PROCEDURĂ din 19 iunie 2003de selecţie a auditorilor pentru evaluarea laboratoarelor de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL APELOR ŞI PROTECŢIEI MEDIULUI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 756 din 29 octombrie 2003    1. Prezenta procedura stabileste condiţiile şi metodologia pentru selecţia persoanelor specializate în efectuarea auditurilor în laboratoarele de masurari de mediu şi în evaluarea în vederea autorizarii, denumite în continuare auditori ai laboratoarelor de mediu.2. Selecţia auditorilor pentru laboratoarele de mediu (LM) se face de Comisia de autorizare a laboratoarelor de mediu (CA), în urma cererilor persoanelor interesate. Calitatea de auditor al LM este atribuita numai persoanelor fizice şi nu este transmisibila.3. Auditorii LM sunt selectati pe domeniile de încercări specifice laboratoarelor pe care le evalueaza, în functie de calificarea profesionala şi de experienta pe care o deţin.4. Pentru a fi selectati solicitanţii trebuie să indeplineasca urmatoarele condiţii: a) să fie absolventi de studii superioare în domeniul pentru care solicită sa devina auditori; pot fi echivalate studiile superioare din alte domenii, dacă solicitantul a desfăşurat o activitate de minimum 5 ani în domeniul respectiv; b) să aibă experienta în activitatea de laborator de minimum 1 an; c) să aibă pregatire de baza (studii superioare cu specializare ecologie) sau activitate în domeniul protectiei mediului de cel puţin 2 ani sau sa faca dovada absolvirii de cursuri de instruire privind protectia mediului, organizate de autorităţile de protectia mediului, care să insumeze minimum 30 de zile; d) sa faca dovada absolvirii unui curs de auditori pentru laboratoare, conform standardelor din seria EN 45000, Ghid ISO 25 sau ISO 17025, organizat de societăţi cu profil de instruire recunoscute legal; e) sa faca dovada participării la cel puţin 5 audituri ca auditor asociat; f) să prezinte referinţe din partea unui auditor atestat.5. Nu pot fi selectate ca auditori ai LM persoane care îşi desfăşoară activitatea în cadrul LM autorizate, altele decat laboratoarele de referinţa, sau în cadrul altor societăţi ori organizaţii care ar putea avea interese în procesul de autorizare.6. Cererile de selectare ca auditori ai LM împreună cu actele doveditoare privind calificarile şi experienta solicitantilor se primesc la Secretariatul tehnic (ST) şi sunt analizate şi aprobate de CA. Persoanele admise sunt inscrise în listele de auditori ai laboratoarelor de mediu, care se actualizeaza şi se fac publice semestrial de către ST al CA.7. Un auditor al LM îşi păstrează aceasta calitate atât timp cat participa la cel puţin două audituri în fiecare an.---