LEGE nr. 93 din 8 aprilie 2008privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 89/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 291 din 15 aprilie 2008  Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89 din 11 septembrie 2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Industrie Alimentară și Dezvoltare Rurală, precum și pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 48/2005 privind organizarea pieței laptelui de vacă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 639 din 19 septembrie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, punctul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:2. La articolul 1, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:  +  Articolul 1(1) Se înființează Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, denumită în continuare Agenție, organ de specialitate al administrației publice centrale, în subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu personalitate juridică, finanțată integral de la bugetul de stat............................................................................(3) Structura organizatorică, statul de funcții și regulamentul de organizare și funcționare ale aparatului central al Agenției se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale.2. La articolul I punctul 6, articolul 4^1 se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul 4^1(1) Agenția are în subordine 42 de centre județene, cu personalitate juridică.(2) Centrele județene sunt conduse de directori executivi, numiți prin decizie a directorului general, în conformitate cu legislația în vigoare.(3) Directorii executivi ai centrelor județene au calitatea de ordonatori terțiari de credite, pentru fondurile de la bugetul de stat, cu excepția cheltuielilor prefinanțate și cofinanțate prin schemele de plată FEGA și schemele de plată FEADR.(4) Structura organizatorică, numărul de centre locale pentru fiecare centru județean, regulamentul de organizare și funcționare, precum și statele de funcții ale centrelor județene se aprobă prin decizie a directorului general al Agenției, care stabilește și numărul de centre locale aferente centrelor județene.3. La articolul I, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:7. La articolul 5, alineatele (2) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Numărul de posturi al Agenției va fi de 5.390, putând fi majorat, prin redistribuire de posturi din cadrul instituțiilor sau structurilor aflate în subordinea sau structura Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin ordin al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale...........................................................................(4) Agenția poate angaja pentru activități sezoniere, în vederea îndeplinirii la timp a unor sarcini de care depinde accesarea în totalitate a fondurilor europene, personal pe bază de contract de prestări de servicii, pe baza unei justificări fundamentate, aprobată de ordonatorul principal de credite.4. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:  +  Articolul IIILegea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.  +  Articolul IIFondurile necesare derulării contractului de prestări de servicii încheiat potrivit prevederilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 1/2004 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se suportă de la capitolul 83.01 "Agricultură și silvicultură", grupa 20, titlul II "Bunuri și servicii", articolul 30, alineatul 30 "Alte cheltuieli cu bunuri și servicii".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ
  București, 8 aprilie 2008.Nr. 93.-----