ORDIN nr. 432 din 31 martie 2008pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate
EMITENT
 • MINISTERUL INTERNELOR ŞI REFORMEI ADMINISTRATIVE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 18 aprilie 2008  Având în vedere prevederile art. 8 alin. (2) lit. b) şi alin. (7) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, ale art. 6 alin. (7) lit. f) din Hotărârea Guvernului nr. 1.210/2004 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, republicată, şi ale Hotărârii nr. 41 din 21 februarie 2008 a Consiliului de administraţie al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, prin care s-au aprobat propunerile de modificare a tarifelor pentru activităţile desfăşurate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi instituţiile sale subordonate,în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008,ministrul internelor şi reformei administrative emite prezentul ordin.  +  Articolul IOrdinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 371/2007 privind aprobarea tarifelor pentru serviciile furnizate de Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi unităţile sale subordonate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 4 ianuarie 2008, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:"(4) Tarifele plătite pentru cererile respinse nu se restituie. Cererile respinse pot fi redepuse, în limita cererii iniţiale, fără plata unui tarif suplimentar, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data comunicării încheierii. Ulterior împlinirii acestui termen, redepunerea cererii se tarifează cu 60 lei. În situaţia în care la redepunerea cererii respinse se solicită furnizarea serviciului în regim de urgenţă, se va proceda în felul următor: a) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, s-a achitat tariful de urgenţă, nu se va mai achita un nou tarif de urgenţă; b) dacă, în vederea soluţionării cererii respinse, nu s-a achitat tariful de urgenţă, se va achita un tarif suplimentar al cărui cuantum este de patru ori valoarea tarifului normal perceput în vederea soluţionării cererii respinse."2. După articolul 3 se introduce un nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins:"Art. 3^1. - (1) Sunt scutite de la plata tarifelor serviciile de recepţie a lucrărilor de cadastru şi cele de publicitate imobiliară, cu privire la imobilele ce fac obiectul Legii nr. 211/2005 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2005 privind desemnarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe să realizeze lucrări de construire şi/sau de reabilitare a caselor de locuit din zonele calamitate. (2) Sunt scutite de la plata tarifelor prevăzute de prezentul ordin serviciile prevăzute la pct. 7.4.2, 7.7.1 - 7.7.3, 7.7.5 şi 7.7.6 din anexă, solicitate de instanţele de judecată, organele de cercetare şi de urmărire penală."3. În anexă, la capitolul 5 "Furnizare de date şi informaţii cartografice digitale:", după punctul 5.15 se introduce un nou punct, punctul 5.16, cu următorul cuprins:
  Nr. crt. Denumirea serviciului Unitatea de măsură Tariful (lei/ unitate de măsură)
  "5.16. Furnizare mozaic ortofoto- plan scara 1/5000, la soli- citarea instituţiilor publice kmp 2"
  4. În anexă, la capitolul 7 "Servicii de cadastru şi publicitate imobiliară", punctul 7.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:  ┌─────┬──────────────┬──────┬──────────────────────────┬─────────┬────────────┐ │ Nr. │ Grupe de │ │ Denumirea serviciului │Unitatea │Tariful(lei/│ │ crt.│ servicii │ │ │de măsură│unitate de │ │ │ │ │ │ │măsură) │ ├─────┼──────────────┼──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │7.3.1.│Drept de proprietate sau │ │ │ │ │ │ │dezmembrăminte,în favoarea│ │ 0,5%*9) │ │ │ │ │persoanelor juridice │ │ │ │ │ │ │ │Valoarea │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┤din act ├────────────┤ │"7.3.│Întabulare sau│7.3.2.│Drept de proprietate sau │ │ │ │ │înscriere │ │dezmembrăminte,în favoarea│ │ 0,15%*9) │ │ │provizorie │ │persoanelor fizice │ │ │ │ │ ├──────┼──────────────────────────┼─────────┼────────────┤ │ │ │7.3.3.│Ipotecă/privilegiu*10) │ │100+0,1%*11)│ │ │ ├──────┼──────────────────────────┤Imobil ├────────────┤ │ │ │7.3.4.│Imobile expropriate*12) │ │ 50" │ └─────┴──────────────┴──────┴──────────────────────────┴─────────┴────────────┘5. În anexă, nota de subsol *9) se modifică şi va avea următorul cuprins:"*9) Din valoarea din act, dar nu mai puţin de 60 lei pentru fiecare imobil; dacă valoarea din act este mai mică decât valoarea de circulaţie a bunurilor imobile stabilită prin expertiză de camerele notarilor publici sau nu este disponibilă, procentul se aplică la aceasta din urmă. Dacă valoarea nu poate fi determinată, tariful minim este de 60 lei pentru fiecare imobil. La serviciile 7.3.1 şi 7.3.2, după caz, se va încadra şi înfiinţarea cărţii funciare a imobilelor/unităţilor individuale, dobândite în baza actelor juridice întocmite extratabular după data de 4 ianuarie 2008, iar pentru recepţia documentaţiilor cadastrale se va percepe tariful prevăzut la serviciul 7.1.2."
   +  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidBucureşti, 31 martie 2008.Nr. 432.----