HOTĂRÂRE nr. 376 din 31 martie 2008pentru modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare a acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 şi al art. 12 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă modificarea datelor de identificare şi a valorii de inventar ale unui imobil înscris în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila, înregistrat la poziţia 152343 din anexa nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, conform prevederilor anexei nr. 1.  +  Articolul 2Se aprobă transmiterea imobilului prevăzut la art. 1, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din administrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila.  +  Articolul 3Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.  +  Articolul 4Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 martie 2008.Nr. 376.  +  Anexa 1 DATELE DE IDENTIFICARE ŞI VALOAREA DE INVENTARale imobilului, proprietate publică a statului, aflat înadministrarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative,pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila*Font 8* ┌─────────┬───────────────────────────────────────┬──────┬────────────┬───────────────┬───────────────┐ │ │ Datele de identificare │Anul │ Valoarea │ Situaţia │ Situaţia │ │ ├─────────────┬───────────┬─────────────┤do- │de inventar │ juridică │ juridică │ │ │ Descrierea │Vecinătăţi │ Adresa │bân- │ - lei - │ │ actuală │ │Denumirea│ tehnică │(după caz, │ │dirii/│ ├─────────┬─────┼───────┬───────┤ │ │ (pe scurt) │pe scurt) │ │dării │ │ Baza │În │Conce- │ Tipul │ │ │ │ │ │în │ │ legală │admi-│siune/ │bunului│ │ │ │ │ │folo- │ │ │nis- │închi- │ │ │ │ │ │ │sinţă │ │ │tra- │riat/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │rea/ │dat cu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │folo-│titlu │ │ │ │ │ │ │ │ │ │sin- │gratuit│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ţă/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │con- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ce- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │siune│ │ │ ├─────────┼─────────────┼───────────┼─────────────┼──────┼────────────┼─────────┼─────┼───────┼───────┤ │Sediu │Construcţie │Pe latura │Municipiul │ 2004 │Teren: │Hotărârea│Admi-│ │Imobil │ │adminis- │S + P + 1 │nordică: │Brăila, │ │464.000 │Guvernu- │nis- │ │ │ │trativ │Suprafaţa │Imobil din │Str.Justiţiei│ │Construcţie:│lui nr. │trare│ │ │ │ │construită = │str.Mărăşti│nr. 1, │ │782.000 │2.197/ │ │ │ │ │ │546 mp │Pe latura │judeţul │ │Total: │2004 │ │ │ │ │ │Suprafaţa │estică: │Brăila │ │1.246.000 │ │ │ │ │ │ │desfăşurată =│str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │1.638 mp │Mărăşeşti │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Suprafaţa │Pe latura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │terenului │sudică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │aferent = │Str. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │838 mp │Justiţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Pe latura │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │vestică: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Imobil │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │proprietate│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │a Primăriei│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │Brăila │ │ │ │ │ │ │ │ └─────────┴─────────────┴───────────┴─────────────┴──────┴────────────┴─────────┴─────┴───────┴───────┘  +  Anexa 2 DATELE DE IDENTIFICAREa imobilului proprietate publică a statului, caretrece din administrarea Ministerului Internelor şi ReformeiAdministrative în administrarea AgenţieiNaţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila
  *Font 9*
   
  Adresa imobilului care se transmite Persoana juridică de la care se transmite imobilul Persoana juridică la care se transmite imobilul Numărul de inventar, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 1.705/ 2006 Caracteristicile tehnice
  Municipiul Brăila, Str. Justiţiei nr. 1, judeţul Brăila Ministerul Internelor şi Reformei Administrative Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila 152.343 Construcţie S + P + 1 Suprafaţa construită = 546 mp Suprafaţa desfăşurată = 1.638 mp Suprafaţa terenului aferent = 838 mp Înscris în Cartea funciară nr. 29.513/N/ Brăila, având nr. cadastral 11.718
  ----