HOTĂRÂRE nr. 375 din 31 martie 2008privind trecerea unor construcţii aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 284 din 11 aprilie 2008  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia a unor construcţii situate în comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Trecerea în domeniul privat al statului a construcţiilor menţionate la art. 1 se face în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării acestora.  +  Articolul 3După scoaterea din funcţiune şi demolarea construcţiilor, Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară şi Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Economiei şi Finanţelor, vor opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 20 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 şi 1.020 bis din 21 decembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul internelor şi reformei administrative,Cristian DavidMinistrul economiei şi finanţelor,Varujan VosganianBucureşti, 31 martie 2008.Nr. 375.  +  Anexa DATELE DE IDENTIFICAREa construcţiilor aflate în administrarea Agenţiei Naţionalede Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastruşi Publicitate Imobiliară Vâlcea, care trec dindomeniul public al statului în domeniul privat al acestuia
  *Font 9*
   
  Nr. crt. Adresa imobilului Persoana juridică care administrează imobilul Caracteristicile tehnice ale construcţiilor Numărul de inventar atribuit de MEF Valoarea de inventar - lei -
  1. Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea Magazie - suprafaţa construită: 31,50 mp - suprafaţa desfăşurată: 31,50 mp - anul construcţiei - 1971 - se propune demolarea 25984 5
  2. Comuna Bujoreni, judeţul Vâlcea Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară - Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vâlcea Baracă de lemn - suprafaţa construită: 57,88 mp - suprafaţa desfăşurată: 57,88 mp - anul construcţiei - 1971 - se propune demolarea 25985 3
  ----