DECIZIE nr. 392 din 25 martie 2008referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, precum şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 309 din 21 aprilie 2008    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorIon Predescu - judecătorPuskas Valentin Zoltan - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorDoina Suliman - magistrat-asistent-şefPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Galaţi în Dosarul nr. 1.337/121/2007 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială.La apelul nominal răspunde, pentru autorul excepţiei, avocatul Dan Andronic. Lipsesc celelalte părţi, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Magistratul-asistent şef referă asupra cauzei. În acest sens, arată că autorul excepţiei a depus la dosar o cerere prin care solicită suspendarea judecării excepţiei de neconstituţionalitate şi sesizarea Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene cu cerere de hotărâre preliminară. De asemenea, Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România a depus la dosar o cerere de intervenţie în favoarea autorului excepţiei, fără a avea însă calitate procesuală în faţa instanţei de judecată.Avocatul autorului excepţiei susţine aceste cereri.Reprezentantul Ministerului Public se opune solicitărilor formulate.Curtea, deliberând, respinge cererile formulate de autorul excepţiei şi Uniunea Colegiilor Consilierilor Juridici din România.Cauza se află în stare de judecată.Avocatul prezent solicită admiterea excepţiei de neconstituţionalitate pentru motivele invocate în faţa instanţei de judecată.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca fiind neîntemeiată.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 16 noiembrie 2007, pronunţată în Dosarul nr. 1.337/121/2007, Tribunalul Galaţi - Secţia comercială a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat. Excepţia a fost ridicată de Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Galaţi într-o cauză comercială având ca obiect o acţiune în nulitate formulată de Baroul Galaţi.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3), art. 16, art. 20, art. 44 alin. (1) şi (2), art. 45, art. 53, art. 124, art. 129, art. 135 alin. (1) şi (2), art. 136 alin. (5) şi art. 148, precum şi art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 şi Regulamentului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/1990. În acest sens, arată că textele de lege criticate sunt contrare art. 1 alin. (3) din Constituţie, "deoarece într-un stat de drept şi democratic nu este posibilă imixtiunea autorităţii legislative în activitatea autorităţii judecătoreşti, prin anularea unor acte irevocabile de autoritate emise de către o instanţă judecătorească competentă". Astfel, prin dispoziţiile art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 "se creează posibilitatea anulării unor acte emise de către un judecător, acte definitive şi irevocabile, prin care acesta a dispus înmatricularea unei societăţi comerciale în urma verificărilor privind legalitatea înmatriculării, de către un alt judecător, prin aceasta creându-se o instabilitate juridică, încălcându-se principiile constituţionale prevăzute în art. 124 din Constituţie". Aceleaşi texte de lege contravin prevederilor constituţionale ale art. 44 şi 53, deoarece prin reglementarea posibilităţii introducerii unei acţiuni în anularea societăţii comerciale, legal înfiinţată, "este îngrădit dreptul de proprietate al persoanei juridice asupra bunurilor aflate în patrimoniul său", fiindu-i totodată afectate "atât imaginea, cât şi onorabilitatea". În ceea ce priveşte art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995, autorul excepţiei consideră că prin acest text de lege sunt înfrânte prevederile constituţionale ale art. 45 şi 135. Astfel, apreciază că în activităţile de prestări servicii juridice, astfel cum acestea sunt definite prin directivele europene, "este îngrădită libera iniţiativă prin practici neconcurenţiale". În fine, se arată că aceste dispoziţii de lege contravin art. 11 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 şi Regulamentului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/1990 "prin care sunt stabilite activităţile economice ce pot face obiectul activităţii de prestări servicii, printre acestea numărându-se şi prestarea de servicii juridice".Tribunalul Galaţi - Secţia comercială apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, deoarece textele de lege criticate nu contravin prevederilor constituţionale sau reglementărilor internaţionale invocate.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile criticate sunt constituţionale.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit în cauză de judecătorul-raportor, susţinerile părţii prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.066 din 17 noiembrie 2004, şi dispoziţiile art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 113 din 6 martie 2001, modificată şi completată prin Legea nr. 255/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 23 iunie 2004, dispoziţii care au următorul cuprins:- Art. 56 lit. c) din Legea nr. 31/1990: "Nulitatea unei societăţi înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată de tribunal numai atunci când:[...] c) obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice;";- Art. 58 din Legea nr. 31/1990: "(1) Pe data la care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă, societatea încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare. Dispoziţiile legale privind lichidarea societăţilor ca urmare a dizolvării se aplică în mod corespunzător. (2) Prin hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii se vor numi şi lichidatorii societăţii. (3) Tribunalul va comunică hotărârea judecătorească oficiului registrului comerţului, care, după menţionare, o va trimite Monitorului Oficial al României spre publicare în Partea a IV-a, în extras. (4) Asociaţii răspund pentru obligaţiile sociale până la acoperirea acestora în conformitate cu prevederile art. 3.";- Art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990: "(1) Societatea se dizolvă prin:[...] c) declararea nulităţii societăţii;";- Art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995: "(1) La data intrării în vigoare a prezentei legi persoanele fizice sau juridice care au fost autorizate în baza altor acte normative ori au fost încuviinţate prin hotărâri judecătoreşti să desfăşoare activităţi de consultanţă, reprezentare sau asistenţă juridică, în orice domenii, îşi încetează de drept activitatea. Continuarea unor asemenea activităţi constituie infracţiune şi se pedepseşte potrivit legii penale. (2) De asemenea, la data intrării în vigoare a prezentei legi încetează de drept efectele oricărui act normativ, administrativ sau jurisdicţional prin care au fost recunoscute ori încuviinţate activităţi de consultanţă, reprezentare şi asistenţă juridică contrare dispoziţiilor prezentei legi."În susţinerea neconstituţionalităţii acestor texte de lege, autorul excepţiei arată că, deoarece acestea dispun încetarea efectelor unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile, prin care se înfiinţaseră, anterior modificării Legii nr. 51/1995, mai multe asociaţii de consultanţă şi reprezentare juridică, contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) - Statul român, art. 16 - Egalitatea în drepturi, art. 20 - Tratatele internaţionale privind drepturile omului, art. 44 alin. (1) şi (2) - Dreptul de proprietate privată, art. 45 - Libertatea economică, art. 53 - Restrângerea unor drepturi sau al unor libertăţi, art. 124 - Înfăptuirea justiţiei, art. 129 - Folosirea căilor de atac, art. 135 alin. (1) şi (2) - Economia, art. 136 alin. (5) - Proprietatea şi art. 148 - Integrarea în Uniunea Europeană, precum şi art. 11 - Libertatea de întrunire şi de asociere din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, Regulamentului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană şi Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Comunităţii Economice Europene nr. 3.037/1990.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că legiuitorul, în temeiul competenţei sale constituţionale, a prevăzut că nulitatea societăţii comerciale înmatriculate în registrul comerţului poate fi declarată numai pentru neregularităţile expres prevăzute de lege, respectiv dacă obiectul de activitate al societăţii este ilicit sau contrar ordinii publice. Societatea comercială încetează fără efect retroactiv şi intră în lichidare la data în care hotărârea judecătorească de declarare a nulităţii a devenit irevocabilă.O atare soluţie legislativă nu poate fi calificată însă ca venind în contradicţie cu niciuna dintre normele constituţionale invocate.În aceste condiţii, criticile aduse reglementărilor supuse controlului privind încălcarea prevederilor constituţionale şi reglementărilor internaţionale invocate nu pot fi reţinute, deoarece, motivându-le, autorul excepţiei extinde interdicţia imixtiunii în actul de justiţie, constând în interpretarea şi aplicarea unei norme legale la o situaţie de fapt concretă şi la posibilitatea reglementării normative a infrastructurii justiţiei, ca şi asupra procedurii pe care aceasta este ţinută să o respecte în derularea activităţii proprii, de înfăptuire a justiţiei.În plus, reglementarea de către legiuitor, prin norme speciale, a organizării şi exercitării profesiei de avocat nu are semnificaţia unei interdicţii pentru o altă categorie profesională, respectiv cea a consilierilor juridici, de a desfăşura activităţile profesionale specifice, prevăzute, de asemenea, într-o lege specială - Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 5 decembrie 2003, şi, totodată, nu este de natură să creeze o discriminare sau o concurenţă neloială între persoanele care exercită cele două profesii.Astfel, în cauza Bota contra României, 2003, care viza o asociaţie de consultanţă juridică, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a decis cu privire la admisibilitatea cererii că dizolvarea asociaţiei respective, care funcţiona cu încălcarea prevederilor Legii nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, este proporţională cu scopul vizat şi că motivele invocate de jurisdicţiile interne se dovedesc pertinente şi suficiente. De aceea, Curtea a conchis că ingerinţa era "necesară într-o societate democratică".În fine, toate celelalte aspecte criticate de autorul excepţiei nu sunt veritabile probleme de constituţionalitate, ci sunt probleme de aplicare a legii, atributul exclusiv al instanţei judecătoreşti.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 56 lit. c), art. 58 şi art. 227 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi art. 82 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, excepţie ridicată de Asociaţia Profesională Colegiul Consilierilor Juridici Galaţi în Dosarul nr. 1.337/121/2007 al Tribunalului Galaţi - Secţia comercială.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 25 martie 2008.PREŞEDINTELECURŢII CONSTITUŢIONALEprof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent-şef,Doina Suliman---------