HOTĂRÂRE nr. 410 din 16 aprilie 2008privind stabilirea specificaţiilor şi punerea în aplicare a planurilor anuale 2008 şi 2009 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie comunitare către persoanele cele mai defavorizate din România
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 308 din 21 aprilie 2008    Având în vedere prevederile Legii nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 1 iunie 2005,precum şi prevederile art. 2, 4 şi 5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 67/2006 privind gestionarea fondurilor nerambursabile destinate finanţării politicii agricole comune alocate de la Comunitatea Europeană, precum şi a fondurilor de cofinanţare şi prefinanţare alocate de la bugetul de stat, aprobată cu modificări prin Legea nr. 492/2006, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Prezenta hotărâre creează cadrul juridic şi organizatoric pentru punerea în aplicare în România a următoarelor regulamente ale Comisiei Europene: a) Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. 313 din 30 octombrie 1992, modificat şi completat de Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.127/2007 , publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 255 din 29 septembrie 2007; b) Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.146/2007 de adoptare a unui plan privind atribuirea statelor membre de resurse imputabile exerciţiului 2008 pentru furnizarea de produse alimentare provenind din stocurile de intervenţie pentru persoanele cele mai defavorizate din Comunitate, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 257 din 3 octombrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, care stabileşte resursele financiare alocate României pentru punerea în aplicare a planului; c) Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1.234/2007 de instituire a unei organizări comune a pieţelor agricole şi privind dispoziţiile specifice referitoare la anumite produse agricole ("Regulamentul unic OCP"), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 299 din 16 noiembrie 2007.  +  Articolul 2În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) organizaţii de caritate - persoanele juridice de drept privat sau public, neguvernamentale, fără scop patrimonial, care desfăşoară activităţi umanitare, filantropice sau sunt furnizori de servicii sociale şi sunt înfiinţate conform legii. În cadrul planului anual, distribuie produsele alimentare livrate în depozitele sale de operatorul economic; b) operatori economici - societăţile comerciale înregistrate pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, care participă cu oferte în scopul atribuirii contractelor legate de realizarea planului, conform Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 , cu modificările şi completările ulterioare, şi Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, cu modificările şi completările ulterioare, procedura de selectare a ofertanţilor fiind licitaţia deschisă; c) plan anual - resursele financiare atribuite României prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1.146/2007 , cu modificările şi completările ulterioare; d) beneficiarii - persoanele şi/sau familiile defavorizate cărora li se distribuie produsele alimentare furnizate din stocurile de intervenţie ale Comisiei Europene, în conformitate cu prevederile Regulamentului Comisiei (CE) nr. 1.146/2007 , cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Prefinanţarea cheltuielilor pentru implementare se asigură din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de la poziţia distinctă "finanţare FEGA".  +  Articolul 4Categoriile de persoane defavorizate, beneficiare ale planurilor anuale 2008 şi 2009, sunt următoarele: a) persoanele beneficiare de venit minim garantat; b) pensionarii agricultori; c) persoanele îngrijite în centre rezidenţiale, administrate de furnizori de servicii sociale publici sau privaţi nonprofit; d) persoanele beneficiare de masă la cantinele de ajutor social administrate de primării sau de furnizori privaţi nonprofit.  +  Articolul 5Pentru furnizarea de ajutoare alimentare achiziţionate de pe piaţă, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură face plăţi către operatorii economici, conform art. 3 alin. (2a) din Regulamentul Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 , cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 6 (1) Organizaţiile de caritate, în cadrul planului anual, au responsabilitatea distribuirii produselor alimentare către beneficiari şi au obligaţia de a întocmi documentele de evidenţă a activităţii şi de a permite accesul autorităţilor competente în vederea verificării acestora. (2) Organizaţiile de caritate care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului 2008 vor fi excluse de la participarea în vederea selectării, pentru punerea în aplicare a planului în anul 2009.  +  Articolul 7Atribuţiile autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale cu responsabilităţi în derularea planurilor anuale 2008 şi 2009 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 8Autorităţile administraţiei publice locale sprijină acţiunea de identificare a depozitelor disponibile pentru punerea în aplicare a planului anual, precum şi a persoanelor beneficiare ale planului.  +  Articolul 9În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, între Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură şi Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat se încheie un protocol cu privire la accesul în spaţiile disponibile din depozitele rezervelor de stat, pentru punerea în aplicare a planului anual adoptat de Comisia Europeană.  +  Articolul 10Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul agriculturiişi dezvoltării rurale,Dacian CioloşMinistrul internelorşi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul muncii,familiei şi egalităţii de şanse,Paul PăcuraruDepartamentul pentru Afaceri Europene,Adrian Ciocănea,secretar de statMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 16 aprilie 2008.Nr. 410.  +  Anexa ATRIBUŢIILEautorităţilor şi instituţiilor publice cu responsabilităţi în derularea planurilor anuale 2008 şi 2009 de furnizare a produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România  +  Articolul 1Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, denumit în continuare MMFES, are următoarele atribuţii:1. pentru planurile anuale 2008 şi 2009, stabileşte categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de produse alimentare;2. colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii sau ale instituţiilor din subordine şi le transmite organizaţiilor de caritate selectate. Pentru anul 2008 şi 2009, colectează datele personale ale beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. b) din hotărâre;3. asigură relaţionarea şi comunicarea permanentă cu autorităţile administraţiei publice locale cu responsabilităţi în implementarea planului anual, acordă acestora sprijin tehnic în vederea realizării în bune condiţii a activităţii de colectare a datelor personale destinate identificării beneficiarilor la nivel teritorial şi a transmiterii acestora către organizaţiile de caritate;4. asigură comunicarea cu celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale cu responsabilităţi în implementarea planului anual, precum şi cu organizaţiile de caritate selectate, în ceea ce priveşte atribuţiile de identificare a beneficiarilor la nivel local.  +  Articolul 2Ministerul Internelor şi Reformei Administrative, denumit în continuare MIRA, şi autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:1. asigură ordinea şi buna desfăşurare a activităţilor cuprinse în planul anual la locul de distribuire a alimentelor;2. prin intermediul instituţiei prefectului sprijină activitatea organizaţiilor de caritate privind distribuirea produselor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România.  +  Articolul 3Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat are următoarele atribuţii:1. comunică Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură lista spaţiilor disponibile în depozitele rezervelor de stat la care se permite accesul organizaţiilor de caritate şi al operatorilor economici selectaţi;2. asigură spaţii disponibile în depozitele rezervelor de stat la momentul livrării de către operatorul economic a produselor destinate distribuţiei către persoanele defavorizate;3. permite accesul în aceste spaţii al reprezentanţilor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură pentru controlul spaţiilor de depozitare şi al produselor stocate, precum şi accesul operatorilor economici şi al organizaţiilor de caritate selectate, în vederea depozitării/ridicării spre distribuţie a produselor alimentare, după obţinerea aprobărilor prevăzute de lege. Solicitarea în vederea obţinerii aprobărilor prevăzute de lege privind accesul la aceste spaţii se face cu 3 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru acces.  +  Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MADR, are următoarele atribuţii:1. coordonează şi supraveghează punerea în aplicare a planului anual în România;2. informează Comisia Europeană, cel mai târziu până la data de 1 februarie a fiecărui an, asupra intenţiei de participare a României la planul pe anul următor, a cărui implementare începe la data de 1 octombrie şi se încheie la data de 31 decembrie a anului următor;3. transmite Comisiei Europene cel mai târziu până la data de 31 mai informaţii privind: a) cantităţile din fiecare tip de produs, exprimate în tone, necesare pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor; b) forma în care se vor distribui produsele către beneficiari; c) categoriile de persoane considerate defavorizate;4. pe timpul punerii în aplicare a planului anual, informează de îndată Comisia Europeană cu privire la orice modificări previzibile ale cheltuielilor care pot surveni în punerea în aplicare a planului;5. transmite Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat informaţii privind cantităţile din fiecare tip de produs, exprimat în tone, necesar pentru îndeplinirea planului pe teritoriul României pentru anul financiar următor.  +  Articolul 5Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, gestionează punerea în aplicare a planului anual şi are următoarele atribuţii:1. organizează şi derulează procedura de achiziţie publică pentru selectarea operatorilor economici, în vederea punerii în aplicare a planului de furnizare a ajutoarelor alimentare către persoanele cele mai defavorizate din România, conform prevederilor legale;2. încheie şi urmăreşte realizarea contractelor cu operatorii economici selectaţi şi cu organizaţiile de caritate selectate;3. ia măsuri pentru a fi asigurate fondurile necesare efectuării plăţii în cazul achiziţionării produselor de pe piaţă, cheltuielilor de transport şi celor administrative, în limita resurselor financiare alocate României;4. efectuează plata sumelor reprezentând cheltuielile efectuate pentru punerea în aplicare a planului;5. sancţionează neregulile, conform prevederilor Regulamentului Comisiei (CEE) nr. 3.149/1992 , cu modificările şi completările ulterioare;6. primeşte şi centralizează datele privind realizarea planului, în vederea transmiterii acestora către Comisia Europeană;7. transmite lunar Comisiei Europene plăţile efectuate în cadrul exerciţiului financiar din Fondul European de Garantare Agricolă;8. selectează, potrivit legii, organizaţia/organizaţiile caritabilă /caritabile care va/vor fi implicată/implicate în aplicarea planurilor anuale în 2008 şi 2009;9. informează MADR asupra stadiului de realizare a planului anual;10. asigură verificarea materială şi contabilă a distribuirii alimentelor prin acţiuni de control, începând de la retragerea produselor alimentare din stocurile de intervenţie, în toate etapele de punere în aplicare a planului şi pe toată durata acestuia, la toate nivelurile lanţului de distribuţie, inclusiv la nivel local;11. transmite MADR raportul anual de îndeplinire a planului pe parcursul anului financiar anterior, pentru a fi comunicat Comisiei Europene înainte de 30 iunie;12. suspendă participarea de la procedurile de licitaţie, pentru punerea în aplicare a planului în anul 2009, a operatorilor economici care nu au respectat obligaţiile contractuale aferente planului 2008;13. primeşte şi analizează propuneri de îmbunătăţire a punerii în aplicare a planului, de la organizaţiile de caritate participante la planurile anterioare;14. informează de îndată organizaţia de caritate interesată asupra aspectelor care pot influenţa îndeplinirea contractului semnat cu APIA;15. consultă, începând cu anul 2008, organizaţiile de caritate selectate, privind informaţiile menţionate la art. 5 pct. 3 cu avizul MADR şi MMFES.  +  Articolul 6Autorităţile administraţiei publice locale au următoarele atribuţii:A. Pentru planurile anuale 2008 şi 2009, serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor locale sau, după caz, compartimentele de specialitate din cadrul primăriilor au următoarele atribuţii:1. colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii, respectiv ale celor definiţi la art. 4 lit. a) din hotărâre, precum şi ale beneficiarilor prevăzuţi la art. 4 lit. c) şi d) din hotărâre, care sunt înregistraţi la cantinele de ajutor social şi la centrele rezidenţiale aflate în propria administrare;2. colectează datele personale ale beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. c) şi d) din hotărâre, înregistraţi la cantinele de ajutor social şi la centrele rezidenţiale care funcţionează pe propria rază administrativ-teritorială şi care sunt administrate de furnizori privaţi nonprofit;3. transmit datele personale colectate, prevăzute la lit. a) şi b), către serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene;4. prin excepţie de la prevederile lit. c), serviciile publice de asistenţă socială aflate în subordinea consiliilor locale ale sectoarelor municipiul Bucureşti transmit datele personale colectate direct la organizaţiile caritabile selectate.B. pentru planurile anuale 2008 şi 2009, serviciile publice de asistenţă socială din subordinea consiliilor judeţene, respectiv direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului judeţene au următoarele atribuţii:1. colectează datele personale ale beneficiarilor aflaţi în evidenţele proprii, respectiv ale celor definiţi la art. 4 lit. c) din hotărâre, înregistraţi în centrele rezidenţiale aflate în propria administrare;2. asigură colectarea informaţiilor referitoare la datele personale ale beneficiarilor de la serviciile publice de asistenţă socială, în baza informaţiilor transmise de acestea şi a informaţiilor proprii, şi realizează documentaţia pentru evidenţa tuturor beneficiarilor definiţi la art. 4 lit. a), c) şi d) din hotărâre, care îşi au domiciliul sau reşedinţa pe raza teritorială a judeţului;3. transmit datele personale înscrise în documentaţia pentru evidenţa beneficiarilor prevăzută la lit. b) către organizaţiile de caritate selectate;4. comunică permanent cu MMFES asupra procedurii şi modalităţii de colectare a datelor personale şi transmit, la solicitarea acestuia, documentele de evidenţă a datelor personale, precum şi informări privind stadiul derulării activităţilor ce le revin în cadrul implementării planului anual.  +  Articolul 7Operatorii economici şi organizaţiile de caritate păstrează documentele privind punerea în aplicare a planului, conform termenelor legale de arhivare.  +  Articolul 8MADR şi APIA, organismul de certificare şi reprezentanţii împuterniciţi ai Comisiei Europene, precum şi alte organe împuternicite, care sunt competente în ceea ce priveşte supravegherea plăţilor făcute din Fondul European de Garantare Agricolă, verifică documentele operatorilor economici şi ale organizaţiilor de caritate implicate în punerea în aplicare a planului, în legatură cu returnarea mijloacelor financiare plătite, necuvenite, în controalele efectuate conform prevederilor care reglementează finanţarea politicii agricole comune.___________