HOTĂRÂRE nr. 421 din 16 aprilie 2008privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 23 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1 (1) Nivelul minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială se majorează potrivit nivelurilor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Sumele corespunzătoare majorării alocaţiilor de hrană vor fi suportate din aceleaşi fonduri din care sunt finanţate instituţiile publice de asistenţă socială.  +  Articolul 2 (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din instituţiile private de asistenţă socială se stabileşte cel puţin la nivelul prevăzut în anexa pentru instituţiile publice de asistenţă socială.  +  Articolul 3În limita bugetelor aprobate, consiliile judeţene, consiliile locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor şi comunelor pot aproba, prin hotărâre, la propunerea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului, respectiv a serviciilor publice de asistenţă socială, un cuantum al alocaţiei de hrană mai mare decât cel stabilit prin prezenta hotărâre.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 729/2005 privind stabilirea nivelurilor alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 21 iulie 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:─────────────────Ministrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 421.  +  Anexa NIVELURILEalocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile publice de asistenţă socială
  Nr. crt. Instituţia publică de asistenţă socială Nivelul alocaţiei zilnice de hrană -lei/zi şi persoană-
  A. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU COPII
  1. Centre de plasament pentru: - copii între 0-6 luni 6
  - copii între 6-12 luni 6
  - copii între 1-4 ani 6
  - copii între 4-18 ani 8,3
  - tineri între 18-26 de ani 8,3
  2. Centre de primire 8,3
  3. Centre maternale: - pentru copii nivelurile prevăzute la pct. 1
  - pentru mame asistate 8,3
  4. Centre de îngrijire de zi 6
  5. Instituţii de protecţie specială destinate copilului cu handicap 8,3
  6. Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate protecţiei copilului 8,3
  7. Unităţi sau secţii de spital cu profil de recuperare distrofici, recuperare şi reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii infectaţi HIV/bolnavi SIDA 16,5
  B. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL SPECIAL
  1. Grădiniţe speciale pentru copii cu deficienţe, cu vârsta între 3-7 ani inclusiv 5
  2. Unităţi de învăţământ special, inclusiv centre de zi, centre de educaţie, centre de pedagogie curativă şi altele asemenea:
  elevi între 7-18 ani inclusiv 7
  tineri între 18-26 ani inclusiv 7
  3. Copii/elevi/tineri cu deficienţe integraţi în şcoala publică (individual sau în clase compacte) 7
  C. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU PERSOANE CU HANDICAP
  1. Instituţii de asistenţă socială pentru persoane cu handicap 8,3
  D. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ PENTRU ADULŢI ŞI PERSOANE VÂRSTNICE
  1. Cămine pentru persoane vârstnice 8,3
  2. Cantine de ajutor social 6
  3. Alte instituţii publice de asistenţă socială cu regim rezidenţial sau semirezidenţial destinate persoanelor adulte, altele decât cele cu handicap 8,3
  E. INSTITUŢII DE ASISTENŢĂ MEDICO-SOCIALĂ 8,3
  __________