice taxe de timbru.  +  Articolul 4Dacă la expirarea termenului, în care beneficiarii de terenuri atribuite s-au angajat sa construiască potrivit art. 3, alin. 1, se constată că nu s-au executat construcţiile, comitetele executive ale sfaturile populare vor anula atribuirile, terenurile reintrînd de drept în folosinţă sfaturilor populare respective, putind fi atribuite altor beneficiari.Cu aprobarea comitetului executiv al sfatului popular imediat superior, se va putea acorda o prelungire a termenului prevăzut în art. 3, alin. 1, de cel mult un an, pentru terminarea construcţiei, cînd nerespectarea termenului de angajament este bine justificată.Constatarea executării sau neexecutării în termen a construcţiilor se va face pe bază de proces-verbal încheiat de secţiunea gospodăriei comunale, iar la comune de către un membru al comitetului executiv al sfatului popular.  +  Articolul 5La cererea comitetului executiv al sfatului popular, în baza deciziei de anulare a atribuirii terenului, tribunalul va dispune radierea transcrierii, respectiv a intabulării făcute potrivit art. 3, alin. 2.  +  Articolul 6În cazul cînd beneficiarii terenurilor atribuite potrivit prezentului Decret nu au executat, în termenul prevăzut în art. 3, alin. 1, nici o lucrare, ei vor putea fi obligaţi pe cale judecătorească sa plătească despăgubiri pentru folosinţă acestor terenuri.  +  Articolul 7Terenurile atribuite potrivit prezentului Decret nu vor putea fi transmise sub nici o formă, înainte de terminarea construcţiei. Numai odată cu transmiterea imobilului construit pe terenul atribuit, dreptul de folosinţă a acestui teren trece asupra noului proprietar al imobilului.  +  Articolul 8Locuintele construite pe terenurile atribuite potrivit prezentului decret, sînt scutite de impozit pe clădiri timp de 10 ani în mediul sătesc şi 15 ani în mediul orasenesc, de la data terminării lor.De asemenea, aceste locuinţe nu sînt supuse dispoziţiilor privitoare la normarea şi repartizarea suprafeţei locative, atît timp cît sînt locuite personal de către proprietari cu familiile lor.  +  Articolul 9În cazurile în care muncitorii, tehnicienii, inginerii şi funcţionarii din oraşe şi comune, membrii gospodariilor agricole colective, invatatorii, medicii şi personalul sanitar de la sate au construit, pînă la 25 iulie 1951, pe terenuri proprietatea statului, fără aprobarea legală, comitetele executive ale sfaturilor populare respective sînt autorizate sa atribuie în folosinţă veşnică acele terenuri, la cererea beneficiarilor.Atribuirea se va face cu avizul comitetului executiv al sfatului popular imediat superior şi numai dacă terenurile întrunesc condiţiile prevăzute în art. 9 din Hotărîrea Consiliului de Miniştri nr. 4.015/1953, iar construcţiile s-au executat cu respectarea planului de sistematizare şi în lipsa acestuia, cu a regulamentului de construcţii.------------------